Ebərəbá 11

1Yi-ni-zhú mú n'ê yǎl e wɔ̀: bə̀ ǹ yě bə̀ ǹ b'ǎ nə kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ dɛ̃̀ mɔ́, sə ǹ yě myɛ ǹdə́ ǹ wu gakó bə̀ wẽ̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀nà, yírhə́ j'à bə rɛ nɛ yé. 2Shãã ga lyì bí wɔ́ bə̀ Yi-ni-zhú mú mə̀ ce Yi byili bə̀ bə̀ sú rə̀ yírhə́. 3Wɔ́ nə́ gə́ zhí Yi ni mú è ce, nə́ yě bə̀ wɔ́ rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ lũ wə́. Èta, wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ yírhə́ nə mɔ́, wɔ́ tɛ̀bɛ́ yírhə́ bə nɛ mɔ́ dɛnnɛ Yi tó né rə wɛ̀rhɛ́ rɛ. 4Abyəə yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń vwĩ̀ rí ń zwə́l n pə rɛ mɔ́ yí rə̀ pùbùlə̀ du Kɛ̃ɛ̃ nyǎn dɛ́. Wɔ́ ń Yi-ni-zhú mú è ce Yi zwẽ ń vwĩ̀ pɛnɛ́ y rə mé byili bə̀ ń bə dóó zhe yé. Wɔ́ ń Yi-ni-zhú mú myɛ mə̀ ce n cì n jà ń gwẽ̌ nyɛ̌ ǹdə ń ŋwɛ́nɛ́ ń nə́ ń zɔ̀m ta. 5Enɔkɛ yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce rə kwè mò n vò ń jě rə̀ yala nɛ ǹdə́ ń yə̀ cì yé. Lò lò yírh k'ê yə̀ mɔ nɛ yé, bə̀ Yi kwè mò n vò ń jě rə̀ yala nɛ. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Enɔkɛ yà ń sú Yi yírh ǹdə́ rə̀ gwẽ̌ yə̀ mɔ̀ kwè n vò rə̀ sõ yé. 6E jà lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ Yi ni zhí, ǹ wàr ǹ b'ǎ sú rə̀ yírh yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń bwəlse Yi yé né, ǹ mə̌ sə́ zwẽ nyí myɛ bə̀ rə̀ n'ê kwɛ̃̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pyà rɛ̀ mɔ́. 7Nəwee myɛ yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Yi gə́ byili mu kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́, ń yírh j'à y'à gwẽ̌ bə rɛ nɛ mɔ́, n zwẽ nyí, n fwar kùlkṍ nánfɔ̀lɔ̀, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí zù ò wẽ́ bə mé lú. Sə ń gə́ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́, ń kɔ́ lũ w lyì bí bùrsì. Wɔ́ ń Yi-ni-zhú mú è ce Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta. 8Abəraham yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yi gə́ byẽ̀ mò, ń shɛ̀nɛ́ n zwẽ nyí, n zhǐr n yẽ̌ ń cìcì cɔ w nɛ, n vò tənà kɛ̀bɛ́ Yi y'à la mɔ pɔ e jǐrh ńmyɛ̌ nyǎ mɔ́ wa. E jà ń yà ń yə̀l ń gə́ la mə̀gã̌ yé. 9Ń Yi-ni-zhú mú ce n jòm cɔ w Yi y'à bwəl mo ò nyí mú wə, ǹdə zhə-bal ta, kwə̀ə́rhe wẽ́, ńmyɛ̌ ǹdə́ Yəzakɛ ǹdə́ Zhakɔɔbɛ, bə̀ bə̀myɛ y'à nɔ Yi nyí-bwəl lé rə̀myɛ́. 10Abəraham yà ń nə́ ń dɛ̃̀ cɔ w kɔ̀bɔ́ Yi cìcì la lú náàcɛ̀nɛ́ mɔ́. 11Wɔ́ ń kɛ̃ Sara gə́ yà ń zhí Yi ni mú è ce n ŋwɛ̀nɛ́ n lù byǐ ǹdə́ ń yà ń cɛ ga yírh wə, bə̀ ń yà ń yě bə̀ Yi nyí-bwəl lé t'â la kwǎrh yé. 12Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Abəraham yàl nàmbal mə̀dù sásá, ǹdə́ ń yà ń cɛ n bwəlse cu ga, ń nɔ nɛ̀mɛ́ nánjə̀jóló ǹdə cã̀mə́sɔ̌rh ta dɛ̃̌, ǹdə nyɔ̀rhɔ́ ta mwə̃́ nyí ni. Lò lò wàr bɛ̀ ń la gál n nə bə̀ yó yé. 13Sə lyì bí bə̀myɛ́ gakó cù bə̀ Yi-ni-zhú mú wẽ́. Bə̀ yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl rə̀ nyí mú nɛ yé, sə bə̀ nɔ rɛ pyépyé bə̀ Yi-ni-zhú mú wẽ́. Sə rə̀myɛ́ ce bə̀ y'à n'ê byili bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ zhələ ǹdə́ sɔ́m-zhə̀lnə̀ cɛ yó. 14Bə̀ gə́ wò èta mɔ́ n'ê byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ da-dǒ. 15È də̀ cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ du bə yẽ̌ mó yò bə̀ zɔ̀m yé. È gə wɔ́ òmyɛ́ yò bə̀ bùlə̀, bə̀ y'à wɔ̌ bə̀ bá kwɛ̃̀ bə vò gàà. 16Sə zhə̀nà, bə̀ pyà da-dǒ kɔ̀bɔ́ ò càn du. Wɔ́ Arəzana. Rə̀myɛ́ ce, Yi shɛ̀nɛ́, rə̀ yə̀ cìzhìl dùr, bə̀ bə̀ byẽ̌ de bə̀ bə̀ Yi yé, bə̀ rə̀ tɛnɛ cɔ òdù dɛ̃̌ Arəzana w rə cĩ́ bi. 17Yi gə́ y'à zhẽ̀ Abəraham bə̀ ń zə ń byì-dùwə̀ Yəzakɛ n mə n zwə́l vwĩ̀ n pə rɛ mɔ́, wɔ́ ń Yi-ni-zhú mú mə̀ ce ń yà ń shɛ̀nɛ́ ń la mɔ zwə́l. 18E jà Yi y'à bwəl nyí Abəraham nɛ rə wɔ̀: "Wɔ́ Yəzakɛ ń mà n nə nɛ̀mɛ́ nánzhəzhɔ̌ bə yə̀ ǹmyɛ́ dwí." 19Abəraham yà ń nə́ ń zwẽ nyí zhə̀n ga bə̀ Yi wɔ̌ rə̀ bá bwìrhì cùùrì. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Yi ká pɔ̃ ń byǐ mú, sə kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ bwírhí ń bwìrhì ta. 20Yəzakɛ yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n bwəl kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à gwẽ̌ bàn n pə Zhakɔɔbɛ ǹdə́ Ezəyu ni. 21Zhakɔɔbɛ yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń cu mú gə́ tú e bwəlse, ń bwəl cɛ̀nɛ̀ n pə Zhozefu byǎ bɛ́ nɛ n twèlé dwã nɛ, n zɛ̃̀ n cìì ń də̀-dɔ̀lɔ̀ w tɛ̃́ n wùlì tɛ̃́ n cèrhé Yi. 22Zhozefu yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń gə́ tú ń la cú, n zɔ̀m yi rí tɛ̀bɛ́ Esərayɛl lyì bí la Ezhibti ní zhǐr mó yò, n zɛ̃̀ n byili bə̀ gə́ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ mɔ nɛ́ ǹdə́ ń gə tú ń cùwə̀. 23Muyiisi ná ǹdə́ ń da y'à zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ gə́ lùl mò, bə shèè mò cànsɛ̀ sə̀tɔ̀. Bə̀ pwírí ń wɔ́ ébɔ́. Bə̀ yə̀ ywẽ dùr ǹdə́ pyɔ̌ mɔ́ nyə́ né cõ yé. 24Muyiisi yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń gə́ tú n jǐrh námpwə̌l yi ní, ń yà ń bə shɛ̀ bə̀ bə̀ wál bə̀ wɔ́ Ezhibti lyì pyɔ̌ Faraɔ̃ bə̀kɔ́ byǐ ǹdə́ mɔ yé. 25Ń gə́ shɛ̀nɛ́ n tó Yi dwí rí ni n zù nɔ̀nɔ̀ wẽ́ mó cɔ̃̀ ń gə nɔ wu-nyɔ̃̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wẽ́ o j'à t'â la dɔnɔ yé. 26Ń pwírí bə̀, ń gə nɔ fulsi ǹdə bə̀ gə́ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ Kristə né mó zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́ du Ezhibti nə̀cɛ̀ndɛ́, bə̀ ń yà ń nə́ ń tɛ́rɛ́ kwǎndɛ́ tɛ̀bɛ́ ń la nɔ nəkɔl mɔ́ yò. 27Wɔ́ ń gə́ yà ń zhí Yi ni mú è ce, ń yə̀ pyɔ̌ mɔ́ ywẽ dùr ǹdə́ Ezhibti ní zhǐr yé. Ń yà ń zhí Yi ni kẽkẽ. Kɔn y'à nyɛ̌ ǹdə ń yírhə́ y'à nə Yi rí lò yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ ta. 28È k'ê wɔ́ ń gə́ yà ń zhí Yi ni mú è ce, n ce Esərayɛl lyì bí wɛ̀rhɛ́ Pakɛ címsí, bə zhɛ́rhɛ́ vwàmá nɛ́ jal mɔ́ bə̀ bwə̀rsé bwə̀ə̀lé yó, mùnì ga màlɛ́ka y è la Ezhibti lyì bí byì-cɛsɛ́ gu mú bə̀ká gu Esərayɛl lyì bí byì-cɛsɛ́ yé. 29Esərayɛl lyì bí y'à zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə byɛrhɛ mwə̃́ y nánshɔ̃̀ w ǹdə wɔ́ cə-kùlì ta. Sə Ezhibti lyì bí gə́ tú bə yí bə zù bə̀ la byɔrhɔ, nɛ̃̌ mɔ́ já mɔ́lɛ́ bɛ. 30Esərayɛl lyì bí y'à zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə zhə̀l bə kə́kɛ́lɛ́ Zheriko dwã nyàlpyɛ̀, byílí y è y'à kə́kɛ́lɛ́ cɔ w mɔ́ gakó já ló tɛ̃́. 31Kə-nə̀fòló Arayaabɛ yà ń zhí Yi ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń yə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à cẽ Yi nyí ni mú ni tó n cì yé, bə̀ ń yà ń zwẽ Esərayɛl lyì bí bə̀ y'à twĩ̀ bə̀ bə̀ zhəl bə byɛ́lɛ́ cɔ w mɔ́ cɛ̀nɛ̀. 32À bá wɔ̀ bə̀ byè kə́dò? À k'â t'â la yé nɔ a zɔ̀m Zhədəyɔ̃ ǹdə́ Barakɛ, ǹdə́ Saməsɔ̃, ǹdə́ Zhəfəte, ǹdə́ Dəvyidi ǹdə́ Saməwəə, e súlí Yi nyì-zwennə bé yò kə́dò yé. 33Bə̀myɛ́ gakó gə́ y'à zhí Yi ni mú ce, bə̀ bú ǹdə́ tənə̀rh bə ŋwɛ̀nɛ́ sə̀ lyì bí; bə wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá; bə nə kɔn dɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl be rə̀ nyí mú; bə zə bwaarɛ bə pyi rə̀ nyə́; 34bə cì myìn-zhù nánfɔ̀lɔ̀; bə̀ y'à la bɛ gu ǹdə́ búlə́ shú, sə bə̀ lú; bə̀ y'à bə jàn zhe yé, sə Yi pɔ bɛ jàn; bə zɔ wu-jɔ̀, bə ŋwɛ̀nɛ́ bə jì bə̀ zwə̀ bé búlə́ né yi ní. 35Kana jàlà myɛ y'à zhí Yi ni. Rə̀myɛ́ ce bə̀ nɔ bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à cù mú bə̀ ká bwìrhì. Bə̀ nwɛ̀nɛ̀ lyì dwã myɛ; bə̀ yə̀ pyà sə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ mɔ́ dwĩ̀ bì yé, kɔn mé yí bə gu bi. Bə̀ y'à yě bə̀ bə̀ má nə nyǔ nántwə̌ bə̀ cu mú kwã nɛ́. 36Lyì jàlà myɛ shɛ̀nɛ́ fuuli; bə mà bɛ̀ ǹdə́ dànə̀shàárɛ; bə lyẽ jàlà ǹdə́ nyáná, bə ce be byə̀nə́-jù wə̀. 37Bə zə nə́kulə bə dul jàlà bə gu; bə gõ̀ bə̀ jàlà dwã w kùkùlə̀ nə̀lyè nə̀lyè; bə gu jàlà ǹdə́ búlə́ shìmì. Lyì bí nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə wɛ̀rhɛ́ bɛ lwɛlɛ. Jàlà zə pyììsì tàndɛ̀ bə yə̀ kàmə̀-zǔrh bə zù; jàlà zə bɔ̀n tàndɛ̀ bə yə̀ kàmə̀-zǔrh bə zù. Bə̀ y'à k'ê bə kaka zhe yé. 38Lũ w y'à k'ê bə nyɛ̀ ǹdə́ bɛ yé. Bə̀ y'à n'ê yiyiri dɛ̃̌ jààsɛ́ gakó; bə̀ zhə̀l gɔ-elũ èpwə̀ə̀lè wə̀, bə vò pyàr wà, bə zù myə̀lə́ wə, bə zù gwáárɛ wa. 39Wɔ́ bə̀ Yi-ni-zhú mú è ce Yi byili bə̀ bə̀ sú rə̀ yírhə́. Bə j'à yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à bwəl rə̀ nyí mú nɛ yé, 40bə̀ Yi y'à tɛnɛ kɔ̀-ècɛ̀nɛ́ rə̀ n'ê yǎl rə wɛ̀rhɛ́ nə́myɛ̌ yil du. Rə̀myɛ́ ce, rə̀ y'à t'â yǎl bə̀ bə̀ dúdú nə rə̀ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ námpúm, ǹdə́ è gə də̀ nə́myɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\