Zhã 21

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu kə́ n bə̀ n lyí ń kwã-lyì bí. Sə rə̀myɛ́ y'à wɔ́ Təbɛrəyaadɛ mwə̃́ y yó. Nyǐnə ń gə́ tó né n mə n lyí bi: 2è y'à wɔ́ Shəmɔ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Tɔma (bə̀ n'ê byẽ̀ mò bə̀ "Nə̀cílí") ǹdə́ Natanayəə (ń shí Kana, Gəlile tənà y wa) ǹdə́ Zebede byǎ bɛ́, ǹdə́ Yezu kwã-lyì dwã bə̀lyè. Bə̀ gakó y'à zhǐ ǹdə́ dwã. 3Shəmɔ Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À la vò a gwɛ̃̀." Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́myɛ m'ǎ tó mó nə́ vò." Bə zhǐr bə vò bə zù bǔ-bwəl lé wə, bə gwɛ̃̀ gwɛ̃̀, sə bə̀ yə̀ kaka zal cəcɛ̃ y èmyɛ́ wẽ́ yé. 4Cɛ y gə́ tú è n'ê lɛ́ yó né, Yezu bə̀ ń zhǐ bù-cǔ w yó, sə ń kwã-lyì bí y'à yə̀l bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ yé. 5N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "À bə̀sɔ́ná, á yə̀ mɔ́mɔ̌rh zal nà?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ɔ̃́ɔ̃́." 6N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Dulnə gùndwǐ rí bǔ-bwəl lé jə̀jĩ́ sõ, á b'ǎ zə kɔna." Bə zɛ̃̀ bə dul le, bə zə mɔ́mɔ̌rh nánzhəzhɔ̌, bə̀ k'ê wàr rɛ̀ sə bə vwɛ̃ yé. 7Yezu kwã-lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń só mó zɛ̃̀ n wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Nyǐ wɔ́ Cinu." E jà Shəmɔ Pyɛɛrɛ yà ń lwə̌r ń kàmə̀-zwǐ y n cĩ́ tɛ̃́. Sə ń gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ wɔ́ Cinu, n kwè y n zù, n kwè ń cã̌-tɔ̀nɔ̀ w n lyẽ ń cã̌ nɛ́, n zɛ̃̀ n fwɛ̃́ mwə̃́ y wə. 8Yezu kwã-lyì bí dwã bɛ́ y'à bə nyɛ ǹdə́ bù-cǔ w yé. Bə̀ y'à mə̌ dwã ǹdə́ mɛ́tər zɔ̌m. Bə zɛ̃̀ bə zhì bǔ-bwəl lé wẽ́ bə vwɛ̃ gùndwǐ rí, rə̀ y'à sú ǹdə́ mɔ́mɔ̌sɛ́ mɔ́, bə mé bə̀ bù-cǔ w nyí ni. 9Bə̀ gə́ du bù-cǔ w yó, bə pwírí myǐn bə̀ jéé tɛ̃́ ǹdə́ émɔ̌rh mə̀ wẽ́. Bə nə búúri myɛ mə̀ sarh nɛ. 10Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Vǔrnə émɔ̌sɛ́ á zɔ mɔ́ á m'á bà." 11Shəmɔ Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n ká n zù bǔ-bwəl lé wə, n lwə̌r gùndwǐ rí bǔ-bwəl lé ne, n vwɛ̃ dɛ n mə n du bù-cǔ w yó, rə̀ y'à sú ǹdə́ mɔ́mɔ̌rh nánfwààlɛ̀, zɔ̌m ǹdə́ shí-ènu ǹdə́ sə̀tɔ̀. Sə ǹdə́ émɔ̌sɛ́ y'à já dɛ̃́dɛ̃́ ga, gùndwǐ rí yə̀ kǎr yé. 12Yezu wɔ̀ bɛ: "Bànà á dɔ̃̀ émɔ̌sɛ́ ǹdə́ búrú wə́." Sə bə̀ gə́ y'à yě bə̀ wɔ́ Cinu mú ce, mə̀dù ga yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n bwə̀rh mò bə̀ ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ yé. 13Yezu zɛ̃̀ n yí n kwè búrú w n mə n tə̀ bɛ́, n zɛ̃̀ n kwè émɔ̌sɛ́ myɛ n mə n tə̀ bɛ. 14Rə̀myɛ́ yàl Yezu twər rə̀tɔ̀ nyǎn dɛ́ ń byili ń cìn ń kwã-lyì bí ni ń bùrhù mú kwã nɛ́. 15Bə̀ gə́ tú bə dɔ̃̀ búrú w ǹdə́ mɔ́mɔ̌sɛ́ bə zhɛ̀, Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh Shəmɔ Pyɛɛrɛ n wɔ̀: "Zhã byǐ Shəmɔ, ǹ só ne du byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ gakó?" Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Ɔ̃̀ɔ̃̂, ǹ yě b'à só mó." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Kál à pyì-bwǎlsɛ́." 16N zɛ̃̀ n kə́ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Zhã byǐ Shəmɔ, ǹ só ne?" Pyɛɛrɛ kə́ n wɔ̀ mɔ̀: "Ɔ̃̀ɔ̃̂, Cinu, ǹ yě b'à só mó." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Kál à pyììsí." 17N kə́ n bwə̀rh mò kə́dò n wɔ̀: "Zhã byǐ Shəmɔ, ǹ só ne?" Yezu gə́ bwə̀rh mò twər rə̀tɔ̀ ga bə̀ ń só mo mó ce ń wu zhìlì. N zɛ̃̀ n wɔ̀ Yezu ni: "Cinu, ǹ yě kɔn gakó. Ǹ yě b'à só mó." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Kál à pyììsí. 18Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: ǹ gə́ yà ǹ gwẽ̌ wɔ́ bal-byǐ yi ní, ǹ yà ǹ nə́ ǹ lyẽ ǹ cã̌-tɔ̀nɔ̀ w ǹ cã̌ nɛ́ ǹ cìcì nì, ǹ nə́ ǹ zhə̀l ǹ gə́ só mə̀gã̌. Sə ǹ gə tú ǹ cɛ ǹ zhɛ̀, ǹ b'ǎ zhẽ̌ ǹ jɛ̀sɛ́ dɛ̃̌, lò dõ lyẽ w ǹ cã̌ nɛ́, n zə mɔ́ n vò ǹ gə́ tá ǹ yǎl mə̀gã̌." 19Yezu wò èta n mə n byili Pyɛɛrɛ gə́ la nɛ́ cú, sə Yi zùwə́ y má tó ń cu mú dɛnnɛ e du. Ń gə́ wò èta ń zhɛ̀, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Tó ne". 20Bə̀ gə́ zhǐr bə̀ la, Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n pyìrhí, n pwírí Yezu kwã-lò mó mɔ̀bɔ́ ń só mó ń wɔ bə̀ kwã nɛ́ ń bànà. E jà wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń jě n shɛlɛ Yezu ni kùjú w jú mú yi ní, n bwə̀rh Yezu bə̀ wɔ́ mɔ̌ lò ń la mɔ myìnù mú. 21Pyɛɛrɛ gə́ nɔ mɔ, n bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Cinu, sə mɔ̀bɔ́, etər kɔn la nɛ́ tó ńmyɛ̌ yilə?" 22Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À gə n'â yǎl bə̀ ń yál nɛ́ kɔn mé yí à twírí y nánkwaá yá, ǹ twə́r ŋwɛ́nɛ́ gàà? Ǹmyɛ́ wírí ń tó ne." 23Nyí rí rə̀myɛ́ já yí Yezu kwã-lyì bí gakó bə̀ ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ Yezu só mó tá ń la cú gaga yé. E jà Yezu yə̀ Pyɛɛrɛ nɛ wə̀l bə̀ ń kwã-lò mó ńmyɛ̌ tá ń la cú gaga yé. Wɔ́ wó n wòwə̀: "À gə n'â yǎl bə̀ ń yál nɛ́ kɔn mé yí à twírí y nánkwaá yá, ǹ twə́r ŋwɛ́nɛ́ gàà?" 24Wɔ́ Yezu kwã-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ cìcì ń kɛ̃ ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ gakó ń nə́ ń byili. Sə nə́ yě bə̀ dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń byili mú wɔ́ zhə̀nà. 25Yezu wɛ̀rhɛ́ ywẽ̀ dwã nánzhəzhɔ̌. Bə̀ gə y'à la òdù òdù gakó kãɔ̃, à n'â bùl bə̀ nə̀ sábá nɛ́ y'à wàr lũ w wẽ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\