Lwiki 14

1Shìrhə́ dɛ̃ rə̀dù yùwə̀, Yezu yà ń zhə̀l Farɛzhɛ̃ɛ̃bá yó-cə́bal mə̀dù sõ, ń la kùjú jú, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à wɔ gàà mɔ́ y'à n'ê myɛ̀lɛ́ mɔ. 2E jà bal mə̀dù yà ń zhǐ ń nyí ni, ń yà ń bə jɛ̀ yé, sə címí y y'à fùrh mò. 3Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá n wɔ̀: "Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́, lò zhe sɔ́má ń wárh nə̀bwɛ̃̀, ráá ń bə sɔ́má zhe?" 4Sə bə̀ yə̀ lyár bə̀ kaka yé. N zɛ̃̀ n zə nə̀bwɛ̃̀ mɔ́ jɛ̃̀ nɛ̀, n wárh mɔ, n pɔ̃ sɔ́má bə̀ ń zhəl. 5N zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ mə̀dù byǐ ráá ń nɔ̃ gə tu bǔ w shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, ń tá ń la ń byǐ mú ráá ń nɔ̃ w vǔr làlà?" 6Sə bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə lyár bə̀ kaka yé. 7Yezu gə́ pwírí byɛ̀bɛ́ bə̀ byẽ̀ kùjú w yil mó n'ê pyà jààsɛ́ nã́yéésé bə̀ la nɛ́ jǒm, n zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ ń zhe: 8"Lò gə byẽ̀ mó kɛ̃-jú címsi jàà wà, sə bə̀ká vò ń jòm jàà nã́yə́ə́ y wẽ́ yé. Dɛ̀ga, ń gə ń byẽ̀ lò dõ ńmyɛ kə́ ń du ǹmyɛ́. 9Sə mɔ̀bɔ́ ń byẽ̀ ába mó gə tú ń wò mó: 'Zɛ̃̀ ń yẽ̌ jàà y nɛ ń pə mɔ̀bɔ́ nɛ,' rə̀myɛ́ yi ní, ǹ m'ǎ zɛ̃̀ ń vò ń jòm kwã nɛ́ ǹdə́ cìzhìlə̀. 10"Bə̀ gə byẽ̀ mó címsi jàà wà, ǹ gə yú, sə́ jòm kwã nɛ́. Èta, mɔ̀bɔ́ ń byẽ̀ mó mó gə túwə́, ń mà n wɔ̀ mɔ́: 'À dɔwa, zɛ̃̀ ń bə̌ jòm yé né.' Sə rə̀myɛ́ bá zhẽ̌ ǹ yó dɛ̃̌ lyì bí gakó yírh wə. 11Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌, bə̀ má lwəl mó tɛ̃́, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ lwəl ǹ cìn tɛ̃́, bə̀ má zhẽ̌ mó dɛ̃̌." 12Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀bɔ́ ń byẽ̀ mò mó ne: "Ǹ gə tɛnɛ kùjú nə̀nyɔ́nɔ́ ráá də̀dɛ̀nɛ́, sə ǹ bə̀ká byẽ̀ ǹ dɔwabá, ráá ǹ dwí lyì, ráá ǹ jə̀-dwã byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀cɛ̀nà yé, bə̀ bə̀myɛ wɔ̌ bə̀ byẽ̀ mó bə pɔ̃́ ń jí, sə rə̀myɛ́ bá yə̀ ǹ kwǎndɛ. 13Ǹ gə tɛnɛ címsi kùjú, sə́ byẽ̀ nə̀mwà ǹdə́ gwànsɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twi cə́ ǹdə́ lyìlyə̌r. 14Ǹ gə wɛ̀rhɛ́ èta, ǹ m'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cə́bal, bə̀ bə̀ wàr kaka bə̀ la mɔ́ cǎrh yé. Yi má càrh mɔ́ rɛ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ lyì-ècɛ̀nà bɛ́ la bùrhù mú yùwə̀." 15Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê jí kùjú w mú mə̀dù gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, n wɔ̀ Yezu ni: "Wu-nyɔ̃̀ cə́bal wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń mà n jí kùjú Yi tənà y wa." 16Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bal mə̀dù ń yà ń tɛnɛ kùjú nánzhəzhɔ̌, n byẽ̀ lyì nánjə̀jóló. 17Kùjú w yi gə́ tú e yí, n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù, bə̀ ń zhəl n wɔ̀ byɛ̀bɛ́ ń byẽ̀ mó ne bə̀ bə̀ bà, bə̀ kɔn gakó tɛnɛ rə zhɛ̀. 18"Lò gakó zɛ̃̀ ń nə́ ń pɛ bwìrì ń cìn nì. Nã́yə́ə́ mó wɔ̀ mɔ̀: 'Bə̀ pɔ nɛ cɛ. À n'â yǎl a vò a byɛ́lɛ́ ya. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l mó, ǹ gə yú sə́ wɔ̀ ǹ yó-cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ nyǐ à t'â la ŋwɔ̀nɔ́ a bə̀ yé.' 19"Bə̀lyè nyǎn mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'À yè vwál-nɛ̃ nándùlə̀ shíyə́. À n'â yǎl a vò a dwẽ́ ne a nyì. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l mó, ǹ gə yú sə́ wɔ̀ ǹ yó-cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ nyǐ à t'â la ŋwɔ̀nɔ́ a bə̀ yé.' 20"Bə̀tɔ̀ nyǎn mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'À vùr kɛ̃ nándùl. Rə̀myɛ́ ce, à wàr à bàn yé.' 21"Kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mó ká n kwɛ̃̀ n yí jè, n byili lò gakó gə́ lyár nɛ́ mɔ́ ń yó-cə́bal mɔ́ nɛ. Yó-cə́bal mɔ́ lyim zɛ̃̀, n wɔ̀ mɔ̀: 'Du làlà ń vò dwã-gùúlí jààsɛ́ wa, ǹdə́ sə-byǐsí yó, ń zə nə̀mwà, ǹdə́ gwànsɛ̀, ǹdə́ lyìlyə̌r, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twi cə́, ń mə́ bà.' 22"Kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mó gə́ zhə̀lə̀, n ká n kwɛ̃̀ n bə̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À yó-cə́bal, à wɛ̀rhɛ́ ǹdə ǹ gə́ byili ní. Lyì bí túwə́, sə jààsɛ́ gwẽ̌ dàl.' 23"Yó-cə́bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'Zhəl sə-byesé ǹdə́ báárɛ́ sɔ́msɛ́ yó, ń nyɛ́ɛ́ lyì bí bə bé zù à kɛ̀lɛ́ y wa, mùnì ga e sú. 24À n'â wə̀l ába: byɛ̀bɛ́ bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə byẽ̀ mó mə̀dù ga tá ń la à kùjú w ń nyú w co yé.' " 25Lyì-zhǎ nánjə̀jóló y'à tó Yezu ni bə̀ n'ê zhə̀l sɔ́má yó. N zɛ̃̀ n pyìrhí n wɔ̀ bɛ: 26"Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń bə̀ àmyɛ́ sono, ń jà ǹ bə nɛ só du ǹ da ǹdə́ ǹ ná ǹdə́ ǹ kɛ̃ ǹdə́ ǹ da-byǎ ǹdə́ ǹ nəkwá, bá ǹ cìcì myə̌l lé, ǹ wàr ǹ m'ǎ yə̀ à kwã-lò yé. 27Lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ ǹ də̀-jɔrhɔ́ w kwè ń zhĩ ń mə́ tó à kùrə̀, ǹ wàr ǹ yàl à kwã-lò yé. 28"Ámyɛ̌ mə̀dù gə nə́ ń yǎl n lù jì nánfwɛ̀lɛ̀, ń tá ń la jɛ̀rɛ̀ n jòm tɛ̃́ n nyǐ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń zhe mó má yí jì y lú? 29È gə də̀ rə̀myɛ́, ń gə ju jì y kùrə̀, n zɛ̃̀ ń yə̀ y lwì n zhɛ̀, lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ la y nɔ mɔ́ bá zɛ̃̀ bə̀ n'ê mɔ̀n mɔ̀ bə̀ m'ê zhe: 30'Nyǐnə bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ju ń jì kùrə̀, sə ń yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n lù y n zhɛ̀ yé.' 31"Ráá pyɔ̌ gə zə lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí ń mə́ ń la vò n bú ǹdə́ ń dõ pyɔ̌, ń dõ mó jà ń zhe lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ shí-èlyè, ń tá ń la jɛ̀rɛ̀ n jòm tɛ̃́ n tɛ́rɛ́ n nyǐ ń wɔ̌ ń mà n bú ǹdə́ ń dõ mó? 32Ń gə pwírí ń wàr, ń mà n twĩ̀ lyì bə vò bə jəl ń dõ mó ǹdə́ ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ pyépyé, mùnì ga bə lwə̀l mò n yẽ̌ búlə́ né ne. 33Èta myɛ, ámyɛ̌ wẽ́, lò mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ yǎl ń yẽ̌ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ zhe mó ne, ǹ wàr àmyɛ́ kwã-lò ǹ la yál yé. 34"Nə̀kwə̃̌ nyɛ̀, sə è gə tárh, etər è má tó né e ké zə nyí? 35È bə càn ǹdə́ cɛ w ló, bə j'à wàr bə̀ la zə y bə wɛ̀rhɛ́ pùlú myɛ yé. Bə̀ má dwĩ̀ y pwẽ̀ nè. Lò ǹ la cilu, sə́ cili."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\