Zhã 11

1Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Betəni ní, Marɛ ǹdə́ ń zhə̃̀-kɛ̃ Martɛ da-dǒ wə, ń yíl Lazaarɛ. Ń yà ń bə jàn zhe yé. 2Wɔ́ Marɛ mɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń ló nwə̃̌ y è lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y Cinu nèsé yó, n zɛ̃̀ n zə ń ywésé n pɔ́pɔ̌ sɛ mɔ́, wɔ́ ńmyɛ̌ nəbɔ́ ǹdə́ Lazaarɛ. 3Marɛ ǹdə́ ń zhə̃̀-kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ bə twĩ̀ lò n vò n wɔ̀ Yezu ni: "Cinu, nyǐ mɔ̀bɔ́ ǹ só mó bə jàn zhe yé." 4Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Címí y kɛ̀bɛ́ də̀ Lazaarɛ cu címí yé. Wɔ́ mùnì ga Yi tó è dɛnnɛ rə byili rə̀ zùwə́ yə́, sə rə̀ Byǐ mú myɛ tó è dɛnnɛ n nə zùwə́." 5Yezu yà ń só Martɛ ǹdə́ ń nyɛ̃́ mɔ́ ǹdə́ Lazaarɛ ga. 6Ń gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Lazaarɛ bə jàn zhe, n cə̀ə̀lè n mɛ̃ ń gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́ n wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀lyè n súlí. 7Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Bànà nə́ k'é vò Zhide." 8Bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, è də̀ ǹmyɛ́ Zhwifubá y'à n'ê yǎl bə dul ǹdə́ nə́kulə è dwã nɛ́ gwẽ̌ bə nyɛ mɔ́, ń zɛ̃̀ ǹ kə́ ǹ la gàà kə́dò?" 9N wɔ̀ bɛ: "Cə-lár è m'ê la yi-zùr də̀ lùr shí ǹdə́ rə̀lyè nà? Lò gə nə́ ń zhə̀l nə̀nyɔ́nɔ́ nɛ, ń tá ń mà ń nà yé, bə̀ ń nə lũ w kɔ̀bɔ́ pwẽ̀ dé. 10Sə lò gə nə́ ń zhə̀l cəcɛ̃ nɛ, ń ya n mà ń nà, ń gə́ bə pwẽ̀ dé nɛ mɔ́ yilə." 11Ń gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lazaarɛ dɛ̌, sə à má vò a zhàrh mɔ̀." 12Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, ń gə dɛ̌, sə́ nyǐ ń mà n nə ń cìnə̀." 13Wɔ́ Lazaarɛ cu mú zɔ̀mà Yezu yà ń nə́ ń zɔ̀mà, sə bə̀myɛ́ y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ jan dɛ́ páá mɔ́ zɔ̀mà ń yà ń nə́ ń zɔ̀mà. 14Rə̀myɛ́ yó, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ pamparɛ̃ɛ̃: "Lazaarɛ cùwə̀. 15Sə à gə́ y'à tɛ̀nɛ́ gàà ń cu mú yi ní mú ce, à wu nyɛ̀ á yilə. Èta, á b'ǎ zwẽ nyí. Bànà nə́ vò ń cùù w yó." 16Tɔma mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Nə̀cílí" mú zɛ̃̀ n wɔ̀ ń tó-dwã bɛ́ nɛ: "Bànà nə́myɛ vò nə́ tó nə́ Yó-cə́bal mɔ́ nə́ cì." 17Yezu gə́ yú gàà, n pwírí Lazaarɛ yà ń zhe dwã nə̀na lú-bɔ̀l mɔ́ wa. 18Betəni ǹdə́ Zhərəzalɛm y'à yú ǹdə coló bə̀tɔ̀ ta. 19Rə̀myɛ́ ce, Zhwifubá nánzhəzhɔ̌ y'à tú Martɛ ǹdə́ Marɛ sõ, mùnì bə zə bə̀ wun ni bə̀ nəbɔ́ mɔ́ cu mú yilə. 20Martɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu bànà, n vò n jəl mo, ǹdə́ Marɛ yà ń jě kɛ̀lɛ́ wa. 21Martɛ wɔ̀ Yezu ni: "Cinu, ǹ gə yà ǹ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, à nəbɔ́ mɔ́ gə yə̀ cì yé. 22Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à yě bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ lwə̀l Yi ni, èlǎsɛ̃́ gwẽ̌, rə̀ má pɔ̃́ dɛ." 23Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ nəbɔ́ mɔ́ mà n bwìrhì." 24Martɛ wɔ̀ mɔ̀: "À yě bə̀ ń mà n bwìrhì dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀, dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ cùùrí la bùrhù mú." 25Yezu wɔ̀ Martɛ nɛ: "Àmyɛ́ à wɔ́ bùrhù mú ǹdə́ nyǔ mú. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù àmyɛ́, bá ǹ gə cù myɛ, ǹ b'ǎ k'á zə nyǔ. 26Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń wɔ́ lyì-nyì, n jà n zù àmyɛ́, ń tá ń la cú gaga yé. Ǹ nə́ ǹ zwẽ rə̀myɛ́ nyí?" 27Martɛ wɔ̀ mɔ̀: "Ɔ̃̀ɔ̃̂, à n'â zwẽ nyí Cinu. À n'â zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə, Yi Byǐ mú bə̀ wò bə̀ ń bàn lũ w wẽ́ mó." 28Martɛ gə́ zɔ̀m èta, n zhǐr n vò n byẽ̀ ń nyɛ̃́ Marɛ, n sɔ́sɔ́mɛ́ mɔ n wɔ̀: "Yó-cə́bal mɔ́ túwə́. Ń nə́ ń byẽ̀ mó." 29Marɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n já n zɛ̃̀ ń la Yezu sõ. 30Yezu yà ń gwẽ̌ yə̀ cɔ w wẽ́ yí yé. Ń yà ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ Martɛ gə́ jəl mo mə̀gã̌ mɔ́. 31Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Marɛ nyí ni kɛ̀lɛ́ w bə̀ n'ê zal ń wu ni mú, gə́ nɔ mɔ ń zɛ̃̀ làlà n du pwẽ̀ nè, bə zɛ̃̀ bə tó mo. Bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ lú-bɔ̀l mɔ́ yó ń la nɛ́ n vò n kúrh. 32Marɛ gə́ yú Yezu gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́, n nə mɔ, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó, n wùlì ń yé né, n wɔ̀: "Cinu, ǹ gə yà ǹ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, à nəbɔ́ mɔ́ gə yə̀ cì yé." 33Yezu gə́ nɔ mɔ ń nə́ ń kúrhə́, ǹdə́ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ tó mo bə bə̀ mɔ́ myɛ bə̀ n'ê kúrhə́, ń wu zhìlì dɛ̃́dɛ̃́, 34n zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Yẽ̀ á co mo né?" Bə wɔ̀: "Cinu, bə̌ nyǐ ń bɔ̀l mɔ́." 35Yezu kúrh. 36Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Nyǐ ń yà ń só mo tã̀!" 37Bə̀ jàlà y'à zhe: "Ńmyɛ̌ ń púr lyìlyǒ yírhə́, ń yà ń wàr ń ce bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ká n cì nà?" 38Yezu wu kó kwɛrhɛ o zhìlì o súlí, n zhǐr n vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó. È y'à wɔ́ pyɔ̀ wẽ́ bɔ̀l mɔ́ ŋwɛ́nɛ́, bə pyi mə̀ nyí ni ǹdə́ nə́kulu. 39N wɔ̀: "Púrnə nə́kulu w á ce kwã nɛ́." Lazaarɛ nəkɔ́ Martɛ wɔ̀ Yezu ni: "Cinu, ń mà n zə lwẽ́, bə̀ zà wɔ́ ń dwã nə̀na." 40Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À yə̀ mɔ́ wə̀l bə̀ ǹ gə zwẽ nyí, ǹ yírhə́ bá nə Yi zùwə́ yə́?" 41Bə púr nə́kulu wə́. Yezu zɛ̃̀ n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌, n wɔ̀: "À Da, à n'â ce ǹ nə̀báná, ǹ gə́ zwẽ à lwə̌l mó yilə. 42À yě bə̀ ǹ nə́ ǹ zwẽ à lwə̌l twéé twéé, sə wɔ́ lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zhǐ bə kə́kɛ́lɛ́ nɛ èta mɔ́ yil à n'â zɔ̀mà, mùnì bə zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ twĩ̀ nì." 43Ń gə́ wò èta, n zɛ̃̀ n bya n wɔ̀: "Lazaarɛ, du pwẽ̀ nè." 44Lazaarɛ shí lú-bɔ̀l mɔ́ w n du, ń nèsé ǹdə́ ń jɛ̀sɛ́ y'à lyẽ ǹdə́ kàmə̀-jɛ̀rh, ń yé y myɛ y'à lyẽ ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀. Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lwə̌rnə mo, s'á yẽ̌ mo n vò." 45Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tú Marɛ co mó nánzhəzhɔ̌ gə́ nɔ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yezu wɛ̀rhɛ́ mɔ́, bə zù mù. 46Bə̀ jàlà zɛ̃̀ bə vò bə nə Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, bə cĩ́ bi kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń wɛ̀rhɛ́. 47Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə byẽ̀ bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w lyì bí dwã yó, bə wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ dɛ̃́dɛ̃́. Etər nə́ m'ǎ wɛ̀rhɛ́ nɛ́? 48Nə́ gə yẽ̌ mo, lyì bí gakó má zù mù, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Orɔm lyì bí yó-cìnə́ bé má bə̀ bə cɔ̀ nə́ Yi jì y ǹdə́ nə́ dwí rí púlə́púlə́." 49Lò mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́, ń yíl Kəyifu, ńmyɛ̌ ń yà ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ rə̀myɛ́ byin dí. Ń zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ yə̀l kaka wɛ̀. 50Á yə̀l bə̀ kɔn mə̌ sə lò mə̀dù cì lyì bí gakó yilə, mùnì ga nə́ dwí rí púlə́púlə́ bə̀ká cɔ̀?" 51Sə è də̀ ń sə̀pwà pùbùlə̀ ń yà ń mə́ ń zɔ̀m yé. È gə́ y'à wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y byin dí rə̀myɛ́ wẽ́ mó, Yi zɛ̃̀ rə tó ń dɛnnɛ rə ce ń zɔ̀m Yezu yò, n wɔ̀ bə̀ Yezu mə̌ sə n cì bə̀ dwí rí púlə́púlə́ yilə. 52Sə è də̀ bə̀myɛ́ dúdú yil yé, ń mà n ce Yi byǎ bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ cə-yala gakó mó bə̀ dwã yó bə jǐrh kɔn rə̀dù. 53Kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́, Zhwifubá yó-cìnə́ bɛ́ já ji kùr bə̀ n'ê yǎl bə gu Yezu. 54Wɔ́ rə̀myɛ́ yil ń yà ń kə́ ń tá ń zhə̀l Zhwifubá wẽ́ pamparɛ̃ɛ̃ yé. Ń zɛ̃̀ n vò cɔ òdù ò y'à ŋwɛ́nɛ́ gɔ sono, ò yil Efrəyim. Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí mɛ̃ gàà. 55Zhwifubá címsí bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pakɛ y mɔ́ y'à bwəlse. Lyì nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə la Zhərəzalɛm bə vò bə kwɛrhɛ bə̀ yò ǹdə́ Yi éfòró címsí mé yí. 56Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà Yezu ǹdə́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, bə̀ m'ê bwə̀rh dwã bə̀ zhe: "Bə̀kɔ́n á n'á bùlə̀? Ń bàn címsí, ráá ń tá ń bàn sɛ̀?" 57Sə vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à pɔ nyí, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń gə yě Yezu gə́ wɔ mə̀gã̌, sə n ce bə lwar, mùnì ga bə zə mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\