Zhã 4

1Yezu lwar bə̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá nyɛ̀ɛ̀ bə̀ ń nə́ ń nɛ kwã-lyì ń pɛ bɛ nɛ̃̌-shɔ du Zhã. 2(È gə wɔ́ zhə̀n wál yilə, Yezu cìcì yà ń tá ń pɛ nɛ̃̌-shɔ yé. Wɔ́ ń kwã-lyì bí bə̀ y'à n'ê pɛ.) 3Yezu zɛ̃̀ n zhǐr Zhide tənà y wa, n kə́ ń la Gəlile, 4e jà Gəlile sɔ́má y y'à n'ê tó Samarɛ tənà y wa. 5N yí Samarɛ cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Səkaarɛ. Cɔ w òmyɛ́ mɔ́ ŋwɛ́nɛ́ cɛ y Zhakɔɔbɛ yà ń pɔ ń byǐ Zhozefu ni mú yala nɛ. 6Zhakɔɔbɛ zhìlí y y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà. Yezu gə́ zhə̀l zhə̀l n lyɛ̀ɛ̀, n yí ń jě zhìlí y nyí ni ń nə́ ń shìrhə́. È y'à wɔ́ nə̀nyɔ́nɔ́ cəcəl. 7Samarɛ lyì kɛ̃ mə̀dù zɛ̃̀ n bə̀ zhìlí y yó, ń la nɛ̃̌ tã́ɔ̃́. Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "À n'â lwə̀l nɛ̃̌ à la nyɔ́." 8(Ń kwã-lyì bí y'à lyɛ̃ bə vò cɔ w wa, bə̀ la kùjú yǒ.) 9Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Etər ǹmyɛ́ Zhwifu, ń zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ lwə̀l nɛ̃̌ àmyɛ́ Samarɛ lyì kɛ̃ nɛ ǹ la nyɔ́?" (Zhwifubá ǹdə́ Samarɛ lyì bí y'à t'â ce dwã nɛ́ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ èta.) 10Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə yà ǹ yě pɛnɛ́ kɛ̌ ná-dwí yil Yi n'ê yǎl rə pɔ̃́, ń jà ǹ yě lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń lwə̀l mó nɛ̃̌ mɔ́ ń la nyɔ́ mɔ́ párá, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ yà ǹ b'ǎ lwə̀l mò nɛ̃̌, sə ń yà ń bà n pɔ̃́ nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ n'ê pɛ nyǔ." 11Kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, ǹ bə kɔ̌-zwã̌ zhe yé, zhìlí y j'à lyìmə̀. Yẽ̀ ǹ b'ǎ nə nɛ̃̌ mɔ́ mə̀ n'ê pɛ nyǔ mú ní? 12Nə́ da Zhakɔɔbɛ ń pɔ nə́ba zhìlí y kɛ̀bɛ́, ń cìcì nyɔ̀ è nɛ̃̌. Ń byǎ bɛ́ ǹdə́ ń vwàmá nɛ́ myɛ nyɔ̀ è nɛ̃̌. Ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ du mu nà?" 13Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nyɔ̀ nɛ̃̌ mɔ́ mɔ̀bɔ́, nə̀nyɛ̀lsɛ̀ gwẽ̌ la mɔ́ zal. 14Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ nyɔ̀ nɛ̃̌ mɔ́ mɔ̀bɔ́ àmyɛ́ la mɔ́ pɔ mɔ́, nə̀nyɛ̀lsɛ̀ k'ê t'â la mɔ́ zal gaga yé. Nɛ̃̌ mɔ́ mɔ̀bɔ́ à la mɔ́ pɔ mɔ́ bá jǐrh nə̀-bùlì è n'ê bùl ǹ wẽ́, sə nə̀-bùlì y èmyɛ́ bá ce ń zə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌." 15Kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, pɛ̃ nɛ̃̌ mɔ́ mə̀myɛ́, mùnì ga nə̀nyɛ̀lsɛ̀ bə̀ká ké zə nɛ, a bə̀ a tɛ̃́ nɛ̃̌ nyɔ̀nɔ̀ kə́dò yé." 16Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl ń byẽ̀ ǹ byal mɔ́ á bə̀ nyɔ̀nɔ̀." 17Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "À bə byal zhe yé." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ zhe bwìrì ń bə́ wɔ̀ bə̀ ǹ bə byal zhe yé. 18Ǹ jú byə́nə́ bə̀nu, sə mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ ń sõ èlǎsɛ̃́ mɔ́ myɛ də̀ ǹmyɛ́ byal yé. Ǹ zɔ̀m zhə̀nà." 19Kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à yě èlǎsɛ̃́ bə̀ ǹ wɔ́ Yi nyì-zwennə. 20Nə́ dabá y'à n'ê cèrhé Yi pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ yó, sə ámyɛ̌ Zhwifubá n'á wə̀l bə̀ wɔ́ Zhərəzalɛm nɛ́ bə̀ mə̌ sə bə cèrhé Yi ní." 21Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Lwar bə̀ dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, è k'ê t'â la yál pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ yó ráá Zhərəzalɛm nɛ́ á mə̌ s'á cèrhé Da mɔ́ nɛ́ yé. 22Ámyɛ̌ Samarɛ lyì bí n'á cèrhé mɔ̀bɔ́ á yə̀l ń párá, sə nə́myɛ̌ Zhwifubá n'é cèrhé mɔ̀bɔ́ nə́ yě ń párá, bə̀ wɔ́ Zhwifubá dɛnnɛ Yi tó né rə byili bə̀ rə̀ má vwǎrh numbyínə́ bé. 23Sə kɔn bwəlse, rə̀ gaga mɔ́ yúwə́, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhé Da mɔ́ zhə̀n zhə̀n mɔ́, bá cèrhé mo bə̀ wun wẽ́ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn, sə bə cèrhé mo ǹdə Byǐ mú gə́ byili ní. Lwarna bə̀ Da mɔ́ wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhé mo èta mɔ́ dwí rí ń nə́ ń yàlá. 24Yi wɔ́ Eshirhə; byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhé re mó mə̌ sə bə cèrhé re bə̀ wun wẽ́ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn, sə bə cèrhé re ǹdə Byǐ mú gə́ byili ní." 25Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "À yě bə̀ Məshi bànà. (Məshi kùr wɔ́: Kristə.) Ńmyɛ̌ gə túwə́, ń mà n byili nə́ba kɔn gakó." 26Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à n'â zɔ̀m ǹdə́ mɔ́ mɔ́ à wɔ́ Məshi mú." 27Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə bà. Bə̀ gə́ nɔ mɔ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ kɛ̃ mɔ́, kɔn jàr bɛ̀, sə lò lò yə̀ mə̀ bwə̀rh bə̀ wɔ́ byè ń nə́ ń yàlá, ráá bə̀kɔ́n yil ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ kɛ̃ mɔ́ yé. 28Rə̀myɛ́ yó, kɛ̃ mɔ́ zhǐr n yẽ̌ ń kɔ̀lɔ́ w nɛ, n vò cɔ w wa, n wɔ̀ lyì bí ni: 29"Bànà á nyǐ lò ń byili ni kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à wɛ̀rhɛ́. È gə è də̀ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó?" 30Lyì bí shí cɔ w wa, bə du bə vò Yezu sono. 31Rə̀myɛ́ yi ní, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ zhe: "Yó-cə́bal, jí kùjú wə́." 32N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À zhe kùjú à n'â jí, ámyɛ̌ yə̀l kùjú kɔ̌ ná-dwí yil yé." 33Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Lò gə ń yə̀ kùjú zə n bə̀ n pɔ̃ n jí?" 34Yezu wɔ̀ bɛ: "À kùjú w wɔ́ a wɛ̀rhɛ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú pùbùlə̀, sá twĩ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ ń twĩ̀ nì rə̀ yil mó a báásɛ. 35Á cìcì t'á wə̀l bə̀ nyɔ̀nɔ̀ ǹdə́ cànsɛ̀ sə̀na ǹdə́ jòró w yúwə́? Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: kwẽ̌nə á nyǐ cɛsɛ́. Sə̀ jíjí rí byìlə̀, rə̀ yú jə̌r. 36Jə̀rnə̀ mó la ń kwǎndɛ zõ èlǎsɛ̃́. Ń mà n pwà jíjí-byǎ bɛ́ n ce bə nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Èta, twã́-dùrnə̀ mó ǹdə́ jə̀rnə̀ mó ga bá tó dwã bə nə wu-nyɔ̃̀. 37Səswalá èdù ŋwɛ́nɛ́ è yá wɔ̀: 'Mə̀dù ya n dù, ń dõ bə̀ n jə̀r.' Səswalá y èmyɛ́ wɔ́ zhə̀nà. 38À twĩ̀ ába, á vò á jə̀r dɛ̀bɛ́ á yə̀ twĩ̀ á nwɛ̀nɛ̀ rə̀ yil mó. Lyì dwã twĩ̀ bə nwɛ̀nɛ̀, ámyɛ̌ zɛ̃̀ á tó bə̀myɛ́ nɔ̀nɔ̀ w dɛnnɛ á na." 39Samarɛ cɔ w òmyɛ́ lyì nánzhəzhɔ̌ zù Yezu, kɛ̃ mɔ́ gə́ byili zhə̀n n wɔ̀: "Ń byili ni kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à wɛ̀rhɛ́." 40Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ gə́ tú Yezu sono, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ ń mɛ̃ bə̀ sono. N shɛ̀nɛ́ n zɔ̃̀ gàà dwã nə̀lyè. 41Lyì dwã nánzhəzhɔ̌ cili ń cìcì zɔ̀mà nɛ́, bə̀myɛ zù mù. 42Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l kɛ̃ mɔ́ nɛ: "È k'ê də̀ ǹmyɛ́ zɔ̀mà nɛ́ dúdú nə̀ ce nə́ zù mù yé. Nə́ cìcì cili ń zɔ̀mà nɛ́, sə nə́ lwar bə̀ mɔ̀bɔ́ wɔ́ lũ w Zwennə zhə̀n zhə̀nà." 43Dwã nə̀lyè rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr gàà n vò Gəlile tənà y wa. 44Ń cìcì yà ń byili bə̀ Yi nyì-zwennə tá ń nɛ còrhó ń da-dǒ w yé. 45Gəlile lyì bí gə́ y'à zhə̀l Zhərəzalɛm Pakɛ y címsí, bə nə kɔn dɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ gàà címsí yù w mú ce, ń gə́ yú bə̀ tənà y wa, bə̀ zwẽ mo náàcɛ̀nɛ́. 46Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n kə́ n vò Gəlile cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kana, ń gə́ yà ń ce nɛ̃̌ mɔ́ jǐrh sɛ̃́ mə̀gã̌ mɔ́. Pyɔ̌ kwã lyì-fɔ̀lɔ̀ òdù y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà, ò byǐ bə jàn zhe Kapɛrnaɔm nɛ́. 47Pyɔ̌ kwã-lò mó gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu shí Zhide n bə̀ Gəlile, n zɛ̃̀ n vò ń sono, n lwə̀l mò bə̀ ń bə̀ n wárh ń byǐ mú, nyǐ ń nə́ ń yǎl n cì. 48Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Á yírhə́ gə yə̀ màmyar ǹdə́ zhə̀n byilu tumə né nɛ, á t'á yǎl á zwẽ nyí yé!" 49Pyɔ̌ kwã-lò mó wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, bə̀ ǹdə́ à bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y gwẽ̌ yə̀ cì yé!" 50Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl jè. Ǹ byǐ mú wárh." Bal mɔ́ zwẽ Yezu zɔ̀mɛ̀ rɛ́, n zhǐr ń la jè. 51Ń gə́ zhǐr ń la jè yi ní, ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé dùr bə jəl mo sɔ́má yó bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ byǐ mú wárh." 52N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè bə̀ wɔ́ dǒ yi ní cìcì ń wárh? Bə wɔ̀ mɔ̀ bə̀ wɔ́ də̀lànɛ̀ yi-kár bɔ̀l wà. 53Da mɔ́ já n pwírí wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní cìcì Yezu yà ń wò mò bə̀ ń zhəl jè, bə̀ nyǐ ń byǐ mú wárh mɔ́. Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí gakó já zù Yezu. 54Wɔ́ màmyɔ w òmyɛ́ ò wɔ́ Yezu màmyar rə̀lyè nyɔ̃̌ w ń wɛ̀rhɛ́ Gəlile né, n mə n byili ń gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə. È yàl ń gə́ ká n shí Zhide n bə̀ Gəlile mó yó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\