Zhã 1

1Kùr-ju yi ní, ǹdə́ Yi nyì-zɔ̀mɛ̀ rɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́. Rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi, sə rə̀ y'à wɔ́ Yi. 2Kùr-ju yi ní, ǹdə́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi. 3Wɔ́ rə̀myɛ́ dɛnnɛ Yi tó né rə wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó. Kɔn rə̀dù ga tɛ̀nɛ́ Yi yə̀ rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ dɛnnɛ tó rə wɛ̀rhɛ́ yé. 4Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ, sə nyǔ mú mə̀myɛ́ wɔ́ numbyínə́ bé pwẽ̀. 5Pwẽ̀ dé yə̌r cə-byín wə, sə cə-byín dí yə̀ rə̀ cə̀r yé. 6Yi twĩ̀ lò mə̀dù n bà, ń yíl Zhã. 7Ń tú zhə̀n byilu, mùnì n yə̀ pwẽ̀ dé zhə̀n-cínnə, mùnì lyì bí gakó tó ń dɛnnɛ bə zwẽ nyí. 8È də̀ ńmyɛ̌ cìcì ń yà ń wɔ́ pwẽ̀ dé yé. Wɔ́ twĩ́ bə̀ twĩ̀ mù bə̀ ń yál pwẽ̀ dé zhə̀n-cínnə. 9Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ dúdú rə̀ wɔ́ pwẽ̀ zhə̀nà, rə̀ tú lũ w wə, mùnì rə yə̌r lò gakó. 10Rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ lũ w wə, sə lũ w lyì bí yə̀ rə̀ pár lwar yé. E jà wɔ́ rə̀myɛ́ dɛnnɛ Yi tó né rə wɛ̀rhɛ́ lũ wə́. 11Rə̀ tú rə̀ cìcì lyì bí sõ, sə bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ de yé. 12Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ jàlà shɛ̀nɛ́ bə zwẽ de, sə rə̀ ce bə̀myɛ́ mɔ́ jǐrh Yi byǎ, bə̀ gə́ zù rì mú yilə. 13Sə bə̀ yə̀ Yi byǎ jǐrh ǹdə́ numbyíní jàn ráá ǹdə́ numbyíní pùbùlə̀ yé. Bə̀ yə̀ bal ǹdə́ kɛ̃ dɛnnɛ tó bə jǐrh Yi byǎ yé. Wɔ́ Yi cìcì rə̀ ce bə jǐrh rə̀ byǎ. 14Yi nyì-zɔ̀mɛ̀ rɛ́ jǐrh numbyíní, sə numbyíní y èmyɛ́ jòm nə́ sõ. Nə́ yírhə́ nɔ è zùwə́ yə́. Wɔ́ Da mɔ́ ń pɔ zùwə́ y èmyɛ́ ń Byì-dùwə̀ y ne. È sónó w já dɛ̃́dɛ̃́. Wɔ́ èmyɛ́ dɛnnɛ nə́ tó né nə́ lwar Yi gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yil né zhə̀n zhə̀nà. 15Zhã yàl ń zhə̀n-cínnə, n bwə̀l n mə n zɔ̀m ń yò n wɔ̀: "Wɔ́ ńmyɛ̌ yò à y'à zɔ̀m a byili bə̀ lò la tà-kwã n bà, sə ń du àmyɛ́, bə̀ ń jɛ̀rɛ̀ nɛ̀ ń ŋwɛ́nɛ́." 16Sə nə́ gakó tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ nə Yi sónó w námpúm ǹdə́ rə̀ pansɛ́ rə̀ n'ê pɛ nə́ba twéé twéé mó. 17Yi tó Muyiisi dɛnnɛ rə byili nə́ba rə̀ nyə́ né, sə rə̀ tó Yezu Kristə dɛnnɛ rə byili nə́ba rə̀ sónó w ǹdə́ rə̀ gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yilə. 18Lò lò gwẽ̌ yə̀ Yi nɛ ǹdə́ ń yírhə́ yé. Sə wɔ́ rə̀ Byì-dùwə̀ y è wɔ́ Yi, è ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Da mɔ́ mɔ́, è ce numbyínə́ bé lwar rə̀ párá. 19Zhwifubá yó-cìnə́ bé y'à twĩ̀ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé jàlà, ǹdə́ Levyi lyì jàlà, bə shí Zhərəzalɛm bə vò bə̀ n'ê bwə̀rh Zhã bə̀ zhe: "Ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌?" 20Rə̀myɛ́ yó, Zhã byili bi pamparɛ̃ɛ̃. Ń yə̀ bɛ kaka shèè yé. Ń byili bi bə̀ è də̀ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó yé. 21Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹmyɛ́ nə wɔ́ mɔ̌? Ǹ wɔ́ Elyi?" N wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ́ də̀ Elyi yé." Bə ké bwə̀rh mò bə wɔ̀: "È nə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó?" N wɔ̀ bɛ: "Ɔ̃́ɔ̃́, è də̀ àmyɛ́ à wɔ́ Yi nyì-zwennə mó myɛ yé." 22Bə zɛ̃̀ bə ké bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Sə ǹmyɛ́ nə wɔ́ mɔ̌? Ǹmyɛ́ cìcì byili nə́ba ǹ gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə, mùnì ga nə́ vò é byili byɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ nə́ba mó ne." 23N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ́ wɔ́ mɔ̀bɔ́ Yi nyì-zwennə Ezəyi yà ń zɔ̀m ń yò mó. Ń yà ń zɔ̀m n wɔ̀: 'Cəl n'ê bwə̀l gɔ-elũ èpòlò wə̀, rə̀ zhe: Kwɛrhɛna Cinu sɔ́má y á ce e yə̀ cángá.' " 24Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à twĩ̀ Zhã sõ mó jàlà y'à wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá. 25Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "È nə gə də̀ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó, ń jà ǹ də̀ Elyi, e jà è də̀ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó myɛ, byè yil ǹ nə nə́ ǹ pɛ lyì bí nɛ̃̌-shɔ?" 26Zhã wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ́ n'â zə nɛ̃̌ à pɛ ába nɛ̃̌-shɔ, sə lò mə̀dù ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́, á j'ǎ yə̀l ń pár yé. 27Àmyɛ́ jɛ̀rɛ̀ mɔ̀ a bà, sə à yə̀ yírh swí s'à lwə̌r ń nə̀cìlə̀ né nyínsí myɛ cìcì yé." 28Rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́ Betəni ní, Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀, Zhã gə́ yà ń nə́ ń pɛ lyì bí nɛ̃̌-shɔ mə̀gã̌ mɔ́. 29È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, Zhã nɔ Yezu ń bàn ń sono, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Nyǐnə Yi pyì-bwɛ̀lɛ́ y è n'ê vùr lũ w yə̀-bəlwàálɛ́ mɔ́. 30Wɔ́ ńmyɛ̌ yò à y'à zɔ̀m a byili bə̀ lò la tà-kwã n bà, sə ń du àmyɛ́, bə̀ ń jɛ̀rɛ̀ nɛ̀ ń ŋwɛ́nɛ́ nɛ́ mɔ́. 31E j'à y'à yə̀l ń pár yé, sə àmyɛ́ tú à n'â pɛ nɛ̃̌-shɔ Esərayɛl lyì bí ni, mùnì ga bə lwar ń párá." 32Zhã kə́ n wɔ̀: "À nɔ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è shí dɛ̃̌ ǹdə épwèné ta, è n'ê swé ń yó. 33À y'à yə̀l ń pár yé, sə Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ twĩ̀ nì b'à zə nɛ̃̌ a pə lyì bí nɛ̃̌-shɔ mɔ́ wò nè: 'Ǹ b'ǎ nə lò Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ shí dɛ̃̌ è n'ê swé ń yó. Sə́ lwar bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n zə Eshirhə y n pə lyì bí nɛ̃̌-shɔ.' 34Sə à yírhə́ nɔ mɔ. Rə̀myɛ́ ce, à n'â byili bə̀ ń wɔ́ Yi Byǐ zhə̀n zhə̀nà." 35È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ kə́dò, Zhã yà ń kə́ ń zhǐ gàà, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bə̀lyè. 36Ń gə́ nɔ Yezu ń nə́ ń lyɛ̃, n wɔ̀: "Nyǐnə Yi pyì-bwɛ̀lɛ́ yá." 37Ń kwã-lyì bí bə̀lyè y gə́ nyɛ̀ɛ̀ ń gə́ zɔ̀m nɛ́ mɔ́, bə zhǐr bə tó Yezu ni. 38Yezu pyìrhí n pwírí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ń kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀kɔ́n á n'á pyà?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Rəbyi, yẽ̀ ǹ nə́ ǹ zwɛ̃̀ nɛ́?" (Rəbyi kùr wɔ́: "Yó-cə́bal".) 39N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bànà á lyɛ̃ b'ǎ m'ǎ lwar à gə́ n'â zwɛ̃̀ mə̀gã̌." Bə tó mo bə yí, bə nə ń gə́ nə́ ń zwɛ̃̀ má. È y'à wɔ́ yi-kár bɔ̀l wà, bə já mɛ̃ ń sõ dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ də̀dɛ̀nɛ́ yá. 40Zhã kwã-lyì bí bə̀lyè y bə̀ y'à nyɛ̀ɛ̀ ń gə́ zɔ̀m nɛ́ bə zhǐr bə tó Yezu ni mú, mə̀dù y yà ń wɔ́ Shəmɔ Pyɛɛrɛ da-byǐ Andərɛ. 41Andərɛ jɛ̀rɛ̀ n vò n nə Shəmɔ n wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ nɔ Məshi." (Rə̀ kùr wɔ́: Kristə.) 42N zə mɔ n vò Yezu sõ. Yezu gə́ nɔ mɔ, n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ yíl Shəmɔ, ǹ da yíl Zhã. Sə bə̀ má byẽ̀ mó bə̀ Kəfaasɛ." (Kəfaasɛ ǹdə́ Pyɛɛrɛ ga kùr wɔ́: "Nə́kulu".) 43È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, Yezu zɛ̃̀ n vò Gəlile tənà y wa, n nə Shilipu, n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̌ tó à kùrə̀." 44Shilipu yà ń wɔ́ cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Betəsəyiidi mú lò, ńmyɛ̌ ǹdə́ Andərɛ ǹdə́ Pyɛɛrɛ ga. 45Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Shilipu vò n nə Natanayəə, n wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ nɔ mɔ̀bɔ́ Muyiisi zɔ̀m ń yò Yi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, Yi nyì-zwennə bé myɛ já zɔ̀m ń yò bə̀ sábá nɛ́ wẽ́ mó. Nyǐ wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Zhozefu byǐ Yezu." 46Natanayəə zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Kɔ̀-twə̌ wɔ̌ è bá shí Nazarɛtɛ?" Shilipu wɔ̀ mɔ̀: "Bà, ǹ yírhə́ bá na." 47Yezu gə́ nɔ Natanayəə ń bàn ń sõ, n zɛ̃̀ n zɔ̀m ń yò, n wɔ̀: "Nyǐ Esərayɛl lò zhə̀n zhə̀nà. Yǔyǔ yə̀ mə̀ gùlí yé." 48Natanayəə zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nɔ à pár nɛ́?" Yezu wɔ̀ mɔ: "À nɔ mɔ́ épyìlú w kùr wə̀, ǹdə́ Shilipu gwẽ̌ yə̀ twí n byẽ̀ mó yé." 49Natanayəə zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, ǹ wɔ́ Yi Byǐ, ń jà ǹ wɔ́ Esərayɛl pyɔ̌." 50Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ à gə́ wò b'à nɔ mɔ́ épyìlú w kùr w mó è ce, ń zwẽ nyí? Nyǐ ǹ yírhə́ bá nə ywẽ̀ nánfwààlɛ̀ dwã nə̀ du kɔ̀bɔ́." 51N zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á b'ǎ nə dɛ̃̌ yi rí rə̀ pul, Yi màlɛ́kabá n'ê zɛ̃̀ bə̀ zhə̀l dɛ̃̌ bə̀ k'â swé Numbyíní Byǐ yó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\