Zhidi 1

1Àmyɛ́ Zhakɛ nyɛ̃́ Zhidi, à wɔ́ Yezu Kristə tùntùnnə̀, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ Da Yi byẽ̀ mó ne pɔ. Ń só ába, ń nə́ ń yìlì ába Yezu Kristə jàn yilə. 2Yi b'à j'â n'ê dùr á nɔ̀nɔ̀, rə swéné ába, sə rə pə ába yə̀-zùlə́! 3À dɔwabá nántwə̌rh, nə́ gakó vwǎrh mɔ́ wɔ́ kɔn rə̀dù. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à y'à n'â yǎl ǹdə́ à wu gakó sá kɛ̃ sɛ́bɛ́ a pə ába rə̀myɛ́ yilə. Sə èlǎsɛ̃́, à pwírí kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ b'à kɛ̃ dɛ a pə ába, bə̀ lyì-bəlwǎlsɛ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí mùnì ga bə yẽ̌ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi byili nə́ba nə́ zwẽ rə̀ nyí mú ni. Sə à n'â yǎl bə̀ cẽnə lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ nyə̀ná nɛ́, mùnì ga á zhì kẽkẽ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ byili nə́ba nə́ zwẽ rə̀ nyí mú wẽ́. Yi pɔ rə̀myɛ́ rə̀ lyì bí ni twər rə̀dù sá, twéé gakó yilə. 4Lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ shèè sə b'è ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. Sə̀ co Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ wɔ́ sónó zɔ̀mɛ̀ mɔ́ yé né, sə̀ m'ê twĩ̀ ywǎl tumə. Sə̀ n'ê bùl bə̀ Yi t'â nyǐ rə̀myɛ́ ǹdə yò ta yé. Èta, sə̀ n'ê tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ sə̀ zhɛ̃̀ Yezu Kristə. Wɔ́ ńmyɛ̌ dúdú ń wɔ́ nə́ Yó-cə́bal ǹdə́ nə́ Cinu. Bə̀ zɔ̀m sə̀ yò shãã shãã ga Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi la sə̀ yò zhìlù. 5Á yě kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à la ába kɔn rə̀dù lyǐrh. Cinu vwǎrh ń lyì bí Ezhibti ni, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń ce byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ ń nyí ni zwẽ mó cì. 6Lyǐrhnə kɔn gə́ tó né màlɛ́kabá jàlà yilə: Yi y'à pɔ bɛ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ jàà y wa, sə bə̀ zhǐr bə yẽ̌ jàà y èmyɛ́ nɛ. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi ce bə lyẽ be ǹdə́ nyáná cə-byṹ jàà y wa, bə̀ m'ê dɛ̃̀ bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ wá. 7Lyǐrhnə myɛ Sɔdɔm ǹdə́ Gɔmɔɔrɛ ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ dɛ̃ nɛ mɔ́ yò wə́. Nə̀myɛ lyì bí wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ ǹdə màlɛ́kabá bə̀myɛ́ mɔ́ ta. Bə̀ zù fwə̌l tumə wẽ́. Kɔn súlí myɛ, bə̀ y'à n'ê yǎl bə fwə̌l ǹdə́ wẽ̀ dɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ numbyínsi. Sə èlǎsɛ̃́, bə̀ nɔ còrhò-tum, bə̀ ŋwɛ́nɛ́ myǐn mɔ̀bɔ́ mə̀ t'â la cú gaga wẽ́, sə rə̀myɛ́ wɔ́ myɔrhɔ lò gakó yilə. 8Lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ lyì bí ta. Sə̀ n'ê tó sə̀ dàrhà nɛ́ dɛnnɛ sə zə sə̀ yala nɛ́ sə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê pɛ sɛ jìmdì; sə̀ n'ê nyǐ Cinu zɔ̀mà nɛ́ ǹdə kɔn nánfò ta; sə̀ n'ê tùrh jàn cìnə́ bé bə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w bə̀ zhe zùwə́ mó. 9Yi màlɛ́kabá gakó náncɛ y ń yíl Myishəə mó ǹdə́ Shətana vwɛ̃ dwã Muyiisi cùù w yó. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Myishəə yə̀ shɛ̀nɛ́ n tə̀ rə̀myɛ́ yil n tùrh Shətana y yé. Kɔn dɛ̀bɛ́ ń púr ń nyú w mú, ń wòwə̀: "Yi má pɔ̃́ còrhò-tum." 10Lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ n'ê tùrh kɔn dɛ̀bɛ́ sə̀ yə̀l rə̀ párá. Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ sə̀ yě mó, sə̀ yě re nánkùkùlí sə̀ kùr yó ǹdə vwàmá ta. Sə wɔ́ rə̀myɛ́ gaga mɔ́ rə̀ zə sɛ rə̀ la sə̀ yò zhìlù jàà wà. 11Sə̀ twĩ̀ ǹdə Kɛ̃ɛ̃ ta; sə̀ tə̀ wársɛ yil sə kwè sɔ́má kɛ̀bɛ́ è də̀ zhə̀n ǹdə Balaamɛ ta; sə̀ cẽ Yi nyí ní ǹdə Kɔrɛ ta. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce sə̀ yò zhìlì. Zwini bá zə sɛ! 12Wɔ́ sə̀ twírí y á wẽ́ è ce á kùjú w á n'á twí dwã yó á jí mú k'ô bə kùr zhe yé. Sə̀ yə̀l cìzhìl pár yé; sə̀ n'ê jí dɛ̃́dɛ̃́; wɔ́ sə̀ dúdú yò sə̀ n'ê bùlə̀. Sə̀ nyɛ̌ ǹdə bə́ban gə́ tó zho ne rə lyɛ̃ rə̀ nɛ̃̌ yə̀ tɛ̃́ twərh ta. Sə̀ nyɛ̌ ǹdə cèmé nyɛ̀bɛ́ nə̀ byǎ co gə yú nə̀ t'â ce byǎ ta; sə̀ nyɛ̌ ǹdə cèmé nyɛ̀bɛ́ bə̀ mǔr bə ló tɛ̃́ nə cì kókó ta. 13Sə̀ n'ê vùr sə̀ cìzhìl tumə sə̀ ce pwẽ̀ nè, ǹdə nə̀-fɔ̀lɔ̀ nɛ̃̌ gə́ yá vùr jìmdì mə̀ wẽ́ mə ce pwẽ̀ nè né. Sə̀ nyɛ̌ ǹdə cã̀mə́sɔ̌rh shɛ̀bɛ́ sə̀ t'â zhì jàà èdù ta, sə Yi tɛnɛ jàà rə cĩ́, è nyɛ̌ námbyṹ fúrí, rə̀ la sɛ nɛ́ co byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. 14Adəma kwã nɛ́, Enɔkɛ yàl nə́ nàmbala kùrə̀ bwàlpyɛ̀ nyǎm. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń dámǎ n zɔ̀m lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ mɔ́ yò n wɔ̀: "Nyǐnə Cinu bàn ǹdə́ ń màlɛ́kabá mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ nánzhəzhɔ̌, 15ń mə́ ń la lũ w lyì bí púlə́púlə́ bùrsì bǔr. Ń mà n pə còrhò-tum lyì-bəlwǎlsɛ́ gakó ne, tumə né nyɛ̀bɛ́ sə̀ wɛ̀rhɛ́ nə̀ yə̀ ń pùbùlə̀ yàl mɔ́ yilə. Ń mà n pə còrhò-tum yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ mɔ̀ dùr bə tùrh mò mó ne." 16Kɔn rə̀dù ga tɛ̀nɛ́ rə̀ n'ê swí lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ yírh yé. Sə̀ zhe ŋwɔ́ŋwɔ̌ dɛ̃ gakó; sə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə sə̀ shilə námməlwǎlsɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́; sə̀ n'ê zə sə̀ cìn-byilu zɔ̀m-fwə́ə́ré sə̀ m'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí, sə wɔ́ sə̀ cìn yilə. 17À dɔwabá nántwə̌rh, è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, lyǐrhnə zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə́ Cinu Yezu Kristə tùntúmə́ bé byili ába shãã ga mɔ́. 18Bə̀ wòwə̀: "Dwã nɛ́ nánkwaá nɛ́ wẽ́, lyì má zɛ̃̀ bə̀ n'ê mɔ̀n ába, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ shilə námməlwǎlsɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́, bə̀ twə́r tɛ̀nɛ́ ǹdə́ Yi yé." 19Bə̀ bùlə̀ né wɔ́ numbyínsi nyə̀ná, nə̀ t'â shí Yi Eshirhə y sõ yé. Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ n'ê pɔr Kristə-lyì bí dwã nɛ. 20À dɔwabá nántwə̌rh, ámyɛ̌ cə̀ə̀lènə̀ á zhí Yi ni kẽkẽ ǹdə́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ byili ába á zwẽ rə̀ nyí mú. Lwə̌lnə Yi ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. 21Mɛ̃na Yi sónó w wẽ́, á m'á dɛ̃̀ nə́ Cinu Yezu Kristə, bə̀ ń wɔ́ nɔ̀nɔ̀-dǔr cí, ń mà n pə ába nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 22Dǔrnə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce tə́tɔ̀ná mɔ́ nɔ̀nɔ̀. 23Zwẽnə be mùnì ga bə lú myǐn mú yé né. Dǔrnə lyì jàlà myɛ nɔ̀nɔ̀, s'á dɛ̃̀ á cìnə̀, á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á tó á zù bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀ bə càn mɔ́, nə ce á zə jìmdì yé. 24Cèrhénə nə́ cèrhé Yi! Rə̀ wɔ̌ ába rə̀ la yìlù kɔn gakó wẽ́ á t'á la tɛ̃́ tu yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ má ce á bə̀ á zhì rə̀ yé né, rə̀ zùwə́ y wẽ́, ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, dóó t'â la á yó w yál yé. 25Yi wɔ́ rə̀dù sá. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ tó nə́ Cinu Yezu Kristə dɛnnɛ rə vwǎrh ába. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ zhe zùwə́, rə̀ du kɔn gakó, rə̀ zhe jàn ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́, shãã ga, ǹdə́ èlǎsɛ̃́, ǹdə́ twéé gakó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\