Zhã 16

1"À byili ába rə̀myɛ́ mùnì ga, rə̀ gə tú rə̀ yú ába, s'á wun bə̀ká gə yé. 2Bə̀ má vùr ába dwã-gùúlí jìsí w bə ce pwẽ̀ nè, e jà dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà bə̀ má gu ába, sə bə̀ má bù bə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wɔ́ Yi tum. 3Wɔ́ bə̀ gə́ yə̀l à Da párá, e jà bə̀ yə̀l àmyɛ pár mɔ́ è ce, bə̀ má wɛ̀rhɛ́ ába èta. 4À byili ába rə̀myɛ́ mùnì ga, dɛ̃ rɛ́ gə tú rə̀ yúwə́, s'á lyǐrh b'à jɛ̀rɛ̀ a byili ába. Wɔ́ à gə́ y'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába mɔ́ yilə, à yə̀ kùr ji a byili ába rə̀myɛ́ yé. 5"Èlǎsɛ̃́ à má zhǐr a vò mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú sono. E jà ámyɛ̌ mə̀dù ga tá ń bwə̀rh nè bə̀ wɔ́ yẽ̀ à la nɛ́ yé. 6À gə́ byili ába rə̀myɛ́ mɔ́ ce á wun zhìlì, 7e jà wɔ́ zhə̀n à n'â byili ába: wɔ́ ámyɛ̌ sãɔ̃ yil à n'â zhǐr à la. À gə yə̀ zhə̀l, mɔ̀bɔ́ ń la ába sãɔ̃ mɔ́ tá ń bàn yé. Sə à gə zhə̀lə̀, à má twĩ̀ mù n bə̀ á sono. 8"Ń gə tú ń túwə́, ń mà n ce lũ w lyì bí lwar bə̀ bə̀ yə̀l yə̀-bəlɔ̀lɔ́ gə́ wɔ́ nɛ́, bə̀ yə̀l cángá gə́ wɔ́ nɛ́, bə̀ yə̀l bùrsì kɔ́ myɛ yé-shò yé. 9Ń mà n byili bi bə̀ wɔ́ bə̀ gə́ yə̀ nɛ zhí mú è ce, bə̀ yə̀l yə̀-bəlɔ̀lɔ́ gə́ wɔ́ nɛ́ yé. 10Ń mà n byili bi bə̀ wɔ́ à gə́ k'â la à Da sono, á k'á t'á la nɛ nɔ mɔ́ è ce, bə̀ yə̀l cángá gə́ wɔ́ nɛ́ yé. 11Ń mà n byili bi bə̀ wɔ́ lũ w kɔ̀bɔ́ pyɔ̌ mɔ́ bùrsí gə́ kɔ́ sə zhɛ̀ mɔ́ è ce, bə̀ yə̀l bùrsì kɔ́ yé-shò yé. 12"À zhe zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌ gwẽ̌ à la ába byilu, sə á wàr nɛ̀ á la zõ èlǎsɛ̃́ yé. 13Sə zhə̀n-cí Eshirhə gə tú è túwə́, è má cĩ́ ába zhə̀n gakó sɔ́má yó. Sə è də̀ è sə̀pwà zɔ̀mà è la zɔ̌m yé. Wɔ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ gakó è nyɛ̀ɛ̀ mɔ́ è la zɔ̌m, e byili ába tɛ̀bɛ́ rə̀ bànà. 14È bá ce a nə còrhó, bə̀ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó è nyɛ̀ɛ̀ à sõ mó è la ába byilu. 15Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ à Da kɔn, rə̀ wɔ́ àmyɛ nyǎn. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à wò bə̀ Eshirhə y wɔ́ dɛ̀bɛ́ è nyɛ̀ɛ̀ à sõ mó è la ába byilu. 16"Kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, á k'á t'á la nɛ nɔ yé, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɔn gə yàl námpɔ́lɛ́, á m'ǎ k'á nə nɛ." 17Ń kwã-lyì bí jàlà zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Ń gə́ wò bə̀ kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, nə́ k'é t'á la mɔ nɔ, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɔn gə yàl námpɔ́lɛ́, nə́ m'ǎ k'é nə mɔ mɔ́ kùr wɔ́ byè? Sə ń gə́ wò bə̀ ń la ń Da sõ mó, rə̀myɛ kùr wɔ́ byè? 18Ń zhe bə̀ kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, rə̀ kùr wɔ́ byè? Nə́ bə dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń zɔ̀m mɔ́ kùr nyɛ̌ yé." 19Yezu lwar bə̀ bə̀ y'à n'ê yǎl bə bwə̀rh mò, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ à gə́ wò ába bə̀ kɔn má yə̀ námpɔ́lɛ́, á k'á t'á la nɛ nɔ, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɔn gə yàl námpɔ́lɛ́, á m'ǎ k'á nə nɛ mɔ́ yil á n'á bwə̀rh dwã? 20Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á m'ǎ n'á kúrhə́, á n'á wɔ́wɛ́lɛ́, ǹdə́ lũ w lyì bí n'ê fùù. Wu-zhìlù má zə ába, sə á wu-zhìlù w má bə̀ o jǐrh wu-nyɔ̃̀. 21Kɛ̃ gə la lúl, wu-zhìlù zhe mo, bə̀ ń yě bə̀ ń nɔ̀nɔ̀ yi yúwə́. Sə ń gə lùl ń byǐ mú ń zhɛ̀, n swě ń nɔ̀nɔ̀ w yò. Wu-nyɔ̃̀ zɛ̃̀ ò zhe mo, è gə́ wɔ́ numbyíní è tú lũ w wẽ́ mó yilə. 22Ámyɛ wɔ́ èta. Wu-zhìlù zhe ába èlǎsɛ̃́, sə à má ká bə̀ a nə ába. Rə̀myɛ́ yó, á b'ǎ zə wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ kɔ̀bɔ́ lò lò wàr ń la vǔr. 23"Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ gə tú rə̀ yúwə́, á k'á t'á la nɛ kaka kùr bwə̌rh yé. Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə lwə̀l à Da nɛ àmyɛ́ yil yilə, ń mà n pə rɛ ába. 24Sə kɔn mé yí zà, á gwẽ̌ yə̀ kaka lwə̀l àmyɛ́ yil yil yé. Lwə̌lnə, b'ǎ m'ǎ na. Èta, á wu-nyɔ̃̀ w má yə̀ námpúm. 25"À byili ába rə̀myɛ́ gakó ǹdə́ səswalsɛ. Sə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, à má zɔ̀m à Da yò ǹd'ába pamparɛ̃ɛ̃. È k'ê də̀ səswalsɛ à la má zɔ̀m ǹd'ába yé. 26À t'â wə̀l ába b'à má lwə̀l kɔn à Da nɛ á yil yé, b'à Da cìcì só ába. Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ gə tú rə̀ yúwə́, á cìcì wɔ̌ á m'ǎ lwə̀l mò àmyɛ́ yil yilə, á gə́ só ne, á zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ sõ à shí ní mú yilə. 28À shí à Da sõ a bə̀ lũ w wə, sə èlǎsɛ̃́, à má yẽ̌ wə, a ká vò ń sõ." 29Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ mú ǹ nə́ ǹ zɔ̀m pamparɛ̃ɛ̃ èlǎsɛ̃́. È k'ê də̀ səswalsɛ ǹ nə́ ǹ ji yé. 30Nə́ lwar èlǎsɛ̃́ bə̀ ǹ yě kɔn gakó, ǹ kə́ ǹ tá ǹ dɛ̃̀ bə̀ bə̀ bwə̌rh mó sə́ zɛ̃̀ ń mə́ zɔ̀m yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ r'é zwẽ nyí bə̀ wɔ́ Yi sõ ǹ shí ní." 31Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á n'á zwẽ nyí èlǎsɛ̃́? 32Nyǐnə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, rə̀ gaga mɔ́ yúwə́, á m'ǎ làà dwã nɛ, lò gakó vò ń dò-sõ, á yẽ̌ ne à dúdú. Sə à də̀ à dúdú yé, b'à Da ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ. 33"À byili ába rə̀myɛ́ gakó mùnì á tó ne á zə yə̀-zùlə́. Á b'ǎ nwɛ̀nɛ̀ lũ w wə, sə kámna á wun, b'à jú bɛlɛ lũ w yó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\