Zhã 20

1Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ jə̀máásɛ́ yùwə̀, Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ pyẽ̀ pyẽ̀ n zɛ̃̀ n vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó ǹdə́ cɛ y gwẽ̌ yə̀ wárh yé, n pwírí nə́kulu w ò y'à pyi bɔ̀l mɔ́ nyí ni mú púr. 2N zɛ̃̀ n dùr n vò Shəmɔ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Yezu kwã-lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń só mó sõ, n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ vùr Cinu bɔ̀l mɔ́ wa, sə nə́ yə̀l bə̀ gə́ cĩ́ mu má yé." 3Rə̀myɛ́ yó, Pyɛɛrɛ ǹdə́ Yezu kwã-lò mó dõ mó shə́r, bə̀ la bɔ̀l mɔ́ yó. 4Bə̀ ga bə̀lyè y y'à n'ê dùrə̀, sə Yezu kwã-lò mó dõ mó dùr n lyɛ̃ Pyɛɛrɛ, n jɛ̀rɛ̀ mɔ̀ n yí bɔ̀l mɔ́ yó, 5n wùlì n gwɛ̃, n nə kàmə̀-jɛ̀sɛ́ sə̀ y'à pyípyílí mu mú sə̀ pyě tɛ̃́ bɔ̀l mɔ́ wẽ́, sə ń yə̀ mə̀ wẽ́ zwì yé. 6Shəmɔ Pyɛɛrɛ tà-kwã n yí, n zù bɔ̀l mɔ́ wa, n nə kàmə̀-jɛ̀sɛ́ sə̀ pyě tɛ̃́. 7Sə kàmə̀-jɛ̃̀ y kɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mé bə Yezu yó w mó y'à pyípyílí è pyě jàà dõ w è dúdú. 8Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lò mó dõ mó ń jɛ̀rɛ̀ Pyɛɛrɛ n yí bɔ̀l mɔ́ yó mó myɛ zɛ̃̀ n zù. Ń yírhə́ na, n zwẽ nyí. 9Bə̀ y'à gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, bə̀ Yezu mə̌ sə n bwìrhì n du cùùrì wẽ́ mó kùr swí yé. 10Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə ká kwɛ̃̀ bə vò jè. 11Rə̀myɛ́ yó ǹdə́ Marɛ yà ń zhǐ pwẽ̀ nè lú-bɔ̀l mɔ́ nyí ni ń nə́ ń kúrhə́. N zɛ̃̀ n wùlì n gwɛ̃ bɔ̀l mɔ́ wa, 12n nə màlɛ́kabá bə̀lyè bə̀ zù gã̀-pwẽ̀, bə̀ jě bə̀ gə́ y'à cĩ́ Yezu mə̀gã̌ mɔ́. Màlɛ́ka y èdù y y'à jě ń yó w gə́ y'à zǎ má mɔ́, è dõ mó zɛ̃̀ è jě ń nèsé gə́ y'à zǎ má mɔ́. 13Màlɛ́kabá zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Kɛ̃, bə̀kɔ́n rə̀ zhe mó ǹ mə́ ǹ kúrhə́?" N wɔ̀ bɛ: "Bə̀ vùr à Cinu, sə à yə̀l bə̀ gə́ cĩ́ mu mə̀gã̌ yé." 14Ń gə́ wò èta, n pyìrhí n nə Yezu ǹdə́ ń zhǐ, sə ń yə̀ lwar bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ yé. 15Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Kɛ̃, bə̀kɔ́n rə̀ zhe mó ǹ mə́ ǹ kúrhə́? Mɔ̌ lò ǹ nə́ ǹ pyà?" Marɛ yà ń nə́ ń bùl bə̀ wɔ́ bɔ́ɔ́ w yìlnə̀ mó, n zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "È gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ vùr mò, sə́ byili ni ǹ gə́ cĩ́ mu mə̀gã̌, a vò a kwè." 16Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Marɛ!" N zɛ̃̀ n pyìrhí n wɔ̀ Yezu ni ǹdə́ ebərə́: "Rəbuni!" (Rə̀ kùr wɔ́: "Yó-cə́bal".) 17Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká jíjírhí ni, b'à gwẽ̌ yə̀ à Da sõ zhə̀l yé. Sə zhəl ń wɔ̀ à da-byǎ bɛ́ nɛ b'à la à Da mɔ́ ń wɔ́ bə̀myɛ Da mɔ́ sõ, à Yi rí rə̀ wɔ́ bə̀myɛ Yi mú sõ." 18Marɛ zɛ̃̀ n vò n wɔ̀ Yezu kwã-lyì bí ni: "À nɔ Cinu." N byili bi kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń zɔ̀m ǹdə́ mɔ mɔ́ myɛ. 19Jə̀máásɛ́ sə̀myɛ́ yù w cìcì, də̀dɛ̀nɛ́ yi gə́ yúwə́, Yezu kwã-lyì bí y'à ŋwɛ́nɛ́ jì èdù wẽ́, sə bə̀ y'à n'ê dùr Zhwifubá yó-cìnə́ bé ywẽ. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ y'à sàásɛ bwə̀ə̀lé gakó. Yezu bə̀ n zhì bə̀ cəcəl wə, n wɔ̀ bɛ: "Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹd'ába." 20Ń gə́ wò èta n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n byili bi ń jɛ̀sɛ́ ǹdə́ ń sə́púndí. Wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ zə bɛ bə̀ gə́ nɔ Cinu mú yilə. 21N zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ bɛ: "Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹd'ába. À n'â twĩ̀ ába ǹdə à Da gə́ twĩ̀ àmyɛ nɛ́." 22Ń gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n fùrh zho bə̀ yó, n wɔ̀: "Zwẽnə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. 23Lyì byɛ̀bɛ́ gakó á gə pɔ bɛ bə̀ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, bə̀ má nə rə̀ sǔbri, sə lyì byɛ̀bɛ́ gakó á gə yə̀ bɛ̀ sǔbri pɛ, bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ gwẽ̌ zhǐ ǹdə́ bɛ." 24Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù y ń yíl Tɔma, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Nə̀cílí" mú, yà ń tɛ̀nɛ́ Yezu gə́ yà ń tú bə̀ sono mó yi ní yé. 25Ń gə́ tú rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń dwã bɛ́ wɔ̀ mɔ̀: "Nə́myɛ̌ nɔ Cinu." Tɔma zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ́ gə yə̀ dàdǎbsɛ́ bɔ̀là bɛ́ nɛ ń jɛ̀sɛ́ nɛ, a ce à jə̀fɔ́lɛ́ nɛ́, a ce à jɛ̃̀ ń sə́púndí bɔ̀l mɔ́ myɛ wa, à t'â la nyí zõ yé." 26È dwã nyàlpyɛ̀ y yùwə̀, Yezu kwã-lyì bí y'à k'ê ŋwɛ́nɛ́ jì y wẽ́, sə Tɔma yà ń ŋwɛ́nɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀. Yezu kə́ n bə̀ ǹdə́ jì y bwə̀ə̀lé sàásɛ, n zhì bə̀ cəcəl wə, n wɔ̀ bɛ: "Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹd'ába." 27N zɛ̃̀ n wɔ̀ Tɔma nɛ: "Nyǐ dàdǎbsɛ́ bɔ̀là bɛ́ à jɛ̀sɛ́ nɛ. Ce ǹ jə̀fɔ́lɛ́ y nɛ́ ń nyì, sə́ ce ǹ jɛ̃̀ y à sə́púndí bɔ̀l mɔ́ myɛ wa, ń zwẽ nyí, sə́ yẽ̌ tə́tɔ̀ná co ne." 28Tɔma zɛ̃̀ n wɔ̀: "À Cinu ǹdə́ à Yi." 29Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ ǹ yírh gə́ nɔ yil ǹ zwẽ nyí! Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ yə̀ nɛ, bə já zwẽ nyí." 30Yezu wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ dwã nánzhəzhɔ̌ ń kwã-lyì bí yírh wə, sə bə̀ yə̀ rə̀myɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ ce yé. 31Sə tɛ̀bɛ́ bə̀ co sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́ mó wɔ́ mùnì ga rə ce á zwẽ nyí bə̀ Yezu wɔ́ Kristə, Yi Byǐ mú. Á gə zwẽ nyí, á b'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ ńmyɛ̌ jàn yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\