Zhã 5

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Zhwifubá címsi èdù y'à ŋwɛ́nɛ́. Yezu zɛ̃̀ n vò Zhərəzalɛm. 2Póló òdù y'à ŋwɛ́nɛ́ bwə̀rə̀ y kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Pyììsì bwə̀rə̀" mó səta. Bə̀ y'à n'ê byẽ̀ póló w òmyɛ́ mɔ́ ǹdə́ ebərə́ bə̀ Bɛzata. Kwə̀ə́rhe rə̀nu y'à zhǐ ò sarh nɛ. 3Nə̀bwànà nánzhəzhɔ̌ y'à pyě kwə̀ə́rhé wə. È y'à wɔ́ lyìlyə̌r, ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twi cə́, ǹdə́ gwànsɛ̀. ((Bə̀ n'ê dɛ̃̀ nɛ̃̌ mɔ́ gə tú mə̀ la dom. 4Twər nánzhəzhɔ̌ Yi màlɛ́ka èdù y'à n'ê swé póló w nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́, è n'ê dom mo, sə è gə tú è n'ê dom nɛ̃̌ mɔ́ yi ní, nə̀bwɛ̃̀ mɔ̀bɔ́ ń jɛ̀rɛ̀ ń dõ n zù mə̀ wẽ́, ńmyɛ̌ mɔ́ ya n wárh.)) 5Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, címí èdù y'à zhe mo kɔn yú byinə shə́-ètɔ̀ ǹdə́ lyɛlɛ. 6Yezu gə́ nɔ mɔ ń pyě tɛ̃́, n já n lwar bə̀ címí y gə́ zhe mo èta mɔ́ dɛnɛ dɛ̃́dɛ̃́, n zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ nə́ ǹ yǎl ń nə bəsàzùlí?" 7Nə̀bwɛ̃̀ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, nɛ̃̌ mɔ́ gə tú mə̀ n'ê domə, à bə lò zhe ń nə́ ń sɛ̃ nɛ a zwì póló w wẽ́ yé. À gə la zú gakó, ǹdə́ lò dõ jɛ̀rɛ̀ nɛ̀ n zù." 8Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ dɛ̃̌ ń kwè ǹ pyònò w ń vò." 9Bal mɔ́ já n wárh, n zɛ̃̀ n kwè ń pyònò w ń nə́ ń zhə̀lə̀. E j'à y'à wɔ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀. 10Rə̀myɛ́ ce Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Zà wɔ́ shìrhə́ dɛ̃, ǹ bə mə̌ sə́ zhĩ ǹ pyònò w yé." 11Bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń wárh nɛ mɔ́ ń wò nè b'à kwě à pyònò w a vò." 12Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Mɔ̌ lò ń wò bə̀ ǹ kwě ǹ pyònò w ń vò?" 13Lyì bí y'à já gàà dɛ̃́dɛ̃́, Yezu já n zhǐr n zù bə̀ wẽ́ n lyɛ̃. Rə̀myɛ́ ce mɔ̀bɔ́ ń wárh mɔ́ yə̀ lwar lò ná-dwí yil ń wárh mɔ yé. 14Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhə̀l n nə mɔ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n wɔ̀ mɔ̀: "Nyìwé, ǹ wárh. Sə dɛ̃̌ ǹ cìnə̀, ǹ bə̀ká kə́ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́, mùnì ga ǹ kə́ ǹ bə̀ zwini nɛ rə̀myɛ k'ê du tɛ̀bɛ́ yé." 15Bal mɔ́ zhǐr n vò n wɔ̀ Zhwifubá yó-cìnə́ bé ne, bə̀ wɔ́ Yezu ń wárh mɔ. 16Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà Yezu bə̀ la nɔ̀nɔ̀, ń gə́ twĩ̀ tum dí rə̀myɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yù w mú yilə. 17Rə̀myɛ́ yó, Yezu wɔ̀ bɛ: "À Da nə́ ń twĩ̀ twéé twéé, sə àmyɛ n'â twĩ̀." 18Ń gə́ wò èta, bə zɛ̃̀ bə kwɛrhɛ bə̀ n'ê pyà ń gu, ń gə́ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ lò bə sɔ́má zhe ń wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yù w mú; kɔn súlí myɛ, ń gə́ byẽ̀ Yi bə̀ ń Da, n mə n zə ń cìn n mɛrhɛ Yi mú yilə. 19Yezu zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: Byǐ mú wàr ń mà n wɛ̀rhɛ́ kɔn ǹdə́ ń sə̀pwà jàn yé, sə wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ ń nɔ ǹdə́ ń Da mɔ́ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́, wɔ́ rə̀myɛ́ ńmyɛ nə́ ń wɛ̀rhɛ́. 20Da mɔ́ só ń Byǐ mú, ń nə́ ń byili mu kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́, sə ń mà n byili mu tùm-fwààlɛ̀ n wɛ̀rhɛ́, nə̀myɛ k'ê du nyɛ̀bɛ́, sə nə̀ má jàr ába. 21Ǹdə Da mɔ́ gə́ nə́ ń bwìrhì byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú n ká n pə bɛ nyǔ ní, èta Byǐ mú myɛ nə́ ń pɛ nyǔ byɛ̀bɛ́ ń nə́ ń yǎl n pə mɔ́ nɛ. 22Da mɔ́ tá ń bùr lò mə̀dù ga bùrsì yé. Ń pɔ ń ŋwɔ̀nɔ́ w gakó Byǐ mú ni bə̀ ń bǔr lyì bí gakó bùrsí, 23mùnì bə̀ gakó nyɛ̀ Byǐ mú ǹdə bə̀ gə́ n'ê nyàm Da mɔ́ nɛ́. Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń nyàm Byǐ mú, rə̀-ná-cí tá ń nyàm Da mɔ́ ń twĩ̀ mù mú myɛ yé. 24"Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ cili à zɔ̀mà nɛ́, ń j'ǎ zhí mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú ni, ǹ zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Ǹ tá ǹ la còrhò-tum nɔ yé. Ǹ tó cu wẽ́ ń lyɛ̃ ń zù nyǔ wẽ́. 25Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, rə̀ gaga mɔ́ yúwə́, byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú má nyɛ̀ɛ̀ Yi Byǐ mú cəl, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ la rɛ cilu mú bá zə nyǔ. 26Ǹdə Da mɔ́ gə́ nə́ ń pɛ nyǔ ní, èta ń ce Byǐ mú myɛ nə́ ń pɛ nyǔ. 27Ń pɔ mɔ nyí bə̀ ń bǔr bùrsì, ń gə́ wɔ́ Numbyíní Byǐ yilə. 28Rə̀myɛ́ bə̀ká jàr ába yé. Dɛ̃ bànà, sə rə̀myɛ́ yó, byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ lú-bɔ̀là wẽ́ mó bá nyɛ̀ɛ̀ ń cəl, 29sə bə̀ má du pwẽ̀ nè. Byɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀ mɔ́ má bwìrhì bə zə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. Byɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ lwɛlɛ mɔ́ myɛ bá bwìrhì, bə nə còrhò-tum. 30"À wàr kaka à la wɔ̀rhɔ́ ǹdə́ à sə̀pwà jàn yé. À n'â kɛ́ bùrsí ǹdə à Da gə́ byili ni ní. À t'â pyà à sə̀pwà pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yé. Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ à n'â pyà. Rə̀myɛ́ ce, à bùrsí wɔ́ cángá." 31Yezu súlí n wɔ̀: "À gə n'â byili zhə̀n à cìcì shò-kwã nɛ́, à byilu mú bə kùr zhe yé. 32Lò dõ ń nə́ ń byili zhə̀n à shò-kwã nɛ́, sə à yě bə̀ zhə̀n dɛ́ ń nə́ ń byili à shò-kwã nɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀n cìcì. 33Á twĩ̀ bə vò Zhã sõ, sə ń byili zhə̀n dɛ́. 34Àmyɛ́ bə numbyíní zhə̀n byilu tum zhe yé. À n'â wə̀l rə̀myɛ́ gakó mùnì ga á nə vwǎrh. 35"Zhã yà ń wɔ́ ǹdə pàntɛ́mɛ́ ta bə̀ juwə, è pwẽ̀ dé yə̌r. Á shɛ̀nɛ́ á fùù námpɔ́lɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ ń pwẽ̀ dé wə. 36Sə àmyɛ́ zhe zhə̀n-kɔn rə̀ du Zhã nyǎn dɛ́. Wɔ́ tumə né nyɛ̀bɛ́ à Da pɔ nɛ b'à twĩ̌, a zɛ̃̀ à n'â twĩ̀ nì mú, nə̀ n'ê byili bə̀ wɔ́ à Da ń twĩ̀ nì. 37Ńmyɛ̌ ń twĩ̀ nì, sə wɔ́ ń cìcì ń nə́ ń byili zhə̀n à shò-kwã nɛ́, sə á gwẽ̌ yə̀ ń cəl lé nyɛ̀ɛ̀ gaga yé. Á gwẽ̌ yə̀ mɔ nɛ ǹd'á yírhə́ gaga yé. 38Á gə́ t'á zwẽ mɔ̀bɔ́ Yi twĩ̀ n bə̀ mɔ́ nyí ni mú ce, á t'á cĩ́ rə̀ zɔ̀mà nɛ́ á wẽ́ yé. 39Á n'á kàrmə̀ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ náàcɛ̀nɛ́, á n'á bùl b'ǎ m'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ rə̀ wẽ́. Zhə̀n myɛ, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê zɔ̀m à yò. 40Á j'ǎ t'á yǎl á bə̀ à sõ, mùnì ga á nə nyǔ mú yé. 41"Numbyínə́ bé còrhó w t'â wɛ̀rhɛ́ nɛ kaka yé. 42À yě á gə́ nyɛ̌ nɛ́. À yě b'ǎ bə Yi só yé. 43Àmyɛ́ tú à Da yil yilə, sə á yə̀ nɛ zwẽ yé. Sə lò dõ gə tú ń sə̀pwà yil yilə, á m'ǎ zwẽ rə̀-ná-cí. 44Ámyɛ̌ n'á pyà còrhó dwã sono, á zɛ̃̀ á t'á pyà còrhó Yi rí rə̀ bə dõ zhe mó sono yé. Etər á m'ǎ tó né á zwẽ nyí? 45"Á bə̀k'á bù bə̀ wɔ́ àmyɛ́ à má cĩ́ yò á yó w à Da yé né yé. Wɔ́ Muyiisi mú mɔ̀bɔ́ á zhí mú cìcì ń mà n cĩ́ yò á yó wə. 46Á gə y'ǎ zwẽ Muyiisi zɔ̀mà nɛ́, á y'ǎ b'ǎ zwẽ àmyɛ nyə̀ná nɛ́ zhə̀nà, bə̀ wɔ́ àmyɛ́ yò ń zɔ̀m ń sábá nɛ́ wẽ́. 47Sə á t'á zwẽ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ń kɛ̃ mɔ́ yé. Etər á m'ǎ tó né á zwẽ àmyɛ́ zɔ̀mà nɛ́?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\