Zhã 9

1Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń nə́ ń lyɛ̃. N nə bal mə̀dù, ń ná lùl mò lyìlyǒ. 2Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, byè yil bal mó mɔ̀bɔ́ ná lùl mò lyìlyǒ? Wɔ́ ń cìcì ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, ráá ń lùlnə̀ bé bə̀ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń ná lù mù lyìlyǒ?" 3Yezu wɔ̀ bɛ: "È də̀ ńmyɛ̌ ráá ń lùlnə̀ bé bə̀ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yé, sə wɔ́ mùnì ga Yi tumə né tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə du lyì yírhə́ na. 4Wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nə́ba bə̀ nə́ twĩ̌ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú tumə né ǹdə́ yi rí gwẽ̌ yə̀ zwì yé. Cɛ y la yùù, sə è gə tú è yìì è zhɛ̀, lò kə́ ń wàr ń twĩ̀ yé. 5À gə́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́ mó, wɔ́ àmyɛ́ à wɔ́ ò pwẽ̀." 6Ń gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, n pùrh ń tə̀tàr tɛ̃́, n mə n dú bo, n fɔ́n n mə n tútǔ bal mɔ́ yírhə́ né, 7n zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl ń pùl ǹ yé y Silowe póló w wə." (Silowe kùr wɔ́ "Mɔ̀bɔ́ bə̀ twĩ̀".) N zhǐr n vò n pùl ń yé yə́. Sə ń gə́ kwɛ̃̀ ń bànà, ń yírhə́ né já púr. 8Ń jə̀-dwã bɛ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê nɛ mɔ shãã ga ń wɔ́ lwə̀lə̀ mó gə́ nɔ mɔ, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "È də̀ mɔ̀bɔ́ ń yà ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń lwə̀l mó?" 9Jàlà zhe bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌, jàlà zhe bə̀, ɔ̃́ɔ̃́, bə̀ wɔ́ ń nyɛrh-dõ, sə ń cìcì yà ń zhe: "Wɔ́ àmyɛ́ cìcì." 10Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Etər ǹ yírhə́ né tó né nə púr?" 11N wɔ̀ bɛ: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Yezu mú ń wɛ̀rhɛ́ bo n tútǔ à yírhə́ né, n zɛ̃̀ n wɔ̀ b'à zhəl póló w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Silowe mó wẽ́ a pùl à yé yə́. A zhǐr a vò a pùl à yé y à yírhə́ né já púr." 12Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ń ŋwɛ́nɛ́ yẽ̀?" N wɔ̀ bɛ: "À yə̀l yé." 13Bə zə mɔ bə vò Farɛzhɛ̃ɛ̃bá sono. 14E jà Yezu gə́ yà ń wɛ̀rhɛ́ bo w n mə n púr bal mɔ́ yírhə́ né mó y'à wɔ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀. 15Farɛzhɛ̃ɛ̃bá myɛ ké bwə̀rh mò bə̀ wɔ́ etər ń yírhə́ né tó né nə púr? N wɔ̀ bɛ: "Ń dɛ̃ bo à yírhə́ né ne, a zɛ̃̀ a vò a pùl à yé y à yírhə́ né já púr." 16Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ də̀ Yi lò yé. Ń tá ń zwẽ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ nyə́ né yé." Bə̀ dwã myɛ y'à zhe: "Etər lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń zwẽ Yi nyə́ né má tó né e wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ èta mɔ́?" Bə ji kùr bə pɔr dwã nɛ. 17Bə ké bwə̀rh bal mɔ́ ń yà ń wɔ́ lyìlyǒ w mó bə wɔ̀: "È gə wɔ́ ǹmyɛ́ yilə, ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ byè bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń púr ǹ yírhə́ né mó yilə?" N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ń wɔ́ Yi nyì-zwennə." 18Sə Zhwifubá yó-cìnə́ bé y'à t'â yǎl bə zwẽ nyí bə̀ bal mɔ́ yírhə́ né y'à bɛ̃́ nɛ, wɔ́ púr nə̀ ká púr zhə̀n ga yé. Rə̀myɛ́ ce, bə byẽ̀ ń da ǹdə́ ń ná, 19bə bwə̀rh bè bə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ á byǐ mú á wò b'ǎ lùl mò lyìlyǒ mó? Etər ń tó né ń yírhə́ né bé púr?" 20Bə wɔ̀: "Nə́ yě bə̀ mɔ̀bɔ́ wɔ́ nə́myɛ̌ byǐ, nə́ lùl mò lyìlyǒ. 21Sə è gə wɔ́ ń yírhə́ né gə́ tó né nə púr, ǹdə́ lò mó mɔ̀bɔ́ ń púr ne mó, nə́ yə̀l rə̀myɛ́ yé. Bwə̌rhnə mo. Ń də̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yé, ń mà n lyár ń cìcì nì." 22Ń da ǹdə́ ń ná y'à n'ê dùr Zhwifubá yó-cìnə́ bé ywẽ. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə zɔ̀m èta. Zhwifubá yó-cìnə́ bé y'à jɛ̀rɛ̀ bə zɔ̀m ǹdə́ dwã bə cĩ́, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n wɔ̀ bə̀ Yezu wɔ́ Kristə mó, sə bə cə̀r mò, ń bə̀ká n kə́ n bə̀ dwã-gùlú jì y wẽ́ yé. 23Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń da ǹdə́ ń ná wɔ̀ bə̀ ń də̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ yé, bə̀ bə̀ bwə̌rh mo. 24Bə ké byẽ̀ bal mɔ́, bə wɔ̀ mɔ̀: "Byili nə́ba zhə̀n pamparɛ̃ɛ̃ Yi yé né, bə̀ nə́myɛ̌ yě bə̀ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ tá ń zwẽ Yi nyə́ né yé." 25N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ń gə wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń zwẽ Yi nyə́ né myɛ, àmyɛ́ yə̀l yé. Kɔn rə̀dù à yě: à y'à wɔ́ lyìlyǒ, sə à yírhə́ né púr èlǎsɛ̃́." 26Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́? Etər ń púr ǹ yírhə́ nə́ né?" 27N wɔ̀ bɛ: "À jɛ̀rɛ̀ a byili ába, sə á yə̀ cili yé. Byè yil á n'á yǎl bə̀ a ká byili ába kə́dò? Nà ámyɛ n'á yǎl á jǐrh ń kwã-lyì?" 28Bə tùrh mò bə wɔ̀: "Ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ mɔ̀bɔ́ kwã-lò. Nə́myɛ̌ wɔ́ Muyiisi kwã-lyì. 29Nə́ yě bə̀ Yi zɔ̀m ǹdə́ Muyiisi, sə nə́ yə̀l mɔ̀bɔ́ gə́ shí mə̀gã̌ yé." 30Bal mɔ́ wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ yò wə́. Á yə̀l ń gə́ shí mə̀gã̌ yé, n jà n púr àmyɛ́ yírhə́ né. 31Nə́ yě bə̀ Yi t'â zwẽ lyì-bəlwɛ̀lɛ́ lwə̌l yé. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń nyàm Yi, ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ rə̀ pùbùlə̀, rə̀ n'ê zwẽ rə̀-ná-cí lwə̌l. 32Nə́ gwẽ̌ yə̀ nyɛ̀ɛ̀ gaga bə̀ lò púr lò mɔ̀bɔ́ bə̀ lùl lyìlyǒ yírhə́ yé. 33Mɔ̀bɔ́ gə yà ń yə̀ Yi sono shí, ń yà ń wàr kaka ń la wɔ̀rhɔ́ yé." 34Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ́ bə̀ lùl yə̀-bəlwàálɛ wẽ́, ń zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ yǎl ń cèrhè nə́myɛ̌ kàrmɔ̀?" Bə jì mù bə ce pwẽ̀ nè. 35Yezu nyɛ̀ɛ̀ bə̀ bə̀ jì bal mɔ́ bə ce pwẽ̀ nè. Ń gə́ tú n nə mɔ, n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ nə zhí Numbyíní Byǐ ni?" 36N bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Mɔ̌ lò ǹdə́ ńmyɛ̌ mɔ́ Yó-cə́bal, sá zhí mu?" 37Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ nə mɔ. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ mɔ́ mɔ́." 38Bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀: "À zhí mú Cinu." N zɛ̃̀ n wùlì Yezu yé né. 39Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "À tú lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ bùrsì kɔ́ yilə, mùnì lyìlyə̌r yírhə́ púr, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ nɛ̃́ mɔ́ jǐrh lyìlyə̌r." 40Farɛzhɛ̃ɛ̃bá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ ń yala nɛ mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Nə́myɛ wɔ́ lyìlyə̌r?" 41Yezu wɔ̀ bɛ: "Á gə y'ǎ wɔ́ lyìlyə̌r, á gə bə dóó zhe yé, sə èlǎsɛ̃́ á zɛ̃̀ á zhe b'ǎ yírhə́ né nɛ̃́. Rə̀myɛ́ ce, á dwə́ə́ré gwẽ̌ zhǐ á yó wə."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\