Zhã 17

1Yezu gə́ zɔ̀m n zhɛ̀, n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌ n wɔ̀: "À Da, yi rí yúwə́. Ce ǹ Byǐ mú zùwə́ y du, mùnì ga ńmyɛ ce ǹ zùwə́ y du. 2Ǹ pɔ mɔ ŋwɔ̀nɔ́ numbyínə́ bé gakó yó wə, mùnì n pə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ byɛ̀bɛ́ ǹ pɔ mɔ mɔ́ nɛ. 3E jà nyǔ mú mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ wɔ́ bə lwar ǹ párá, bə lwar bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ dúdú ǹ wɔ́ Yi zhə̀n zhə̀nà, sə bə lwar àmyɛ́ Yezu Kristə mó ǹ twĩ̀ mú myɛ párá. 4À twĩ̀ tumə né nyɛ̀bɛ́ ǹ pɔ nɛ nyí b'à twĩ̌ mú gakó a báásɛ, a má ce ǹ zùwə́ y du cɛ yó. 5À Da, èlǎsɛ̃́, zùwə́ y kɛ̀bɛ́ à y'à zhe ǹ sõ ǹdə́ lũ y'à gwẽ̌ yə̀ kùr ji mú, ce a ká nə y ǹ sõ. 6"À ce byɛ̀bɛ́ ǹ vùr lũ w wẽ́ ń pɛ̃ mɔ́ lwar ǹ párá. Ǹmyɛ́ lyì ǹdə́ bɛ. Ǹmyɛ́ ǹ pɔ bɛ nɛ, sə bə̀ zwẽ ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 7Èlǎsɛ̃́, bə̀ yě bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ pɔ nɛ mɔ́ shí ǹmyɛ́ cìcì sono. 8À byili bi zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ǹ byili ni mú, sə bə̀ zwẽ ne. Bə̀ lwar bə̀ zhə̀n ga, wɔ́ ǹmyɛ́ sono à shí ní. Bə zɛ̃̀ bə zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ twĩ̀ nì. 9"À n'â lwə̀l mó bə̀myɛ́ yilə; è də̀ lũ w lyì bí yil yé. Sə wɔ́ byɛ̀bɛ́ ǹ pɔ nɛ mɔ́ yil à n'â lwə̀l mó. Wɔ́ ǹmyɛ́ lyì ǹdə́ bɛ. 10Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ àmyɛ́ nyǎn, rə̀ wɔ́ ǹmyɛ nyǎn. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ nyǎn, rə̀ wɔ́ àmyɛ nyǎn. Sə àmyɛ́ zùwə́ y tó bə̀ dɛnnɛ e du. 11Àmyɛ́ k'â t'â la lũ w wẽ́ yál yé, sə bə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́. Àmyɛ́ bàn ǹ sono. Da nántwə̌, yìlì bì ǹdə́ ǹ yil lé ǹ pɔ nɛ mɔ́ jàn, mùnì ga bə yə̀ kɔn rə̀dù ǹdə nə́myɛ̌ ta. 12À gə́ y'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ yi ní, à y'à n'â yìlì bì náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ ǹ yil lé ǹ pɔ nɛ mɔ́ jàn. Bə̀myɛ́ mə̀dù ga yə̀ jé yé, è gə də̀ mɔ̀bɔ́ ń yà ń mə̌ sə n jé mó. Kɔn yàl èta, mùnì kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili mú pyìrh. 13"Sə èlǎsɛ̃́, à bàn ǹ sono. Sə à n'â zɔ̀m rə̀myɛ́ ǹdə́ à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ lũ w wə, mùnì à wu-nyɔ̃̀ w yə̀ bə̀ wẽ́ námpúm. 14À byili bi ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́, sə lũ w lyì bí n'ê jí zùùrì ǹdə́ bɛ, bə̀ bə̀ də̀ lũ w lyì yé, ǹdə àmyɛ́ gə́ də̀ ò lò né. 15À t'â lwə̀l mó bə̀ ǹ vǔr be lũ w wẽ́ yé, sə à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ yìlì bì, mùnì lwɛlɛ cə́bal mɔ́ bə̀ká n wɛ̀rhɛ́ bɛ kaka yé. 16Bə̀ də̀ lũ w lyì ǹdə àmyɛ gə́ də̀ ò lò né. 17Ce bə̀ námpúm yə̀ ǹmyɛ́ lyì ǹdə́ ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ jàn, bə̀ ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ wɔ́ zhə̀nà. 18À twĩ̀ bì lũ w wẽ́ ǹdə ǹ gə́ twĩ̀ nì ò wẽ́ né. 19Wɔ́ bə̀myɛ́ yil à kwè à cìn námpúm à n'â pɛ mɔ́, mùnì bə̀myɛ yə̀ ǹmyɛ́ lyì námpúm zhə̀n zhə̀nà. 20"Sə è də̀ bə̀myɛ́ dúdú yil à n'â lwə̀l mó yé. Wɔ́ ǹdə́ lũ w lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ má tó bə̀myɛ́ zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə zù nì mú ga yilə. 21À n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ ce bə̀ gakó yə̀ kɔn rə̀dù, ǹdə ǹmyɛ́ à Da gə́ ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́, àmyɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́ né, sə bə̀myɛ yə̀ kɔn rə̀dù nə́ wẽ́, mùnì ga lũ w lyì bí zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ twĩ̀ nì. 22À zhẽ̌ bə̀ yó dɛ̃̌ ǹdə ǹ gə́ zhẽ̌ à yó dɛ̃̌ nɛ́, mùnì bə yə̀ kɔn rə̀dù ǹdə àmyɛ́ ǹdə́ ǹmyɛ́ gə́ wɔ́ kɔn rə̀dù ní, 23a yə̀ bə̀ wẽ́ ǹdə ǹmyɛ́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́ né, mùnì bə yə̀ kɔn rə̀dù námpúm, sə lũ w lyì bí lwar bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ twĩ̀ nì, sə bə lwar myɛ bə̀ ǹ só be ǹdə ǹ gə́ só àmyɛ́ nɛ́. 24"À Da, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ pɔ bɛ nɛ. Rə̀myɛ́ ce, à n'â yǎl bə̀ bə̀myɛ yál à gə́ la mə̀gã̌ yál mɔ́, mùnì bə nə zùwə́ y kɛ̀bɛ́ ǹ pɔ nɛ mɔ́ ǹdə́ bə̀ yírhə́, bə̀ ǹ swéné ne ǹdə́ lũ w gwẽ̌ yə̀ kùr ji yé. 25"À Da, ǹ wɔ́ wu-cángá cə́bal. Lũ w lyì bí yə̀l ǹ pár yé, sə àmyɛ́ yě ǹ párá, sə byɛ̀bɛ́ ǹ pɔ nɛ mɔ́ yě bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ twĩ̀ nì. 26À ce bə lwar ǹ párá, sə à gwẽ̌ bá ce bə lwar ǹ pár bə súlí, mùnì ga sónó w kɔ̀bɔ́ ǹ mə́ ǹ só ne mó yə̀ bə̀myɛ wẽ́, sə àmyɛ yə̀ bə̀ wẽ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\