Lwiki 1

1À yó-cə́bal Cofyil, lyì nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ̀nɛ́ bə kɛ̃ ywẽ̀ nyɛ̀bɛ́ gakó nə̀ wɛ̀rhɛ́ nə́ cəcəl w mó, 2ǹdə byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ nɔ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ kùr-ju yi ní ga, bə zɛ̃̀ bə jǐrh zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̀lnə̀ bé mó gə́ byili nə́ba nɛ́. 3Wɔ́ rə̀myɛ́ yil àmyɛ zɛ̃̀ a bwə̀rh bwə̀rh a lwar kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ kùr-ju yi ní ga mɔ́, a pwírí bə̀ kɔn mə̌ b'à kɛ̃ kɔn gə́ tó né mó a pɔ̃́, 4mùnì ń lwar bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ byili mú mú zhe kùr zhə̀n zhə̀nà. 5Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Zakarɛ. Ń yà ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé byɛ̀bɛ́ Abya yà ń cǐ mú lò mə̀dù. Ń kɛ̃ mɔ́ yà ń yíl Eləzabɛtɛ. Ńmyɛ yà ń wɔ́ Arɔ̃ dwí rí lyì bə̀kɔ́. Rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ wɔ́ Erɔɔdɛ ń yà ń wɔ́ Zhide tənà y pyɔ̌. 6Zakarɛ ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́ ga y'à wɔ́ wu-cángá cìnə́ Yi yé né. Bə̀ y'à n'ê zwẽ Cinu nyə́ né náàcɛ̀nɛ́ kɔn gakó wẽ́, 7e jà bə̀ y'à gwẽ̌ bə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ zhe yé, bə̀ Eləzabɛtɛ yà ń wɔ́ kə-eju. Kɔn súlí myɛ, bə̀ ga y'à jǐrh náncɛrh. 8Dɛ̃ rə̀dù, Zakarɛ yà ń nə́ ń twĩ̀ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə tumə né Yi jù wə̀, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ bə̀ y'à mə̌ sə bə twĩ̀ nì rə̀myɛ́ yùwə̀. 9Bə zɛ̃̀ bə cír mo, ǹdə bə̀ gə́ y'à myɛ̀rhɛ̀ bə̀ n'ê cír dwã nɛ́, n zù Yi jì y jàà náàcɛ̀nɛ́ y wa, n ji wẽ̀ dé rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y myǐn. 10Sə ń gə́ yà ń nə́ ń ji wẽ̀ dé myǐn yi ní, lyì bí púlə́púlə́ y'à zhǐ pwẽ̀ nè, bə̀ n'ê ce Yi. 11Rə̀myɛ́ yi ní, Cinu màlɛ́ka èdù tú e lyí mu. È y'à zhǐ bə̀ gə́ y'à n'ê ji wẽ̀ dé myǐn mə̀gã̌ mɔ́ jə̀jĩ́ ni. 12Zakarɛ gə́ nɔ ya, ń wu zɛ̃̀, ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe mo. 13Màlɛ́ka y wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká dùr ywẽ yé Zakarɛ, bə̀ Yi zwẽ ǹ lwə̌l mó. Ǹ kɛ̃ Eləzabɛtɛ mà n lù byǐ n pɔ̃́, sə ǹ m'ǎ ce ń yil bə̀ Zhã. 14Ǹ m'ǎ fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, sə lyì nánzhəzhɔ̌ wun bá yə̀ nyɛ̀n ń lul lé yilə. 15Ń mà n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń sú Cinu yírh. Ń tá ń la sɛ̃́ nyɔ́ yé. Ń mà n sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ń ná wẽ́. 16Ń mà n ká n zə Esərayɛl byǎ bɛ́ nánzhəzhɔ̌ bə bə̀ Cinu bə̀ Yi rí sõ. 17Yi má twĩ̀ ńmyɛ̌ cìcì n jɛ̀rɛ̀ n tó rə̀ yé ǹdə́ Eshirhə y rə̀ yá pɔ rə̀ nyì-zwennə Elyi ni mú jàn, mùnì n ká n vwɛ̃ dabá ǹdə́ bə̀ byǎ bɛ́ n ce dwã yó, sə n pyìrhí yó-kùùlì cìnə́ wun bə kwè byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwẽ Cinu nyə́ né mó surhə né, bə yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dɛ̃̀ Cinu twírí yə́." 18Zakarɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ màlɛ́ka y nɛ: "À jǐrh náncɛ. À kɛ̃ mɔ́ myɛ jǐrh ezhɛ̀nɛ́. Wɔ́ etər à má tó né a lwar bə̀ rə̀myɛ́ má yə̀ zhə̀nà?" 19Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: "À yíl Gabərəyəə. À ŋwɛ́nɛ́ Yi yé né. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ twĩ̀ nì b'à zhəl a byili mú yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́. 20Lwar bə̀ rə̀ dɛ̃ rɛ́ má yí, rə̀ t'â la kwǎrh yé. Sə ǹ gə́ yə̀ à zɔ̀mɛ̀ rɛ́ zwẽ mó ce, ǹ nyí rí bá dɛ̃. Ǹ kə́ ǹ tá ǹ la ŋwɔ̀nɔ́ ń zɔ̀m kɔn mé yí rə̀ dɛ̃ rɛ́." 21Rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ lyì bí y'à gwẽ̌ zhǐ bə̀ n'ê dɛ̃̀ Zakarɛ. Sə ń gə́ yà ń nə́ ń dɛnɛ Yi jì y wẽ́ mó y'à jàr bɛ̀. 22Ń gə́ tú n du pwẽ̀ nè, ń yà ń kə́ ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ yé. Wɔ́ ń jɛ̀sɛ́ dúdú ń yà ń mə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ. Ń nyí rí k'ê wàr rə̀ n'ê púr yé. Bə zɛ̃̀ bə lwar bə̀ wɔ́ kɔn ń nɔ Yi ji y jàà náàcɛ̀nɛ́ y wa. 23Sə ń tum dí gə́ zhɛ̀ Yi jì y wə, n ká n vò jè. 24Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń kɛ̃ Eləzabɛtɛ kwè pǔ. N mɛ̃ jù w cànsɛ̀ sə̀nu, ń mə́ ń zɔ̀m ń zhe: 25"Nyǐ kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu Yi wɛ̀rhɛ́ à yilə. Ń vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à n'ê pɛ nɛ cìzhìl lyì yírh wə." 26Cànsɛ̀ shə̀ldù nyǎ y yó, Yi zɛ̃̀ rə twĩ̀ màlɛ́ka Gabərəyəə Gəlile tənà y cɔ òdù wẽ́, ò yíl Nazarɛtɛ, 27e vò kɛ̃-byǐ èdù sono. Kɛ̃-byǐ y y'à yíl Marɛ. È y'à n'ê jí pyɔ̌ Dəvyidi dwí rí lò mə̀dù, ń yíl Zhozefu. 28Màlɛ́ka y zù Marɛ sono, e ce mo e wɔ̀: "Ce ǹ wu yə̀ nyɛ̀n. Cinu nə́ ń nyǐ mú ǹdə́ sónó nánfɔ̀lɔ̀. Ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́." 29Marɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, ń wu zɛ̃̀, n zɛ̃̀ ń nə́ ń pyà co mó mə̀myɛ́ mɔ́ kùrə̀. 30Màlɛ́ka y wɔ̀ mɔ̀: "Marɛ, bə̀ká dùr ywẽ yé. Yi n'ê nyǐ mú ǹdə́ sónó nánfɔ̀lɔ̀. 31Ǹ m'ǎ zə pǔ, ń lù byǐ. Ǹ m'ǎ ce ń yil bə̀ Yezu. 32Ń mà n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń sú Cinu yírh. Bə̀ má byẽ̀ mò bə̀ Dɛ̃̌ cə́bal Byǐ. Cinu Yi mà n ce n jòm ń da Dəvyidi pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó. 33Ń mà n cìní Zhakɔɔbɛ dwí rí byinə nə̀ la gaga, sə ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ t'â la zhɔ̌ yé." 34Marɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ màlɛ́ka y nɛ: "Etər kɔn má tó né, à gə́ yə̀l bal pár mɔ́?" 35Màlɛ́ka y wɔ̀ mɔ̀: "Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ má só ǹ yó, Dɛ̃̌ cə́bal jàn dɛ́ yə̀ nɛ́ ǹdə́ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, byǐ mú ǹ la lúl mó mà n yə̀ Yi rə̀ cǐ mu. Bə̀ má byẽ̀ mò bə̀ Yi Byǐ. 36Nyǐ ǹ dwí lò Eləzabɛtɛ myɛ zhe pǔ, kɔn yú cànsɛ̀ shə̀ldù. Ń la byǐ lúl ń náncɔɔrɛ́ wẽ́, ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ kə-eju mú. 37Zhə̀nà, kaka bə Yi jàn du yé." 38Marɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "À ŋwɛ́nɛ́ Cinu pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yilə. Kɔn yál ǹdə ǹ gə́ byili ní à yilə." Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e zhǐr e yẽ̌ mo. 39Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ wẽ́, Marɛ zɛ̃̀ làlà ǹdə́ yə̀wǎl n vò Zhide tənà y cɔ òdù wə̀, ò wɔ pyàr cəcəl wə, 40n yí n zù Zakarɛ sõ kɛ̀lɛ́ wa, n ce Eləzabɛtɛ. 41Eləzabɛtɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ ń co mó, ń byǐ mú já n zhì ń wẽ́ n fùù. Eləzabɛtɛ sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, 42n zɛ̃̀ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀ Marɛ nɛ: "Ǹ nɔ bwəl du kana bɛ́ gakó, sə ǹ pǔ byǐ mú myɛ nɔ bwəl! 43Bə̀kɔ́n à wɔ́, à Cinu ná mə n bə̀ à sõ? 44Nyǐ ǹ co mó gə́ já e tu à zhɛ̃̌ wa, à byǐ mú fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ à wẽ́. 45Ǹ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cə́kɛ̃, bə̀ ǹ zwẽ nyí bə̀ tɛ̀bɛ́ Cinu ce bə byili mú mú bá pyìrh." 46Marɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "À n'â cèrhé Cinu ǹdə́ à wu gakó. 47À n'â fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ Yi à Zwennə mó yilə, 48bə̀ rə̀ lwəl rə nyǐ ni ǹdə́ à yə̀ yírh swí ga. Sə kɔn zhí èlǎsɛ̃́, nunə dwí gakó má byẽ̀ nè bə̀ wu-nyɔ̃̀ cə́kɛ̃, 49bə̀ Yi jàn cə́bal mɔ́ wɛ̀rhɛ́ ywẽ̀ nánfwààlɛ̀ à yilə. Ń mə̌ ǹdə́ còrhó. 50Ń nə́ ń dùr byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyàm mɔ̀ mɔ́ nɔ̀nɔ̀ twéé gakó kɔn m'ê la gaga. 51Sə ń byili ń jɛ̃̀ jàn cìn-byilu cìnə́ ne, n làà bɛ̀ dwã nɛ. 52N byirh pyǎ bə̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwə́rh yó n ló tɛ̃́, n zhẽ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí mú ywẽ́ dɛ̃̌. 53N pə wè-ècɛ̀nà nánzhəzhɔ̌ nɔ̀rhnà nɛ̀, n kwɛ̃̀ nə̀cɛ̀nà ǹdə́ jə̀-fwə̀r. 54N lyǐrh ń nyí rí ń yà ń bwəl nə́ dabá nɛ mɔ́ yò, n sɛ̃ ń dwí Esərayɛl lyì bí ni, sə ń yə̀ Abəraham ǹdə́ ń byǎ bɛ́ yò swě yé. Ń nə́ ń dùr bə̀ nɔ̀nɔ̀ twéé gakó kɔn m'ê la gaga." 56Marɛ mɛ̃ Eləzabɛtɛ sono kɔn yí ǹdə cànsɛ̀ sə̀tɔ̀ ta. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n ká n vò jè. 57Eləzabɛtɛ lul lé dɛ̃ rɛ́ gə́ tú rə yí, ń lùl bal-byǐ. 58Ń jə̀-dwã bɛ́ ǹdə́ ń dwí lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Cinu dùr ń nɔ̀nɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́ èta, bə zɛ̃̀ bə tó mo bə fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 59Dwã nyàlpyɛ̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y lul lé kwã nɛ́, bə̀ tú bə gõ̀ yə̀. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə byẽ̀ mò bə̀ Zakarɛ. 60Ń ná zɛ̃̀ n cẽ n wɔ̀: "È də̀ èta yé. Byẽ̌nə mo bə̀ Zhã." 61Bə wɔ̀ mɔ̀: "Sə lò gə́ tɛ̀nɛ́ á dwí rí wẽ́ ń yíl èta mɔ́?" 62Bə zɛ̃̀ bə gwàr ń da Zakarɛ, bə byili mu ǹdə́ bə̀ jɛ̀rh, bə̀ wɔ́ etər ń nə́ ń yǎl bə̀ bə̀ byẽ̌ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y nɛ́? 63N ce bə kwè bwèlè bə pɔ̃, n kɛ̃ è yó bə̀: "Bə̀ byẽ̌ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y bə̀ Zhã." Kɔn jàr bə̀ gakó. 64Rə̀myɛ́ yó cìcì, ń nyí rí já púr, n zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m ń mə́ ń cèrhé Yi. 65Ywẽ zɔ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à bwə́l gàà mɔ́. Sə cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ tənà y èmyɛ́ pyààrɛ́ yó mó lyì bí myɛ y'à n'ê zɔ̀m yò w òmyɛ́ mɔ́ zɔ̀mà. 66Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́ mɔ́ y'à cĩ́ w bə̀ wẽ́, bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Bə̀kɔ́n lò bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ la yál?" Zhə̀n ga, Cinu jàn dɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ ya. 67Zhã da Zakarɛ sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mu ń zhe: 68"Cinu Esərayɛl lyì bí Yi rí mà n nə còrhó, bə̀ ń gwɛ̃ ń dwí rí ni, n zwẽ de. 69Ń ce ń tùntùnnə̀ Dəvyidi dwí rí lù jàn cə́bal, n zwẽ nə́ba. 70Ń pyìrh kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń tó ń nyì-zwennə bé dɛnnɛ n byili shãã ga mɔ́. 71Ń yà ń bwəl nyí bə̀ ń mà n zwẽ nə́ba nə́ zwə̀ bé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ súl nə́ba mó jɔ̃̀ wà, 72bə̀ ń mà n dùr nə́ dabá náncɛsɛ́ nɔ̀nɔ̀, n lyǐrh ń cìcì dɔbrɛ́ ń yà ń zɔ ǹdə́ bɛ mɔ́ yò. 73Wɔ́ nə́ nàmbal Abəraham nɛ Cinu yà ń bwəl nyí, 74bə̀ ń mà n zwẽ nə́ba nə́ zwə̀ bé jɔ̃̀ wà. Ywẽ k'ê t'â la nə́ba zal yé. 75Nə́ m'ǎ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ pɔ̃ còrhó ǹdə́ wu nántwə̌ ǹdə́ wu-cángá ń yírh wə́, kɔn mé yí nə́ cu. 76Sə à byǐ, è gə wɔ́ ǹmyɛ́ yilə, bə̀ má byẽ̀ mó bə̀ Dɛ̃̌ cə́bal nyì-zwennə, bə̀ ǹ m'ǎ tó Cinu yé, ń kwɛrhɛ ń sɔ́má yá, 77ń ce ń dwí rí lwar bə̀ ń la rə zõ rə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ wa. 78Nə́ Yi rí wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ nɔ̀nɔ̀-dǔr cí. Rə̀ má ce pwẽ̀ shí dɛ̃̌ rə bé yə̌r nə́ba ǹdə nə̀nyɔ́nɔ́ gə́ yá púrh né. 79Pwẽ̀ dé rə̀myɛ́ má yə̌r byɛ̀bɛ́ bə̀ jě cə-byín ǹdə́ cu ywə́l wə, rə cĩ́ nə́ba yə̀-zùlə́ sɔ́má yó." 80Sə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y y'à n'ê byìlə̀. È surhə né myɛ y'à n'ê súlí. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń zhə̀l n yə̀ gɔ-elũ èpòlò wə̀, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ ń tú n byili ń cìn Esərayɛl lyì bí ni mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\