Ebərəbá 7

1Mɛlcəsədɛkɛ yà ń wɔ́ Salɛm lyì pyɔ̌, e jà ń yà ń wɔ́ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ bə dõ zhe mó vwĩ̀-zwə́lnə. Abəraham yà ń zhə̀l n bú ǹdə́ pyǎ n ŋwɛ̀nɛ́ bɛ, n ká n kwɛ̃̀ ń bàn jè, Mɛlcəsədɛkɛ zɛ̃̀ n vò n jəl mo sɔ́má yó, n cĩ́ bwəl ń yó. 2Rə̀myɛ́ yó, Abəraham vùr wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ ń zwẽ búlə́ né jàà w mɔ́ òdù shí gakó yó w n pɔ̃. Mɛlcəsədɛkɛ kùr wɔ́: "Cángá pyɔ̌". Kɔn súlí myɛ, ń yà ń wɔ́ Salɛm lyì pyɔ̌. Rə̀ kùr wɔ́: "Yə̀-zùlə́ pyɔ̌". 3Bə̀ yə̀ ń da ǹdə́ ń ná pár lwar yé. Bə̀ yə̀l dwí tɛ̌ yil lò ǹdə́ mɔ myɛ yé. Bə̀ yə̀ ń lul lé yò zɔ̀m, bə̀ yə̀ ń cu mú myɛ yò zɔ̀m yé. Ń nyɛrhɛ Yi Byǐ mú: ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə twéé twéé. 4Lwarna bə̀ nyǐ Mɛlcəsədɛkɛ du lyì bí gakó! Nə́ nàmbal Abəraham cìcì mú vùr wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ ń zwẽ búlə́ né jàà w mɔ́ kɔn rə̀dù shí gakó yó w n pɔ̃. 5Wɔ́ Levyi dwí rí vwĩ̀-zwə́lnə bé ne bə̀ y'à pɔ nyí bə̀ bə̀ ce Esərayɛl lyì bí vùr bə̀ jɛ̃̀-kɔn dɛ́ kɔn rə̀dù shí gakó yó w bə pə bɛ. Bə̀ n'ê zwẽ rə̀myɛ́ mɔ́ bə̀ sõ, bə̀myɛ́ ga j'à wɔ́ Abəraham byǎ. 6Abəraham vùr wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ ń zwẽ búlə́ né jàà w mɔ́ kɔn rə̀dù shí gakó yó w n pə Mɛlcəsədɛkɛ nɛ. Mɛlcəsədɛkɛ zɛ̃̀ n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ Yi y'à bwəl mo rə̀ nyí rí mú yó. Mɛlcəsədɛkɛ jà ń yà ń də̀ Levyi dwí rí lò yé. 7E jà è gə wɔ́ zhə̀n yilə, wɔ́ náncɛ è n'ê cĩ́ bwəl bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yó. 8Vwĩ̀-zwə́lnə bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê zwẽ kɔn rə̀dù shí gakó yó w mó yá cì. Mɛlcəsədɛkɛ myɛ zwẽ kɔn rə̀dù shí gakó yó wə, sə ńmyɛ̌ ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə byili ní. 9Wɔ́ Levyi nɛ̀mɛ́ nɛ́ nə̀ y'à n'ê zwẽ kɔn rə̀dù shí gakó yó w Esərayɛl lyì bí sõ. E jà Levyi cìcì tó Abəraham dɛnnɛ n vùr kɔn rə̀dù shí gakó yó w n pa, 10bə̀ Mɛlcəsədɛkɛ gə́ zhə̀l n jəl Abəraham mɔ́, ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ Levyi lùl yé, sə ǹdə́ ń ŋwɛ́nɛ́ ń nàmbal Abəraham jal mɔ́ wa. 11Esərayɛl lyì bí nyə́ né wẽ́, bə̀ y'à byili bə̀ wɔ́ Levyi nɛ̀mɛ́ nɛ́ wẽ́ bə̀ mə̌ sə bə cír vwĩ̀-zwə́lnə bé né ǹdə Arɔ̃ ta. Sə bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə tùntwə̃̀ə̃̀ né y'à yə̀ Yi pùbùlə̀ yí yé. È gə də̀ rə̀myɛ́, wɔ́ byè yil bə̀ y'à bá ké pyà vwĩ̀-zwə́lnə dõ ǹdə Mɛlcəsədɛkɛ ta? 12E jà vwĩ̀-zwə́lnə tùntwə̃̀ə̃̀ né gə k'ê də̀ nə̀myɛ́, sə́ nyǐ nyí rí myɛ mə̌ sə rə lyə́r. 13Zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ wɔ́ nə́ Cinu mú yò nə̀ n'ê zɔ̀mà. E jà wɔ́ kwálá dõ wẽ́ bə̀ lùl mò né. Sə kwálá y èmyɛ́ mɔ́ lò mə̀dù ga yə̀ vwĩ̀-zwə́lnə yàl yé. 14Lyì bí gakó yě bə̀ nə́ Cinu mú wɔ́ Zhidə kwálá y wẽ́ bə̀ lùl mò né, e jà Muyiisi gə́ zɔ̀m vwĩ̀-zwə́lnə bé cír mó yò mó, ń yə̀ kwálá y èmyɛ́ yò zɔ̀m yé. 15Èlǎsɛ̃́, nə́ m'ǎ byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá ce kɔn jǐrh pamparɛ̃ɛ̃ du: vwĩ̀-zwə́lnə dõ túwə́, ń nyɛrhɛ Mɛlcəsədɛkɛ, 16sə ńmyɛ̌ mɔ́ yə̀ vwĩ̀-zwə́lnə jǐrh ǹdə numbyínsí nyə́ né gə́ n'ê byili ní yé. Ń jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ jàn yilə. 17Zhə̀nà, bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ǹ wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə, ǹdə Mɛlcəsədɛkɛ ta." 18Nyí rí nándwə́l lé y'à bə kùr zhe, rə̀ gə́ y'à də̀ námpúm mú yilə. Rə̀myɛ́ ce bə yẽ̌ de. 19Muyiisi nyə́ né yə̀ ce kaka yə̀ námpúm yé, sə Yi nyì-bwelé y nə́ r'é dɛ̃̀ mɔ́ ce nə́ wɔ̌ nə́ bwəlse re, bə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ r'é dɛ̃̀ mɔ́ zhe kùr du. 20Kɔn súlí myɛ, ń gə́ jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə mó, Yi cìcì yàl ń zhə̀n-cí. Sə vwĩ̀-zwə́lnə bé dwã bɛ́ yə̀ zhə̀n-cí zal yé. 21Yi yàl Yezu zhə̀n-cí. Rə̀ zɔ̀m ń yò rə wɔ̀: "Cinu bwəl nyí n wɔ̀: 'Ǹ b'ǎ yə̀ vwĩ̀-zwə́lnə byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə.' Sə ń nyì-bwelé y t'â la lyə́r yé." 22Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ nyǐ nə́ b'ǎ tó Yezu dɛnnɛ nə́ nə dɔbrɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ càn du nã́yéé ré. 23Kɔn dõ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ Yezu ǹdə́ vwĩ̀-zwə́lnə bé dwã bɛ́ də̀ rə̀dù yé: shãã ga vwĩ̀-zwə́lnə bé yàl nánzhəzhɔ̌, bə̀ bə̀ cù cù bə pú dwã nɛ́, bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə súlí tum dí bə vò yé né yé. 24Sə Yezu gə́ ŋwɛ́nɛ́ twéé twéé mó ce, ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 25Rə̀myɛ́ ce, ń wɔ̌ ń mà n vwǎrh lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ tó ń dɛnnɛ bə̀ n'ê yǎl bə bwəlse Yi ni mú námpúm, bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ twéé gakó ń nə́ ń zal Yi cã̌ nɛ bə̀ yilə. 26Wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ y èmyɛ́ dwí rí è mə̌ ǹdə́ nə́ba. Ń wɔ́ náàcɛ̀n námpúm; ń bə yò zhe yé; ń bə dóó myɛ zhe yé; ń yə̀ yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ ne gùlí yé. Yi zhẽ̌ mo dɛ̃̌ kɔn gakó yə́-pɛ̀lɛ́ wa. 27Ń də̀ ǹdə vwĩ̀-zwə́lnə bé náncɛsɛ́ dwã bɛ́ ta yé. Bə̀myɛ́ n'ê jɛ̀rɛ̀ bə̀ zwə́l vwə̃̀ né bə pə Yi ni bə̀ sə̀pwà yə̀-bəlwàálɛ yilə, fòró bə zɛ̃̀ bə zwə́l lyì bí dwã bɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yilə, sə Yezu pɔ ń cìn Yi ni n mə n zwə́l vwĩ̀ twər rə̀dù sá, twéé gakó yilə. 28Vwĩ̀-zwə́lnə bé náncɛsɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cír ǹdə Muyiisi nyə́ né gə́ byili ní mú wɔ́ bə-jàn-zhəəre cìnə́. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yi cìcì yàl rə̀ Byǐ mú zhə̀n-cí, bə̀ ń sú rə̀ yírh, rə cír mo ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə náncɛ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\