Zhakɛ 1

1Àmyɛ́ Zhakɛ, à wɔ́ Yi ǹdə́ Cinu Yezu Kristə tùntùnnə̀, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à m'â ce ámyɛ̌ Yi dwí rí kwálsɛ́ shí ǹdə́ sə̀lyè y lyì bí á làà lũ w gakó wẽ́ mó. 2Da-byǎ, yò-cə̀ə̀lè dwí gakó gə pú ába, s'á nyǐ á cìn ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe wu-nyɔ̃̀ námpúm ta. 3Á yě bə̀ zwini gə n'ê zhẽ̀ á Yi-ni-zhú mú, rə̀myɛ́ n'ê ce á wun t'â gɛ yé. 4Cenə á cìn-pyɔ́nɔ́ mɔ́ pyìrh tùm-ècɛ̀nà wẽ́, mùnì ga á cɛ̀nɛ̀ rɛ́ yə̀ námpúm, yò bə̀ká zhì á yó w yé, sə kaka bə̀ká mwìrì ába yé. 5Lármɔ gə mwìrì ámyɛ̌ mə̀dù, sə n lwə̀l Yi ni, bə̀ rə̀ bá pɔ̃. Yi t'â nyǐ rə̀ mé pə yé, rə̀ t'â cír yé. 6Sə n lwə̀l ǹdə́ Yi-ni-zhú, ń bə̀ká n ce tə́tɔ̀ná yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń ce tə́tɔ̀ná, ń nyɛ̌ ǹdə nə̀-fɔ̀lɔ̀ nɛ̃̌ ta, zho w gə n'ô ce, mə̀ n'ê shìì mə j'à n'ê zɛ̃̀. 7Lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ bə̀ká n bù bə̀ ń mà n nə kɔn Cinu sõ yé, 8bə̀ ń wu də̀ òdù, n jà ń tá ń zhì nà èdù yó yé. 9Da-byǐ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nə̀mɔ̀, ń mə̌ sə n ce ń wu yə̀ nyɛ̀n, Yi gə́ zhẽ̌ ń yó dɛ̃̌ mɔ́ yilə. 10Sə mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal, ńmyɛ mə̌ sə n ce ń wu yə̀ nyɛ̀n, Yi gə́ lwəl ń yó tɛ̃́ mɔ́ yilə, bə̀ ń nyɛ̌ ǹdə gɔ pùní ta. Ń tá ń la nɛ́ mãɔ̃ yé. 11Nə̀nyɔ́nɔ́ w gə byìlə̀, ò lumi rí n'ê mà rɛ̀ rə tu tɛ̃́, rə̀ cɛ̀nɛ̀ rɛ́ jé. Èta myɛ, nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ mà n pyɛ̀nɛ̀ ǹdə gɔ pùní ta ń tumə né wẽ́. 12Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhì kẽkẽ yò-còlò yi ní, ǹ b'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cí, bə̀ yò-còlò w gə́ zɔ mɔ́ ń j'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ ń zhì kẽkẽ mó ce, ǹ b'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Nyǔ mú mə̀myɛ́ wɔ́ kwǎndɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí byɛ̀bɛ́ bə̀ só re mó ne mó. 13Sòlò gə tú ò zhe lò lwɛlɛ wɔ̀rhɔ́ yilə, sə ń bə̀ká n bù bə̀ wɔ́ Yi rə̀ n'ê cìrh mò rə̀ ce lwɛlɛ rɛ́ wẽ́ yé. Kaka wàr Yi rə̀ la sòlò rə wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ yé, Yi myɛ t'â cìrh lò lò rə̀ ce lwɛlɛ wẽ́ yé. 14Lò gakó wɔ́ ǹ shil námməlwɛ̀lɛ́ y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́ mó è n'ê swèlè mó è ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ. 15Ǹ gə yẽ̌ shil námməlwɛ̀lɛ́ y nɛ ǹ wẽ́, è n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́; sə ǹ gə cə̀ə̀lè ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ wa, wɔ́ ǹ cu sɔ́má yó ò zə mɔ́ ò ŋwɛ́nɛ́. 16À da-byǎ nántwə̌rh, á bə̀k'á jə́jɛ̀rɛ́ á cìn yé. 17Kɔ̀-ècɛ̀nɛ́ dwí gakó, wɔ́ dɛ̃̌ yi w rə̀ n'ê shí ní. Rə̀ n'ê shí dɛ̃̌, Yi rí rə̀ wɛ̀rhɛ́ nə̀nyɔ́nɔ́ w ǹdə́ cànà y ǹdə́ cã̀mə́sɔ̌sɛ́ mɔ́ sõ. Cə-byṹ tɛ̀nɛ́ Yi sõ yé; rə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ twéé twéé, rə̀ t'â lyə́r námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé. Rə̀ sõ mó è bə zhe bə̀ cəcɛ̃ ráá nə̀nyɔ́nɔ́ yé. 18Rə̀ tó rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ dɛnnɛ rə pə nə́ba nyǔ ǹdə́ rə̀ sə̀pwà pùbùlə̀, mùnì ga nə́ yə̀ nã́yə́ə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wẽ́. 19À da-byǎ nántwə̌rh, lwarna bə̀ lò gakó mə̌ dwã sə́ cili zɔ̀mɛ̀ rɛ́ cɛ̀nɛ̀, sə ǹ bə̀ká zɔ̀m làlà yé, sə ǹ lyim myɛ bə̀ká zɛ̃̀ làlà yé. 20Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe lyim tá ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá Yi yírh w yé. 21Rə̀myɛ́ ce, zhɛ̃́na kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ jìmdì, ǹdə́ tùntùm-bəlwǎlsɛ dwí gakó. Zwẽnə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Yi co á wun ní wẽ́ mó ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀, bə̀ rə̀ wɔ̌ ába rə̀ la vwǎrh. 22Yálna zɔ̀mɛ̀ rɛ́ zwennə, s'á bə̀k'á yə̀ rə̀ cilnə dúdú yé. È gə də̀ rə̀myɛ́, wɔ́ ámyɛ̌ cìcì á n'á jə́jɛ̀rɛ́ á cìnə̀. 23Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ń zɛ̃̀ ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê byili ní, ǹ nyɛ̌ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń nyǐ ń yé zhə̀zhé wẽ́ ta, ń nə ń cìn ǹdə ń gə́ wɔ́ nɛ́. 24Ń gə nyǐ ń cìn ń zhɛ̀, n zhǐr ń la, n pú n swě ń gə́ wɔ́ nɛ́. 25Yi nyí rí wɔ́ kɔ̀-ècɛ̀nɛ́, rə̀ n'ê pɛ cìn-cìnú numbyíní ni è wu w wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ cili nyí rí rə̀myɛ́, ń tɛ́rɛ́ rɛ ǹ wẽ́, ń zɛ̃̀ ǹ zhǐ ǹ nà y yó rə̀ wẽ́, ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê byili ní, ǹ tá ǹ swě re, ǹ b'ǎ nə wu-nyɔ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wẽ́. 26Lò gə nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ nə́ ǹ tó Yi ni cɛ̀nɛ̀, ń jà ǹ wàr ǹ mə̀jòlò w ǹ nə́ ǹ zala, wɔ́ ǹ cìn ǹ nə́ ǹ jə́jɛ̀rɛ́, e jà ǹ Yi-ni-tó mó myɛ wɔ́ nánfò. 27Yi-ni-tó mó mɔ̀bɔ́ mə̀ wɔ́ nə́ Da Yi pùbùlə̀ mó, wɔ́ bə̀tǎlsɛ ǹdə́ ejə̀nə̀ nè sãɔ̃ bə̀ zúzúnú w wẽ́, sə́ dɛ̃̀ ǹ cìn ǹdə́ lũ w jìmdì dwí gakó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\