Lwiki 11

1Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń ŋwɛ́nɛ́ jàà èdù wẽ́ ń nə́ ń ce Yi. Ń Yi-co w gə́ zhɛ̀, ń kwã-lyì bí mə̀dù zɛ̃̀ n wɔ̀: "Cinu, cèrhè nə́ba Yi-co ǹdə Zhã gə́ cèrhè ń kwã-lyì bí ni ní." 2Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gə la Yi co, s'á wɔ̀: 'Nə́ Da, ce lyì bí gakó lwar bə̀ ǹ bə dõ zhe yé, bə cèrhé ǹ yil lé. Ce ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yí lũ w wẽ́. 3Pə nə́ba kùjú dɛ̃ gakó o yí nə́ba. 4Pə nə́ba nə́ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, ǹdə nə́myɛ gə́ n'é pɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dwé nə́ba mó sǔbri ní, sə bə̀ká yẽ̌ nə́ba nə́ tu sòlò wẽ́ yé.' " 5Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ mə̀dù gə zhe ń dɔwa, n zɛ̃̀ n vò ń sõ cəcɛ̃-swélé ne, n wɔ̀ mɔ̀: 'Sɛ̃ nɛ ǹdə́ kùjú námpɔ́lɛ́. 6Nyǐ à dɔwa mə̀dù shí sɔ́má n bə̀ n zul à sono, e j'à bə kùjú zhe à la mɔ pɔ yé.' 7Sə dɔwa mɔ́ gə zɛ̃̀ ń zhì wẽ́ n wɔ̀ mɔ̀: 'Bə̀ká lyɛ̀ɛ̀ nɛ̀ yé. Bwə̀rə̀ y pyi, àmyɛ́ ǹdə́ à bə̀sɔ́ná bɛ́ gakó pyě tɛ̃́. À wàr à la zã̀ɔ̃̀ a pyà kùjú a pɔ̃́ yé.' 8"À n'â wə̀l ába: ń gə tá ń la zã̀ɔ̃̀ n pyà kùjú w n pə ń dɔwa mɔ́ nɛ bə̀ dɔbrɛ yil myɛ, ń dɔwa mɔ́ gə́ tá ń dùr cìzhìl mó ce, ń mà n zɛ̃̀ n kwè tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń yǎl mɔ́ gakó n pɔ̃." 9"Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: lwə̌lnə, bə̀ má pə ába. Pyǎna, á m'ǎ na. Kɔ́kwána, bə̀ má pul bòlò w bə pə ába á zù. 10Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń lwə̀lə̀, bə̀ yá pɔ̃; lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pyà, ń ya n na; lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń kɔ́kwá, bə̀ yá pul bòlò w bə pɔ̃ n zù. 11"Ámyɛ̌ mə̀dù byǐ gə lwə̀l mò mɔ́mwǎ, ń mà n ká n kwè kùwə̀ n pɔ̃? 12Ráá ń byǐ gə lwə̀l mò cə́-cɛ̀lɛ̀, ń mà n ká n kwè nɔ̃̀ n pɔ̃? 13Ámyɛ̌ ǹd'á wɔ́ lwɛlɛ cìnə́ ga, wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn á n'á pɛ á byǎ bɛ́ nɛ, sé mé zɔ̀m á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ zɔ̀mà, ń mà n pə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê lwə̀l mò mó ne." 14Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń nə́ ń jì nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ è y'à zhe bal mə̀dù, e ce ń yà ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m yé. Sə è gə́ tú e shə́r, bal mɔ́ zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀mà. Kɔn jàr lyì-zhǎ bɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 15Bə̀ jàlà zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Wɔ́ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ pyɔ̌ Bəzəbul jàn ń mə́ ń nə́ ń jì sì." 16Bə̀ dwã myɛ y'à n'ê yǎl bə zhẽ̀ mò. Bə̀ zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ màmyɔ kɔ̀bɔ́ ò má byili bə̀ wɔ́ Yi rə̀ twĩ̀ mù, 17sə ń yà ń yě bə̀ gə́ n'ê bùl né. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Tənà èdù lyì gə zɛ̃̀ bə pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, tənà y èmyɛ́ yò zhìlì. Kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ è lyì bí pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ wàr è la dɛ̃̌ zhǔ yé. 18Á n'á wə̀l bə̀ wɔ́ Bəzəbul jàn à m'à n'â jì nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́. Sə Shətana gə k'â n'ê bwí ǹdə́ è cìcì, etər è pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ má tó né rə zhì? 19"Àmyɛ́ gə wɔ́ Bəzəbul jàn à m'à jì nə̀cílsí, sə ámyɛ̌ kwã-lyì bí, wɔ́ mɔ̌ lò jàn bə̀ m'ê jì sì? Wɔ́ bə̀myɛ́ cìcì bə̀ má kə́ á bùrsì. 20Lwarna bə̀ wɔ́ Yi jàn à m'â jì nə̀cílsí, sə rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yú á sono. 21"Nə̀jàl-bal gə kwè ń bɛlɛ wẽ̀ ń zhǐ ń nə́ ń yìlì ń kɛ̀lɛ́ nɛ, ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ zhǐ rə̀ yó w ga. 22Sə lò mɔ̀bɔ́ ńmyɛ jàn k'ê du mu gə túwə́, ń mà n zə mɔ n zwẽ ń bɛlɛ wẽ̀ dé ń yà ń zhe rə̀ zhə̀n mɔ́, n pwà ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ n mə n tə̀ lyì. 23"Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń tó àmyɛ́ nɛ, rə̀-ná-cí nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ nɛ. Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń sɛ̃ nɛ ń pɛ́ à pyììsí ń cĩ́ dwã yó, wɔ́ láá ń nə́ ń làà sɛ̀." 24Yezu súlí n wɔ̀: "Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ gə y'à ŋwɛ́nɛ́ lò wẽ́, e zɛ̃̀ e shə́r, è yá vò è n'ê pyà jàà kɛ̀bɛ́ è wɔ́ jə́, mùnì ga e shǐrh gàà. È gə pyà pyà è gɔwa, è yá wɔ̀: 'À má ká vò à jàà y nándwã́ y wa.' 25È gə k'â kwɛ̃̀ è tú è pwírí bə̀ zwàr jàà y bə kwɛrhɛ ya. 26Rə̀myɛ́ yó, è k'â n'ê kwɛ̃̀ è zhə̀l è zal è dwã nə̀cílsi shàlpyɛ̀, sə̀myɛ lwɛlɛ rɛ́ k'ê du èmyɛ́ nyǎn dɛ́, e mé bà, sə tó dwã sə zù sə jòm lò mó wẽ́. Rə̀myɛ́ yi ní, ń zwini rí n'ê dwini shãã ga nyǎn dɛ́." 27Yezu gə́ yà ń nə́ ń zɔ̀m rə̀myɛ́ yi ní, kɛ̃ mə̀dù zhì lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀ mɔ̀: "Wu-nyɔ̃̀ cə́kɛ̃ wɔ́ kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń zhĩ ǹ pwǐ y ń j'ǎ ŋwɔ̀ ń yil mó mó!" 28Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Wál bə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, e jà bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê byili mú!" 29Lyì bí y'à tú dwã yó nánzhəzhɔ̌. Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí wɔ́ lwɛlɛ cìnə́. Bə̀ n'ê yǎl bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ màmyɔ bə̀ yírhə́ na, sə bə̀ t'â la màmyɔ ga nɔ, è gə də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ Yi nyì-zwennə Zhɔnaasɛ nɛ mɔ́ dúdú. 30Numbyíní Byǐ mà n yə̀ myɔrhɔ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yilə, ǹdə Zhɔnaasɛ gə́ yàl myɔrhɔ Niniivi lyì bí yil né. 31"Lũ jə̀jĩ́ pyə̀-kɛ̃ mɔ́ shí lũ kùr w n bə̀ n cili surhə cə́bal Saləmɔ zɔ̀mà nɛ́. E jà lò ŋwɛ́nɛ́ nyə̀má ń du Saləmɔ. Rə̀myɛ́ ce, bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, lũ jə̀jĩ́ pyə̀-kɛ̃ mɔ́ mà n zɛ̃̀ n cĩ́ dóó lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yó wə. 32"Niniivi lyì bí zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Zhɔnaasɛ yà ń nə́ ń bwə̀l mó, bə pyìrhí bə̀ wun. E jà lò ŋwɛ́nɛ́ nyə̀má ń du Zhɔnaasɛ. Rə̀myɛ́ ce, bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, Niniivi lyì bí má zɛ̃̀ bə cĩ́ dóó lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yó wə." 33Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Bə̀ t'â ji pàntɛ́mɛ́ bə̀ shèè, ráá bə pú y nə̀bwɛ́nɛ́ kùr w yé. Bə̀ gə ju yə, bə̀ yá cĩ́ y pàntɛ́mɛ́ jàà wà, mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwì jì y wẽ́ mó yírhə́ nə nɛ́. 34"Ǹ yírhə́ né wɔ́ ǹ yala nɛ́ pàntɛ́mɛ́. Ǹ yírhə́ né gə càn, ǹ yala nɛ́ námpúm ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wẽ́. Sə ǹ yírhə́ né gə bə càn, ǹ yala nɛ́ námpúm ŋwɛ́nɛ́ cə-byín wə. 35Rə̀myɛ́ yilə, dɛ̃̌ ǹ cìnə̀, mùnì ga pwẽ̀ dé ǹ zhe mó bə̀ká jǐrh cə-byín ǹ yil yé. 36Ǹ yala nɛ́ námpúm gə ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wə̀, nə̀ kə̀kàlà èdù ga tɛ̀nɛ́ cə-byín wə, nə̀ námpúm má zə pwẽ̀ ǹdə pàntɛ́mɛ́ myǐn gə́ yá yə̌r mó né." 37Yezu gə́ zɔ̀m n zhɛ̀, Farɛzhɛ̃ɛ̃ mə̀dù byẽ̀ mò, bə̀ ń bə̀ n jí kùjú ń sõ. N zhǐr n vò n zù n jòm tɛ̃́ bə tó dwã bə̀ n'ê jí. 38Kɔn jàr Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́, ń gə́ pwírí Yezu nə́ ń jí kùjú w ǹdə́ ń yə̀ ń jɛ̀sɛ́ sàm mɔ́ yilə. 39Cinu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐnə ámyɛ̌ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, á n'á shàrh zwɛ̌rh ǹdə́ nə̀zhǐrh kwərh. Á wun ní j'à sú ǹdə́ ŋwɔ̀lɛ̀ e súlí bə̀cà tùntwə̃̀ə̃̀ wẽ̀ dúdú. 40Bə-surhə-zhe cìnə́, mɔ̀bɔ́ ń wɛ̀rhɛ́ kwã y mɔ́ də̀ ńmyɛ̌ ń wɛ̀rhɛ́ wu w myɛ nà? 41Ámyɛ̌ wírí á pə tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á zɔ̌sɛ́ ǹd'á nə̀zhĩ̌sí wẽ́ mó nə̀mwà nɛ̀. Á gə wɛ̀rhɛ́ èta, kɔn gakó bá yə̀ wárhgáá á yilə. 42"Sə zwini bá zə ámyɛ̌ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ n'á vùr á dɔma lyə̀mbwə̀ə̀ré òdù shí gakó yó w á pɛ Yi ni. Á yẽ̌ wu-cángá tùntwə̃̀ə̃̀ né ǹdə́ Yi sónó mó ne. E j'à wɔ́ rə̀myɛ́ á mə̌ s'á wɛ̀rhɛ́, s'á bə̀k'á yẽ̌ dɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́ myɛ nɛ yé. 43"Zwini bá zə ámyɛ̌ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ gə zù dwã-gùlú jì y wə, á só yé né jǒm. Á j'ǎ só bə̀ lyì bí ce ába dwã-gùúlí jààsɛ́ wa. 44Zwini bá zə ába, b'ǎ nyɛ̌ ǹdə lú-bɔ̀là byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀dwə́ə́lé jé ta, lò wɔ̌ ń nə́ ń zhə̀l bə̀ yó, e jà ń yə̀l yé." 45Rə̀myɛ́ yó, Muyiisi nyə́ né byilnə mə̀dù wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, ǹ gə́ zɔ̀m èta mɔ́, wɔ́ nə́myɛ gakó ǹ ba." 46Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zwini bá zə ámyɛ Muyiisi nyə́ né byilnə bé, b'ǎ n'á ce lyì bí zhĩ zhĩĩ tɛ̀bɛ́ rə̀ dùm dɛ̃́dɛ̃́, e jà ámyɛ̌ t'á yǎl á dwə̀rh rè ǹd'á jə̀fɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé. 47Zwini bá zə ába, b'ǎ n'á lwì Yi nyì-zwennə bé lú-bɔ̀là bɛ́, e jà wɔ́ ámyɛ̌ nàmbala bɛ́ cìcì bə̀ gu bi. 48Èta, á tùntwĩ̀ĩ̀ rí n'ê byili pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ só kɔn dɛ̀bɛ́ á nàmbala bɛ́ twĩ̀ mú. Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ gu Yi nyì-zwennə bé, ámyɛ̌ zɛ̃̀ á n'á lwì bə̀ lú-bɔ̀là bɛ́. 49"Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Yi zɔ̀m ǹdə́ surhə rə wɔ̀: 'À má twĩ̀ à nyì-zwennə bé ǹdə́ à tùntúmə́ bé bə̀ sono, sə bə̀ má gu jàlà, bə nwɛ̀nɛ̀ jàlà.' 50Èta, Yi nyì-zwennə bé jal mɔ́ mə̀ ló tɛ̃́ lũ w kùr-ju yi ní ga, kɔn mé yí èlǎsɛ̃́ mɔ́ yò w bá jòm zà zà lũ w lyì bí yó wə. 51Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɔn ji kùr ǹdə́ Abyəə gu mú, e mé yí Zakarɛ bə̀ gu vwĩ̀-jìlú w ǹdə́ Yi jì y bwə̌l mó wẽ́ mó, ywẽ̀ né nə̀myɛ́ gakó má jòm zà zà lũ w lyì bí yó wə. 52"Zwini bá zə ámyɛ, Muyiisi nyə́ né byilnə bé, bə̀ lwar mɔ́ bwə̀l-byǐ y ŋwɛ́nɛ́ á jɔ̃̀ wà, á cìcì yə̀ mə̀ wẽ́ zwì yé, á j'ǎ cə̀r byɛ̀bɛ́ bə n'ê yǎl bə zù mú myɛ." 53Yezu gə́ tú n zhǐr gàà yi ní, Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá lyimə zɛ̃̀ nə ji kùr nə̀ n'ê yì mù. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh mò zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌. 54Bə̀ n'ê yǎl bə̀ ń zɔ̌m n dó, sə bə tó gàà bə cĩ́ yò ń yó wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\