Zhakɛ 3

1Da-byǎ, á bə̀k'á yə̀ nánzhəzhɔ̌ á n'á yǎl á yə̀ kàrmɔ̀ byilnə yé. Á yě bə̀ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ kàrmɔ̀ byilnə bé mó, nə́ bùrsí bá yə̀ zwini du lyì bí dwã bɛ́. 2Nə́ gakó n'é dwé wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ wẽ́. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m ń tá ń dwé gaga, sə́ nyǐ ń já ń wɔ́ wárhgáá, ń wɔ̌ ń cìn námpúm. 3Nə́ gə co càmá eshərh nyú w mùnì ga sə zwẽ nyí, nə́ r'é ce sə̀ zhə̀l nə́ gə́ só mə̀gã̌. 4Nyǐnə bǔ-bwələ né nánfwààlɛ́ myɛ. Nə̀ nyɛ̌ nánfwààlɛ̀, zho nánfɔ̀lɔ̀ ò n'ô zə nɛ ò zhə̀lə̀. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, wɔ́ dɔ̌ námpɔ́lɛ́ bə̀ m'ê swàl nɛ, nə j'à vò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń dùr nè mó gə́ nə́ ń yǎl bə̀ nə̀ zhəl mə̀gã̌. 5Mə̀jòlò w myɛ wɔ́ èta. Ò wɔ́ yala nɛ́ kə̀kàlà námpɔ́lɛ́, o j'à wɔ̌ ò zhẽ̌ ò cìn dɛ̃̌ ǹdə́ wẽ̀ nánfwààlɛ̀. Nyǐnə gɔ w myɛ gə́ wɔ́ nɛ́. Ò gə wɔ̌ só byì ní yil myɛ, myǐn námpɔ́lɛ́ yá ŋwɛ̀nɛ́ w mə jí. 6Mə̀jòlò w wɔ́ ǹdə myǐn ta. Ò wɔ́ nə́ yala nɛ́ kə̀kàlà, e jà wɔ́ òmyɛ́ wẽ́ lwɛlɛ n'ê shí ní, ò lwɛlɛ rɛ́ n'ê lyɛ́ɛ nə́ yala nɛ́ gakó ne. Myǐn-jì myǐn mú n'ê shí ò wẽ́ mə̀ zhìlì nə́ yò, nə́ lul yi ní ga, kɔn mé yí nə́ cu. 7Numbyíní wɔ̌ è bá ce gɔ vwàmá ǹdə́ kúmsi ǹdə́ dɔma dwí gakó, ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ bǔ w mú tó ǹdə è gə́ n'ê yǎl nɛ́. È gaga mɔ́ n'ê ce rə̀ tó ǹdə è gə́ n'ê yǎl nɛ́. 8Sə lò lò wàr mə̀jòlò w yé. Ò wɔ́ kɔ̀-bəlwɛ̀lɛ́, ò t'â zhì shɛ́ɛ́ gaga yé. Ò sú ǹdə́ swã̀ kɛ̀bɛ́ è cɛ̀, è n'ê gwi lò. 9Nə́ r'é zə w nə́ m'é cèrhé Cinu nə́ Da mɔ́; e jà wɔ́ òmyɛ́ myɛ nə́ m'é bwəl lwɛlɛ nə́ pɛ numbyínsí Yi wɛ̀rhɛ́ rə bé nyɛrhɛ rə̀ cìcì mú ni. 10Nyí rí rə̀myɛ́ rə̀dù y rə̀ n'ê bwəl lwɛlɛ, e jà wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê bwəl cɛ̀nɛ̀ myɛ. E jà kɔn bə mə̌ sé yə̀ èta yé da-byǎ. 11Nə̀-bùlì èdù wɔ̌ è bùl nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̀, e j'à bù nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̌ cɛ̀ɛ́ myɛ? 12Da-byǎ, épyìlú wɔ̌ ò bá ce shã̀? Nà wɔ́ sɛ̃́-cǒ ò wɔ̌ ò bá ce épyìlə́? Èta myɛ, nə̀-bùlì gə n'ê bùl nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̌ párɛ́, è wàr nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̀ è la búl yé. 13Da-byǎ, lò gə ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ń nə́ ń bùl bə̀ ń lɔ́ n jà ń zhe surhə, sə n zə cìn-lwəl ǹdə́ tùm-ècɛ̀nà n mə n byili ń lárma mɔ́ ǹdə́ ń surhə né. 14Sə bwɛ̃̌-dǔr gə ŋwɛ́nɛ́ á wun ní wẽ́, á wun ní gə nyɛ̌ bárhɛ́, lò gakó gə nə́ ń pyà ń cìnə̀, s'á bə̀k'á zhẽ̌ á cìn dɛ̃̌ yé, s'á bə̀k'á zɔ̀m kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ zhə̀n á b'á mà nyə̀-pǎr ǹdə́ zhə̀n dɛ́ yé. 15Surhə né nə̀myɛ́ mɔ́ də̀ dɛ̃̌ Yi sõ nə̀ shí ní yé. Nə̀ wɔ́ lũ w numbyínə́ bé surhə. Wɔ́ Shətana sõ nə̀ n'ê shí ní. 16Bwɛ̃̌-dǔr gə ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌, lò kə́ ń tá ń nyǐ ń dõ sõ yé, wɔ́ yààyàà tùntwə̃̀ə̃̀ dúdú ǹdə́ lwɛlɛ dwí gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà. 17Sə lò mɔ̀bɔ́ ń zhe surhə nyɛ̀bɛ́ nə̀ shí dɛ̃̌ Yi sõ mó: nã́yéé ré, ń wɔ́ wárhgáá; rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń nə́ ń pyà yə̀-zùlə́; ń zhe wu-bɔ̀nɔ̀; ń bə yó-kùlù zhe yé; ń zhe nɔ̀nɔ̀-dǔr; ń nə́ ń pyà cɛ̀nɛ̀ twéé gakó; ń tá ń lwe lyì dwã nɛ yé; ń tá ń myìnì ń dwã bɛ́ yé. 18Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pyà yə̀-zùlə́ mó ce yə̀-zùlə́ ŋwɛ́nɛ́ lyì bí cəcəl wə, sə wɔ́ cángá tùntwə̃̀ə̃̀ né bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ nə̀ wɔ́ yə̀-zùlə́ né bə̀ n'ê pyà mɔ́ byǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\