Ebərəbá 1

1Shãã ga, Yi tó rə̀ nyì-zwennə bé dɛnnɛ rə zɔ̀m ǹdə́ nə́ nàmbala bɛ́ twər nánzhəzhɔ̌. Rə̀ tó tùntwə̃̀ə̃̀ nánzhəzhɔ̌ dɛnnɛ myɛ rə zɔ̀m ǹdə́ bɛ. 2Sə èlǎsɛ̃́, rə̀ tó rə̀ Byǐ mú dɛnnɛ rə zɔ̀m ǹdə́ nə́myɛ̌, dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ èta nánkwaá nɛ́ wẽ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ myɛ rə̀ tó né rə wɛ̀rhɛ́ lũ w ǹdə́ ò wẽ̀ dé gakó. Wɔ́ ńmyɛ̌ rə̀ cír bə̀ ń cìní kɔn gakó. 3Wɔ́ ńmyɛ̌ ń nə́ ń byili ń Da zùwə́ yə́. Ń gakó námpúm wɔ́ ǹdə Yi gə́ wɔ́ nɛ́ ma cìcì. Ń zə ń zɔ̀mà nɛ́ jàn dɛ́ n kwɛ̃́ kɔn gakó. Ń vùr numbyínə́ bé yə̀-bəlwàálɛ́; rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n vò ń jě Yi rí rə̀ zhe zùwə́ mó jə̀jĩ́ ni Arəzana wa. 4Yi pɔ mɔ yil dɛ̀bɛ́ rə̀ du màlɛ́kabá yilə né; rə̀myɛ́ ce, ń du màlɛ́kabá dɛ̃́dɛ̃́. 5Yi gə́ wòwə̀: "Ǹ wɔ́ à byǐ; kɔn zhí zà, à jǐrh ǹ Da" mɔ́, è də̀ màlɛ́ka èdù ga nɛ rə̀ wò yé. Rə̀ gə́ wòwə̀: "À bá yə̀ ń Da, sə ń mà n yə̀ à byǐ" mú myɛ, è də̀ màlɛ́ka yò rə̀ zɔ̀m yé. 6Sə rə̀ gə́ tú e ce rə̀ Byì-cɛ y bàn cɛ yó yi ní, rə̀ wòwə̀: "Yi màlɛ́kabá gakó mə̌ sə bə wùlì ń yé né bə cèrhé mo." 7È gə wɔ́ màlɛ́kabá yilə, Yi wòwə̀: "À màlɛ́kabá wɔ́ à tùntùnnə̀, à n'â ce bə̀ jǐrh ǹdə zho ta; bə̀ lum ǹdə myìn-zhù ta." 8Sə è gə wɔ́ rə̀ Byǐ mú yilə, rə̀ wò mò: "Ǹ wɔ́ Yi; ǹ nə́ ǹ jí pyɛ̀lɛ̀ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. Sə ǹ nə́ ǹ jí ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ǹ lyì bí yó w ǹdə́ wu-cángá. 9Ǹ só kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá, sə lwɛlɛ wɔ́ ǹ súsúlú. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Yi rí rə̀ wɔ́ ǹ Yi mú cír mó ǹ dwã bɛ́ wẽ́, rə ló nwə̃̌ è lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ ǹ yó wə, rə ce ń fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀." 10Yi súlí rə wɔ̀: "Kùr-ju yi ní, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Cinu mú ǹ wɛ̀rhɛ́ cɛ yá. Dɛ̃̌ yi rí myɛ wɔ́ ǹmyɛ́ jɛ̃̀ è wɛ̀rhɛ́ rɛ. 11Sə rə̀myɛ́ gakó bá jé, sə ǹmyɛ́ já ǹ ŋwɛ́nɛ́. Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y bá cɔ̀ ǹdə gàndɛ̀ ta. 12Ǹ b'ǎ pú ri ǹdə gàndɛ̀ ta; ǹ b'ǎ lyə́r re ǹdə gàndɛ̀ ta. Sə ǹmyɛ́ bə zhɔ̌ zhe yé; ǹ b'ǎ já ǹ wɔ́ ǹmyɛ́ twéé twéé." 13Yi gwẽ̌ yə̀ màlɛ́ka èdù ga nɛ wə̀l: "Bə̌ jòm à jə̀jĩ́ ni; à bá ce ń nɔ̀ ǹ zwə̀ bé tɛ̃́ ǹ nə̀rh kùr wə̀." 14Numbyíní yírhə́ t'â nɛ màlɛ́kabá yé. Bə̀ wɔ́ Yi tùntúmə́ rə̀ n'ê twĩ̀, mùnì ga bə sɛ̃ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ mə̌ sə bə nə vwǎrh mɔ́ rə̀ y'à bwəl mə̀ nyí mú ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\