Zhã 6

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr n vò Gəlile mwə̃́ y bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Təbɛrəyaadɛ mɔ́ èpákɛ̀. 2Lyì bí gə́ y'à n'ê nɛ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ń mə́ ń wárh nə̀bwànà bɛ́ mɔ́ ce, bə du nánzhəzhɔ̌ bə twèlé mo. 3Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə jì pyɔ̀ òdù yó, bə jòm tɛ̃́ gàà. 4E jà Zhwifubá címsí bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pakɛ mɔ́ y'à bwəlse. 5Ń kwẽ̌ ń la nyǔ, n pwírí lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ bàn ń sono, n zɛ̃̀ n bwə̀rh Shilipu n wɔ̀: "Yẽ̀ nə́ b'ǎ nə kùjú ní nə́ yè nə́ pə lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó ne bə jí?" 6Yezu yà ń nə́ ń bwə̀rh Shilipu èta, ń la mə n lwar ń wu. Ń cìcì jà ń yà ń yě ń gə́ la nɛ́ wɔ̀rhɔ́. 7Shilipu wɔ̀ mɔ̀: "Bá nə́ gə kwè dwã zwã̌-àlyè tum wársɛ nə́ m'é yè kùjú myɛ, ò t'â la yú lò gakó nə námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé." 8Ń kwã-lò dõ ń yíl Andərɛ, Shəmɔ Pyɛɛrɛ da-byǐ, ńmyɛ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀: 9"Bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ èdù zə búúri rə̀nu ǹdə́ émɔ̌rh sə̀lyè è ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, sə rə̀myɛ́ nə zhe lyì-zhɔ̌ w kɔ̀bɔ́ yàlà?" 10Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Cenə lyì bí gakó jòm tɛ̃́." E jà gɔ y'à já jàà y èmyɛ́ wa. Lyì bí jòm tɛ̃́, sə bala bɛ́ dúdú y'à yú nunə mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu. 11N zɛ̃̀ n kwè búúrí, n ce Yi nə̀báná, n zə rɛ n tə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à jě tɛ̃́ mɔ́. N kwè émɔ̌sɛ́ myɛ n mə n tə̀ bɛ. Lò gakó nə n jí ǹdə ń gə́ nə́ ń yǎl nɛ́. 12Bə̀ gə́ jú bə sú, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Pwǎna yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́, mùnì kaka bə̀ká jé yé." 13Bə pwà búúrí rə̀nu y lyì bí jú mú yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ bə sú cǐrhni shí ǹdə́ nə̀lyè. 14Lyì bí bə̀myɛ́ gə́ nɔ màmyɔ w kɔ̀bɔ́ Yezu wɛ̀rhɛ́ mɔ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ zhə̀n ga wɔ́ Yi nyì-zwennə mó mɔ̀bɔ́ bə̀ wò bə̀ ń bàn lũ w wẽ́ mó." 15Bə̀ y'à n'ê yǎl bə zə mɔ jàn bə mé yə̀ pyɔ̌, sə Yezu gə́ lwar, n ká n jì pyɔ̀ w yə́-pɛ̀lɛ́ w ń dúdú. 16Də̀dɛ̀nɛ́ yi gə́ yúwə́, Yezu kwã-lyì bí shí pyɔ̀ w yó bə só tɛ̃́, bə vò mwə̃́ y bù-cǔ w yó, 17bə zù bǔ-bwəl rə̀dù wẽ́, bə̀ n'ê byɛrhɛ bə̀ la Kapɛrnaɔm. Cɛ y y'à yìì ǹdə́ Yezu yà ń gwẽ̌ yə̀ bə̀ sono twí yé. 18Zho nánfɔ̀lɔ̀ y'à zɛ̃̀ ò n'ô ce. Mwə̃́ y nɛ̃̌ mɔ́ y'à n'ê zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́. 19Bə̀ gə́ zə bwəl lé bə zhǐr bù-cǔ w ni bə vò né mó, kɔn y'à yú coló bə̀nu, ráá bwə̀ldù, bə̀ la nyǔ bə pwírí Yezu ń bwəlse bə̀ nyí ni, ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be. 20Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á dùr ywẽ, bə̀ wɔ́ àmyɛ́." 21Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê yǎl bə kwè mò ǹdə́ bǔ-bwəl lé, ǹdə́ bə̀ já yí bù-cǔ w yó, bə̀ gə́ y'à la mə̀gã̌ mɔ́. 22È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yùwə̀, lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à mɛ̃ mwə̃́ y èpákɛ̀ mɔ́ pwírí bə̀ wɔ́ bǔ-bwəl rə̀dù sásá rə̀ ŋwɛ́nɛ́ bù-cǔ w ni. Bə̀ y'à yě bə̀ Yezu yà ń yə̀ ń kwã-lyì bí ni tó n zù bǔ-bwəl lé wẽ́ yé; wɔ́ bə̀ dúdú bə̀ y'à zhǐr. 23Rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ lyì y'à zə bǔ-bwələ dwã bə shí Təbɛrəyaadɛ bə bə̀ jàà y kɛ̀bɛ́ Cinu yà ń kwè búrú w n ce Yi nə̀báná, n pə bɛ bə dɔ̃̀ mɔ́ nyí ni. 24Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ pwírí Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí ga y'à tɛ̀nɛ́ gàà, bə zù bǔ-bwələ né nə̀myɛ́ wẽ́, bə vò Kapɛrnaɔm, bə n'ê pyà mɔ̀. 25Bə̀ gə́ nɔ mɔ mwə̃́ y èpákɛ̀, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, dǒ ǹ pú ń yí nyɔ̀nɔ̀?" 26Yezu wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: wɔ́ á gə́ dɔ̀m búrú w á sú mú yil á n'á pyà nɛ̀, sə è də̀ màmyaarhɛ́ á nɔ mɔ́ kùr á nyɛ̀ɛ̀ yé. 27Á bə̀k'á twĩ̀ á m'á pyà kùjú w kɔ̀bɔ́ ò n'ô cɔ̀ mɔ́ yé. Twĩ̌nə á m'á pyà kùjú w kɔ̀bɔ́ ò ŋwɛ́nɛ́ twéé gakó, o j'à n'ô pɛ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́. Numbyíní Byǐ mà n pə w ába. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń Da mɔ́ ń wɔ́ Yi mú cír, n pɔ̃ ń cìcì ŋwɔ̀nɔ́." 28Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Etər nə́ b'ǎ twĩ̀ tumə né nyɛ̀bɛ́ Yi n'ê yǎl bə̀ nə́ twĩ̌ mú ní?" 29Yezu wɔ̀ bɛ: "Tum dí tɛ̀bɛ́ Yi n'ê yǎl b'ǎ twĩ̀ mú wɔ́ á zù mɔ̀bɔ́ rə̀ twĩ̀ mú." 30Rə̀myɛ́ yó, lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə bwə̀rh Yezu bə wɔ̀: "Màmyɔ kɔ̌ ǹ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ ń byili nə́ba, nə́ nə ǹdə́ nə́ yírhə́, mùnì nə́ zwẽ nyí bə̀ ǹ wɔ́ Kristə mó? Màmyɔ tum dɛ̌ ǹ b'ǎ twĩ̀? 31Nə́ nàmbala bɛ́ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ gɔ-elũ w wə, bə y'à n'ê jí kùjú kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ mã́nɛ mɔ́, ǹdə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ byili ní. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: 'Ń pɔ bɛ búrú kɔ̀bɔ́ ò shí dɛ̃̌ mɔ́ bə dɔ̃̀.' " 32Yezu wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: è də̀ Muyiisi ń pɔ ába búrú w kɔ̀bɔ́ ò shí dɛ̃̌ mɔ́ yé. Wɔ́ à Da ń nə́ ń pɛ ába Arəzana búrú w páá kɔ̀bɔ́ ò shí dɛ̃̌ mɔ́. 33Búrú w kɔ̀bɔ́ Yi n'ê pɛ mɔ́, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń shí Arəzana w n bə̀ ń nə́ ń pɛ nyǔ lũ w lyì bí ni mú." 34Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, pə nə́ba búrú w òmyɛ́ mɔ́ twéé gakó." 35Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ́ wɔ́ búrú kɔ̀bɔ́ ò n'ô pɛ nyǔ. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ tú à sõ, nɔrh t'â la mɔ́ zal gaga yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù àmyɛ́, nə̀nyɛ̀lsɛ̀ t'â la mɔ́ zal gaga yé. 36Sə à byili ába b'ǎ nɔ nɛ, sə á t'á zwẽ nyí yé. 37"Byɛ̀bɛ́ à Da nə́ ń pɛ nɛ mɔ́ gakó má bə̀ à sono, sə lò mɔ̀bɔ́ ń bàn à sõ, à t'â la mɔ cǐrh a ce kwã nɛ́ yé. 38À shí Arəzana w a bə̀ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yilə. À yə̀ twí à cìcì pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yil yé. 39Mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú tá ń yǎl b'à yẽ̌ byɛ̀bɛ́ ń pɔ nɛ mɔ́ mə̀dù ga nɛ n jé yé. Ń nə́ ń yǎl b'à bwìrhì bì dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀. 40À Da nə́ ń yǎl bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê nyǐ ń Byǐ mú, bə já zwẽ ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ mɔ́, nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌, sá bwìrhì bi dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀." 41Rə̀myɛ́ yó, Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌, ń gə́ wò bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ búrú w kɔ̀bɔ́ ò shí dɛ̃̌ mɔ́ yilə, 42bə̀ zhe: "Mɔ̀bɔ́ də̀ Zhozefu byǐ Yezu nà? Nə́ yě ń da ǹdə́ ń ná ga párá. Tətər yil ń nə nə́ ń wə̀l bə ń shí Arəzana wa?" 43Yezu wɔ̀ bɛ: "Yẽ̌nə á ŋwɔ́ŋwɔ̌ mɔ́ nɛ. 44Lò lò wàr ń twí à sono ǹdə́ è gə də̀ à Da mɔ́ ń twĩ̀ nì mú ń ce n bə̀ yé, sə àmyɛ́ à má bwìrhì mù dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀. 45Bə̀ kɛ̃ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ wẽ́ bə̀: 'Yi cìcì má cèrhè rə̀ nyə́ né bə̀ gakó ne.' Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ cili à Da zɔ̀mà nɛ́, ń jà ǹ nə́ ǹ zwẽ ń còrhò mó, ǹ m'ǎ bə̀ à sono. 46"Rə̀myɛ́ t'â yǎl rə wɔ̀ bə̀ lò yírhə́ nɔ à Da yé. Sə wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń shí Yi sono mó dúdú ń nɔ Da mɔ́. 47Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: mɔ̀bɔ́ ǹ zù nì, ǹ zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 48Àmyɛ́ wɔ́ búrú kɔ̀bɔ́ ò n'ô pɛ nyǔ. 49Á nàmbala bɛ́ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ gɔ-elũ w wə, bə̀ y'à n'ê dɔ̀m mã́nɛ, sə bə̀ cùwə̀. 50Sə búrú w kɔ̀bɔ́ ò shí dɛ̃̌ mɔ́, lò mɔ̀bɔ́ ǹ dɔ̀m, ǹ tá ǹ la cú yé. 51Àmyɛ́ à wɔ́ búrú w kɔ̀bɔ́ ò n'ô pɛ nyǔ, ò shí Arəzana w mɔ́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ dɔ̀m búrú w òmyɛ́, ǹ tá ǹ la cú gaga yé. Búrú w kɔ̀bɔ́ à la pɔ mɔ́, wɔ́ à yala nàmá bɛ́ à n'â pɛ, mùnì ga lũ w lyì bí nə nyǔ." 52Rə̀myɛ́ yó, Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ dwã, bə̀ m'ê bwə̀rh dwã bə̀ zhe: "Etər mɔ̀bɔ́ mà n tó né n ŋwɛ̀nɛ́ n pə ń yala nàmá nə́myɛ̌ nɛ nə́ dɔ̃̀?" 53Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á gə yə̀ Numbyíní Byǐ yala nàmá dɔ̀m, á gə yə̀ ń jal nywɛ̀, á t'á la nyǔ zal yé. 54Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ dɔ̀m àmyɛ́ yala nàmá, ń jà ǹ nə́ ǹ nywɛ̀ à jal, ǹ zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌, sə à má bwìrhì mú dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́ yùwə̀. 55Àmyɛ́ yala nàmá bɛ́ wɔ́ kùjú zhə̀n zhə̀nà, à jal mɔ́ wɔ́ kɔ̀-nyɔ̀ɔ̀mà zhə̀n zhə̀nà. 56Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ dɔ̀m àmyɛ́ nàmá bɛ́, ń jà ǹ nə́ ǹ nywɛ̀ àmyɛ́ jal mɔ́, ǹ ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́, àmyɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́. 57À Da mɔ́ ń twĩ̀ nì mú wɔ́ nã́nyì, wɔ́ ńmyɛ̌ ń ce à ŋwɛ́nɛ́. Èta myɛ, lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ dɔ̀m àmyɛ́ yala nàmá bɛ́, wɔ́ àmyɛ́ à ce ǹ ŋwɛ́nɛ́. 58Nyǐnə búrú w kɔ̀bɔ́ ò shí Arəzana w mɔ́. Ò də̀ ǹdə kɔ̀bɔ́ á nàmbala bɛ́ dɔ̀m bə já cì mú ta yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ dɔ̀m búrú w kɔ̀bɔ́, ǹ m'ǎ yə̀ nɛ́ twéé gakó yilə." 59Wɔ́ Yezu gə́ yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ́ lyì bí ni Kapɛrnaɔm dwã-gùlú jì y wẽ́ mó yi ní, ń zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́. 60Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lyì bí gə́ cili ń zɔ̀mà nɛ́, bə̀ nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ zum. Mɔ̌ lò ń wɔ̌ nɛ ń la zõ?" 61Yezu tó ń wẽ́ n lwar bə̀ bə̀ n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌ rə̀myɛ́ yilə. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á wun zɛ̃̀ rə̀myɛ́ yilə? 62Sə á gə tú á nɔ Numbyíní Byǐ ń zɛ̃̀ ń la dɛ̃̌ ń gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́, á m'ǎ k'á wɔ̀ byè? 63Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è n'ê pɛ nyǔ, sə numbyíní yala nɛ́ dúdú wàr kaka nə̀ la wɔ̀rhɔ́ yé. Zɔ̀mà nɛ́ à byili ába mó wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ zɔ̀mà, nə̀ n'ê pɛ nyǔ, 64sə lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ bə̀ t'â zwẽ nyí yé." Yezu yà ń yě lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ nyí mú, ǹdə́ lò mó mɔ̀bɔ́ ń la mɔ myìnù n pə bə zə mɔ́ pár kùr-ju yi ní ga. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n zɔ̀m èta. 65N zɛ̃̀ n kə́ n súlí n wɔ̀: "Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à y'à wò ába bə̀ lò wàr ń twí àmyɛ́ sõ, ǹdə́ è də̀ à Da ń ce n bə̀ yé." 66Kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́, Yezu kwã-lyì bí nánzhəzhɔ̌ já pɔr ń kwã nɛ́, bə̀ k'ê t'â tó mo yé. 67N zɛ̃̀ n bwə̀rh byɛ̀bɛ́ shí ǹdə́ bə̀lyè y n wɔ̀: "Sə ámyɛ̌, ámyɛ n'á yǎl á pɔr à kwã nɛ́ nà?" 68Shəmɔ Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ: "Cinu, mɔ̌ sõ nə́ m'ǎ vò né? Ǹmyɛ́ ǹ zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ zɔ̀mà. 69Èlǎsɛ̃́ nə́ r'é zwẽ nyí, nə́ j'ǎ yě myɛ bə̀ ǹmyɛ́ wɔ́ Yi lò, ǹ shí Yi sõ." 70Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "È də̀ àmyɛ́ à cír ámyɛ̌ shí ǹdə́ bə̀lyè y ga nà? E jà ámyɛ̌ mə̀dù wɔ́ shə̀tána." 71Wɔ́ Shəmɔ byǐ Zhidə Esəkarəyɔtɛ yò Yezu yà ń nə́ ń zɔ̀mà. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń la mɔ myìnù, n jà ń yà ń wɔ́ Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\