Zhã 10

1Rə̀myɛ́ yó, Yezu wòwə̀: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó pyì-jil lé jàà dõ w ń zwì, ń tá ń tó rə̀ nyí rí, rə̀-ná-cí wɔ́ ŋwɔ̀l-bal, n jà ń wɔ́ vwǎrhna. 2Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó pyì-jil lé nyí rí ń mə́ ń zwì mú, wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ pyììsí nə̀nɔ̀n mɔ́. 3Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yìlì pyì-jil lé ne mó nə́ ń pul pyì-jil lé ń pɛ mɔ ń zwì. Pyììsí n'ê cili ń cəl lé. Ń nə́ ń byẽ̀ sè èdù gakó ǹdə́ è yil. Sə̀ n'ê tó mo sə̀ dwi. 4Ń gə zɔ sɛ ń duwə, ń nə́ ń yàl sə̀ yé né, sə zɛ̃̀ sə tó ń kùrə̀, bə̀ sə̀ yě ń cəl lé párá. 5Sə̀ t'â tó lò dõ kùr yé. Sə̀ n'ê dùr sə̀ zhə̀l kwã nɛ́ sə yẽ̌ mo, sə̀ gə́ yə̀l ń cəl lé pár mɔ́ yilə." 6Yezu ju səswalá y èmyɛ́ n pə bɛ, sə bə̀ yə̀ lwar kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń yǎl n byili mú yé. 7N kə́ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: àmyɛ́ à wɔ́ pyì-jil lé nyí rí. 8Byɛ̀bɛ́ bə̀ jɛ̀rɛ̀ nɛ̀ bə bə̀ mɔ́ gakó wɔ́ ŋwɔ̀là, bə̀ j'à wɔ́ vwǎrhna, sə pyììsí yə̀ bə̀ cələ né cili yé. 9Àmyɛ́ à wɔ́ pyì-jil lé nyí rí. Mɔ̀bɔ́ ń tó nyí rí rə̀myɛ́ n zù, rə̀-ná-cí mà n nə ń cìnə̀. Ń mà ń nə́ ń zwì, n jà ń nə́ ń dwi ń nɛ kùjú ń jí. 10Ŋwɔ̀l-bal wɔ́ ŋwɔ̀lɛ̀ ǹdə́ gu ǹdə́ cɔ̌ dúdú yil ń nə́ ń twí, sə àmyɛ́ túwə́, mùnì numbyínə́ bé zə nyǔ mə bɔrh. 11"À wɔ́ vwã̌-ènɔ̀n nántwə̌. Vwã̌-ènɔ̀n nántwə̌ nə́ ń pɛ ń myə̌l ń pyììsí yilə. 12Sə lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ vwã̌-ènɔ̀n, wɔ́ kwé bə̀ kwè mò bə̀ n'ê kwɛ̃̌. Pyììsí gə́ də̀ ńmyɛ̌ nyə̌rh mɔ́ ce, ń gə nɔ gɔ-kùlí è bànà, n dùr n yẽ̌ se, gɔ-kùlí y zù sə̀ wẽ́, e zə sə̀ jàlà, shɛ̀bɛ́ sə̀ dàl mɔ́ làà dwã nɛ. 13Wɔ́ pyììsí gə́ də̀ ńmyɛ̌ nyə̌rh mɔ́ yil ń nə́ ń dùr ń yẽ̌ se, ń tá ń gá sɛ yé. 14"Àmyɛ́ wɔ́ vwã̌-ènɔ̀n nántwə̌. À yě à pyììsí párá, à pyììsí myɛ yě à párá, 15ǹdə à Da gə́ yě à párá, àmyɛ j'à yě à Da pár nɛ́. À n'â pɛ à myə̌l lé à pyììsí yilə. 16À zhe pyììsì dwã, sə̀ gwẽ̌ tɛ̀nɛ́ jil lé tɛ̀bɛ́ wẽ́ yé. Sə wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nɛ b'à zə sə̀myɛ a bà a ce né, sə cili à cəl lé; pyì-jil lé yə̀ rə̀dù sá, sə vwã̌-ènɔ̀n mɔ́ myɛ yə̀ mə̀dù sá. 17"À Da só ne, à gə́ n'â pɛ à myə̌l lé mùnì ga a ká nə rɛ́ mɔ́ yilə. 18È də̀ lò ń la à myə̌l lé vǔr yé. Wɔ́ àmyɛ́ cìcì à la rɛ pɔ. À wɔ̌ à pɛ rɛ, e j'à wɔ̌ à k'â zwẽ de. Wɔ́ nyí rí rə̀myɛ́ à Da pɔ nɛ." 19Zhwifubá gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́, nyə̀-pǎr ké zɛ̃̀ bə̀ cəcəl wə, bə pɔr dwã nɛ. 20Bə̀ nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê wə̀lə̀: "Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mo. Ń wɔ́ nyə̀nyà. Byè yil á n'á cili ń zɔ̀mà nɛ́ myɛ̌?" 21Bə̀ dwã zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ də̀ lò mɔ̀bɔ́ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mo zɔ̀mà yé. Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ wɔ̌ lyìlyə̌r yírhə́ è la púr?" 22Bə̀ y'à n'ê jí Zhərəzalɛm Yi jì y bwəl lé cṹ mú yò lyǐrh címsi, e jà è y'à wɔ́ wàr yi. 23Sə rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ Yezu yà ń nə́ ń jíl Saləmɔ zɔ́nɔ́ w wa, Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́. 24Zhwifubá bə̀ bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ, bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ la yẽ̌ nə́ba nə́ r'é ce tə́tɔ̀ná kɔn mé yí dǒ? È gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó, sə́ byili nə́ba pamparɛ̃ɛ̃." 25Yezu wɔ̀ bɛ: "À jɛ̀rɛ̀ a byili ri ába, sə á t'á zwẽ nyí yé. Tumə né nyɛ̀bɛ́ gakó à n'â twĩ̀ à Da yil lé yil mó n'ê byili bə̀ tɛ̀bɛ́ à n'â byili mú wɔ́ zhə̀nà. 26Sə á gə́ də̀ àmyɛ́ pyììsí mú ce á t'á zwẽ nyí yé. 27À pyììsí n'ê cili à cəl lé. À yě sə̀ párá, sə̀ n'ê tó ne, 28sə à n'â pɛ sɛ nyǔ mɔ̀bɔ́ mə̀ t'â la zhɔ̌. Sə̀ t'â la cú gaga yé, sə lò myɛ wàr sɛ̀ ń la vwǎrh à jɔ̃̀ w yé. 29Wɔ́ à Da ń pɔ sɛ nɛ, e jà à Da du kɔn gakó. Rə̀myɛ́ ce, lò wàr sɛ ń la vwǎrh à Da jɔ̃̀ w yé. 30Àmyɛ́ ǹdə́ à Da ga wɔ́ rə̀dù." 31Rə̀myɛ́ yó, Zhwifubá ké pwà nə́kulə bə̀ la mé dul Yezu. 32N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À twĩ̀ tùm-ècɛ̀nà nánzhəzhɔ̌ á yírh wə, ǹdə́ à Da jàn. È nə zɛ̃̀ wɔ́ dɛ̌ yil á n'á yǎl á dul ne ǹdə́ nə́kulə á gu?" 33Bə wɔ̀ mɔ̀: "È də̀ tùm-ècɛ̀nà nɛ́ rə̀dù ga yil nə́ r'é yǎl nə́ dul mó nə́ gu yé. Wɔ́ ǹ gə́ nə́ ǹ tùrh Yi mú è ce, bə̀ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ numbyíní, ń jà ǹ nə́ ǹ zə ǹ cìn ǹ myɛrhɛ Yi." 34Yezu wɔ̀ bɛ: "Bə̀ kɛ̃ á nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: 'Ámyɛ̌ mə̀dù gakó wɔ́ yi.' 35E jà nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ də̀ yõ̌ kɔn yé. Sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ gə n'ê byẽ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ mɔ́ mə̀dù mə̀dù gakó bə̀ yi, 36á nə wɔ̌ á wə̀l b'à n'â tùrh Yi, à gə́ wò b'à wɔ́ Yi Byǐ mú yilə, e jà wɔ́ Yi rə̀ cír ne rə twĩ̀ lũ w wə? 37"À gə t'â twĩ̀ tumə né à Da pɔ nɛ nyí b'à twĩ̌ mú, s'á bə̀k'á zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ yé. 38Sə à gə n'â twĩ̀ tumə né nə̀myɛ́, bá á gə t'á zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ myɛ, s'á zwẽ nyí tumə né nə̀myɛ́ mɔ́ yilə, s'á lwar náàcɛ̀nɛ́ b'à Da ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́, àmyɛ j'à ŋwɛ́nɛ́ à Da wẽ́." 39Zhwifubá ké zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà ń zal, sə ń lú bə̀ jɔ̃̀ wà. 40Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n kə́ n zhǐr n vò Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀, Zhã gə́ yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ lyì bí ni mə̀gã̌ mɔ́, n mɛ̃ gàà. 41Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê twí ń sono, bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Zhã yə̀ màmyɔ òdù ga wɛ̀rhɛ́ yé, sə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń zɔ̀m bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ shò-kwã nɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà." 42Sə lyì nánzhəzhɔ̌ zù mù gàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\