Ebərəbá 5

1Vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ gakó wɔ́ lyì bí wẽ́ bə̀ n'ê cír mo né. Ń nə́ ń lwə̀l Yi bə̀ yilə. Ń nə́ ń pɛ vwĩ̀ pansɛ́ Yi ni lyì bí yə̀-bəlwàálɛ sǔbri nɔ yilə. 2Ń wɔ̌ ń nyɛ̀ɛ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ jé, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê dwé ǹdə́ bə̀ yə̀l mó zɔ̀mà kùrə̀, n dùr bə̀ nɔ̀nɔ̀, bə̀ ńmyɛ cìcì mú wɔ́ bə-jàn-zhəəre cí. 3Rə̀myɛ́ ce, kɔn n'ê nyɛ́ɛ́ mɔ bə̀ ń pə vwĩ̀ pansɛ́ Yi ni ńmyɛ̌ cìcì mú ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ yə̀-bəlwàálɛ́ ga yilə. 4Lò tá ń pɛ ŋwɔ̀nɔ́ w òmyɛ́ ń cìn nì yé. Wɔ́ Yi rə̀ n'ê cír mo, rə byẽ̀ mò ǹdə rə̀ gə́ byẽ̀ Arɔ̃ nɛ́. 5Kristə myɛ wɔ́ èta. Ń gə́ jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ mɔ́, è də̀ ńmyɛ̌ cìcì ń pɔ ŋwɔ̀nɔ́ w òmyɛ́ ń cìn nì yé. Wɔ́ Yi rə̀ pɔ mɔ wa. Rə̀ wò mò: "Ǹ wɔ́ à byǐ; kɔn zhí zà, à jǐrh ǹ Da." 6Sə rə̀ zɔ̀m jàà dõ wə, rə wɔ̀: "Ǹ wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə, ǹdə Mɛlcəsədɛkɛ ta." 7Yezu gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́ yi ní, ń yà ń nə́ ń lwə̀l mɔ̀bɔ́ ń wɔ̌ mɔ ń la vwǎrh cu jɔ̃̀ w mɔ́ nɛ ǹdə́ wìrhí nánfwɛ̀lɛ̀ ǹdə́ yə́-nàná; sə ń gə́ lwəl ń cìn tɛ̃́ Yi yé né mó ce, rə̀ zwẽ ń lwə̌l mó. 8Ǹdə́ ń wɔ́ Yi Byǐ ga, ń tó nɔ̀nɔ̀ dwí tɛ̀bɛ́ gakó ń nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ dɛnnɛ n cèrhè nyí ni shɔ̀nɔ́. 9Ń gə́ pyìrh kɔn gakó n zhɛ̀, n jǐrh byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê shɛ̀nɛ́ ń nyí ni mú zwennə twéé gakó yilə. 10Yi cír mo n yə̀ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ ǹdə Mɛlcəsədɛkɛ ta. 11Zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ́nɛ́ nə́ r'é yǎl nə́ byili Kristə gə́ wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ y mɔ́ shò-kwã nɛ́, sə á gə́ t'á nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mɛ̀ kùr nàná mɔ́ ce, nə̀ byilu bá yə̀ zwini. 12Á y'ǎ mə̌ s'á jǐrh kàrmɔ̀ byilnə shãã shãã ga, sə nyǐ ába, kɔn gwẽ̌ wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ bə̀ ká ji kùr bə cèrhè ába kùr-ju kàrmɔ́ Yi nyə̀ná nɛ́ shò-kwã nɛ́ mɔ́. Á k'á wàr kùjú nánkùlù á n'á jí yé. Wɔ́ yil bə̀ mə̌ sə bə ce á nyí ni. 13E jà lò mɔ̀bɔ́ ń gwẽ̌ nə́ ń nywɛ̀ yil, ń nyɛ̌ ǹdə byì-shɛ̀mɛ́ ta; ń yə̀l cángá nyə̀ná nɛ́ yé-shò yé. 14Sə kùjú nánkùlù wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ jǐrh námpwə̀lə́ nyɔ̃̌, bə̀ bə̀ nɔ ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ yě cɛ̀nɛ̀ ǹdə́ lwɛlɛ pár dwã wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\