Zhã 8

1Yezu zɛ̃̀ n zhǐr n vò pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ yó. 2N ká n dùlí nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã n bə̀ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa. Lyì bí gakó bə̀ ń sono. N zɛ̃̀ n jòm tɛ̃́ ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀. 3Rə̀myɛ́ yó, Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zə kɛ̃ mə̀dù bə̀ y'à zɔ fwə̌l jàà wà, bə mé bə̀ Yezu sono, bə ce n zhì lyì bí cəcəl wə. 4Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, bə̀ zɔ kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ǹdə́ ń nə́ ń fwə̀lə́. 5E jà Muyiisi pɔ nə́ba nyí ń nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, bə̀ nə́ dul kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀myɛ́ èta mɔ́ ǹdə́ nə́kulə nə́ gu. Wɔ́ bə̀kɔ́n ǹmyɛ́ nə́ ǹ bùl rə̀myɛ́ yilə?" 6Bə̀ y'à n'ê bwə̀rh mò èta bə̀ la mé zhẽ̀ mò, mùnì ga bə ŋwɛ̀nɛ́ bə cĩ́ yò ń yó wə. Yezu zɛ̃̀ n kó tɛ̃́, n zə ń jə̀fɔ́lɛ́ ń mə́ ń kɛ̃ shó w wə. 7Bə̀ gə́ y'à gwẽ̌ zhǐ bə̀ n'ê bwə̀rh mò mó ce, n zɛ̃̀ n kwẽ̌ dɛ̃̌ n wɔ̀ bɛ: "Lò mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ ámyɛ̌ wẽ́ ń gwẽ̌ yə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɛ̀rhɛ́ gaga, sə rə̀-ná-cí jɛ̀rɛ̀ n zə nə́kulu n dul kɛ̃ mɔ́." 8N zɛ̃̀ n ká n kó tɛ̃́ n zə ń jə̀fɔ́lɛ́ ń mə́ ń kɛ̃ shó w wə. 9Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zhǐr mə̀dù mə̀dù; náncɛsɛ́ jɛ̀rɛ̀ sə tó yé, bə yẽ̌ Yezu dúdú ǹdə́ kɛ̃ mɔ́ ń zhǐ ń jàà y wa. 10Yezu zɛ̃̀ n kwẽ̌ dɛ̃̌ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Kɛ̃, yẽ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ zə mɔ́ bə bə̀ mɔ́ ŋwɛ́nɛ́? Mə̀dù ga yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n cĩ́ dóó ǹ yó wə?" 11Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, mə̀dù ga yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n cĩ́ dóó à yó w yé." Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ t'â la dóó ǹ yó w cṹ yé. Zhəl, sə ǹ bə̀ká kə́ bwérhé ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yé.")) 12Yezu kə́ n zɔ̀m ǹdə́ lyì bi n wɔ̀: "Wɔ́ àmyɛ́ à wɔ́ lũ w pwẽ̀. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ tó à kùrə̀, ǹ tá ǹ la cə-byín wẽ́ zhəl gaga yé, sə ǹ m'ǎ nə pwẽ̀ dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌." 13Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ nə́ ǹ byili zhə̀n ǹ cìcì shò-kwã nɛ́, sə kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ byili mú bə kùr zhe yé." 14Yezu wɔ̀ bɛ: "Bá à gə n'â byili zhə̀n à cìcì shò-kwã nɛ́ myɛ, s'á lwar bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â byili mú wɔ́ zhə̀nà, b'à yě à gə́ shí má, a j'à yě à gə́ la má. Sə ámyɛ̌ yə̀l à gə́ shí má, á j'ǎ yə̀l à gə́ la má myɛ yé. 15Á n'á kɛ́ lyì bí bùrsí ǹdə́ numbyínə́ surhə, sə àmyɛ́ t'â kɛ́ lò lò bùrsì yé. 16À gə n'â kɛ́ bùrsì myɛ, à n'â kɛ́ sɛ ǹdə́ zhə̀nà, b'è də̀ à dúdú à n'â kɛ́ sɛ yé. À Da mɔ́ ń twĩ̀ nì mú ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ. 17Bə̀ kɛ̃ á nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Lyì bə̀lyè gə n'ê byili zɔ̀mɛ̀ rə̀dù kɔn shò-kwã nɛ́, sə́ nyǐ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili mú zhe kùrə̀.' 18Àmyɛ́ n'â byili zhə̀n à cìcì shò-kwã nɛ́. À Da mɔ́ ń twĩ̀ nì mú myɛ nə́ ń byili zhə̀n à shò-kwã nɛ́." 19Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹ Da ŋwɛ́nɛ́ yẽ̀?" Yezu wɔ̀ bɛ: "Á yə̀l àmyɛ́ pár sé bé zɔ̀m à Da zɔ̀mà yé. Á gə y'ǎ yě àmyɛ́ párá, á y'ǎ b'ǎ lwar à Da myɛ párá." 20Yezu zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ ǹdə́ ń yà ń jě Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, bə̀ gə́ n'ê lwé Yi jì y pansɛ́ mə̀gã̌ mɔ́ səta, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. Sə ń yi gə́ y'à gwẽ̌ yə̀ yí mú ce, lò lò yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n zə mɔ yé. 21Yezu kə́ n wɔ̀ lyì bí ni: "À n'â zhìrə́. Á m'ǎ tà-kwã á n'á pyà nɛ̀, sə á m'ǎ mɛ̃ á yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́ á cì. Á yír à gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ yé." 22Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Ń gə́ wò bə̀ nə́ yír ń gə́ la mə̀gã̌ mɔ́, e zɛ̃̀ wɔ́ ń cìn ń la gu náá etəra?" 23N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ wɔ́ cɛ yó lyì, sə àmyɛ́ wɔ́ dɛ̃̌ yi w à shí ní a bà. Ámyɛ̌ wɔ́ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì, sə àmyɛ́ də̀ lũ w kɔ̀bɔ́ lò yé. 24Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à wò ába b'ǎ m'ǎ mɛ̃ á yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́ á cì. Á gə t'á zwẽ nyí b'à wɔ́ mɔ̀bɔ́ à wɔ́ mɔ́, á m'ǎ mɛ̃ rə̀ wẽ́ á cì." 25Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌?" Yezu wɔ̀ bɛ: "À wɔ́ mɔ̀bɔ́ à n'â byili ába kùr-ju yi ní ga b'à wɔ́ mɔ́. 26Wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ́nɛ́ à n'â yǎl a byili á shò-kwã nɛ́, a má kə́ á bùrsì, sə mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú wɔ́ zhə̀n-cí. Wɔ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń byili ni mú dúdú à n'â bwə̀l à byili lũ w lyì bí ni." 27Sə Zhwifubá y'à yə̀l bə̀ Yezu wɔ́ ń Da yò ń nə́ ń zɔ̀m yé. 28N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gə tú á zhẽ̌ Numbyíní Byǐ á co dɛ̃̌, rə̀myɛ́ yó, á m'ǎ lwar b'à wɔ́ mɔ̀bɔ́ à wɔ́ mɔ́, sə à t'â wɛ̀rhɛ́ kaka à sə̀pwà nɛ̀ yé. Wɔ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ à Da byili ni mú dúdú à n'â byili. 29Mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú yə̀ nɛ̀ yẽ̌ à dúdú yé. Ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ, bə̀ wɔ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ ń bùlə̀ mó à n'â wɛ̀rhɛ́ twéé gakó." 30Yezu gə́ zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ yi ní, lyì nánzhəzhɔ̌ zù mù. 31N zɛ̃̀ n wɔ̀ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ zù mù mú ni: "Á gə zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ á cĩ́ á wẽ́, á m'ǎ yə̀ à kwã-lyì zhə̀n zhə̀nà. 32Á m'ǎ lwar zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́, sə zhə̀n dɛ́ má ce á cìní á cìnə̀." 33Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́myɛ̌ wɔ́ Abəraham nɛ̀mɛ́. Nə́ yə̀ lò lò yómə́ yàl gaga yé. È nə wɔ́ byè yil ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ nə́ m'ǎ cìní nə́ cìnə̀?" 34Yezu wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́, ń wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w yə-bal. 35Bə̀ t'â yẽ̌ yə-bal nɛ ń jòm kɛ̀lɛ́ w twéé twéé yé, sə kɛ̀lɛ́ y byǐ nə́ ń jòm è wẽ́ twéé twéé. 36Rə̀myɛ́ ce, á gə tó Byǐ mú dɛnnɛ á cǐ á cìnə̀, á m'ǎ yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìn zhə̀n zhə̀nà. 37À yě b'ǎ wɔ́ Abəraham nɛ̀mɛ́, sə á bə shɛ̀ à zɔ̀mà nɛ́ zõ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce á n'á yǎl á gu ni. 38Kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ à nɔ à Da sõ mó, wɔ́ rə̀myɛ́ à n'â zɔ̀mà, sə ámyɛ̌ wɔ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ á da cèrhè ába mó, wɔ́ rə̀myɛ́ á n'á wɛ̀rhɛ́." 39Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Abəraham ń wɔ́ nə́myɛ̌ da." Yezu wɔ̀ bɛ: "Á gə y'ǎ wɔ́ Abəraham byǎ zhə̀n ga, á y'ǎ m'ǎ twĩ̀ ǹdə ń ta. 40Sə èlǎsɛ̃́ à byili ába zhə̀n dɛ́ Yi cĩ́ ni mú, e jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, á n'á yǎl á gu ni. Abəraham yə̀ rə̀myɛ́ mɔ́ wɛ̀rhɛ́ yé. 41Sə ámyɛ̌, wɔ́ á da tùntwə̃̀ə̃̀ né cìcì á n'á twĩ̀." Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ də̀ ébwá-byǎ yé. Yi dúdú rə̀ wɔ́ nə́ Da." 42Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yi gə y'à wɔ́ á Da zhə̀n zhə̀nà, á y'ǎ m'ǎ swéné ne, bə̀ wɔ́ Yi sõ à shí ní a bà. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ twĩ̀ nì, sə à yə̀ twí ǹdə́ à sə̀pwà pùbùlə̀ yé. 43Wɔ́ á gə́ wàr à zɔ̀mà nɛ́ á n'á zwẽ á cĩ́ á wẽ́ mó è ce, á bə tɛ̀bɛ́ à n'â byili ába mó kùr nyɛ̌ yé. 44"Wɔ́ Shətana è wɔ́ á da. Á zɛ̃̀ á n'á yǎl á wɛ̀rhɛ́ á da mɔ́ pùbùlə̀. È wɔ́ lyì-gurnə kùr-ju yi ní ga. È gə́ də̀ zhə̀n cə́bal mɔ́ ce, è yə̀ zhə̀n wẽ́ zhì gaga yé. Èmyɛ́ è wɔ́ kɔ̀mdɛ́ da. Rə̀myɛ́ ce, è gə n'ê gòm è kɔma bɛ́, wɔ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ y mɔ́ è n'ê zɔ̀mà, 45sə àmyɛ́ wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil á t'á zwẽ à zɔ̀mà nɛ́ yé. 46Ámyɛ̌ wẽ́ mó, wɔ́ mɔ̌ ń mà n byili b'à dówə́? Sə è gə wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà, è nə wɔ́ byè yil á t'á zwẽ à zɔ̀mà nɛ́? 47Lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Yi lò, rə̀-ná-cí nə́ ń cili Yi zɔ̀mà nɛ́. Wɔ́ ámyɛ̌ gə́ də̀ Yi lyì mú è ce á t'á cili yé." 48Zhwifubá zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ bə bwìrì zhe nə́ m'é wɔ̀ bə̀ ǹ wɔ́ Samarɛ lò, nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mó?" 49Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ bə nɛ zhe yé. Wɔ́ à Da à n'â cèrhé, sə ámyɛ̌ n'á fulsi ni. 50À t'â pyà bə̀ bə̀ cèrhé ne yé, sə lò mə̀dù ŋwɛ́nɛ́, wɔ́ ńmyɛ̌ ń nə́ ń pyà sə bə pɛ̃ còrhó, n jà ń nə́ ń kɛ́ bùrsì. 51Zhə̀n zhə̀nà à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zwẽ à zɔ̀mà nɛ́, ǹ tá ǹ la cú gaga yé." 52Zhwifubá zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Èlǎsɛ̃́ myɛ̌, nə́ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mó. Abəraham cùwə̀, Yi nyì-zwennə bé myɛ cì, ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ǹ zhe bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zwẽ ǹ zɔ̀mà nɛ́, rə̀-ná-cí tá ń la cú gaga yé! 53Nə́ da Abəraham cùwə̀, ń zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹmyɛ́ du mu? Yi nyì-zwennə bé myɛ cùwə̀, ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ kwè ǹ cìn ǹdə mɔ̌ ta?" 54Yezu wɔ̀ bɛ: "À cìcì gə y'à n'â cèrhé à cìnə̀, à còrhó w y'à bə kùr zhe yé. Sə mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cèrhé ne mó wɔ́ à Da. Wɔ́ ńmyɛ̌ á n'á wə̀l bə̀ ń wɔ́ á Yi, 55e j'ǎ yə̀l ń pár yé. Àmyɛ́ yě ń párá. À gə y'à wò b'à yə̀l ń párá, à y'à bá gõ̀ kɔma ǹdə á ta. Sə à yě ń párá; à n'â zwẽ ń zɔ̀mà nɛ́. 56Á da Abəraham yà ń nə́ ń fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, ń gə́ yà ń nə́ ń bùl bə̀ ń yírhə́ bá nə à twírí dɛ̃ rɛ́ mɔ́ yilə. Zhə̀nà, ń nɔ rɛ, sə ń wu yàl nyɛ̀n." 57Zhwifubá zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ́ gwẽ̌ yə̀ byinə shí-ènu myɛ cìcì yí, ń jà ń wɔ̀ bə̀ ǹ nɔ Abəraham?" 58Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀n zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: àmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ Abəraham lùl yé." 59Rə̀myɛ́ yó, bə pwà nə́kulə bə̀ la mé dul mo. N zɛ̃̀ n tó lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ n shèè n du Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\