Zhã 13

1Pakɛ y címsí gə́ tú e dǎl nəkɔla, Yezu yà ń yě bə̀ ń gə́ la lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ zhǐr n vò ń Da sõ mó yi yúwə́. Ń yà ń só ń kwã-lyì bí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́ mó. Ń swéné be ǹdə́ sónó kɔ̀bɔ́ ò bə dõ zhe. 2Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ tú e yí, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ jě tɛ̃́ bə̀ n'ê jí kùjú. Rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ Shətana zù Shəmɔ Esəkarəyɔtɛ byǐ Zhidə wẽ́, e swèlè mò ń la Yezu myìnù n pə bə za. 3Yezu yà ń yě bə̀ ń Da co kɔn gakó ń jɔ̃̀ wà; wɔ́ ńmyɛ̌ sono ń shí ní, wɔ́ ńmyɛ̌ sono ń ká ń la nɛ́. 4N zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ n lwə̌r ń kàmə̀-zwǐ y n cĩ́ tɛ̃́, n kwè kàmə̀-jɛ̃̀ n lyẽ ń cã̌ nɛ́, 5n zɛ̃̀ n tɛ̃́ nɛ̃̌ n ló nə̀bwɛ́nɛ́ wẽ́, n ji kùr ń nə́ ń sàm ń kwã-lyì bí nèsé, ń nə́ ń pɔ́pɔ̌ sɛ ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀ yá. 6N yí ń la Shəmɔ Pyɛɛrɛ nyɛ̌sɛ́ sám. Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, ǹmyɛ́ ǹ m'ǎ sã̀ àmyɛ́ nə̀rh?" 7Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gwẽ̌ yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â wɛ̀rhɛ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́ kùr yé, sə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ ǹ b'ǎ lwar rə̀ kùrə̀." 8Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Gaga! Ǹ tá ǹ la àmyɛ́ nə̀rh sám yé." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À gə yə̀ ǹ nèsé sàm, ǹ tá ǹ la kaka nɔ à sono yé." 9Shəmɔ Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, è gə wɔ́ èta, sə ǹ bə̀ká sã̀ à nèsé dúdú yé. Sám à jɛ̀sɛ́ ǹdə́ à yó w ga ń súlí." 10Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ nɛ̃̌, ń jǐrh zwẽ́zwẽ́. Wɔ́ ń nə̀rh zhə́zhɔ́lɔ́ dúdú tum ń zhe. Á nyɛ̌ zwẽ́zwẽ́, sə è də̀ á gakó yé." 11Yezu yà ń yě lò mó ná-yil ń la mɔ myìnù n pə bə za. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n wɔ̀ b'è də̀ bə̀ gakó bə̀ nyɛ̌ zwẽ́zwẽ́ yé. 12Ń gə́ sàm bə̀ nèsé n zhɛ̀, n ká n kwè ń kàmə̀-zwǐ y n zù, n jòm tɛ̃́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á yě kɔn dɛ̀bɛ́ à wɛ̀rhɛ́ ába mɔ́ kùrə̀? 13Á n'á byẽ̀ nè bə̀ Yó-cə́bal, á j'ǎ n'á byẽ̀ nè myɛ bə̀ Cinu, sə á n'á zɔ̀m zhə̀nà. À wɔ́ èta zhə̀n ga. 14Àmyɛ́ gə wɔ́ Cinu, à wɔ́ Yó-cə́bal, a já sã̀ á nèsé, ámyɛ mə̌ dwã s'á sã̀ dwã nə̀rh. 15À wɛ̀rhɛ́ èta a má byili ába, mùnì ga ámyɛ wɛ̀rhɛ́ ǹdə à gə́ wɛ̀rhɛ́ ába nɛ́. 16Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: tùntùnnə̀ bə ń yó-cə́bal du yé, tùntúm myɛ bə mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ mù mú du yé. 17Á gə́ yě kɔn dɛ̀bɛ́ à byili ába èlǎsɛ̃́ mɔ́ ce, á gə wɛ̀rhɛ́ èta, á b'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. 18"È də̀ á gakó yò à n'â zɔ̀m yé. À yě byɛ̀bɛ́ à cír mó párá. E jà kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili mú pyǐrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: 'Lò mó mɔ̀bɔ́ àmyɛ́ ǹdə́ ńmyɛ̌ y'à n'é jí nə̀zhõ̌ òdù wẽ́ mó pyìrhí n zə nà n tə́ nɛ.' 19À dámǎ à n'â byili ri ába, ǹdə́ kɔn gwẽ̌ yə̀ yí yé, mùnì ga, rə̀ gə tú rə̀ yúwə́, s'á zwẽ nyí b'à wɔ́ mɔ̀bɔ́ à wɔ́ mɔ́. 20Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò ǹ gə zwẽ lò mɔ̀bɔ́ àmyɛ́ twĩ̀ mú zhəəle, wɔ́ àmyɛ́ zhəəle ǹ zwẽ. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə zwẽ àmyɛ́ zhəəle, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú zhəəle ǹ zwẽ." 21Yezu gə́ zɔ̀m n zhɛ̀, wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zə mɔ. N zɛ̃̀ n zɔ̀m pamparɛ̃ɛ̃ n wɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ámyɛ̌ mə̀dù la nɛ myìnù n pə bə za." 22Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê nyǐ dwã. Bə̀ yə̀l lò mɔ̀bɔ́ ná-dwí yil yò ń nə́ ń zɔ̀m yé. 23Mɔ̀bɔ́ ń yà ń só mó yà ń jě ń yala nɛ. 24Shəmɔ Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n gwàr mɔ̀, bə̀ ń bwə̌rh Yezu bə̀ wɔ́ mɔ̌ lò yò ń nə́ ń zɔ̀mà? 25Kwã-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n jìnì, n bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Cinu, wɔ́ mɔ̌ lò yò ǹ nə́ ǹ zɔ̀mà?" 26Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À la búrú w fɔ́n a mɔ́rh nə̀zhĩ̌ y wə, sə lò mó mɔ̀bɔ́ à la mɔ w pɔ mɔ́, wɔ́ ńmyɛ̌ yò à n'â zɔ̀mà." Rə̀myɛ́ yó, n zɛ̃̀ n fɔ́n búrú w n mɔ́rh nə̀zhĩ̌ y wə, n pə Shəmɔ Esəkarəyɔtɛ byǐ Zhidə ne. 27Zhidə gə́ zwẽ búrú w n zhɛ̀, Shətana já zù ń wẽ́ rə̀myɛ́ yi ní. Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ǹ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́ làlà." 28Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó bə̀ jě gàà bə̀ n'ê jí kùjú w mú mə̀dù ga yə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ ce n zɔ̀m ǹdə́ Zhidə èta mɔ́ kùr lwar yé. 29È gə́ wɔ́ Zhidə ń yà ń nə́ ń nyǐ bə̀ wársɛ́ yò mó ce, bə̀ jàlà y'à n'ê bùl bə̀ Yezu wɔ́ yál ń nə́ ń yǎl n wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń zhəl n yè kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ zhe rə̀ tum címsí yil mó, ráá ń nə́ ń yǎl bə̀ ń vǔr kɔn n pə nə̀mwà nɛ̀. 30Zhidə gə́ zwẽ búrú w Yezu mɔ́rh nə̀zhĩ̌ y wẽ́ mó, n já n zɛ̃̀ n du, sə è y'à wɔ́ cəcɛ̃. 31Zhidə gə́ tú n shə́r, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Èlǎsɛ̃́, Numbyíní Byǐ zùwə́ y má du, sə Yi myɛ zùwə́ y má tó ń dɛnnɛ e du. 32Yi zùwə́ y gə tó ń dɛnnɛ e duwə, rə̀ má ce ńmyɛ zùwə́ y du rə̀ cìcì wẽ́. Kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, rə̀ má ce e du. 33À bə̀sɔ́ná, à gwẽ̌ bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába námpɔ́lɛ́. Sə à n'â wə̀l ába èlǎsɛ̃́, ǹdə à gə́ y'à wò Zhwifubá yó-cìnə́ bé ne né: á b'ǎ zɛ̃̀ á n'á pyà nɛ̀, e jà á yír à gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ yé. 34"À n'â pɛ ába nyí nándùl: swénénə dwã. Swénénə dwã ǹdə à gə́ só ába né. 35Á gə só dwã, lyì bí gakó má lwar bə̀ wɔ́ àmyɛ́ kwã-lyì ǹd'ába." 36Shəmɔ Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Cinu, yẽ̀ ǹ la nɛ́?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ wàr ǹ la nɛ tó ń vò à gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ èlǎsɛ̃́ yé, sə tà-kwã nɛ, ǹ b'ǎ tó ne ń vò." 37Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, byè yil à wàr à la mɔ́ tó èlǎsɛ̃́? À bá shɛ̀nɛ́ à myə̌l lé jər ǹ yilə." 38Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ b'ǎ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé jər àmyɛ́ yil zhə̀nà? Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: cə́-bya b'à la mé kúrh, ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\