Ebərəbá 12

1È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, Yi-ni-zhú zhə̀n-cínnə nánzhəzhɔ̌ kə́kɛ́lɛ́ nə́ba. Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́ yẽ̌ zhĩĩ dwí gakó ǹdə́ yə̀-bəlwàálɛ́ rə̀ n'ê cə̀r nə́ yé ne nàná nàná mɔ́ nɛ, sə nə́ zɛ̃̀ nə́ dùr ywə́l mó bə̀ pɔ nə́ba mə̀ nyí mú ǹdə́ wu-jɔ̀. 2Nə́ kwẽ̌ nə́ nyǐ Yezu. Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ tó né nə́ zhí Yi ni. E jà wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n ce nə́ Yi-ni-zhú mú pyìrh. N shɛ̀nɛ́ n cì də̀-jɔrhɔ́ yó, ń yə̀ cìzhìl nè gá yé, bə̀ ń yà ń yě wu-nyɔ̃̀ w kɔ̀bɔ́ ń yà ń la nɔ mɔ́ yò, sə èlǎsɛ̃́, ń jě Yi jə̀jĩ́ ni rə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀gwã́ y yó. 3Lyǐrhnə yə̀-bəlwàálɛ́ cìnə́ gə́ wɛ̀rhɛ́ Yezu ní yò. Bə̀ jú zùùrì ǹdə́ mɔ, bə nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀, sə ń pyɛ́nɛ́ rə̀myɛ́ gakó wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, ámyɛ pyɛ́nɛ́na á cìnə̀, á wun bə̀ká gə yé. 4Á gə́ n'á zhɛ̃̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w ga, á gwẽ̌ yə̀ w zhɛ̃̀ kɔn bé yí á myə̌l jər yé. 5Á swě Yi gə́ cící ába ǹdə rə̀ byǎ ta nɛ́ mɔ́? Rə̀ wòwə̀: "À byǐ, Cinu gə byili mú ǹ yé, sə́ dɛ̃̀ ǹ cìnə̀. Ń gə ju mú búlə́, sə ǹ wu bə̀ká gə rə̀myɛ́ yil yé; 6bə̀ Cinu gə só lò, ǹ gə dówə́, ń ya n byili mú ǹ yé; bə̀ byɛ̀bɛ́ ń yě bə̀ bə̀ wɔ́ ń byǎ mɔ́ gə dówə́, ń ya n ce jɛ̃̀ bə̀ yala nɛ." 7Shɛ̀nɛ́na nɔ̀nɔ̀ w yò, bə̀ rə̀myɛ́ wɔ́ á yé Cinu nə́ ń byili ába. Ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ába ǹdə ń byǎ ta. Wɔ́ byǐ mɔ̌ ń ŋwɛ́nɛ́, ń gə dówə́, ń da tá ń byili mu ń yé? 8Yi gə yə̀ ába á yé byili ǹdə rə̀ byǎ bɛ́ gakó ta, sə́ nyǐ á də̀ rə̀ byǎ yé, á wɔ́ bɔ́bwá-byǎ. 9Shãã ga, nə́ gə dówə́, nə́ dabá cɛ yó mó yá byili nə́ba nə́ yé, nə́ j'ǎ n'é nyàm bɛ̀. Rə̀myɛ́ ce, nə́ mə̌ sə nə́ zwẽ nə́ Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ nyí ni du, mùnì ga nə́ zə myə̌l. 10Nə́ dabá cɛ yó mó yá byili nə́ba nə́ yé, sə kɔn t'â dɛnɛ yé, ǹdə bə̀myɛ surhə né gə́ mə̌ nɛ́. Sə Yi wɔ́ nə́ cɛ̀nɛ̀ yil, nə́ gə dówə́, rə̀ n'ê byili nə́ba nə́ yé, mùnì nə́ yə̀ náàcɛ̀nà ǹdə rə̀ ta. 11Zhə̀nà, nə́ gə dówə́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê byili nə́ba nə́ yé, wu-nyɔ̃̀ tɛ̀nɛ́ yé; wɔ́ wu-zhìlù. Sə lò mó mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n pyɛ́nɛ́ ń cìn rə̀myɛ́ yi ní mú, mà n nə yə̀-zùlə́, dóó t'â la ń yó w yál yé. 12Rə̀myɛ́ yilə, cenə jàn nɛ́ á súlí á jɛ̀sɛ́ ǹd'á nə̀dwə́nə́ né nə̀ k'ê bə jɛ̀ mɔ́ jàn. 13Kwěnə sɔ́má kɛ̀bɛ́ è càn, mùnì ga lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twi cí, ń nà bə̀ká dom yé, sə n nə bəsàzùlí. 14Cenə jàn nɛ́ yə̀-zùlə́ yə̀ ámyɛ̌ ǹdə́ lyì bí gakó bwə̌l wə, s'á tùntwə̃̀ə̃̀ né yí Yi pùbùlə̀. È gə də̀ rə̀myɛ́, lò lò tá ń la Cinu nɔ ǹdə́ ń yírh yé. 15Dɛ̃̌na á cìnə̀, mùnì lò mə̀dù ga bə̀ká n lyɛ̃̀ Yi yò-ècɔ̀nɔ̀ w yé, s'á dɛ̃̀, lò bə̀ká n yə̀ á wẽ́, n yə̀ ǹdə cǒ kɔ̀bɔ́ ò nɛ̃̌ mɔ́ nyɛ̌ cɛ̀ɛ́ ta, n gúgǔ lyì bí dwã nɛ, n zhìlì bə̀ gakó yò yé. 16S'á dɛ̃̀ myɛ, nə̀fòló ráá lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń nyàm kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Yi nyǎn bə̀ká yə̀ á wẽ́ yé. Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə Ezəyu ta yé. Ń zə ń náncɔɔrɛ́ n lyə́r kùr yó kùjú. 17Á yě bə̀ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń yà ń nə́ ń yǎl bə̀ ń da bwəl cɛ̀nɛ̀ n pɔ̃, sə ń da cẽ. N kúrh yə́-nàná, ń mə́ ń nə́ ń yǎl sə ń da bùlə̀ né zhízhílí, sə ń gɔwa. 18Ámyɛ̌ gə́ bwəlse Yi ni mú, kɔn yə̀ yàl ǹdə Esərayɛl lyì bí ta yé. Bə̀myɛ́ nɔ Sənəyi pyɔ̀ wá, bə̀ y'à wɔ̌ bə̀ má zə bə̀ jɛ̀rh bə dwə̀rh wə̀, bə nə myǐn mú, bə nə cə-byín dí, bə nə zho w nánfɔ̀lɔ̀ w pyɔ̀ w yó, 19bə nyɛ̀ɛ̀ pɔ́lá cəl, bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ y'à n'ê zɔ̀m ǹdə́ bɛ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l sə cəl lé yẽ̌ èta, rə̀ bə̀ká ké zɔ̀m yé. 20Nyí rí rə̀ y'à pɔ bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń ju ń nà pyɔ̀ w yó, ráá vwǎm mɔ̀bɔ́ mə̀ ju mə̀ nà ò yó, sə bə zə nə́kulə bə dul mo bə gu mú, ce bə̀ wun ga. 21Kɔn dɛ́ bə̀ yírhə́ y'à nə mɔ́ y'à n'ê zɛ̃̀ wu ni. Rə̀myɛ́ ce Muyiisi wɔ̀: "Ywẽ zhe ne dɛ̃́dɛ̃́, à n'â didi." 22Sə ámyɛ̌ wɔ́ Səyɔ̃ pyɔ̀ wá, Yi nã́nyì cɔ wá, Zhərəzalɛm y è ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ nɛ á bwəlse; wɔ́ màlɛ́kabá mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ nánzhəzhɔ̌ bə̀ n'ê jí címsi, 23ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yàl Yi lyì nã́yə́ə́ bé bə̀ yilə né kɛ̃ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ nɛ á bwəlse. Wɔ́ Yi, lyì bí gakó bùr-kárna mɔ́, ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ k'ê bə dwə́ə́re zhe bə̀ jǐrh náàcɛ̀nà námpúm mú ni á bwəlse. 24Wɔ́ Yezu mú nə́ nɔ Yi dɔbrɛ́ nándùl lé ń jàn yil mó ne á bwəlse. Ń ló ń jal mɔ́ tɛ̃́ n mə n ce nə́ jǐrh wárhgáá, sə rə̀myɛ́ n'ê yǎl rə wɔ̀ bə̀ ń jal mɔ́ zhe jàn du Abyəə nyǎn mɔ́. 25Dɛ̃̌na á cìnə̀, á bə̀k'á cẽ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m ǹd'ába nyí ni yé. Á yě bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ cẽ lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń byili bi Yi nyə́ né cɛ yó mó nyí ni mú yə̀ lú còrhò-tum dí yé né yé. Nə́myɛ̌ zɛ̃̀ wɔ́ Yi rə̀ zhǐ dɛ̃̌ rə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ nə́ba. Nə́ gə cẽ rə̀ nyí ni, nə́ wàr nə́ b'ǎ lú còrhò-tum dí yé né yé. 26Yi cəl lé y'à n'ê zhízhǐ cɛ yá. Sə èlǎsɛ̃́, rə̀ bwəl nyí rə wɔ̀: "À gwẽ̌ bá ce cɛ y zhízhǐ; sə è k'ê də̀ è dúdú yé. Wɔ́ èmyɛ́ ǹdə́ dɛ̃̌ yi rí ga." 27"À gwẽ̌ bá ce cɛ y zhízhǐ" zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ n'ê yǎl nə byili bə̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ Yi wɛ̀rhɛ́ mɔ́ bá zhízhǐ, rə jé, mùnì ga wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ wàr rə̀ la zhízhǔ mú yə̀ nɛ́. 28Nə́myɛ̌ nɔ tənà kɛ̀bɛ́ è t'â zhízhǐ gaga. Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́ ce Yi nə̀báná, sə nə́ cèrhé re kɔn yí rə̀ bùlə̀, sə nə́ pə rɛ nə́ cìn námpúm ǹdə́ nyɔ̀mɔ̀, 29bə̀ nə́ Yi rí nyɛ̌ ǹdə myǐn mə̀ n'ê jí dɔ́dɔ́ ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\