Lwiki 10

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Cinu kə́ n cír lyì dwã shə́-shàlpyɛ̀ ǹdə́ bə̀lyè, ń la tũ̌ bə̀lyè bə̀lyè, bə tó yé bə vò cɛmɛ nɛ́ ǹdə́ jààsɛ́ shɛ̀bɛ́ gakó ń cìcì la nɛ́ mɔ́ wẽ́. 2N wɔ̀ bɛ: "Jòró w já, sə jə̀rnə̀ bé bə já yé. Rə̀myɛ́ yilə, lwə̌lnə kɛ́lɛ́ y cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ ń twĩ̌ jə̀rnə̀ ń jíjí rí jə̌r yilə. 3Zhəlnə. Nyǐnə à n'â twĩ̀ ába ǹdə pyì-bwǎlsɛ ta gɔ kǔlsi wẽ́. 4Á y'ǎ bə̀ká zə sə̀byǐ ráá lɔ̀bɔ̀ ráá nə̀cìlə̀ yé, s'á bə̀k'á zhì sɔ́má nɛ á ce lò yé. 5"Kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ gakó á la è wẽ́ zul mó, s'á jɛ̀rɛ̀ á wɔ̀: 'Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹdə́ kɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ cìnə́.' 6Lò mɔ̀bɔ́ ń só yə̀-zùlə́ gə ŋwɛ́nɛ́ kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ wẽ́, á yə̀-zùlə́ né má só rə̀-ná-cí yó wə. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń só yə̀-zùlə́ gə tɛ̀nɛ́, á yə̀-zùlə́ né má ká bə̀ á sono. 7Mɛ̃na kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ wẽ́. Kùjú kɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ ába, s'á jí; nɛ̃̌ mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ ába, s'á nyɔ̀, bə̀ tùntùnnə̀ mə̌ ǹdə́ ń nyí kùjú. Á bə̀k'á lyə́r á zulə́ y jàà y yé, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á la cɔ w òmyɛ́ wẽ́ shə́r mó. 8"Cɔ kɔ̀bɔ́ á zù ò wẽ́, bə̀ gə zwẽ á zhəəle, s'á jí kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ tɛnɛ bə pə ába. 9Wárhna cɔ w òmyɛ́ nə̀bwànà bɛ́, s'á wɔ̀ ò lyí bí gakó ne bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse be. 10Sə cɔ kɔ̀bɔ́ á zù ò wẽ́, bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ á zhəəle, s'á zhǐr á vò bə̀ dwã-gùúlí jààsɛ́ wẽ́, á wɔ̀: 11'Nyǐnə nə́ r'é pyìrh á cɔ w shó w myɛ cìcì nə́ nèsé ne nə́ lwé tɛ̃́, s'á lwar ǹdə́ rə̀myɛ́ ga bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse.' 12À n'â wə̀l ába: bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, cɔ w òmyɛ́ lyì bí bá nə còrhò-tum mə dwini Sɔdɔm lyì bí nyǎn dɛ́." 13Yezu súlí n wɔ̀: "Zwini má zə ába Kɔrazɛ̃ lyì, zwini má zə ába Betəsəyiidi lyì, bə̀ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ á sono mó gə y'à wɛ̀rhɛ́ Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ nɛ́, cèmé né nə̀myɛ́ lyì bí gə pyìrhí bə̀ wun shãã shãã ga, bə zù ywə́ə́le ǹdə kàmə̀-zǔrh ta bə mé tu tɔ̀mɔ̀. 14Rə̀myɛ́ ce, bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, á m'ǎ nə còrhò-tum mə dwini Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ lyì bí nyǎn dɛ́. 15"Sə ámyɛ̌ Kapɛrnaɔm lyì, á n'á bùl b'ǎ yil má du rə yí Arəzana wa? Gaga! Bə̀ má só ába tɛ̃́ á vò nɔ̀nɔ̀ jàà wà." 16Yezu gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zwẽ á zɔ̀mà nɛ́, wɔ́ àmyɛ́ zɔ̀mà ń nə́ ń zwẽ. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń zhɔ̃̀ á zɔ̀mà nɛ́, wɔ́ àmyɛ́ zɔ̀mà ń zhɔ̃̀wà. Lò mɔ̀bɔ́ ń zhɔ̃̀ à zɔ̀mà nɛ́, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú zɔ̀mà ń zhɔ̃̀wà." 17Yezu kwã-lyì bí shə́-shàlpyɛ̀ ǹdə́ bə̀lyè y ń yà ń twĩ̀ mú ká kwɛ̃̀, bə bə̀ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ bə wɔ̀: "Cinu, nə́ gə pɔ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ myɛ cìcì nyí ǹmyɛ́ yil lé yilə, sə̀ n'ê shɛ̀nɛ́." 18N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À nɔ Shətana è shí dɛ̃̌ e tu tɛ̃́ ǹdə wɔ́ dwà è lyə́lyɔ̌ nɛ́. 19Nyǐnə à pɔ ába jàn, bə̀ nɔ́mna dɔma ǹdə́ nɛ̀mɛ̀, ǹdə́ zù-bal mɔ́ jàn dwí gakó tɛ̃́. E jà kaka t'â la ába wɔ̀rhɔ́ yé. 20Sə á bə̀k'á ce á wun yə̀ nyɛ̀n nə̀cílsí gə́ n'ê shɛ̀nɛ́ á nyí ni mú yil yé. Cenə á wun yə̀ nyɛ̀n á yilə né gə́ kɛ̃ Arəzana w mɔ́ yilə." 21Rə̀myɛ́ yó cìcì, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ce wu-nyɔ̃̀ Yezu wẽ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "À Da, ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ cǐ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ, à n'â cèrhé mó, ǹ gə́ shèè rə̀myɛ́ lármɔ cìnə́ ǹdə́ surhə cìnə́ yé né, ń zɛ̃̀ ń byili ri bə̀sɔ́ná nɛ mɔ́ yilə. Zhə̀nà, à Da, rə̀myɛ́ yàl ǹmyɛ́ pùbùlə̀." 22N zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì bí ni: "À Da co kɔn gakó à jɔ̃̀ wà. Lò lò yə̀l Byǐ mú párá, è gə də̀ Da mɔ́ dúdú. Lò lò yə̀l Da mɔ́ myɛ párá, è gə də̀ Byǐ mú dúdú, ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ Byǐ mú nə́ ń yǎl n byili mu Da mɔ́ párá." 23N zɛ̃̀ n pyìrhí n zɔ̀m ǹdə́ ń kwã-lyì bí dúdú n wɔ̀: "Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ nə tɛ̀bɛ́ á nə mɔ́. 24À n'â wə̀l ába: Yi nyì-zwennə nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ pyǎ nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê yǎl sə bə̀ yírhə́ nə tɛ̀bɛ́ á yírhə́ nə mɔ́, sə bə̀ yə̀ rɛ nɛ yé. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə nyɛ̀ɛ̀ tɛ̀bɛ́ á zhã̌ nyɛ̌ mɔ́, sə bə̀ yə̀ rɛ̀ nyɛ̀ɛ̀ yé." 25Muyiisi nyə́ né byilnə mə̀dù yà ń nə́ ń yǎl n zhẽ̀ Yezu. N zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yó-cə́bal, bə̀kɔ́n à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́ mùnì a nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌?" 26Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀kɔ́n bə̀ kɛ̃ Yi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́? Etər ǹ nyɛ̌ rə̀ kùr né?" 27Bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: 'Swéné Cinu ǹ Yi ǹdə́ ǹ wu gakó, ǹdə́ ǹ jàn gakó, ǹdə́ ǹ surhə gakó.' Bə̀ kɛ̃ rə̀ jàà dõ myɛ wẽ́ bə wɔ̀: 'Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta.' " 28Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ lyár cɛ̀nɛ̀. Ǹ gə wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́, ǹ m'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌." 29Sə bal mɔ́ yà ń nə́ ń yǎl n pə bwìrì ń cìn nì. N zɛ̃̀ n bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Wɔ́ mɔ̌ lò ń wɔ́ à dõ?" 30Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pɔ̃, n wɔ̀: "Bal mə̀dù ń yà ń shí Zhərəzalɛm ń la Zheriko. Vwǎrhna cə̀r mò sɔ́má y yó, bə lwə̌r ń gàndɛ́, bə zwẽ ń wẽ̀ dé gakó, bə mà mɔ̀, bə zhǐr bə yẽ̌ mo cu nyí ni. 31Sə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mə̀dù myɛ yà ń kwè sɔ́má y èmyɛ́ mɔ́. N nə mɔ, n byə́byɛ́lɛ́ n tó kwã nɛ́ n lyɛ̃. 32Levyi lò mə̀dù myɛ yà ń kwè sɔ́má y èmyɛ́. Ńmyɛ nə mɔ, n byə́byɛ́lɛ́ n tó kwã nɛ́ n lyɛ̃. 33"Sə Samarɛ lyì bal mə̀dù yà ń la ń sɔ́má. Ń gə́ yú gàà, n nə mɔ, ń nɔ̀nɔ̀ zə mɔ, 34n yí ń nyí ni, n twərh sɛ̃́ n mə n shàrh ń nɔɔrɛ́, n zɛ̃̀ n zə nwə̃̌ n mə n tútǔ ri, n bə re ǹdə́ kàmə̀-jɛ̃̀, n zɛ̃̀ n kwè mò n cĩ́ ń cìcì bə̀na y yó, n zə mɔ n vò zulə́ jàà èdù wẽ́, n nyǐ ń yò. 35Cɛ y gə́ tú e lá, n vùr dwã nə̀lyè tum wársɛ n pə zulə́ y jàà y yó-cə́bal mɔ́ nɛ, n wɔ̀: 'Nyǐ ń yò. Ǹ gə súlí kɔn nɛ́ ǹ mə́ ǹ shili mu, à gə k'â kwɛ̃̀, à bá càrh mɔ́ rɛ.' " 36Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh Muyiisi nyə́ né byilnə mó n wɔ̀: "Ǹmyɛ́ nə́ ǹ bùl bə̀ bə̀myɛ́ ga bə̀tɔ̀ y wẽ́ mó, wɔ́ mɔ̌ ń nyǐ bal mɔ́ vwǎrhna bɛ́ cə̀r sɔ́má y yó mó ǹdə ń dõ ta?" 37N zɛ̃̀ n wɔ̀: "Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń dùr ń nɔ̀nɔ̀ mɔ́." Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl, sə ǹmyɛ wɛ̀rhɛ́ èta." 38Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má yó bə̀ n'ê zhə̀lə̀. Bə yí bə zù cɔ òdù wẽ́. Kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ cɔ w òmyɛ́ wẽ́ ń yíl Martɛ. N zwẽ Yezu ń sõ. 39E jà Martɛ yà ń zhe nyɛ̃́ ń yíl Marɛ. Nyɛ̃́ mɔ́ ńmyɛ̌ zɛ̃̀ n bə̀ ń jě Cinu yala nɛ ń nə́ ń cili ń zɔ̀mà nɛ́. 40È gə wɔ́ Martɛ yilə, wɔ́ kùjú w tɔnɔ mɔ́ yò ò y'à zù mù ń nə́ ń zhizhi dɛ̃̌. N yí Yezu nyí ni n wɔ̀: "Cinu, à nyɛ̃́ mɔ́ gə́ yẽ̌ ne à n'â tɛnɛ kùjú w à dúdú mú t'â wɛ̀rhɛ́ mɔ́ kaka? Wál mɔ bə̀ ń zɛ̃̀ n sɛ̃ nɛ." 41Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Martɛ, Martɛ! Ǹ nə́ ǹ pupwiri tɛ̃́ ǹdə́ twə́lə́ wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ yilə, 42e jà wɔ́ kɔn rə̀dù sásá rə̀ zhe kùr du. Marɛ cír kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ càn du mú. Bə̀ t'â la rə̀ zõ ń jɔ̃̀ w gaga yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\