Ebərəbá 2

1Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ mə̌ sə nə́ dɛ̃̀ nə́ cìn náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə́ cili mú, nə́ zhì kẽkẽ, mùnì ga nə́ bə̀k'á jé yé. 2Zɔ̀mà nɛ́ Yi twĩ̀ màlɛ́kabá bə bé byili mú n'ê twĩ̀ nə̀ tum. Lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ nɛ zwẽ gakó nə còrhò-tum dɛ̀bɛ́ ń mə̌ dwã ǹdə́ rɛ. 3Etər nə́myɛ̌ b'ǎ tó né nə́ lú còrhò-tum dí yé né ǹdə́ nə́ gə yə̀ vwǎrh mɔ́ mə̀ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ yò shɛ̀nɛ́. Wɔ́ Cinu cìcì ń jɛ̀rɛ̀ n bwə̀l vwǎrh mɔ́ yò n byili lyì bí ni. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɛ̀ɛ̀ mə̀ yò mó myɛ byili bə̀ mə̀ zhe kùrə̀. 4Sə Yi cìcì y'à n'ê ce bə̀ wɛ̀rhɛ́ wò-jààrɛ̀, ǹdə́ màmyaarhɛ, ǹdə́ tùm-fwààlɛ̀ dwí gakó, rə pə bɛ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pansɛ́ myɛ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́, rə mé byili bə̀ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili mú wɔ́ zhə̀nà. 5Lũ w nə́ r'é zɔ̀m ò yò ò bàn mɔ́, də̀ màlɛ́kabá nɛ Yi pɔ ò pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yé. 6Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà èdù wẽ́ bə̀ lò mə̀dù wòwə̀: "Yi, numbyíní wɔ́ byè, ǹ mə́ ǹ bùl è yò? Byè è wɔ́, ǹ mə́ ǹ nyǐ è yò? 7Ǹ ce màlɛ́kabá dwini yə, sə kɔn yə̀ dɛnɛ yé. Ǹ pɔ y zùwə́, ń zhẽ̌ è yó dɛ̃̌, 8ǹ ce è cǐ kɔn gakó." Bə̀ gə́ wò bə̀ Yi ce numbyíní cǐ kɔn gakó mó, rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ kɔn rə̀dù ga tɛ̀nɛ́ è bə cǐ yé. Nə́ j'ǎ gwẽ̌ bə kɔn nɛ èlǎsɛ̃́ rə̀ n'ê byili bə̀ numbyíní cǐ kɔn gakó yé. 9Sə tɛ̀bɛ́ nə́ yě mó, nə́ yě bə̀ Yi gə́ ce màlɛ́kabá dwini Yezu dwã màngɛlɛ́ wẽ́ mó kwã nɛ́, rə̀ pɔ mɔ zùwə́, rə zhẽ̌ ń yó dɛ̃̌ ń gə́ nwɛ̀nɛ̀ n cì mú yilə. Wɔ́ Yi sónó w yil ń shɛ̀nɛ́ n cì, sə wɔ́ lyì bí gakó yil ń cùwə̀. 10Wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ lũ wə́, rə̀myɛ́ rə̀ cǐ wə. Yi n'ê yǎl bə̀ rə̀ byǎ bɛ́ nánzhəzhɔ̌ myɛ nə rə̀ zùwə́ yə́. Rə̀ ce mɔ̀bɔ́ ń la vwǎrh mɔ́ sɔ́má y rə̀ byǎ bɛ́ nɛ byilu mú tó ń nɔ̀nɔ̀ w dɛnnɛ n yə̀ cángá námpúm. 11Yezu nə́ ń vùr numbyínə́ bé yə̀-bəlwàálɛ́ bə jǐrh wárhgáá. Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń vùr yə̀-bəlwàálɛ́ mɔ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ ń vùr bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ mɔ́ ga Da mɔ́ wɔ́ mə̀dù. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń tá ń dùr cìzhìl ǹdə́ bə̀ byõ̌ bə̀ ń da-byǎ yé. 12Ń wòwə̀: "À Yi, à má bwə̀l ǹ yil lé a byili à da-byǎ bɛ́ nɛ. À má cèrhé mó ǹ gùlú w lyì bí yé né." 13N kə́ n wɔ̀: "À bá zhí Yi ni ǹdə́ à wu gakó."N kə́ n wɔ̀ kə́dò: "Nyǐ àmyɛ́ ǹdə́ byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ Yi pɔ nə mɔ́." 14Sə byǎ bɛ́ bə̀myɛ́ wɔ́ numbyínsi. Shətana wɔ̌ bɛ è n'ê gwi. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, Yezu myɛ jǐrh numbyíní ǹdə bə̀ ta, n cì. N zə ń cu mú n zhìlì Shətana yò. Wɔ́ èmyɛ́ è zhe cu mú jàn dɛ́. 15Ń wɛ̀rhɛ́ èta mùnì ga n zwẽ byɛ̀bɛ́ cu mú ywẽ y'à ce bə̀ nyɛ̌ ǹdə yómə́ ta bə̀ bə̀swɛ́nɛ́ yi ní ga mɔ́. 16Ń yə̀ twí màlɛ́kabá nɛ sãɔ̃ yé. Wɔ́ Abəraham dwí rí ni ń tú sãɔ̃. 17Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, kɔn yàl nyɔ́ɔ́ bə̀ ń nyɛrhɛ ń da-byǎ bɛ́ námpúm, mùnì ga n jǐrh bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ, n twĩ̀ Yi tum dí ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́, mùnì ga n pə dwí rí yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. 18Zhə̀nà, Shətana swèlè Yezu cìcì, n nwɛ̀nɛ̀. Rə̀myɛ́ ce, ń wɔ̌ byɛ̀bɛ́ Shətana n'ê swèlè mó ne ń la sãɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\