Lwiki 12

1Rə̀myɛ́ yi ní, lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ yàà y'à zhǐ bə kə́kɛ́lɛ́ Yezu, bə̀ y'à n'ê nɔ̀m dwã nə̀rh nè. N zɛ̃̀ n jɛ̀rɛ̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ myìnù tumə ǹdə Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ta yé. Bə̀ myìnù mú nyɛ̌ ǹdə sã̀-nə̀byẽ̌ ta. 2Kɔn tɛ̀nɛ́ rə̀ shèè rə̀ t'â la pwẽ̀ nè du yé. Kɔn tɛ̀nɛ́ rə̀ wɔ́ shə kɔna, bə̀ t'â la rɛ lwar yé. 3Rə̀myɛ́ yilə, kɔn dɛ̀bɛ́ á zhì cə-byín w á zɔ̀m, rə̀ má du pwẽ̀ nè lyì gakó nyɛ̀ɛ̀ rɛ̀. Kɔn dɛ̀bɛ́ á sɔ́sɔ́mɛ́ dwã nɛ jìní kùr wə̀, bə̀ má jì lyarh w bə bwə̀l lè. 4"À dɔwabá, à n'â wə̀l ába: á bə̀k'á dùr lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gwi yala nɛ́ dúdú, e jà bə̀ wàr kaka dõ bə̀ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́ ywẽ yé. 5À má byili ába lò mó mɔ̀bɔ́ á mə̌ s'á dùr mó: dǔrnə mɔ̀bɔ́ ń wɔ̌ ń ce ǹ zhǐr cɛ yó, e jà cu mú kwã nɛ́ myɛ, ń wɔ̌ ń ce mó myǐn-jù wə̀. À n'â wə̀l ába: wɔ́ ńmyɛ̌ á mə̌ s'á dùr. 6"Bə̀ gə la kúmsi námpɔ́lsɛ sə̀nu yǒ, sə̀ wɛ́rɛ́ y də̀ nántwə̌ yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Yi t'â swě èdù ga yò yé. 7Nyǐnə Yi yě á ywésé myɛ cìcì yó. Á bə̀k'á dùr ywẽ yé, b'ǎ cɔ̃̀ kúmsí námpɔ́lsɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 8"À n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zhì lyì bí yé né ń byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ǹ zù àmyɛ́, Numbyíní Byǐ myɛ mà n zhì Yi màlɛ́kabá yé né n byili bə̀ ǹ wɔ́ ńmyɛ̌ lò. 9Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhì lyì bí yé né ń wɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à párá, àmyɛ má zhì Yi màlɛ́kabá yé né a wɔ̀ b'à yə̀l ǹ pár yé. 10"Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń zɔ̀m Numbyíní Byǐ yil námməlwɛ̀lɛ́, rə̀-ná-cí mà n nə sǔbri, sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ń tùrh Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, rə̀-ná-cí tá ń la sǔbri nɔ gaga yé. 11"Bə̀ gə tú bə̀ zə ába bə̀ zhə̀l dwã-gùlú jìsí wẽ́, ráá bùrsì cìnə́ yé né, ráá cɔ w yó-cìnə́ bé yé né bùrsì yilə, s'á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á tɛ́rɛ́ á wẽ́, á n'á pyà á gə́ la nɛ́ zɔ̌m á m'á zwẽ á cìn yé, 12bə̀ rə̀myɛ́ yi ní cìcì, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ má byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ á mə̌ s'á zɔ̀m." 13Lò mə̀dù zɛ̃̀ n zhì lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ n wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, wál à da-byǐ mú ni bə̀ ń bə̀ nə́ tə̀ nə́ da jɛ̃̀-kɔn dɛ́ ń zhǐr n yẽ̌ n pə nə́ba mɔ́." 14Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ yə̀ nɛ cír b'à k'á bùrsì sá tə̀ ába á wẽ̀ yé." 15Yezu zɛ̃̀ n zɔ̀m ǹdə́ bə̀ gakó n wɔ̀: "Dɛ̃̌na á cìn cɛ̀nɛ̀. Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ bwɛ̃̌-dǔr yé, bə̀ lò gə zhe nə̀cɛ̀ndɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ myɛ, rə̀ t'â súlí ǹ myə̌l dwɛ̀lɛ̀ yé." 16N zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Nə̀cɛ̀m-bal mə̀dù ń yà ń vwàl jíjí dɛ̃́dɛ̃́. 17N zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛ́rɛ́ ń wẽ́ ń zhe: 'Bwə̌l tɛ̀nɛ́ à la má ce à jíjí rí gakó né yé, etər à má wɛ̀rhɛ́ nɛ́?' 18N zɛ̃̀ n bù ń wẽ́ n wɔ̀: 'À yě à gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́: à má mà à bòbwèsé, a ká lù sə̀ dwã nánfwàlsɛ̀ sə dwini shɛ̀bɛ́, à má ce à jíjí rí ǹdə́ à nɛrɛ́ y gakó né, 19a zɛ̃̀ a wɔ̀ à cìn nì: ǹ zhe nə̀cɛ̀ndɛ́ byinə nánzhəzhɔ̌ yilə. Shǐrh, sə́ jí, ń nyɔ̀, ń fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀.' 20"Yi zɛ̃̀ rə wɔ̀ mɔ̀: 'Bə surhə zhe cə́bal, cəcɛ̃ y kɛ̀bɛ́ cìcì, à má zwẽ ǹ myə̌l lé. Sə tɛ̀bɛ́ gakó ǹ tɛnɛ ń cĩ́ mú, mɔ̌ ń mà n cìní ri?' " 21Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Kɔn má yə̀ èta ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pyà nə̀cɛ̀ndɛ̀ ń cĩ́ ń cìn yilə, n jà ń də̀ nə̀cɛ̀m-bal Yi yírh w yé." 22Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â wə̀l ába: á bə̀k'á tə̀ kùjú kɔ̀bɔ́ á la jú, ǹdə́ gɔ̀nɔ̀ kɔ̀bɔ́ á la co yil, á zɛ̃̀ á n'á cĩ́ á myə̌l lé zal twə́lə́ á wẽ́ yé. 23Nyǐnə numbyíní myə̌l lé du kùjú; è yala nɛ́ du gɔ̀nɔ̀. 24Á gə n'á yǎl, s'á nyǐ kààrhɛ́. Rə̀ t'â dwì twã́ yé; rə̀ t'â jə̀r jíjí yé; rə̀ bə kùjú cṹ jàà ǹdə́ bòbwə̀rh zhe yé. E jà Yi n'ê kɔ̀n dɛ̀. Lwarna b'ǎmyɛ̌ du kúmsí dɛ̃́dɛ̃́. 25Wɔ́ mɔ̌ ń ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́, ń wɔ̌ ń mà n zə twə́lə́ né nyɛ̀bɛ́ ń nə́ ń cĩ́ ń wẽ́ mó, n mə n súlí ń myə̌l dwɛ̀lɛ̀ bá jə̀-tórhó yírh rə̀dù cìcì? 26Á gə wàr á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ námpɔ́lɛ́ cìcì, è nə wɔ́ byè yil á n'á lyɛ̀ɛ̀ á cìn ǹdə́ tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́? 27"Á gə n'á yǎl, s'á nyǐ gɔ pùnə́ né. Nə̀ t'â twĩ̀ yé; nə̀ t'â nywɛ̀ tə́tɔ̃̌ yé. Sə à n'â wə̀l ába: Saləmɔ ǹdə́ ń nə̀cɛ̀ndɛ́ ga, ń yə̀ kàmə̀-zwǐ zwì è cɛ̀nɛ̀ rɛ́ yú gɔ pùní rə̀dù ga yé. 28Byè yil á yə̀ Yi ni zhí? Yi nə gə n'ê kwɛrhɛ gɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ zà, e jà nəkɔl ǹdə́ ò jú myǐn mú èta, rə̀ t'â la ámyɛ̌ kɔrhɔ dwini òmyɛ́ dɛ̃́dɛ̃́? 29"Á bə̀k'á cĩ́ twə́lə́ á wẽ́, á n'á pyà tɛ̀bɛ́ á la jú ǹdə́ tɛ̀bɛ́ á la nyɔ́ mɔ́ yé. 30Wɔ́ lũ w lyì bí bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́, wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ gakó pyǎ yò zù twéé gakó. Sə è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, á Da mɔ́ yě b'ǎ zhe rə̀ tum. 31Cenə ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nyí ni shɔ̀nɔ́ yò zù ába, s'á yẽ̌ bə̀ ń mà n pə ába tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́ n súlí. 32"Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ à pyììsí mú, ǹd'á bə já ga, á bə̀k'á dùr ywẽ yé, b'ǎ Da mɔ́ nə́ ń yǎl n pə ába ń tənà yá. 33"Yěnə kɔn dɛ̀bɛ́ á zhe mó, á pə rə̀ wársɛ́ nə̀mwà nɛ̀. Wɛ̀rhɛ́na lɔ̀bsɛ̀ shɛ̀bɛ́ sə̀ t'â cɔ̀ yé. Pyǎna á jɛ̃̀-kɔn dɛ́ á cĩ́ Yi tənà y wa, bə̀ ŋwɔ̀là tɛ̀nɛ́ gàà bə̀ la rɛ ŋwɔ́l, cɔ̃́ myɛ tɛ̀nɛ́ ò la rɛ jú yé. 34Á jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌, wɔ́ gàà á wun bùlə̀ né myɛ ŋwɛ́nɛ́." 35Yezu súlí n wɔ̀ bɛ: "Lyẽnə á cã̌-tàndɛ̀, s'á ji á pàntámsɛ́ myǐn á tɛnɛ á zhì kẽkẽ. 36Yálna ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yó-cə́bal zhə̀l kɛ̃-jú címsi jàà wà, bə zɛ̃̀ bə̀ jě bə̀ n'ê dɛ̃̀ ń twírí y ta. Ń gə tú ń yú n kɔ́kwá bòlò wə́, sə bə zɛ̃̀ bə pul làlà bə pɔ̃ n zù. 37Lyì bí bə̀myɛ́ yó-cə́bal mɔ́ gə tú n pwírí bə̀ n'ê dɛ̃̀ mɔ̀, bə̀ má yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ń mà n lyẽ ń cã̌-tɔ̀nɔ̀ n ce bə jòm tɛ̃́, n pə bɛ kùjú bə jí. 38Ń gə tú cəcɛ̃-swélé ne, ráá cə́-byə-cǐl yi ní, n pwírí bə̀ yírhə́ ŋwɛ́nɛ́, bə̀ má yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. 39"Lwarna bə̀ kɛ̀lɛ́ cə́bal gə yà ń yě yi rí tɛ̀bɛ́ ŋwɔ̀l-bal bàn ń wẽ̀ dé ŋwɔ́l, ń yà ń tá ń la mɔ yõ̌ n zù ń sõ kɛ̀lɛ́ w yé. 40Ámyɛ tɛnɛna á zhì, bə̀ Numbyíní Byǐ mà n bə̀ yi rí tɛ̀bɛ́ á t'á dɛ̃̀ mɔ̀ mɔ́." 41Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Cinu, wɔ́ nə́myɛ̌ dúdú ni ǹ ju səswalá y kɛ̀bɛ́ ń pə, ráá lyì bí gakó ne?" 42Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "È nə wɔ́ mɔ̌ ń wɔ́ tùntùnnə̀ nántwə̌ ń zhe surhə? Lwarna bə̀ wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yó-cə́bal kwè n cĩ́ ń kɛ̀lɛ́ lyì nyí ni, mùnì ga, kùjú yi gə yúwə́, sə n sùr ń dwã bɛ́ mɔ́. 43Yó-cə́bal mɔ́ gə ká ń tú ń pwírí zhə̀n ga ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ èta, tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ mɔ́ bá nə ń cìnə̀. 44Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: yó-cə́bal mɔ́ mà n cĩ́ mu ń nə̀cɛ̀ndɛ́ gakó nyí ni. 45"Sə kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ gə zɛ̃̀ ń nə́ ń bùl ń wẽ́ bə̀ ń yó-cə́bal mɔ́ nə́ ń dɛnɛ ǹdə́ tú, n zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń mà ń dwã bɛ́, bala ǹdə́ kana ga ń gùlí dwã, ń nə́ ń jí kùjú yààyàà, ń nə́ ń nywɛ̀ sɛ̃́ ń tutwi tɛ̃́, 46tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ yó-cə́bal mɔ́ mà n ká n bə̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ ń tá ń dɛ̃̀ mɔ̀ mɔ́, ǹdə́ yi rí tɛ̀bɛ́ ń yə̀l ń nyí ni mú. Sə ń mà n pɔ̃ còrhò-tum nánfɔ̀lɔ̀, n wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə bə̀ gə yá wɛ̀rhɛ́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ t'â zwẽ bə̀ yó-cìnə́ nyí ni ta. 47"Tùntùnnə̀ mɔ̀bɔ́ ǹ yě kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yó-cə́bal nə́ ń yǎl bə̀ ń wɛ̀rhɛ́, ń jà ǹ yə̀ kaka wɛ̀rhɛ́ rə̀ n'ê tó yó-cə́bal mɔ́ pùbùlə̀ nè, ǹ m'ǎ nə mààrɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 48Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yó-cə́bal nə́ ń yǎl bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́, ń zɛ̃̀ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ còrhò-tum pɔ, bə̀ má mà mɔ́ kɔn myɛrhɛ, ǹ gə́ yə̀l mó yilə. Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ má bwə̀rh mó wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ yò. Sə mɔ̀bɔ́ bə̀ cĩ́ mó wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ nyí ni, bə̀ má bwə̀rh mó rə̀ yò kɔn dwini." 49Yezu súlí n wɔ̀: "À zə myǐn a bə̀ cɛ yó, sə à só ǹdə́ à wu gakó ǹdə́ mə̀ gə y'à ju èlǎsɛ̃́. 50Nɛ̃̌-shɔ mə̀dù ŋwɛ́nɛ́, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ b'à zwẽ mo, sə wu-zhìlù má zə nɛ kɔn mé yí mə̀ zõ. 51"Á n'á bùl b'à tú mùnì ga yə̀-zùlə́ yə̀ lũ w wə? À n'â wə̀l ába: è də̀ èta yé. À tú mùnì ga pɔrá yə̀ lũ w wə. 52Kɔn zhí èlǎsɛ̃́, lyì bə̀nu gə jě kɛ̀lɛ́ èdù wẽ́, bə̀ má pɔr dwã nɛ, bə̀tɔ̀ y yə̀ bə̀ dúdú, bə̀lyè y myɛ yə̀ bə̀ dúdú. 53Da ǹdə́ ń byǐ má pɔr dwã nɛ, ná ǹdə́ ń bə̀kɔ́ má pɔr dwã nɛ, nyɛ̀ ǹdə́ ń byì-can má pɔr dwã nɛ." 54Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "Á gə nɔ dwà è cìnì, á j'á wɔ̀ bə̀ dwà y má bà. E jà e bə̀ zhə̀n ga. 55Á gə nɔ zho ò shí lũ w jə̀jĩ́ sõ, á wɔ̀ bə̀ cɛ y la bárhɛ́ yál. E jà e yə̀ bárhɛ́ zhə̀n ga. 56Myìnù cìnə́, á yě kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ yó mó kùrə̀. È nə wɔ́ byè yil á yə̀l dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ cɛ yó èlǎsɛ̃́ mɔ́ kùrə̀? 57"Bə̀kɔ́n yil á wàr á n'á tɛ́rɛ́ á cìcì nì á lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá párá? 58Ǹ dõ gə co mó cà, n zɛ̃̀ n zə mɔ́ ń mə́ ń la bùrsì jàà wà, sə́ ce jàn nɛ́ á kwɛrhɛ yò w ǹdə́ dwã, ǹd'á gwẽ̌ yə̀ yí yé. È gə də̀ rə̀myɛ́, ń mà n zə mɔ́ n yí bùr-kárna mɔ́ yé né, bùr-kárna mɔ́ ce ń kwã-lyì bí zə mɔ́ bə ce byə̀nə́-jù wə̀. 59À n'â wə̀l mó: ǹ b'ǎ kwɛ̃̌ jim dí gakó ń zhɛ̀, fòró bə dwĩ̀ mú. Rə̀ tànká myɛ t'â la dǎl ǹ sõ yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\