Zhã 2

1Shilipu ǹdə́ Natanayəə gə́ jǐrh Yezu kwã-lyì mú, è dwã nə̀lyè yùwə̀, kɛ̃-jú y'à ŋwɛ́nɛ́ Gəlile tənà y cɔ òdù wẽ́. Bə̀ n'ê byẽ̀ cɔ w òmyɛ́ bə̀ Kana. Yezu ná yà ń zhə̀l gàà, 2sə bə̀ y'à byẽ̀ Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí myɛ bə bə̀ kɛ̃-jú w címsí jàà wà. 3Sə címsí sɛ̃́ mɔ́ tú mə mwìrì. Yezu ná zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ sɛ̃́ mɔ́ zhɛ̀." 4Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Kɛ̃, è nə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ b'ǎ byili ni? À yi gwẽ̌ yə̀ yí yé." 5Ń ná zɛ̃̀ n wɔ̀ kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé ne: "Kɔn dɛ̀bɛ́ ń gə wò bə̀ wɛ̀rhɛ́na, s'á wɛ̀rhɛ́." 6Nə́kulu nə̀bwándɛ tə̀ldù y'à zhǐ tɛ̃́ gàà, Zhwifubá y'à n'ê ce nɛ̃̌ rə̀ wẽ́ bə̀ m'ê sàm bə̀ jɛ̀sɛ́ ǹdə bə̀ lùl-e-pwírí y gə́ y'à n'ê byili ní. Sə nə̀bwándɛ́ rə̀myɛ́ òdù gakó y'à yú kɔ̀lɔ́ yírhə́ nə̀lyè ráá nə̀tɔ̀. 7Yezu wɔ̀ kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé ne: "Tɛ̃́na nɛ̃̌ á ce nə̀bwándɛ́ dɛ̀bɛ́ wẽ́ rə sú." Bə tɛ̃́ nɛ̃̌ mɔ́ bə ce né rə sú pyámm. 8Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Tɛ̃́na èlǎsɛ̃́ á vò á pə mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń nyǐ címsí yò mó ne." Bə tɛ̃́ bə vò e pɔ̃. 9Ń gə́ lə́lá nɛ̃̌ mɔ́ mə̀ jǐrh sɛ̃́ mɔ́, ń yà ń yə̀l sɛ̃́ mɔ́ mə̀myɛ́ mɔ́ gə́ shí mə̀gã̌ yé, sə kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ tɛ̃́ nɛ̃̌ mɔ́ mɔ́ y'à yě sɛ̃́ mɔ́ gə́ shí má, n zɛ̃̀ n byẽ̀ kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́, 10n wɔ̀ mɔ̀: "Lò gakó ya n jɛ̀rɛ̀ n pə sɛ̃́ mɔ́ mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ lyì bí ni. Bə̀ gə nyɔ̀ mɔ̀ bə súwə́, n zɛ̃̀ n pə bɛ mɔ̀bɔ́ mə̀ bə nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́. Ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ń cə̀r mɔ̀bɔ́ mə̀ nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ń cĩ́ kɔn mé yí èlǎsɛ̃́?" 11Wɔ́ màmyɔ w òmyɛ́ ò yàl Yezu màmyɔ nã́yóó ń wɛ̀rhɛ́ n mə n byili ń gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə. Ń tó òmyɛ́ dɛnnɛ n byili ń zùwə́. Wɔ́ Gəlile tənà y cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kana mɔ́ wẽ́ ń wɛ̀rhɛ́ w nɛ́. Ń kwã-lyì bí já zwẽ nyí bə̀ ń wɔ́ Kristə mó. 12Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń ná ǹdə́ ń nyáná bɛ́ ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò Kapɛrnaɔm, bə wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́. 13Zhwifubá címsí bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pakɛ y mɔ́ gə́ tú e bwəlse, Yezu zɛ̃̀ n vò Zhərəzalɛm. 14N yí n nə lyì bə̀ zə nə̀-byərh ǹdə́ pyììsì ǹdə́ épwə̌nse bə̀ jě tɛ̃́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, bə̀ n'ê yè. N nə sə̀byì-lyə́rnə bə̀myɛ jě tɛ̃́ bə̀ n'ê lyə́r bə̀ sə̀byǎ. 15N zɛ̃̀ n kwè nyínsi n mə n wɛ̀rhɛ́ dànə̀shɔ̀rɔ́, n jì bə̀myɛ́ ǹdə́ bə̀ pyììsí ǹdə́ bə̀ nə̀-byesé gakó n ce pwẽ̀ nè, n cìrh wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ sə̀byì-lyə́rnə bé y'à n'ê lyə́r sə̀byǎ bɛ́ rə̀ yó mó ǹdə́ sə̀byǎ bɛ́ ga n làà tɛ̃́, 16n zɛ̃̀ n wɔ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè épwə̌nsé mó ne: "Zəna wẽ̀ dé èta mɔ́ á m'á du nyɔ̀nɔ̀. Á bə̀k'á zə à Da kɛ̀lɛ́ y á m'á wɛ̀rhɛ́ ya yé." 17Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "À só ǹ kɛ̀lɛ́ y dɛ̃́dɛ̃́ Cinu. È sónó w n'ê jí ni ǹdə myǐn ta." 18Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɛ̀rhɛ́ màmyɔ ń byili nə́ba, mùnì nə́ lwar bə̀ ǹ zhe sɔ́má sə́ jì lyì bí." 19Yezu wɔ̀ bɛ: "Wǔrnə Yi jì y kɛ̀bɛ́, s'á yẽ̌ b'à má ká lù y dwã nə̀tɔ̀ wẽ́ a zhɛ̀." 20Zhwifubá yó-cìnə́ bé wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ wɛ̀rhɛ́ byinə shə́-èna ǹdə́ nyə̀ldù Yi jì y kɛ̀bɛ́ lú mú yó, ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ń wɔ̀ bə̀ ǹ b'ǎ ká lù y ń zhɛ̀ dwã nə̀tɔ̀ wẽ́?" 21E jà Yi jì y kɛ̀bɛ́ Yezu yà ń nə́ ń zɔ̀m è yò mó, wɔ́ ń yala nɛ́ yò ń yà ń nə́ ń zɔ̀mà. 22Sə ń gə́ tú n cì n ká n bwìrhì n du cùùrì wẽ́ kwã nɛ́, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə ká lyǐrh bə̀ ń yà ń byili rə̀myɛ́. Bə já zwẽ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó ǹdə́ tɛ̀bɛ́ Yezu yà ń byili mú. 23Yezu gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́ Pakɛ y címsí yi ní mú, lyì bí y'à nə mɔ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ́. Rə̀myɛ́ ce bə̀ nánzhəzhɔ̌ zù mù. 24Sə ń gə́ yà ń yě bə̀ gakó yé-shò mó ce, ń yà ń bə bə̀ zhə̀n zhe yé. 25Ń cìcì gə́ yà ń yě kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ numbyíní wu w wẽ́ mó ce, ń yà ń tá ń pyà bə̀ lò byili mu ǹ dõ gə́ wɔ́ nɛ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\