Lwiki 13

1Rə̀myɛ́ yi ní, lyì jàlà tú Yezu sono, bə byili mu Gəlile lyì bí Pyəlatɛ yà ń ce bə gu ǹdə́ bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ né Yi jì y wẽ́ mó yò wə́. 2Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Á n'á bùl bə̀ Gəlile lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ gu èta mɔ́ y'à dó du byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́? 3À n'â wə̀l ába: è də̀ èta yé. Á gə yə̀ á wun ní pyìrhí, ámyɛ gakó m'ǎ cì. 4"Sə lyì bí shí ǹdə́ lyɛlɛ y Silowe dɛ̃̌-yó jì y nánfwɛ̀lɛ̀ y y'à wǔr e pyárh tɛ̃́ e gu mú, á n'á bùl bə̀ bə̀ y'à dó du Zhərəzalɛm lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́? 5À n'â wə̀l ába: è də̀ èta yé. Á gə yə̀ á wun ní pyìrhí, ámyɛ gakó m'ǎ cì." 6Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ bal mə̀dù ń yà ń zhe épyìlú ń bɔ́ɔ́ wa. Dɛ̃ rə̀dù, n zɛ̃̀ ń bàn ò byǎ bɛ́ kõ, n bə̀ n pwírí ò yə̀ byǎ ce yé. 7N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɔ́ɔ́ w tùntùnnə̀ mó ne: 'È zhe byinə nə̀tɔ̀ à n'â twí à byɛ́lɛ́ épyìlú w kɔ̀bɔ́, sə à gwẽ̌ yə̀ byǐ nɛ ò yó a kwẽ yé. Kǎ wa. Ò n'ô cə̀r cɛ y nánfò.' 8"Bɔ́ɔ́ w tùntùnnə̀ mó zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Yó-cə́bal, yẽ̌ w dùl byin dí gwẽ̌. À má kù gɔ́rɔ́ a kə́kɛ́lɛ́ wa, a ce pùlú ò kùr wə̀. 9Dɛ̀ga byin ní ò má ce byǎ. Ò gə zɛ̃̀ o yə̀ byǎ ce, sə́ ce bə kà wà.' " 10Shìrhə́ dɛ̃ rə̀dù yùwə̀, Yezu yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ dwã-gùlú jì èdù wẽ́. 11Kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe mo kɔn yú byinə shí ǹdə́ lyɛlɛ. Ń yà ń wàr ń nə́ ń kwẽ̌ dɛ̃̌ yé. 12Yezu gə́ nɔ mɔ, n byẽ̀ mò, n wɔ̀: "Kɛ̃, ǹ címí y shə́r." 13N zɛ̃̀ n cèlè ń jɛ̀sɛ́ n dwə̀rh mò. Twər rə̀dù sá, kɛ̃ mɔ́ já n wárh, n kwẽ̌ dɛ̃̌, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhé Yi. 14Dwã-gùlú jì y yó-cə́bal mɔ́ lyim zɛ̃̀, Yezu gə́ wárh kɛ̃ mɔ́ shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ yù w mú yilə. N zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "Dwã nyə̀ldù nə̀ ŋwɛ́nɛ́ tum yilə. Bànà dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́ bə wárh ába, s'á bə̀k'á bə̀ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yù w yé." 15Cinu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Myìnù cìnə́, ámyɛ̌ mə̀dù mə̀dù gakó tá ń lwə̌r ń nɔ̃ ráá ń bə̀na n vò n pə w nɛ̃̌ o nyɔ̀ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀? 16Abəraham bə̀kɔ́ mɔ́ Shətana lyẽ byinə shí ǹdə́ lyɛlɛ wẽ́, kɔn y'à bə mə̌ bə̀ bə̀ lwə̌r mo lyẽẽ́sé sə̀myɛ́ wẽ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀?" 17Ń gə́ zɔ̀m èta mɔ́ ce, cìzhìl zɔ ń zwə̀ bé gakó. Sə è gə wɔ́ lyì-zhǎ bɛ́ yilə, bə̀ wun y'à nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, màmyaarhɛ́ ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yilə. 18Yezu kə́ n wɔ̀: "Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nyɛ̌ ǹdə bə̀kɔ́n ta? Bə̀kɔ́n à má mé myɛrhɛ rɛ? 19Rə̀ nyɛ̌ dwã ǹdə cǒ byǐ námpɔ́lɛ́ ta lò kwè n dù bɔ́ɔ́ wa, e lyĩ, e jǐrh cǒ, kúmsi n'ê twí sə̀ cĩ́ sə̀ jàlá ò jɛ̀sɛ́ yó." 20N kə́ n wɔ̀ kə́dò: "À má myɛrhɛ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ǹdə́ byè kə́dò? 21Rə̀ nyɛ̌ dwã ǹdə sã̀-nə̀byẽ̌ myɛ ta kɛ̃ nə́ ń kwè n ce búrú mún nánzhəzhɔ̌ wẽ́, mə̀ gakó já zɛ̃̀." 22Yezu yà ń la Zhərəzalɛm, n zɛ̃̀ n tó cə-fwààlɛ́ ǹdə́ cə-byǐsí wẽ́, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni ń mə́ ń la. 23Lò mə̀dù zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Cinu, wɔ́ lyì màngɛlɛ́ dúdú bə̀ má nə vwǎrh?" N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 24"Cenə jàn nɛ́ á tó bwə̀rə̀ y nánshə́shɛ́nɛ́ y á zù. À n'â wə̀l ába: lyì nánzhəzhɔ̌ má pyà sə bə zù, sə bə̀ t'â la ŋwɔ̀nɔ́ yé. 25Kɛ̀lɛ́ y cə́bal mɔ́ gə zɛ̃̀ ń pyi ń bwə̀rə̀ y ǹd'á gwẽ̌ wɔ pwẽ̀ nè, á m'ǎ zɛ̃̀ á n'á kɔ́kwá bòlò w á m'á zhe: 'Cinu, pul bwə̀rə̀ y ń pə nə́ba nə́ zù.' Sə ń mà n wɔ̀ ába: 'À yə̀l á gə́ shí má yé.' 26Rə̀myɛ́ yi ní, á m'ǎ zɛ̃̀ á n'á wə̀lə̀: 'È də̀ nə́myɛ̌ ǹdə́ ǹmyɛ́ nə́ tó dwã nə́ jí kùjú, nə́ tó dwã nə́ nyɔ̀, ń j'ǎ cèrhè kàrmɔ̀ nə́ cɔ w wẽ́ nà?' 27Sə ń mà n wɔ̀ ába: 'À yə̀l á gə́ shí má yé. Zhəlnə kwã nɛ́ à nyí ni, ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á wɔ́ lwɛlɛ cìnə́ mó.' 28"Á gə tú á nɔ Abəraham ǹdə́ Yəzakɛ ǹdə́ Zhakɔɔbɛ, ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé gakó bə̀ jě Yi tənà y wa, e jà bə cìrh ámyɛ̌ bə ce pwẽ̀ nè, wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní, á m'ǎ n'á kúrh ǹd'á n'á dɔ̀m á yə́lə́ dwã nɛ. 29Lyì má shí yi-pwírhí wə ǹdə́ yi-zùr wə̀, lũ w jə̀jĩ́ ni ǹdə́ ò jə̀gwã̀ nɛ̀, bə bé jòm Yi tənà y wẽ́ bə jí. 30"Nyǐnə, nánkwaá bɛ́ jàlà má jǐrh nã́yə́ə́, sə nã́yə́ə́ bé jàlà má jǐrh nánkwaá." 31Rə̀myɛ́ yù w cìcì, Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà tú bə wɔ̀ Yezu ni: "Du cɔ w wa, ń vò jàà dõ wə. Nyǐ Erɔɔdɛ nə́ ń yǎl n gu mú." 32Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á wɔ̀ numbyín-yùrú w òmyɛ́ nɛ bə̀ nyǐ à n'â jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ, à n'â wárh nə̀bwànà zà, kɔn mé yí nəkɔla. Sə dwã nə̀tɔ̀ y yùwə̀, à má zhɛ̀ à tum dí. 33Sə wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nɛ, b'à súlí à sɔ́má y zà ǹdə́ nəkɔla ǹdə́ lyẽ̌ ne, bə̀ kɔn bə mə̌ bə̀ bə̀ gu Yi nyì-zwennə kwã nɛ́ ǹdə́ è gə də̀ Zhərəzalɛm nɛ́ yé. 34"Zhərəzalɛm lyì, Zhərəzalɛm lyì, ámyɛ̌ á n'á gwi Yi nyì-zwennə bé, á n'á zə nə́kulə á dul byɛ̀bɛ́ Yi twĩ̀ á sono mó á gwi. Twər nánzhəzhɔ̌ à byẽ̀ ába à la dwã yó co, ǹdə cóló gə́ yá kɔ́kwá ò byǎ o ce ò kùr w né, sə á yə̀ shɛ̀nɛ́ yé. 35Rə̀myɛ́ yilə, Yi má yẽ̌ ába á dúdú á cɔ w wa. "À n'â wə̀l ába: á k'á t'á la nɛ nɔ, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á m'ǎ wɔ̀: 'Cinu mà n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\