Ebərəbá 10

1Muyiisi nyə́ né wɔ́ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bàn mɔ́ èsə̃̌yùlú, sə è də̀ rə̀ cìcì mú yé. Nə̀ n'ê byili bə̀ bə̀ mə̌ sə bə j'â n'ê zwə́l vwə̃̀ né nə̀myɛ́ cìcì bə̀ k'â bwérhé byin byin gakó. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə̀ wàr nə̀ n'ê ce byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ yə̀ námpúm Yi yé né yé. 2Nə̀ gə y'à wɔ̌ nə̀ ce bə̀ yàl námpúm, bə̀ gə k'ê t'â zwə́l vwĩ̀ yé. Vwə̃̀ né nə̀myɛ́ gə vùr bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́, rə̀ yò y'à k'ê t'â la bə̀ wẽ́ yál yé. 3Sə vwə̃̀ né bə̀ y'à n'ê zwə́l mó y'à ce bə̀ n'ê lyǐrh bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ yò byin byin gakó, 4bə̀ nə̀-byərh ǹdə́ bə̀-cǐlsi jal wàr yə̀-bəlwàálɛ mə̀ la vǔr yé. 5Rə̀myɛ́ ce, Kristə gə́ tú ń bàn lũ w wẽ́ yi ní, ń zɔ̀m ǹdə́ ń Da n wɔ̀: "Ǹ tá ǹ yǎl vwə̃̀ ǹdə́ pansɛ yé, sə ǹ wɛ̀rhɛ́ numbyíní yala ń pɛ̃. 6Ǹ tá ǹ yǎl vwàmá nɛ́ nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l bə̀ ji myǐn vwĩ̀-jìlú w yó mó, ǹdə́ vwə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l yə̀-bəlwàálɛ vǔr yil mó yé. 7Rə̀myɛ́ yi ní, à wòwə̀: 'Nyǐ ni, à Yi, à tú ǹ pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yilə, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ à shò-kwã nɛ́ nɛ́.' " 8Ń ju kùr n wɔ̀: "Ǹ tá ǹ yǎl vwə̃̀ ǹdə́ pansɛ, ǹdə́ vwàmá nɛ́ nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l bə̀ ji myǐn vwĩ̀-jìlú w yó mó, ǹdə́ vwə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l yə̀-bəlwàálɛ vǔr yil mó yé." E jà bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ gakó ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní. 9N zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀: "Nyǐ ni, à tú ǹ pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yilə." Èta, Kristə ce shãã ga vwə̃̀ né jé, sə ńmyɛ̌ vwĩ̀ rí k'â zhǐ nə̀myɛ́ gakó jàà wà. 10Yezu Kristə pɔ ń yala nɛ́ twər rə̀dù sá, twéé gakó yilə, n mə n pyìrh Yi pùbùlə̀ né. Ń vùr nə́ yə̀-bəlwàálɛ́, n ce nə́ jǐrh náàcɛ̀nà námpúm. 11Vwĩ̀-zwə́lnə gakó nə́ ń zhì dɛ̃̌ Yi kòrhó w wẽ́ ń mə́ ń twĩ̀ Yi tum dí. Bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀, sə wɔ́ nə̀myɛ́ mɔ́ cìcì bə̀ n'ê zwə́l bə̀ k'â bwérhé. Sə nə̀ wàr nə̀ má vùr yə̀-bəlɔ̀lɔ́ gaga yé. 12Sə è gə wɔ́ Kristə yilə, ń pɔ ń cìn ǹdə vwĩ̀-kɔn ta, twər rə̀dù sá, nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ yilə. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n vò dɛ̃̌ Arəzana wa, ń jě Yi jə̀jĩ́ ni twéé gakó yilə, 13ń mə́ ń dɛ̃̀ Yi la ce n nɔ̀ ń zwə̀ bé tɛ̃́ ń nə̀rh kùr w mó. 14Ń tó ń cìn pɔ twər rə̀dù sá ǹdə vwĩ̀-kɔn ta mɔ́ dɛnnɛ n ce byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ shə́r mó tó ń dɛnnɛ bə jǐrh náàcɛ̀nà námpúm. 15Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ myɛ ju kùr e zɔ̀m rə̀myɛ́ yò e wɔ̀: 16"Cinu wòwə̀: dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bàn mɔ́ gə tú è yúwə́, à bá ce à nyə́ né Esərayɛl lyì bí surhə né wẽ́, a kɛ̃ nɛ bə̀ wun ní wẽ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ bá yə̀ à dɔbrɛ́ à la zal ǹdə́ bɛ mɔ́." 17E zɛ̃̀ e súlí e wɔ̀: "À k'â t'â la bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ ǹdə́ bə̀ dwə́ə́ré yò lyǐrh kə́dò yé." 18Sǔbri gə pɔ rə zhɛ̀, bə̀ k'ê bə vwĩ̀ zwə́l tum zhe yə̀-bəlwàálɛ yil yé. 19Da-byǎ, nə́ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ nə́ wɔ̌ nə́ b'ǎ tó Yezu jal mɔ́ mə̀ ló tɛ̃́ mɔ́ dɛnnɛ nə́ zù jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ du mú wẽ́. 20Ń púl sɔ́má nándwə̃̀ n pə nə́ba, è wɔ́ nyǔ sɔ́má. È n'ê tó gɔ̀nɔ̀ w ò bɔ̀n Yi kòrhó w dwã w mɔ́ wẽ́. Rə̀myɛ́ wɔ́ ń cìcì yala nɛ́ myɔrhɔ. 21Nə́ zhe vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ, wɔ́ ńmyɛ̌ ń cǐ Yi kɛ̀lɛ́ yá. 22Bànà nə́ bwəlse Yi ni ǹdə́ wu òdù, nə́ zhí ri ǹdə́ nə́ wun gakó, ǹdə́ wu kɔ̀bɔ́ ò bə lwɛlɛ dwí-byǐ zhe, ǹdə́ yala nyɛ̀bɛ́ bə̀ shàrh ǹdə́ nɛ̃̌ zwẽ́zwẽ́. 23Zana nə́ zə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ bwə̀l rə̀ yò w nə́ r'é dɛ̃̀ mɔ́ kẽkẽ, bə̀ Yi bá pyìrh kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bwəl rə̀ nyí bə̀ rə̀ la nə́ba pɔ mɔ́. 24Sɛ̃na nə́ sɛ̃ dwã nɛ, nə́ zə dwã wun ni, nə́ swéné dwã ǹdə́ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn. 25Nə́ bə̀k'á kwàrh nə́ dwã-gùúlí jàà y wẽ́ zhəl ǹdə lyì bí jàlà gə́ myɛrhɛ bə̀ k'ê t'â zhə̀l mó ta yé. Nə́ mə̌ sə nə́ r'é sɛ̃ dwã nɛ twéé twéé, b'ǎ nə bə̀ Cinu dɛ̃ rɛ́ bwəlse. 26Nə́ yě zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́. Rə̀myɛ́ ce, nə́ gə gwẽ̌ cə̀ə̀lè nə́ r'é wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ ǹdə́ bə̀cà, sə́ nyǐ vwĩ̀ dõ k'ê tɛ̀nɛ́ rə̀ la rɛ vǔr yé. 27Wɔ́ wu-zɛ̃̀ɛ̃́ dúdú è má zhe nə́ba nə́ m'é dɛ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn mɔ́. Kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ lyì bí bùrsí kɔ́ ǹdə́ myìn-cɔ̀lɔ̀ w ò la Yi zwə̀ bé jú mú. 28Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń yà ń cẽ Muyiisi nyə́ né, lyì bə̀lyè ráá bə̀tɔ̀ zɛ̃̀ bə yə̀ ń yò w zhə̀n-cìnə́, bə̀ n'ê gwi rə̀-ná-cí. Bə̀ t'â dùr ń nɔ̀nɔ̀ yé. 29Rə̀myɛ́ ce, lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń nyàm Yi Byǐ mú mà n nə zwini nánfɔ̀lɔ̀ du, bə̀ ń tá ń zə ń jal mɔ́ Yi tó mə̀ dɛnnɛ rə zə dɔbrɛ mɔ́ ń mə́ ń yàl kɔ̀-twə̌, e jà wɔ́ mə̀myɛ́ dɛnnɛ ń yə̀-bəlwàálɛ́ tó né rə shə́r n jǐrh wárhgáá. Kɔn súlí myɛ, ń nə́ ń tùrh Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, sə wɔ́ èmyɛ́ è ce nə́ lwar bə̀ Yi wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ cə́bal. 30Zhə̀nà, nə́ yě bə̀ Yi wòwə̀: "Wɔ́ àmyɛ́ à cǐ bùrsí bǔr mó. À n'â kɛ́ lò gakó bùrsì ǹdə kɔn gə́ mə̌ nɛ́." N kə́ n súlí n wɔ̀: "Cinu mà n kə́ ń lyì bí bùrsì." 31Lò mɔ̀bɔ́ ń wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́, ń gə tu Yi nã́nyì y jɔ̃̀ wà, zwini nánfɔ̀lɔ̀ bá zə mɔ! 32Lyǐrhnə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ ába shãã ga, á gə́ zù Yi pwẽ̀ dé wẽ́ yi ní mú yò. Á ju kùr á nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə á pyɛ́nɛ́ á zhì á nà yó kẽkẽ, á m'á bú búlə́ né nə̀myɛ́. 33Bə̀ tùrh á jàlà, bə nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ lyì bí gakó yírh wə, sə á jàlà myɛ y'ǎ n'á sɛ̃ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ èta mɔ́ nɛ. 34Zhə̀nà, á tó byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à co byə̀nə́-jù w mú myɛ nɛ á nwɛ̀nɛ̀, á shɛ̀nɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ bə zə ába bə zwẽ á jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gakó, b'ǎ yě b'ǎ zhe nə̀cɛ̀ndɛ̀ nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé. 35Á bə̀k'á gə á wun yé, b'ǎ m'ǎ tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ á nə pɛnɛ́ nánfɔ̀lɔ̀. 36Wɛ̀rhɛ́na Yi pùbùlə̀ ǹdə́ cìn-pyɔ́nɔ́, mùnì á nə kɔn dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí bə̀ rə̀ la ába pɔ mɔ́. 37Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "È dǎl námpɔ́lɛ́ɛ́, mɔ̀bɔ́ ń mə̌ sə n bə̀ mɔ́ bànà; ń tá ń la dɔnɔ yé. 38Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí àmyɛ́ nɛ, ǹ kə́ ǹ bə dóó zhe yé; ǹ Yi-ni-zhú mú bá ce ń nə nyǔ. Sə ǹ gə yẽ̌ àmyɛ́ nɛ zhú mú ni, à k'â t'â la ǹ sõ cilu yé." 39Nə́myɛ̌ zhí Yi ni, nə́ m'ǎ nə vwǎrh. Nə́ tɛ̀nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yẽ̌ bə̀ Yi-ni-zhú mú ni bə jé mó wẽ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\