Zhã 12

1Pakɛ y gə́ tú e dǎl dwã nyə̀ldù, Yezu zɛ̃̀ n vò Betəni, Lazaarɛ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń bwìrhì mú gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́. 2Bə̀ y'à tɛnɛ kùjú gàà bə pə Yezu ni. Lazaarɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó Yezu ni bə̀ n'ê jí kùjú w mú wẽ́, sə wɔ́ Martɛ ń yà ń nə́ ń pɛ bɛ w bə̀ jí. 3Marɛ zɛ̃̀ n kwè nwə̃̌ è lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ n ló Yezu nèsé yó, n zə ń ywésé n mə n pɔ́pɔ̌ sɛ. Wɔ́ cǒ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ náárɛ bə̀ y'à mé wɛ̀rhɛ́ ya. È y'à yú bútóló gòmə́, è ye y y'à cɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə è lwẽ́ dé y'à já sú jì y kókó. 4Yezu kwã-lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń la mɔ myìnù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Zhidə Esəkarəyɔtɛ mɔ́, zɛ̃̀ n wɔ̀: 5"Bə̀ gə y'à yè nwə̃̌ y kɛ̀bɛ́, è y'à má yí dwã zwã̌-àtɔ̀ tum wársɛ bə mé sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀." 6E j'à də̀ nə̀mwà bɛ́ sónó yil ń zɔ̀m èta yé. Wɔ́ ń gə́ yà ń wɔ́ ŋwɔ̀l-bal, e jà wɔ́ ńmyɛ̌ sõ wársɛ́ lɔ̀bɔ̀ w y'à ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ è ce. Ń yà ń nə́ ń vùr wársɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê pɛ mɔ ń ce ò wẽ́ mó. 7Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yẽ̌ kɛ̃ mɔ́ nɛ shɛ́ɛ́. Ń yà ń cĩ́ nwə̃̌ y kɛ̀bɛ́ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ la nɛ lú-bɔ̀l w co mó yilə. 8Nyǐnə nə̀mwà bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába dɛ̃ gakó, sə á t'á la àmyɛ́ nɔ dɛ̃ gakó yé." 9Zhwifubá nánzhəzhɔ̌ gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu tú Betəni, bə zɛ̃̀ bə vò gàà, sə è də̀ Yezu dúdú yil bə̀ y'à zhə̀l yé. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə nə Lazaarɛ mɔ́ mɔ̀bɔ́ Yezu bwìrhì mú myɛ. 10Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə sə̀ ǹdə́ dwã bə̀ y'à n'ê yǎl bə gu Lazaarɛ myɛ, 11bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ yil Zhwifubá nánzhəzhɔ̌ n'ê yẽ̌ bə̀myɛ́ nɛ bə̀ zwì Yezu. 12È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, lyì bí nánzhəzhɔ̌ w bə̀ y'à tú Pakɛ y címsí Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu bàn gàà. 13Bə zɛ̃̀ bə kə́ kwã̌ vɔr bə du bə mé jəl mo. Bə̀ y'à n'ê bya bə̀ zhe: "Yi nə còrhó! Cinu mà n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó! Esərayɛl pyɔ̌ mɔ́ nə còrhó!" 14Yezu nə bə̀nə-bwɛ̀lɛ́, n zɛ̃̀ n jòm è yó, ǹdə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ byili ní. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: 15"Səyɔ̃ lyì, á bə̀k'á dùr ywẽ yé. Nyǐnə á pyɔ̌ mɔ́, ń jě bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ yó ń bànà." 16Ń kwã-lyì bí yə̀ dámǎ bə sú rə̀myɛ́ mɔ́ kùr yé, sə wɔ́ ń gə́ tú n zù ń zùwə́ y wẽ́ mó kwã nɛ́, bə zɛ̃̀ bə lwar bə̀ wɔ́ Yezu yò bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, sə rə̀ tó kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ Yezu ni mú dɛnnɛ rə pyìrh. 17Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à tó Yezu ni bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ń gə́ bwìrhì Lazaarɛ n du lú-bɔ̀l mɔ́ w yi ní mú, y'à n'ê byili kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nɔwa. 18Wɔ́ lyì-zhǎ bɛ́ gə́ y'à nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu wɛ̀rhɛ́ màmyɔ w òmyɛ́ mɔ́ è ce bə zɛ̃̀ bə du bə jəl mo. 19Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Á nə lyì bí gakó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ń kwã! Á wàr kaka á la wɔ̀rhɔ́ yé." 20Gərɛkɛbá jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhə̀l Zhərəzalɛm címsí yi ní bə̀ la Yi còrhó mó wẽ́. 21Bə zɛ̃̀ bə yí Betəsəyiidi lyì bal Shilipu nyí ni, bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, nə́ r'é yǎl nə́ vò nə́ nə Yezu." (Betəsəyiidi wɔ́ Gəlile tənà y cɔ.) 22Shilipu zɛ̃̀ n vò n byili Andərɛ nɛ. Bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga zɛ̃̀ bə vò e byili Yezu ni. 23Yezu wɔ̀ bɛ: "Kɔn yú èlǎsɛ̃́, Numbyíní Byǐ zùwə́ y má du lyì yírhə́ wə. 24Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ gə yə̀ jíjí byǐ tɛ̃́ ce e bwár, è t'â la byǎ co yé, è b'à zhǐ è dúdú. Sə bə̀ gə co y tɛ̃́ e bwár, è n'ê ce byǎ nánzhəzhɔ̌. 25Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ myə̌l lé, rə̀ má sá. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ gá ǹ myə̌l lé ne lũ w kɔ̀bɔ́ wa, ǹ m'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 26Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń yə̀ à tùntùnnə̀, sə́ tó à kùrə̀. Ǹmyɛ m'ǎ yə̀ à gə́ la mə̀gã̌ yál mɔ́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ à tùntùnnə̀, à Da mà n zhẽ̌ ǹ yó dɛ̃̌." 27Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zhe ne èlǎsɛ̃́. Sə à nə wál bə̀ byè? À wál à Da nɛ bə̀ ń zwẽ ne nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ ò bàn nɛ zal èlǎsɛ̃́ mɔ́ wẽ́? E jà wɔ́ nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ yil à túwə́. 28À Da, ce ǹ yil lé nə còrhó." Rə̀myɛ́ yó, cəl shí dɛ̃̌ yi w rə wɔ̀: "À ce rə nə còrhó, sə à gwẽ̌ bá ce rə nə còrhó." 29Lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ cəl lé, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe bə̀ wɔ́ dwà è bya. Jàlà zhe bə̀ wɔ́ màlɛ́ka è zɔ̀m ǹdə́ mɔ. 30Yezu wɔ̀ bɛ: "È də̀ àmyɛ́ yil cəl lé tɛ̀bɛ́ zɔ̀m yé. Wɔ́ ámyɛ̌ yilə. 31Èlǎsɛ̃́, lũ w kɔ̀bɔ́ bùrsí kɔ́ yúwə́. Kɔn yú èlǎsɛ̃́ bə̀ bə̀ jǐ ò pyɔ̌ mɔ́ bə ce pwẽ̀ nè. 32Sə è gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, bə̀ gə tú bə̀ zhẽ̌ ne dɛ̃̌ cɛ yó, à má vwɛ̃ lyì bí gakó bə bə̀ à sono." 33Yezu zɔ̀m èta, n mə n byili ń gə́ la nɛ cú. 34Lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ byili nə́ba Yi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Kristə mó bà n yə̀ nɛ́ twéé twéé, ń tá ń la cú yé. Byè yil ǹ nə zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ bə̀ zhẽ̌ Numbyíní Byǐ dɛ̃̌? Numbyíní Byǐ mú ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ mɔ̌?" 35Yezu wɔ̀ bɛ: "Pwẽ̀ dé má yə̀ nɛ́ ǹd'ába dwã màngɛlɛ́ gwẽ̌. Sə zhəlnə ǹdə́ rə̀ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába, mùnì ga cə-byín bə̀ká bé jàr ába yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zhə̀l cə-byín wẽ́, rə̀-ná-cí yə̀l ń gə́ la mə̀gã̌ yé. 36Shɛ̀nɛ́na á zwẽ pwẽ̀ dé ǹdə́ rə̀ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába, mùnì ga á jǐrh rə̀ lyì." Yezu gə́ wò èta n zhɛ̀, n zhǐr n jé bə̀ yé né. 37Yezu yà ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ nánzhəzhɔ̌ Zhwifubá yírh wə. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ y'à bə shɛ̀ mɔ zú yé. 38Kɔn yàl èta, mùnì ga Yi nyì-zwennə Ezəyi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Ń wòwə̀: "Cinu, mɔ̌ lò ń zwẽ nə́ zɔ̀mà nɛ́? Mɔ̌ lò nè Cinu byili ń jɛ̃̀ jàn?" 39Ezəyi súlí n byili kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ ce bə̀ wàr bə̀ la nyí zõ mó. Ń wòwə̀: 40"Yi ce bə̀ yírhə́ né pyi, mùnì ga nə̀ bə̀ká nə nɛ́ yé; rə ce bə̀ surhə né myɛ pyi, mùnì ga bə̀ bə̀ká nyɛ̀ɛ̀ nə̀ kùrə̀, bə pyìrhí bə̀ wun, a wárh bɛ yé." 41Wɔ́ Ezəyi gə́ nɔ Yezu zùwə́ y mó è ce n zɔ̀m ń yò èta. 42Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Zhwifubá yó-cìnə́ bé nánzhəzhɔ̌ zù mù. Sə bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá má vùr bè dwã-gùúlí jìsí wẽ́. Rə̀myɛ́ ce bə̀ y'à t'â yǎl bə zɔ̀m bə ce dɛ̃̌ yé, 43bə̀ bə̀ y'à só numbyínə́ bé còrhó w du Yi nyɔ̃̌ wá. 44Yezu zɛ̃̀ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù àmyɛ́, è də̀ àmyɛ́ dúdú ǹ zù yé. Wɔ́ àmyɛ́ ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú ga ǹ zùwə̀. 45Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nɔ àmyɛ́, ǹ nɔ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú myɛ. 46À tú lũ w wẽ́, à la yə̀ ò pwẽ̀, mùnì ga lò mɔ̀bɔ́ ń zù àmyɛ́, sə rə̀-ná-cí bə̀ká n mɛ̃ cə-byín wẽ́ yé. 47Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nyɛ̀ɛ̀ à zɔ̀mà nɛ́, ń zɛ̃̀ ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, è də̀ àmyɛ́ à la ǹ bùrsì kɔ́ a pɔ̃́ còrhò-tum yé; b'à yə̀ twí à la còrhò-tum lũ w ni pɔ yé. Wɔ́ ò vwǎrh yil à túwə́. 48"Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bə shɛ̀ àmyɛ́ zú, ǹ tá ǹ zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ myɛ, ǹ nə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la ǹ bùrsí kɔ́. Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à zɔ̀m mɔ́, wɔ́ nə̀myɛ́ nə̀ bá kə́ ǹ bùrsì dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀. 49À yə̀ nɛ̀ zɔ̀m ǹdə́ à sə̀pwà jàn yé. Wɔ́ à Da mɔ́ ń twĩ̀ nì mú ń pɔ nɛ dɛ̀bɛ́ à mə̌ sá zɔ̀m a byili mú nyí. 50Sə à yě bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń pɛ rə̀ nyí mú n'ê pɛ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Èta, kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â byili mú, wɔ́ dɛ̀bɛ́ à Da pɔ nɛ rə̀ nyí mú."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\