Zhã 7

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ ń nə́ ń byɛ́lɛ́ Gəlile tənà y cɛmɛ nɛ́. Zhwifubá yó-cìnə́ bé gə́ y'à n'ê pyà mɔ̀ bə̀ la gu mú ce, ń yà ń tá ń yǎl n byɛ́lɛ́ Zhide tənà y cɛmɛ nɛ́ yé. 2E jà rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ Zhwifubá címsí shɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kwə̀ə́rhe címsi mú y'à bwəlse. 3Yezu da-byǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Zhǐr nyɔ̀nɔ̀ ń vò Zhide, mùnì ǹ kwã-lyì bí myɛ yírhə́ nə tumə né nyɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 4Lò gə nə́ ǹ yǎl bə̀ bə̀ lwar ǹ yò, ǹ tá ǹ shèè ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn yé. Ǹ gə nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ tumə né nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́ dwí rí, sə́ wɛ̀rhɛ́ rɛ ń ce lyì bí gakó yírhə́ nə mɔ́." 5Ń da-byǎ bɛ́ myɛ cìcì y'à bə shɛ̀ mɔ zú yé. 6N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À yi gwẽ̌ yə̀ yí yé, sə ámyɛ̌ yi rí wɔ́ dɛ̃ gakó. 7Lũ w lyì bí wàr bə̀ má jí zùùrì ǹd'ába yé, sə àmyɛ́ gə́ n'â byili bi pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ bə̀ n'ê twĩ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə mə̌ mɔ́ ce, bə̀ n'ê jí zùùrì ǹdə́ nɛ. 8Ámyɛ̌ zhəlnə címsí jàà wà. È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à t'â la yé, b'à yi gwẽ̌ yə̀ yí yé." 9Ń gə́ zɔ̀m ǹdə́ bɛ èta, n mɛ̃ Gəlile né. 10Sə ń da-byǎ bɛ́ gə́ zhǐr bə vò címsí jàà wà, ńmyɛ zɛ̃̀ n tà-kwã n vò, sə wɔ́ shéé ń shèè, ń yə̀ shɛ̀nɛ́ bə̀ nə mɔ yé. 11Zhwifubá yó-cìnə́ bé y'à n'ê pyà mɔ̀ címsí wẽ́, bə̀ y'à zhe: "Yẽ̀ ń ŋwɛ́nɛ́?" 12Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê mà nyə̀-pǎr ń yó. Jàlà zhe bə̀ ń wɔ́ lyì-twə̌; jàlà zhe bə̀ wɔ́ lyì bí ń nə́ ń yúyǔ. 13Sə Zhwifubá yó-cìnə́ bé ywẽ gə́ y'à zhe be mó ce, bə̀ y'à t'â zɔ̀m bə̀ ce dɛ̃̌ yé. 14Bə̀ gə́ jú címsí sə̀ dwã nɛ́ bé bwẽ̌ dwã wa, Yezu zɛ̃̀ n zhǐr n vò Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. 15Ń kàrmɔ́ jàr Zhwifubá yó-cìnə́ bé, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Etər mɔ̀bɔ́ tó né ń yě Yi nyə́ né èta, ǹ jà ń yə̀ nɛ̀ cèrhè?" 16Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zɔ̀mà nɛ́ à n'â byili mú də̀ àmyɛ́ nyə̀ná yé. Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú nyə̀ná. 17Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀, ǹ m'ǎ lwar pamparɛ̃ɛ̃ ǹdə́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à n'â byili mú gə wɔ́ Yi zɔ̀mà, ráá àmyɛ́ nyə̀ná. 18Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zɔ̀m ń sə̀pwà yò, rə̀-ná-cí nə́ ń pyà ń cìcì còrhó. Sə mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl bə̀ bə̀ cèrhé mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ mù mú, rə̀-ná-cí wɔ́ zhə̀n-cí, sə kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń byili mú gakó wɔ́ zhə̀nà. Kɔma də́-byǐ yə̀ rə̀ gùlí yé. 19È də̀ Muyiisi ń byili ába Yi nyə́ né nà? E jà ámyɛ̌ mə̀dù ga tá ń zwẽ ne yé. Byè yil á n'á yǎl á gu ni?" 20Lyì-zhǎ bɛ́ wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ wɔ́ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ è zhe mó. Mɔ̌ lò ń nə́ ń yǎl n gu mú?" 21N wɔ̀ bɛ: "À wɛ̀rhɛ́ màmyɔ òdù, o pú o jàr á gakó. 22Muyiisi pɔ ába nyí bə̀, á gə lùl bal-byǐ, s'á gõ̀ yə̀. Sə è də̀ Muyiisi ń ju rə̀ kùr yé, wɔ́ á nàmbala bɛ́ bə̀ ju rə̀ kùrə̀. Á zɛ̃̀ á n'á gòm á bə̀sɔ́ná bɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ myɛ cìcì yùwə̀. 23Á gə n'á gòm bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, wɔ́ mùnì ga á bə̀k'á yẽ̌ Muyiisi nyí rí ni yé; è nə wɔ́ bə̀kɔ́n yil á lyimə n'ê yì àmyɛ́, à gə́ wárh lò shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yù w n nə ń cìn námpúm mú yilə? 24Á bə̀k'á nyǐ lyì bí yésé á m'á bùr yé. Á gə la bǔr, s'á bùrsí yə̀ cángá." 25Zhərəzalɛm lyì bí jàlà y'à zhe: "È də̀ ńmyɛ̌ bə̀ y'à n'ê pyà bə̀ la gu mú nà? 26Nyǐ mu ń zhǐ lyì bí yé né ń nə́ ń zɔ̀mà, sə bə̀ t'â wə̀l bə̀ kaka yé. Nə́ yó-cìnə́ bé myɛ g'è zwẽ nyí bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó zhə̀n ga? 27E jà nə́ yě mɔ̀bɔ́ gə́ shí mə̀gã̌, sə Kristə mó gə túwə́, lò lò tá ń la lwar ń gə́ shí má yé." 28Yezu jà ń yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa. N zɛ̃̀ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Zhə̀nà, á yě à párá, á j'ǎ yě à gə́ shí má? E j'à də̀ à sə̀pwà yil à tú yé, sə mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú wɔ́ zhə̀n-cí. Á yə̀l ń pár yé, 29sə àmyɛ́ yě ń párá, b'à shí ń sono. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń twĩ̀ nì." 30Bə̀ y'à n'ê pyà sə bə zə mɔ. Sə ń yi gə́ y'à gwẽ̌ yə̀ yí mú ce, lò lò yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n zə ń jɛ̃̀ n dwə̀rh mò yé. 31Lyì-zhǎ bɛ́ jàlà nánzhəzhɔ̌ zù mù, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Kristə mó gə túwə́, ń mà n wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ nánzhəzhɔ̌ rə dwini tɛ̀bɛ́ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́?" 32Farɛzhɛ̃ɛ̃bá nyɛ̀ɛ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ lyì-zhǎ bɛ́ y'à n'ê ŋwúŋwùní Yezu yó mó. Bə̀myɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə twĩ̀ Yi jì y yìlnə̀ bé jàlà, bə̀ bə̀ zhəl bə zə mɔ. 33Yezu wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "À má yə̀ nɛ́ ǹd'ába námpɔ́lɛ́ gwẽ̌, sá ká vò mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú sono. 34Á m'ǎ zɛ̃̀ á n'á pyà nɛ̀, sə á t'á la nɛ nɔ yé. Á yír à gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ yé." 35Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Yẽ̀ ń la nɛ́, nə́ m'é t'á la mɔ nɔ? È nə wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó cɛmɛ nɛ́ wẽ́ ń la nɛ́, n vò n jòm Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ làà nə̀ wẽ́ mó sõ n mə n cèrhè kàrmɔ̀ nə̀ lyì bí ni? 36Ń wò bə̀ nə́ m'ǎ zɛ̃̀ nə́ r'é pyà mɔ̀, sə nə́ t'á la mɔ nɔ yé, n jà n wɔ̀ bə̀ nə́ yír ń gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ yé. Rə̀myɛ́ kùr wɔ́ byè?" 37Címsí dɛ̃ rɛ́ nánkwɛɛ́ rɛ́, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ yàl dɛ̃ rɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ wá. Yezu zɛ̃̀ n zhì lyì bí gakó yé né, n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe mó, sə́ bə̀ à sono ń zwẽ nɛ̃̌ ń nyɔ̀. 38Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù àmyɛ́, nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ mə̀ n'ê pɛ nyǔ bá n'ê dùr ǹ wẽ́ ǹdə bwǐ nɛ̃̌ ta. Wɔ́ èta bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né." 39Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y ń yà ń la byɛ̀bɛ́ bə̀ zù mù mú ni pɔ mɔ́ yò ń yà ń nə́ ń zɔ̀mà. Sə ń gə́ yà ń gwẽ̌ yə̀ ń zùwə́ y nɛ ń Da sono mó ce, ń yà ń gwẽ̌ yə̀ bɛ y pɛ yé. 40Rə̀myɛ́ yó, lyì jàlà zhì lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́, bə nyɛ̀ɛ̀ Yezu zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó mɔ̀bɔ́ nə́ y'ǎ n'é dɛ̃̀ mɔ́ zhə̀nà." 41Jàlà zhe bə̀ wɔ́ Kristə mó. Bə̀ jàlà myɛ y'à zhe: "Wɔ́ Gəlile tənà y wẽ́ Kristə mó la nɛ́ shú nà? 42Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili bə̀ Kristə mó wɔ́ Dəvyidi dwí rí wẽ́ ń la nɛ́ shú, e jà wɔ́ Bɛtələyɛm nɛ́, Dəvyidi da-dǒ wə." 43Lyì-zhǎ bɛ́ ji kùr bə pɔr dwã nɛ Yezu shò-kwã nɛ́. 44Jàlà y'à n'ê yǎl bə zə mɔ, sə lò lò yə̀ kwɛ̀nɛ́ n zə mɔ yé. 45Yi jì y yìlnə̀ bé ká kwɛ̃̀ bə bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá sono. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh bè bə wɔ̀: "Byè yil á yə̀ mɔ zal á m'á bà?" 46Bə lyár bə wɔ̀: "Nə́ gwẽ̌ yə̀ lò nɛ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ta gaga yé." 47Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Ámyɛ shɛ̀nɛ́ n yúyǔ ába nà? 48Lò mə̀dù myɛ cìcì tɛ̀nɛ́ nə́ yó-cìnə́ bé, ráá Farɛzhɛ̃ɛ̃bá wẽ́ ń zù mù yé. 49Lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ yò zhìlì; bə̀ yə̀l Muyiisi nyə́ né yé." 50Nəkɔdɛm mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yà ń tú Yezu sõ ǹdə́ cəcɛ̃ y mɔ́ myɛ yà ń tó be ń ŋwɛ́nɛ́ gàà. Ńmyɛ̌ zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: 51"Nə́ nyí rí gə́ n'ê byili ní mú, nə́ wɔ̌ nə́ kɛ́ lò bùrsì, ǹdə́ nə́ yə̀ jɛ̀rɛ̀ nə́ cili ń zɔ̀mà nɛ́, nə́ lwar kɔn ná-yil ń wɛ̀rhɛ́?" 52Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ shí Gəlile nà? Pyǎ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ ń nyì, ǹ b'ǎ pwírí Yi nyì-zwennə mə̀dù ga yə̀ Gəlile shí yé." (( 53Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lò gakó ká n vò jè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\