Ebərəbá 9

1Yi dɔbrɛ́ nã́yéé ré yi ní, rə̀ y'à pɔ nyə́ rə̀ còrhó yilə, sə bə̀ y'à wɛ̀rhɛ́ jàà èdù myɛ cɛ yó nyɔ̀nɔ̀ rə̀ yilə. 2Bə̀ y'à pú kòrhó òdù, bə zə gɔ̀nɔ̀ bə gõ̀ w jì ǹdə́ è jìní. Bə̀ y'à n'ê byẽ̀ ò jì-ná y bə̀ "Jàà náàcɛ̀nɛ́". Bə wɛ̀rhɛ́ ku bə cĩ́ è wẽ́ bə̀ m'ê cĩ́ pàntámsɛ nɛ́. Bə wɛ̀rhɛ́ tabəlɛ bə cĩ́ è wẽ́ bə̀ m'ê cĩ́ búrú ní bə̀ pɛ Yi ni. 3Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê byẽ̀ ò jìní y bə̀ "Jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ du". 4Bə wɛ̀rhɛ́ ku bə̀ n'ê ji wẽ̀ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ ò yó, bə zə sánə́má bə pɔ́pɔ̌ w bə cĩ́ jàà y èmyɛ́ wẽ́. Dɔbrɛ́ kùlkṍ w myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́, bə̀ y'à zə sánə́má bə pɔ́pɔ̌ wa. Sə nə̀zhĩ̌ y'à ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́, bə̀ zə sánə́má bə mɔ ya, bə ce mã́nɛ è wẽ́. Arɔ̃ də̀-dɔ̀lɔ̀ w ò y'à púrh vɔr mɔ́ myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́, e súlí nə́kulə né nyɛ̀bɛ́ dɔbrɛ́ zɔ̀mà nɛ́ y'à kɛ̃ nə̀ yó mó. 5Bə mɔ wẽ̀ ǹdə màlɛ́kabá ta bə cĩ́ kùlkṍ w yó, rə̀ n'ê byili bə̀ Yi ŋwɛ́nɛ́ gàà ǹdə́ rə̀ zùwə́. Wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ y'à zhe vɔ̀mɛ̀. Rə̀ vɔ̀mɛ̀ nɛ́ ywə́l mó y'à n'ê círhí ku w kɔ̀bɔ́ bə̀ y'à n'ê lwé vwǎm jal mɔ́ ò yó yə̀-bəlwàálɛ sǔbri lwə̌l yil mó. Sə nə́ wàr wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó nə́ la byilu èlǎsɛ̃́ yé. 6Wɔ́ èta bə̀ tɛnɛ kòrhó w né. Vwĩ̀-zwə́lnə bé n'ê zwì ò jì-ná y wẽ́ twéé twéé bə̀ twĩ̀ bə̀ tumə né. 7Wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y dúdú ń nə́ ń zwì ò jìní y wə, sə wɔ́ twər rə̀dù byin gakó. Ń gə la zú, ń mə̌ sə n zə vwĩ̀ jal n zù n pə Yi ni, ń cìcì yilə, ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ yə̀-bəlwàálɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ bə̀ yə̀l mó yilə. 8Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ è n'ê byili bə̀ kòrhó w nándṍ w gə gwẽ̌ n'ê jí, sɔ́má tɛ̀nɛ́ sə lò zù jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ du páá mɔ́ wẽ́ yé. 9Sə rə̀myɛ́ wɔ́ myɔrhɔ èlǎsɛ̃́ mɔ́ yilə. Ò n'ô byili bə̀ vwĩ̀ pansɛ́ bə̀ n'ê pɛ Yi ni mú wàr sə̀ ce lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pɛ sɛ mɔ́ wu w pyìrhí o zǎ Yi námpúm yé. 10Sə nyə́ né nə̀myɛ́ wɔ́ kùjú ǹdə́ numbyíní gə́ mə̌ sé shàrh è yala nɛ́ dwí gakó né è yò kɔrhɔ ǹdə́ Yi mú nyə́ nə̀ pɔwa. Nyə́ né nə̀myɛ́ pɔ nə mé dɛ̃̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi kwɛrhɛ kɔn gakó mó. 11Sə èlǎsɛ̃́, Kristə túwə́. Ńmyɛ̌ ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə mó náncɛ yá. Cɛ̀nɛ̀ tɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl nyí bə̀ rə̀ la nə́ba pɔ mɔ́ gakó wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ tó né nə́ nə rɛ. Ń zù kòrhó w kɔ̀bɔ́ ò zhe kùr du nã́yóó mó, o já sú yírh dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ wa. Kòrhó w òmyɛ́ də̀ lũ w kɔ̀bɔ́ nyɔ̃̌ yé, b'è də̀ numbyínsi sə̀ pú w yé. 12Ń zù jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ du mú wẽ́ twər rə̀dù sá, twéé gakó yilə. È də̀ bə̀-cǐlsi ǹdə́ nə̀-byə-etwə́ə́le jal ń pɔ yé. Wɔ́ ń cìcì jal mɔ́ ń pɔ n mə n vwǎrh nə́ba twéé gakó yilə. 13Bə̀ n'ê zə bə̀-cǐlsi ǹdə́ nə̀-byərh jal mɔ́, bə̀ n'ê zə nə̀-cɛl bə̀ n'ê gwi bə̀ fúl mó tɔ̀mɔ̀ w bə̀ súlí, bə̀ m'ê zhɛ́rhɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ dó mó yó bə̀ kwɛrhɛ bə̀ pwẽ̀ né mó yò, sə rə̀myɛ́ t'â wɛ̀rhɛ́ kaka bə̀ wun ní wẽ́ yé. 14È gə wɔ́ èta, lwarna bə̀ Kristə jal mɔ́ zhe jàn du rə̀myɛ́ gakó dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ Kristə pɔ ń cìn Yi ni ǹdə vwĩ̀-kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə jìmdì zhe ta ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. Tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê cĩ́ lò cu sɔ́má yó mó byèlè nə́ wun ní, sə ń jal mɔ́ vùr nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ nə́ jǐrh wárhgáá, mùnì nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ twĩ̀ Yi nã́nyì y tum dí. 15Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ Yi tó né rə zə dɔbrɛ nándùl ǹdə́ nə́ba. Ń shɛ̀nɛ́ n cì n mə n vwǎrh numbyínə́ bé bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ bə̀ y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ dɔbrɛ́ nã́yéé ré yi ní mú wẽ́. Ń wɛ̀rhɛ́ èta mùnì byɛ̀bɛ́ Yi byẽ̀ mó ŋwɛ̀nɛ́ bə nə cɛ̀nɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ t'â la zhɔ̌, Yi bwə̀l rə̀ nyí mú. 16Lò gə pɔ nyí bə̀ ń gə cù sə bə wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ èta, ń gə gwẽ̌ yə̀ cì, ń nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́ t'â jí yé. Sə ń gə tú ń cùwə̀, wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní, ń nyí rí zɛ̃̀ rə̀ n'ê jí. 18Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, dɔbrɛ́ nã́yéé ré gə́ tú è la zal, bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə ló vwǎm jal tɛ̃́. 19Muyiisi jɛ̀rɛ̀ n byili nyə́ né púlə́púlə́ lyì bí gakó ne ǹdə nə̀ gə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né, n zɛ̃̀ n kwè nə̀-byə-etwə́ə́le ǹdə́ bə̀-cǐlsi jal ǹdə́ nɛ̃̌ n kwè pyì-kur nándə̀dwààlɛ̀ nánshɛ̀n ǹdə́ dɔ̌ ná-èkùlí n mɔ́rh nɛ́, n jɛ̀rɛ̀ n zhɛ́rhɛ́ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ yó, n zɛ̃̀ n zhɛ́rhɛ́ lyì bí gakó yó, 20n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Jal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ dɔbrɛ́ Yi zɔ ǹd'ába mɔ́ myɔrhɔ." 21Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n zhɛ́rhɛ́ jal mɔ́ kòrhó w ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à m'ê twĩ̀ Yi tumə né mó gakó yó. 22È gə wɔ́ nyə́ né gə́ n'ê byili ní mú, wɔ́ jal mə̀ n'ê ce kɔn gakó jǐrh wárhgáá, sə rə̀ jàlà ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wàr yé. Jal gə yə̀ tɛ̃́ lwé, sǔbri pɔ tɛ̀nɛ́ yé. 23Kɔn gə wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə bə zwə́l vwə̃̀ mùnì wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Arəzana nyǎn dɛ́ nyaarhɛ́ mɔ́ jǐrh wárhgáá, sə́ nyǐ Arəzana nyǎn dɛ́ cìcì mú wɔ́ vwĩ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ bə̀ mə̌ sə bə zwə́l rə̀ yilə. 24Zhə̀nà, Kristə yə̀ kòrhó kɔ̀bɔ́ numbyínsi pú ò nyɛrhɛ kɔ̀bɔ́ ò ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ wẽ́ zwì yé. Ń zɛ̃̀ n vò dɛ̃̌ Arəzana w Yi cìcì sõ ń nə́ ń lwə̀l lè nə́ yilə. 25Zhwifubá vwĩ̀-zwə́lnə bé náncɛ y nə́ ń zə vwàmá jal ń zwì kòrhó w jàà y kɛ̀bɛ́ è càn dɛ̃́dɛ̃́ du mú wẽ́ byin byin gakó, sə Kristə yə̀ nɛ́ zwì n pə ń cìn twər nánzhəzhɔ̌ yé. 26Kɔn gə y'à yàl èta, ń yà ń mà n nwɛ̀nɛ̀ twər nánzhəzhɔ̌ lũ w kùr-ju yi ní ga. Sə ń byili ń cìn dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nánkwaá nɛ́ èta mɔ́ wẽ́ twər rə̀dù sá twéé gakó yilə, n pə ń cìn ǹdə vwĩ̀ kɔn ta n mə n vùr yə̀-bəlwàálɛ́. 27Lò gakó mə̌ sə n cì twər rə̀dù sá, Yi zɛ̃̀ rə bùr ń bùrsì. 28Èta, Kristə myɛ pɔ ń cìn ǹdə vwĩ̀-kɔn ta twər rə̀dù sá, n mə n vùr lyì nánzhəzhɔ̌ yə̀-bəlwàálɛ. Ń mà n ká n bà, sə è də̀ yə̀-bəlwàálɛ vǔr yil kə́dò yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dɛ̃̀ mɔ̀ mɔ́ vwǎrh yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\