Zhakɛ 2

1Da-byǎ, ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zù nə́ Cinu Yezu Kristə mó ń wɔ́ zùwə́ cə́bal mɔ́, á bə̀k'á zə á yírhə́ á cír lyì bí yé. 2Dədɛ̃̌nɛ, lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal, ń co sánə́má cə̀byǐ ń jə̀fɔ́lɛ́ nɛ, n zù kàmə̀-zwǐ kɛ̀bɛ́ è n'ê jə́jɛ̀mɛ́ gə tú á dwã-gùlú w jàà wà. Nə̀mɔ̀ myɛ zɛ̃̀ n bà, ń zù kàmə̀-zù-ebwərse. 3Á zɛ̃̀ á nyǐ mɔ̀bɔ́ ń zù kàmə̀-zwǐ y è càn mɔ́ á na, á wɔ̀ mɔ̀: "Bə̌ jòm nyɔ̀nɔ̀, bə̀ jàà y èmyɛ́ càn," á zɛ̃̀ á wɔ̀ nə̀mɔ̀ mɔ́ nɛ: "Zhǐ dɛ̃̌, ráá jǒm tɛ̃́ shó w wə." 4Á gə n'â wɛ̀rhɛ́ èta, è də̀ lyì bí á n'á zə á yírhə́ á círə́? Èta mɔ́, də̀ lyì bí bùrsì á n'á kɛ́ ǹdə́ bùlə̀ námməlwǎlsɛ? 5Da-byǎ nántwə̌rh, cilinə: Yi cír byɛ̀bɛ́ lũ w lyì bí n'ê nyǐ ǹdə nə̀mwà ta mɔ́, mùnì bə yə̀ rə̀myɛ́ nɛ zhú mú nə̀cɛ̀nà, sə bə nə cəl tənà y rə̀ bwəl è nyí rə̀ lyì bí ni mú wẽ́. 6Sə ámyɛ̌ t'á nyǐ nə̀mwà bɛ́ á nɛ yé. K'â wɔ́ nə̀cɛ̀nà bɛ́ á n'á nyǐ á nɛ, e jà wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ába, bə̀ n'ê zə ába bə̀ zhə̀l bùrsì. 7Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ n'ê fulsi yil lé náàcɛ̀nɛ́ y Yi pɔ ába mɔ́. 8Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta." Nyí rí rə̀myɛ́ wɔ́ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nyí. Á gə zwẽ de, á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. 9Sə á gə zə á yírhə́ á cír lyì bí, wɔ́ lwɛlɛ á n'á wɛ̀rhɛ́; sə Yi nyí rí n'ê kɛ́ á bùrsì, á gə́ t'á zwẽ de mó yilə. 10Lò gə nə́ ǹ zwẽ nyə́ né gakó, ń zɛ̃̀ ń bə̌ dó rə̀dù, wɔ́ nə̀ gakó ǹ dówə́. 11Yi wòwə̀: "Bə̀ká fwə̌l yé." Rə ké wɔ̀: "Bə̀ká gu lò yé." Ǹ gə tá ǹ fwə̀lə́, ń j'ǎ gu lò, wɔ́ Yi nyə́ né gakó ǹ yə̀ zwẽ yé. 12Zɔ̌mna s'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ Yi bá zə cìn-cìnú nyí rí rə kə́ bə̀ bùrsì ta. 13Zhə̀nà, Yi gə la lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń dùr ń dwã bɛ́ nɔ̀nɔ̀ bùrsí kɔ́, rə̀ t'â la ńmyɛ nɔ̀nɔ̀ dǔr yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe nɔ̀nɔ̀-dǔr, bùrsì ywẽ bə mɔ́ zhe yé. 14Da-byǎ, lò gə wò bə̀ ǹ zhí Yi ni, ń jà ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ ǹ zhí Yi ni mú, Yi-ni-zhú mú mə̀myɛ́ dwí rí wɔ̌ mə̀ bá vwǎrh mɔ́? 15Dədɛ̃̌nɛ, á da-byǐ ráá á nəkɔ́ mə̀dù gə bə gɔ̀nɔ̀ zhe ń la mə n círhí ń cìnə̀, ń bə kaka zhe ń la ń nyú w co, 16á mə̀dù zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl ǹdə́ yə̀-zùlə́, ń pyà kàmə̀-zwǐ ń zù, ń bə́ cə̀r wàr rɛ́ yé ne, sə́ pyà kùjú ń jí," n jà ń yə̀ mɔ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń zhe rə̀ tum mú pɛ, rə̀myɛ́ wɔ̌ rə̀ bá sɛ̃ mɔ? 17Wɔ́ èta ǹdə́ Yi-ni-zhú mú myɛ. Ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə t'â byili bə̀ ǹ zhí Yi ni, sə́ lwar bə̀ ǹ Yi-ni-zhú mú wɔ́ nánfò. 18Lò gə wòwə̀: "Lyì jàlà zhí Yi ni; jàlà wɔ́ tùntwə̃̀ə̃̀ náàcɛ̀nà bə̀ n'ê twĩ̀," à bá wɔ̀ rə̀-ná-cí ni: "Ǹ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ etər ń wɔ̀ bə̀ ǹ zhí Yi ni, ǹdə́ ǹ gə tá ǹ twĩ̀ tùntwə̃̀ə̃̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ mə̌ dwã ǹdə́ Yi-ni-zhú mú? Àmyɛ́ wɔ́ à tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ à bá tó né a byili mú b'à zhí Yi ni." 19Ǹ nə́ ǹ zwẽ nyí bə̀ Yi wɔ́ rə̀dù sá? Kɔn càn. Nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ myɛ cìcì n'ê zwẽ nyí rí rə̀myɛ́, sə ywẽ zhe se, sə̀ n'ê kəkə. 20Bə-surhə-zhe cí, ǹ yə̀l bə̀ ǹ gə zhí Yi ni, ń jà ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ ǹ zhí Yi ni, ǹ Yi-ni-zhú mú bə kùr zhe nà? 21Nə́ nàmbal Abəraham wɔ́ etər Yi tó né rə nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta? Wɔ́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ rə̀ tó né, ń gə́ yà ń zɔ ń byǐ Yəzakɛ n cĩ́ vwĩ̀-jìlú w yó ń la mə n zwə́l vwĩ̀ rí n pə Yi ni mú yilə. 22Ǹ bə nɛ? Ń Yi-ni-zhú mú ǹdə́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né ga y'à n'ê tó dwã. Ń tùntwə̃̀ə̃̀ né zɛ̃̀ nə ce ń Yi-ni-zhú mú jǐrh námpúm. 23Èta, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó pyìrh. Bə̀ kɛ̃ bə wɔ̀: "Abəraham zhí Yi ni. Rə̀myɛ́ ce, Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta." Rə byẽ̀ mò bə̀ rə̀ dɔwa. 24Á na? Numbyíní wɔ́ è tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀ n'ê ce è k'ê bə dóó zhe Yi yírh wə. Sə è də̀ è gə́ zhí ri mú dúdú yé. 25Wɔ́ èta kɔn yàl nɛ́ ǹdə́ kə-nə̀fòló Arayaabɛ myɛ. Ń yà ń zwẽ Esərayɛl lyì bí tùntúmə́ ń sõ kɛ̀lɛ́ wa, n sɛ̃ bɛ bə ká kwè sɔ́má dõ bə vò jè. Rə̀myɛ́ ce Yi nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta. 26Shíshìrhə́ né gə tɛ̀nɛ́, yala nɛ́ cùwə̀. Èta myɛ, Yi-ni-zhú tùntwə̃̀ə̃̀ né gə tɛ̀nɛ́, Yi-ni-zhú mú bə kùr zhe yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\