Zhã 18

1Yezu gə́ zɔ̀m n zhɛ̀, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò Sədərɔ̃ bwǐ y èpákɛ̀, bə zù bɔ́ɔ́ òdù wẽ́ gàà. 2E jà Zhidə mó mɔ̀bɔ́ ń la mɔ myìnù mú yà ń yě gàà mɔ́ shò, bə̀ Yezu yà ń nə́ ń zə bɛ ń zhə̀l gàà. 3Zhidə zɛ̃̀ n zə shə̀dɛ́ɛ́sɛ ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ bé byɛ̀bɛ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à twĩ̀ mú n mə n vò gàà. Bə̀ y'à zɔ pàntámsɛ ǹdə́ myìn-pyùùlì ǹdə́ búlə́ wẽ̀ bə mé vò. 4Yezu yà ń yě kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ bàn mɔ̀ zal mɔ́. N zɛ̃̀ n jəl be, n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Mɔ̌ lò á n'á pyà?" 5Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nazarɛtɛ lyì bal Yezu nə́ r'é pyà." Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Nyǐnə ne. Wɔ́ àmyɛ́." Zhidə yà ń tó be ń zhǐ gàà. 6Sə Yezu gə́ wò bè bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌, rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ gakó twə̀r ǹdə́ bə̀ kwərh bə ló tɛ̃́. 7N kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Mɔ̌ lò á n'á pyà?" Bə ké wɔ̀: "Nazarɛtɛ lyì bal Yezu nə́ r'é pyà." 8N wɔ̀ bɛ: "À wò ába bə̀ wɔ́ àmyɛ́. Sə è gə wɔ́ àmyɛ́ á n'á pyà, nyǐnə ne, s'á yẽ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ nɛ." 9Ń wò èta, mùnì zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ń yà ń zɔ̀m mɔ́ pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: "À Da, à yə̀ byɛ̀bɛ́ ǹ pɔ nɛ mɔ́ mə̀dù ga nɛ yẽ̌ n jé yé." 10Shəmɔ Pyɛɛrɛ yà ń zhe shù. N fwə̌rh wə, n za Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ mə̀dù jə̀jĩ́ zhɛ̃̌ n pyir. Tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ mɔ́ yà ń yíl Mələkuusi. 11Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Ká ce ǹ shù w ò pyá y wa! Ǹ nə́ ǹ bùl b'à t'â la zə nɔ̀nɔ̀ kǎ-zɔ̌m à Da pɔ nɛ mɔ́ a má nyɔ̀?" 12Rə̀myɛ́ yi ní, shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ ǹdə́ sə̀ yó-cə́bal mɔ́, ǹdə́ Zhwifubá Yi jì y yìlnə̀ bé zə Yezu bə lyẽ, 13bə jɛ̀rɛ̀ bə zə mɔ bə vò Annɛ sono. Annɛ yà ń wɔ́ Kəyifu cə́m-bal. Wɔ́ Kəyifu ń yà ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ byin dí rə̀myɛ́ wẽ́. 14Wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń cící Zhwifubá yó-cìnə́ bé, n wɔ̀ bə̀ lò mə̀dù gə cù dwí rí púlə́púlə́ yil cɔ̃̀. 15E jà Shəmɔ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Yezu kwã-lò dõ y'à tó mo. Sə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y yà ń yě Yezu kwã-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ párá. Bə pɔ̃ sɔ́má n tó Yezu ni n zù kɛ̀lɛ́ wa. 16Shəmɔ Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ ń zhǐ pwẽ̀ nè bwə̀rə̀ y nyí ni. Yezu kwã-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ ká n du n wɔ̀ kɛ̃-byǐ y è y'à n'ê yìlì bwə̀rə̀ y ne mó ne, b'è ce Pyɛɛrɛ zù kɛ̀lɛ́ wa. 17Kɛ̃-byǐ y zɛ̃̀ e bwə̀rh Pyɛɛrɛ, e wɔ̀: "Ǹmyɛ də̀ bal mɔ́ kwã-lò?" Pyɛɛrɛ wɔ̀: "Ɔ̃́ɔ̃́, à də̀ ń kwã-lò yé." 18Wàr y'à ŋwɛ́nɛ́. Rə̀myɛ́ ce, kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ bé y'à jéé myǐn tɛ̃́ bə̀ n'ê ywə̀lə̀. Pyɛɛrɛ myɛ zɛ̃̀ n tó be ń nə́ ń ywə̀l myǐn mú. 19Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y yà ń nə́ ń bwə̀rh Yezu ń kwã-lyì bí ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń cèrhè lyì bí ni mú shò-kwã nɛ́. 20Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À zhì lyì bí gakó yé né a zɔ̀m ǹdə́ bɛ. À cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni dɛ̃ gakó dwã-gùúlí jìsí wẽ́, ǹdə́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, lyì bí gakó gə́ n'ê gùlí dwã mə̀gã̌. À yə̀ shèè a zɔ̀m kaka yé. 21Byè yil ǹ nə́ ǹ bwə̀rh nè? Bwə̌rh byɛ̀bɛ́ bə̀ cili à zɔ̀mà nɛ́ mɔ́. Bə̀ yě kɔn ná-dwí yil à y'à n'â zɔ̀m ǹdə́ bɛ." 22Ń gə́ wò èta, ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ mə̀dù yà ń zhǐ gàà, n mà mɔ̀ jə̀-sǎ, n wɔ̀: "Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y ǹ nə́ ǹ lyár èta?" 23Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À gə zɔ̀m à dó, sə́ byili à dóó wə́. À gə k'â yə̀ zɔ̀m a dó, wɔ́ byè yil ǹ nə mà nɛ̀?" 24Annɛ ce bə zə Yezu ǹdə́ nyínsí gwẽ̌ lyẽ mo bə mé vò Kəyifu sono. 25Bə̀ gə́ y'à n'ê bwə̀rh Yezu yi ní, ǹdə́ Shəmɔ Pyɛɛrɛ yà ń jě myǐn mú nyí ni ń nə́ ń ywə̀lə̀. Lyì jàlà zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹmyɛ də̀ bal mɔ́ kwã-lò?" N mà nyə̀-pɔ̌, n wɔ̀: "Ɔ̃́ɔ̃́, à də̀ ń kwã-lò yé." 26Mɔ̀bɔ́ Pyɛɛrɛ yà ń za ń zhɛ̃̌ rɛ́ n pyir mó dwí lò mə̀dù, ń yà ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀, ńmyɛ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "È də̀ ǹmyɛ́ à y'à nɔ ǹ tó Yezu mú ni ǹ wɔ bɔ́ɔ́ w wẽ́ mó?" 27Pyɛɛrɛ kə́ n mà nyə̀-pɔ̌, n wɔ̀ b'è də̀ zhə̀n yé. Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, cə́-bya kúrh. 28Bə zɛ̃̀ bə zə Yezu bə zhǐr Kəyifu sõ, bə vò cɔ w cə́bal mɔ́ sõ kɛ̀lɛ́ wa. È y'à wɔ́ nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã. Sə Zhwifubá gə́ y'à bə sɔ́má zhe bə̀ n'ê zwì lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ Zhwifu sõ kɛ̀lɛ́ w mɔ́ ce, bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zù bùrsí jì y wẽ́ yé, mùnì bə̀ bə̀ká pə jìmdì bə̀ cìn nì yé, sə bə ŋwɛ̀nɛ́ bə jí Pakɛ y címsí kùjú wə́. 29Rə̀myɛ́ ce, cɔ w cə́bal Pyəlatɛ zɛ̃̀ n du pwẽ̀ nè, n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n yò bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɛ̀rhɛ́, á m'á zə mɔ á bə̀ nyɔ̀nɔ̀?" 30Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ń gə yà ń yə̀ lwɛlɛ wɛ̀rhɛ́, nə́ y'ǎ t'á zə mɔ nə́ bàn mɔ́ pɔ yé." 31N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á cìcì zəna mɔ á vò á kə́ ń bùrsí sə tó ǹdə á nyə́ né gə́ n'ê byili ní." Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́myɛ̌ bə sɔ́má zhe nə́ n'é gwi lò yé." 32Kɔn yàl èta mùnì zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Yezu yà ń zɔ̀m n mə n byili ń gə́ la nɛ́ cú mú pyìrh. 33Pyəlatɛ ká n zù bùrsí jì y wẽ́, n byẽ̀ Yezu, n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌?" 34Yezu myɛ bwə̀rh mɔ̀ n wɔ̀: "Ǹmyɛ́ cìcì ǹ nə́ ǹ bùl rə̀myɛ́, ráá lyì dwã bə̀ zɔ̀m à yò ǹdə́ mɔ́?" 35Pyəlatɛ wɔ̀: "À wɔ́ Zhwifu nà? Wɔ́ ǹ dwí lyì bí ǹdə́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé bə zə mɔ́ bə bé pɛ̃. Bə̀kɔ́n ǹ wɛ̀rhɛ́?" 36Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "À pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀ lũ w kɔ̀bɔ́ pyɛ̀lɛ̀ yé. À pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ gə y'à wɔ́ lũ w kɔ̀bɔ́ pyɛ̀lɛ̀, à shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ y'à má bú ǹdə́ Zhwifubá yó-cìnə́ bé, mùnì bə̀ bə̀ká zə nɛ yé. Sə à pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀ lũ w kɔ̀bɔ́ nyǎn yé." 37Pyəlatɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ nə zɛ̃̀ ǹ wɔ́ pyɔ̌?" Yezu wɔ̀: "Ǹdə ǹ gə́ zɔ̀m nɛ́, à wɔ́ pyɔ̌. Bə̀ lùl nè a bə̀ lũ w wə, mùnì a yə̀ zhə̀n dɛ́ zhə̀n-cínnə. Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń só zhə̀nà, rə̀-ná-cí nə́ ń cili à zɔ̀mà nɛ́." 38Pyəlatɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Zhə̀n wɔ́ byè?" Ń gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n kə́ n du pwẽ̀ nè n wɔ̀ Zhwifubá ne: "Àmyɛ́ bə kaka nɛ rə̀ n'ê byili bə̀ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ dó yé. 39Á yě bə̀ nə́ myɛ̀rhɛ̀ nə́ n'é wɛ̀rhɛ́ kɔn rə̀dù: Pakɛ címsí gə yú gakó, à yá vùr byə̀nə́-jì cìnə́ bé mə̀dù. Á nə n'á yǎl b'à dwĩ̀ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́ nɛ?" 40Bə̀ gakó bya bə wɔ̀: "Ɔ̃́ɔ̃́, bə̀ká dwĩ̀ mɔ̀bɔ́ nɛ yé! Vǔr Barabaasɛ!" E jà Barabaasɛ mɔ́ yà ń wɔ́ vwǎrhna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\