Zhã 19

1Pyəlatɛ zɛ̃̀ n pə bɛ nyí bə̀ bə̀ mǎ Yezu ǹdə́ dànə̀shàárɛ. 2Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ kwè kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ nánshɔ̃̀ sə zù mù, sə jéé sɔr ǹdə pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú ta sə pú ń yó wə, 3sə zɛ̃̀ sə̀ n'ê twí ń yé né sə̀ zhe: "Nə́ r'é ce mó Zhwifubá pyɔ̌!". Sə zɛ̃̀ sə̀ n'ê mà mɔ̀ jə̀-sə̌rh. 4Pyəlatɛ kə́ n du pwẽ̀ nè, n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "Nyǐnə, à zə mɔ à bàn pwẽ̀ nè mùnì ga á lwar b'à yə̀ kaka nɛ rə̀ n'ê byili bə̀ ń dó yé." 5Yezu du pwẽ̀ nè ǹdə́ sɔɔrɛ́ bə̀ pú ń yó w mó, ǹdə́ kàmə̀-zù-shɔ̃̀ w bə̀ zù mù mú. Pyəlatɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Nyǐnə bal mɔ́!" 6Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ bé gə́ nɔ mɔ, bə zɛ̃̀ bə búbwéé bə wɔ̀: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó! Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" Pyəlatɛ wɔ̀ bɛ: "Zwẽnə mo á cìcì pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó, b'è gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à bə ń dóó nɛ yé." 7Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́myɛ̌ zhe nyí rə̀dù, sə nyí rí rə̀myɛ́ gə́ n'ê byili ní mú, mɔ̀bɔ́ mə̌ ǹdə́ gu, ń gə́ nə́ ń zə ń cìn ń yàl Yi Byǐ mú yilə." 8Pyəlatɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, ywẽ kwɛrhɛ rə zə mɔ. 9N ká n zù bùrsí jì y wə, n bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ shí ní?" Sə Yezu yə̀ mɔ lyár bə̀ kaka yé. 10Pyəlatɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ à n'â zɔ̀m ǹd'ám, ǹ tá ǹ lyár nɛ? Ǹ yə̀l b'à wɔ̌ à ce bə̀ yẽ̌ mó, à k'â wɔ̌ à ce bə̀ pəpa mɔ́ də̀-jɔrhɔ́ yó?" 11Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Yi gə yə̀ dɛ̃̌ zhì rə pɔ̃́ jàn, ǹ wàr ǹ la nɛ kaka wɔ̀rhɔ́ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce lò mó mɔ̀bɔ́ ń zɔ nɛ n pɔ̃́ mɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w du ǹmyɛ́ nyɔ̃̌ wá." 12Kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní, Pyəlatɛ yà ń nə́ ń yǎl sə n ce bə yẽ̌ Yezu ni. Zhwifubá zɛ̃̀ bə búbwéé bə wɔ̀: "Ǹ gə yẽ̌ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nɛ, sə́ nyǐ ǹ də̀ Səzaarɛ dɔwa yé, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń wə̀l bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ pyɔ̌, rə̀-ná-cí nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ Səzaarɛ." 13Pyəlatɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n ce bə zə Yezu bə du pwẽ̀ nè. N zɛ̃̀ n jòm ń bùrsí də̀gwã́ y yó, jìlú w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Nə́kulə jìlú" mú yó. Zhwifubá n'ê byẽ̀ jìlú w òmyɛ́ bə̀ Gabata. 14N wɔ̀ Zhwifubá nɛ: "Nyǐnə á pyɔ̌ mɔ́!" È y'à wɔ́ nə̀nyɔ́nɔ́ cəcəl, ǹdə́ bə̀ Pakɛ y címsí dǎl bə̀ nəkɔla. 15Bə̀ gakó tó dwã bə búbwéé bə wɔ̀: "Ce bə gu mu! Ce bə gu mu! Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" Pyəlatɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "À ce bə pəpa á pyɔ̌ mɔ́ də̀-jɔrhɔ́ yó?" Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Nə́ bə pyɔ̌ dõ zhe e súlí Səzaarɛ nɛ yé." 16Rə̀myɛ́ yó, n pə bɛ nyí bə̀ bə̀ zə Yezu bə vò bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ w yó. Bə zɛ̃̀ bə zə Yezu bə zhǐr, 17bə ce n zhĩ ń də̀-jɔrhɔ́ w n mə n du cɔ w wa, n vò jàà y kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Yó-kóló jàà" mɔ́ wa. Zhwifubá n'ê byẽ̀ jàà y èmyɛ́ bə̀ Gɔləgɔta. 18Wɔ́ gàà bə̀ pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ w yó né. Sə bə̀ súlí bə pəpa lyì bə̀lyè də̀-jaárhɛ dwã yó, mə̀dù Yezu jə̀jĩ́ ni, mə̀dù ń jə̀gwã̀ nɛ̀. 19Pyəlatɛ yà ń ce bə kɛ̃ zɔ̀mà bwèlè yó, bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ w nɛ Yezu yə́-pɛ̀lɛ́ wa. Bə̀ y'à kɛ̃ bə wɔ̀: "Nazarɛtɛ lyì bal Yezu, Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́". 20Bə̀ gə́ y'à pəpa Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó mə̀gã̌ mɔ́ y'à bwə́l cɔ w nɛ. Rə̀myɛ́ ce Zhwifubá nánzhəzhɔ̌ kàrmə̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́. Pyəlatɛ yà ń kɛ̃ nɛ ǹdə́ ebərə́ ǹdə́ latɛ̃́ ǹdə́ gə̀rɛ́kɛ. 21Zhwifubá vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə wɔ̀ Pyəlatɛ nɛ: "Bə̀ká kɛ̃ bə̀ 'Zhwifubá pyɔ̌' yé. Kɛ̃ bə̀ ń wò bə̀ ń wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌." 22Pyəlatɛ wɔ̀ bɛ: "Tɛ̀bɛ́ à kɛ̃ mɔ́, wɔ́ rə̀myɛ́ à kɛ̃." 23Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gə́ pəpa Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó sə zhɛ̀, sə kwè ń gàndɛ́ sə bɔ̀n kùrə̀ nə̀na. Shə̀dáá èdù gakó jí kùr rə̀dù. E dǎl ń kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ w dúdú. Kàmə̀-zwǐ y èmyɛ́ y'à wɔ́ námpúm, è bə nyənyɛlɛ zhe yé. 24Sə zɛ̃̀ sə wɔ̀ dwã nɛ: "Bànà nə́ bə̀k'á kǎr y yé. Nə́ m'ǎ tə́ tántɛ́ɛ́, nə́ nyǐ wɔ́ mɔ̌ lò ń mà n cìní yə." Kɔn tó èta, mùnì ga kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili mú pyìrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ tə̀l à gàndɛ́, bə zɛ̃̀ bə tə́ tántɛ́ɛ́, bə nyǐ wɔ́ mɔ̌ lò ń mà n cìní à kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ wá." Wɔ́ èta shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 25Yezu ná ǹdə́ ń ná nyɛ̃́ mɔ́ ǹdə́ Kəlɔpaasɛ kɛ̃ Marɛ, ǹdə́ Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ y'à zhǐ Yezu də̀-jɔrhɔ́ w kùr wə̀. 26Ń gə́ nɔ ń ná ǹdə́ ń kwã-lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń só mó ń zhǐ ń ná sarh nɛ, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń ná nɛ: "Kɛ̃, nyǐ ǹ byǐ mú." 27N wɔ̀ ń kwã-lò mó myɛ nɛ: "Nyǐ ǹ ná." Kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́, Yezu kwã-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ já n zwẽ Marɛ ń sono. 28Yezu yà ń yě bə̀ kɔn gakó zhɛ̀, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe ne." Ń zɔ̀m èta mùnì ga dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ wẽ́ mó pyìrh. 29Kɔ̀lɔ́ òdù y'à zhǐ tɛ̃́ gàà ò sú ǹdə́ sɛ̃́ kárɛ́. Bə mɔ́rh ku mə̀ wẽ́, bə ce lyɛ́nɛ́ nɛ bə ce ń nyí ni. 30Yezu gə́ lə́lá sɛ̃́ mɔ́ kárɛ́ mɔ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Kɔn gakó zhɛ̀." N lwəl ń yó tɛ̃́ n já n cì. 31Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ y'à dǎl bə̀ nəkɔla. Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ y'à wɔ́ címsi nánfɔ̀lɔ̀ dɛ̃. Zhwifubá yó-cìnə́ bé y'à t'â yǎl bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ pəpa də̀-jaárhɛ́ yó mó mɛ̃ gàà kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ yé. Rə̀myɛ́ ce, bə zɛ̃̀ bə vò bə lwə̀l Pyəlatɛ nɛ, bə̀ ń ce bə vò bə kə́ bə̀ cə́ né, sə bə só be tɛ̃́. 32Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yí lyì bí bə̀lyè y bə̀ y'à súlí Yezu ni bə pəpa də̀-jaárhɛ́ yó mó ne sə kə́ mə̀dù y cə́ né, sə lyɛ̃ sə kə́ ń dõ mó myɛ cə́ né. 33Sə̀ gə́ yú Yezu ni, sə pwírí ń cùwə̀. Sə̀ k'ê yə̀ ń cə́ né kɛ́ yé. 34Shə̀dáá èdù zɛ̃̀ e zə swé e zò ń sə́pún ni. Rə̀myɛ́ yó, jal ǹdə́ nɛ̃̌ du. 35Mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń byili ri mú nɔ rɛ ǹdə́ ń yírhə́, sə kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń byili mú wɔ́ zhə̀nà. E jà ń cìcì yě bə̀ dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń byili mú wɔ́ zhə̀nà, mùnì ámyɛ zwẽ nyí. 36Kɔn tó èta, mùnì kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili mú pyìrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ t'â la ń kú òdù ga kɔ́ yé." 37Bə̀ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ jàà dõ wẽ́ myɛ bə wɔ̀: "Bə̀ má kwẽ̌ bə nyǐ mɔ̀bɔ́ bə̀ zò mó." 38Arəmatɛ lyì bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́, ń yíl Zhozefu. Ń yà ń wɔ́ Yezu kwã-lò, sə Zhwifubá yó-cìnə́ bé ywẽ gə́ y'à zhe mo mó ce, ń yə̀ shɛ̀nɛ́ bə lwar bə̀ ń wɔ́ Yezu kwã-lò yé. N zɛ̃̀ n vò Pyəlatɛ sõ, n lwə̀l mò, mùnì n pɔ̃ sɔ́má n vò n kwè Yezu. Sə Pyəlatɛ pɔ mɔ sɔ́má n vò n kwè mò. 39Nəkɔdɛm mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yà ń tú Yezu sõ ǹdə́ cəcɛ̃ y mɔ́ myɛ yà ń zə wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ myííri ǹdə́ alwɛ́ɛ́sɛ n mə n bà. 40Bə̀myɛ́ bə̀lyè y sɛ̃ dwã nɛ bə kwè Yezu, bə zhɛ́rhɛ́ wẽ̀ dé rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y ń yó, bə zɛ̃̀ bə zə kàmə̀-jɛ̀rh bə mé pyípyílí mu ǹdə Zhwifubá gə́ y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́ bə̀ m'ê ce bə̀ cùùrí. 41Bə̀ gə́ y'à pəpa Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó mə̀gã̌ mɔ́ y'à bwə́l bɔ́ɔ́ òdù nì. Sə lú-bɔ̀l nándùl y'à ŋwɛ́nɛ́ bɔ́ɔ́ w òmyɛ́ mɔ́ wẽ́, bə̀ y'à gwẽ̌ yə̀ lò mə̀ wẽ́ ce yé. 42Bɔ̀l mɔ́ gə́ y'à bwə́l gàà, e jà Zhwifubá shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ y'à dǎl bə̀ nəkɔl mɔ́ ce, wɔ́ mə̀myɛ́ wẽ́ bə̀ kwè Yezu bə vò bə ce né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\