Zhã 3

1Farɛzhɛ̃ɛ̃bá lò mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Nəkɔdɛm, e jà ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhwifubá yó-cìnə́ bé gùlú w wẽ́. 2Dɛ̃ rə̀dù, n zɛ̃̀ n bə̀ Yezu sono ǹdə́ cəcɛ̃, n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, lò tɛ̀nɛ́ ń wɔ̌ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ ń la wɔ̀rhɔ́ ǹdə́ Yi gə tɛ̀nɛ́ ǹdə́ rə̀-ná-cí yé. Rə̀myɛ́ ce, nə́ yě bə̀ wɔ́ Yi rə̀ twĩ̀ mú ń bə̀ ǹ nə́ ǹ byili nə́ba rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́." 3Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà à n'â wə̀l mó: lò mɔ̀bɔ́ bə̀ gə yə̀ mɔ́ lùl dɛ̃̌ lul mó, ǹ tá ǹ la Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nɔ ń nyǐ ǹdə́ ǹ yírhə́ yé." 4Nəkɔdɛm zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Etər bə̀ má tó né bə ká kwɛrhɛ bə lù náncɛ y myɛ? Ń wɔ̌ ń mà n ká n zù ń ná wẽ́, ń ná lù mù kə́dò?" 5Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà à n'â wə̀l mó: lò mɔ̀bɔ́ bə̀ gə yə̀ mɔ́ lùl nɛ̃̌ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wẽ́, ǹ wàr ǹ m'ǎ zù Yi tənà y wẽ́ yé. 6Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ lùl numbyíní jal wẽ́, ǹ wɔ́ numbyíní jal kɔna. Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ lùl Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wẽ́, ǹ wɔ́ Eshirhə kɔna. 7Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ à zɔ̀m bə̀ wɔ́ nyɔ́ɔ́ s'á lù dɛ̃̌ lul mó bə̀ká jàr mɔ́ yé. 8Zho w n'ô ce ò la ò gə́ só má. Ǹ nyɛ̌ ò dweme, ń jà ǹ yə̀l ò gə́ shí má, ǹ yə̀l ò gə́ la má myɛ yé. Kɔn má yə̀ èta ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ bə̀ lùl Eshirhə y wẽ́ mó myɛ." 9Nəkɔdɛm kə́ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Etər rə̀myɛ́ wɔ̌ rə̀ má tó né rə wɛ̀rhɛ́?" 10Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ́ ǹ nə́ ǹ cèrhè Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Esərayɛl lyì bí ni, ń zɛ̃̀ ǹ yə̀l rə̀myɛ́? 11Zhə̀n zhə̀nà à n'â wə̀l mó: nə́myɛ̌ n'é zɔ̀m kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ yě mó. Wɔ́ tɛ̀bɛ́ nə́ nɔ ǹdə́ nə́ yírhə́ mó nə́ r'é byili, e j'ǎ t'á yǎl á zwẽ dɛ̀bɛ́ nə́ r'é byili ába mó yé. 12À gə n'â zɔ̀m kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó mó yò, á zɛ̃̀ á t'á zwẽ nyí. Sə à nə gə zɔ̀m dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ yò, etər á m'ǎ tó né á zwẽ nyí? 13È gə də̀ Numbyíní Byǐ mú ń shí Arəzana w n bə̀ mɔ́, lò dõ gwẽ̌ yə̀ Arəzana w zhə̀l yé. 14"Ǹdə Muyiisi gə́ yà ń zə kã̀mɔ w n zwìrhì dɔm mɔ́ gɔ-elũ èpòlò w wẽ́, n byə́byɛ́lɛ́ mɔ dɔ̌ w nɛ n zhẽ̌ dɛ̃̌ nɛ́, wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ bə̀ zhẽ̌ Numbyíní Byǐ myɛ èta, 15mùnì ga lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zù mù, sə́ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌." 16Yi swéné lũ w dɛ̃́dɛ̃́ kɔn mé yí rə twĩ̀ rə̀ byì-dùwə̀ y ò wẽ́, mùnì ga lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zù mù sə ǹ bə̀ká jé yé, sə́ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 17Yi yə̀ rə̀ Byǐ mú twĩ̀ lũ w wẽ́ bə̀ ń kə́ ò bùrsì n pə w còrhò-tum yé. Rə̀ twĩ̀ mù mùnì ga lũ w lyì bí tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ bə nə vwǎrh. 18Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù mù, bə̀ t'â la ǹ bùrsì kɔ́ bə pɔ̃́ còrhò-tum yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ mɔ̀ zwì, ǹ bùrsí kɔ́wá, ǹ m'ǎ nə còrhò-tum, ǹ gə́ yə̀ Yi Byì-dùwə̀ y zwì mú yilə. 19Pwẽ̀ dé tú lũ w wə, sə lũ w lyì bí só cə-byín dí du pwẽ̀ dé. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce Yi kɔ́ bə̀ bùrsì, rə̀ la bɛ còrhò-tum pɔ. 20Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń twĩ̀ lwɛlɛ, pwẽ̀ wɔ́ ń súsúlú. Ń yě bə̀, ń gə du pwẽ̀ dé ne, lyì bí má lwar ń lwɛlɛ rɛ́. Rə̀myɛ́ ce ń bə shɛ̀ pwẽ̀ dé ne du yé. 21Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twĩ̀ zhə̀n wẽ́, rə̀-ná-cí nə́ ń dwi pwẽ̀ dé ne, mùnì ga lyì bí lwar pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ wɔ́ Yi pùbùlə̀ ń nə́ ń twĩ̀. 22Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò Zhide tənà y wa. Bə wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́ gàà, sə ń yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ lyì bí ni. 23Zhã myɛ yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ. Cə-byǐ èdù y'à ŋwɛ́nɛ́ Səlyim sarh nɛ, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Enɔ̃. Nɛ̃̌ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà dɛ̃́dɛ̃́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê twí ń sono mó ne gàà. 24Rə̀myɛ́ yi ní mú, ǹdə́ bə̀ y'à gwẽ̌ yə̀ Zhã byə̀nə́-jù w ce yé. 25Dɛ̃ rə̀dù, Zhã kwã-lyì bí jàlà ǹdə́ Zhwifu mə̀dù zɛ̃̀ bə̀ n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ dwã kɔn dɛ̀bɛ́ lò mə̌ sə n wɛ̀rhɛ́, n mə n kwɛrhɛ ń yò ǹdə́ Yi mú shò-kwã nɛ́. 26Bə zɛ̃̀ bə vò Zhã sono bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yà ń tó mó ń ŋwɛ́nɛ́ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀, ǹ yà ǹ zɔ̀m ń yò ǹdə́ nə́ba mɔ́, ńmyɛ nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ lyì bí ni èlǎsɛ̃́, sə lyì bí gakó n'ê zhə̀l ń sono." 27Zhã zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lò wàr ń mà n nə kɔn ǹdə́ è gə də̀ Yi rə̀ pɔ mɔ rɛ yé. 28Á cìcì yě b'à byili ába pamparɛ̃ɛ̃ b'è də̀ àmyɛ́ à wɔ́ Kristə mó yé. Wɔ́ twĩ́ bə̀ twĩ̀ nì a tó ń yé a bà. 29Mɔ̀bɔ́ ń jú kɛ̃ mɔ́ mɔ́, wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ ń byal mɔ́, sə kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ dɔwa mɔ́ wɔ́ zhí ń zhǐ ń dɔwa mɔ́ sarh nɛ, ń nə́ ń cili ń zɔ̀mà nɛ́. Sə ń gə nyɛ̀ɛ̀ ń cəl, ń wu nyɛ̀. Èta myɛ, tɛ̀bɛ́ wɔ́ àmyɛ́ wu-nyɔ̃̀ námpúm. 30Wɔ́ ńmyɛ̌ yil lé rə̀ mə̌ sə rə du, sə àmyɛ́ nyǎn dɛ́ kwɛ́nɛ́ tɛ̃́." 31Mɔ̀bɔ́ ń shí dɛ̃̌ yi w n bə̀ mɔ́ du lyì bí gakó, sə mɔ̀bɔ́ ń shí cɛ y shó w wẽ́ mó, wɔ́ cɛ y lò, ń nə́ ń zɔ̀m wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó mó yò. Mɔ̀bɔ́ ń shí dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́ du bə̀ gakó. 32Ń nə́ ń byili kɔn dɛ̀bɛ́ ń nɔ ǹdə́ ń yírhə́ ǹdə́ tɛ̀bɛ́ ń nyɛ̀ɛ̀ ǹdə́ ń zhã̌ mɔ́, sə lò lò bə shɛ̀ zhə̀n dɛ́ ń nə́ ń byili mú zõ yé. 33Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ń zwẽ zhə̀n dɛ́ ń nə́ ń byili mú, ǹ lwar pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ Yi wɔ́ zhə̀n cə́bal. 34Yi n'ê ce mɔ̀bɔ́ rə̀ twĩ̀ mú sú ǹdə́ rə̀ Eshirhə yə́. Rə̀myɛ́ ce, zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ń nə́ ń zɔ̀m mɔ́ wɔ́ rə̀myɛ́ nyə̀ná. 35Da mɔ́ só ń Byǐ mú, n kwè kɔn gakó n ce ń jɔ̃̀ wà. 36Lò mɔ̀bɔ́ ń zù Byǐ mú, rə̀-ná-cí zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ mɔ̀ zwì, rə̀-ná-cí tá ń la nyǔ mú zal yé. Yi lyim dí bá mɛ̃ ń yó wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\