Lwiki 15

1Myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó gakó y'à n'ê twí Yezu sono bə̀ cili ń zɔ̀mà nɛ́. 2Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê ŋwúŋwùní bə̀ zhe: "Lò mó mɔ̀bɔ́ èta mɔ́ ń nə́ ń zwẽ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né ń sono, e jà ń nə́ ń tó be ń jí kùjú." 3N zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: 4"Ámyɛ̌ mə̀dù gə zhe ń pyììsì zɔ̌m, èdù zɛ̃̀ e jé, ń tá ń la shɛ̀bɛ́ shə́-nə̀bɔ́ ǹdə́ nə̀bɔ́ y nɛ yõ̌ gɔ nɛ́ n vò n pyà kɛ̀bɛ́ è jé mó n na? 5Ń gə tú ń nɔ ya, ń mà n kwè y n pyɛ̀lɛ́ ń pyə́pyɛla w ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, 6n ká n mə n bə̀ jè. Ń gə yú jè ń zhɛ̀, ń mà n byẽ̀ ń dɔwabá ǹdə́ ń jə̀-dwã bɛ́, n wɔ̀ bɛ: 'Wɛ̀rhɛ́na nə́ wɛ̀rhɛ́ wu-nyɔ̃̀, b'à nɔ à pyìrhə̀ y è y'à jé mó.' " 7Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "À n'â wə̀l ába: yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cə́bal mə̀dù gə nɔ wu-pyìrhú, wu-nyɔ̃̀ w òmyɛ́ dwí rí má yə̀ Arəzana wa, ń wu-pyìrhú w yilə, du wu-cángá cìnə́ shə́-nə̀bɔ́ ǹdə́ nə̀bɔ́ y byɛ̀bɛ́ bə̀ bə wu-pyìrhú tum zhe mó." 8Yezu zɛ̃̀ n kə́ n ji səswalá dõ n pə bɛ n wɔ̀: "Kɛ̃ mə̀dù gə zhe ń wársɛ shíyə́, èdù zɛ̃̀ e jé, ń tá ń la pàntɛ́mɛ́ ju, n zwàr ń jì y n zhìlì ń yala nɛ n pyà y n na? 9Ń gə tú ń nɔ ya, ń mà n byẽ̀ ń dɛ̃-kana bɛ́ ǹdə́ ń jə̀-dwã bɛ́, n wɔ̀ bɛ: 'Wɛ̀rhɛ́na nə́ wɛ̀rhɛ́ wu-nyɔ̃̀, b'à nɔ à wɛ́rɛ́ y è y'à jé mó.' " 10Yezu zɛ̃̀ n kə́ n súlí n wɔ̀: "À n'â wə̀l ába: yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cə́bal mə̀dù gə nɔ wu-pyìrhú, wu-nyɔ̃̀ w òmyɛ́ dwí rí má zə Yi màlɛ́kabá ń wu-pyìrhú w yilə." 11Yezu zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀: "Bal mə̀dù ń yà ń zhe byǎ bə̀lyè. 12Dɛ̃ rə̀dù, byǐ mú námpɔ́lɛ́ y zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À da, tə́l nə́ba ǹ jɛ̃̀-kɔn dɛ́, sə́ pɛ̃ à cəl lé.' "Da mɔ́ zɛ̃̀ n kwè ń kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń zhe mó n mə n tə̀ bɛ. 13Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, byǐ mú námpɔ́lɛ́ y kwè ń cəl lé n yè, n zə rə̀ wársɛ n mə n vò cɔ kɔ̀bɔ́ ò nyɛ. N yí n jòm gàà, n zə sɛ n wɛ̀rhɛ́ yààyàà, sə zhɛ̀. 14Sə̀ gakó gə́ tú sə zhɛ̀ kwã nɛ́, nɔrh nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀ mə tu cɔ w òmyɛ́ wa. N zɛ̃̀ ń kə́ ń yír kaka ń nə́ ń jí yé. 15N zɛ̃̀ n vò cɔ w òmyɛ́ lò mə̀dù sõ, n lwə̀l mò bə̀ ń pɔ̃ tum. Lò mó zɛ̃̀ n ce n vò ń nə́ ń yìlì ń kùkúr ni gɔ sono. 16Sə ń gə́ yà ń nə́ ń yìlì kùkúúrí ni yi ní, ń yà ń nə́ ń yǎl kùjú w kɔ̀bɔ́ kùkúúrí n'ê jí mú myɛ cìcì n jí, sə lò lò yà ń tá ń pɛ mɔ yé. 17"N zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛ́rɛ́ ń wẽ́, ń zhe: 'À da tùntùnnə̀ bé gakó n'ê nɛ kùjú bə̀ jí bə̀ swí, e jà nɔrh n'ê gwi àmyɛ́ nyɔ̀nɔ̀. 18À má ká vò à da sono. Sə à gə yúwə́, à má wɔ̀ mɔ̀: à da, à gwar Yi, sə à gwar ǹmyɛ. 19Kɔn ké bə mə̌ bə̀ ǹ nyǐ ni ǹdə ǹ byǐ ta yé. Nyǐ ni ǹdə ǹ kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ ta.' 20"N zɛ̃̀ n ká ń bàn jè. Ń gə́ tú n bə̀ ń nə́ ń bwəlse kɛ̀lɛ́ yá, ń da zɛ̃̀ n nə mɔ. Ń nɔ̀nɔ̀ zə mɔ, n zɛ̃̀ n dùr n jəl mo, n kwə̀ə̀lè mò. 21N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń da nɛ: 'À da, à gwar Yi, sə à gwar ǹmyɛ. Kɔn k'ê bə mə̌ bə̀ ǹ nyǐ ni ǹdə ǹ byǐ ta yé.' 22"Da mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé ne: 'Pyǎna kàmə̀-zwǐ kɛ̀bɛ́ è càn á b'ǎ zù mù làlà, s'á pyà nə̀cìlə̀ á b'ǎ ce ń nə̀rh né, s'á pyà jə̀fɔ́lɛ́ cì-byìbí á b'ǎ ce ń jə̀fɔ́lɛ́ nɛ. 23Zəna nə̀-cɛl lɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ nù mú á gu, nə́ tɛnɛ kùjú nə́ jí, nə́ wɛ̀rhɛ́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀, 24b'à byǐ mú yà ń cùwə̀, sə ń ká n bwìrhì; ń yà ń jé, sə à ká nə mɔ.' Bə zɛ̃̀ bə ji kùr bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ címsi. 25"E jà dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀, ń byǐ mú náncɛ y yà ń zhə̀l gɔ. Sə ń gə́ ká n shí gɔ ń bànà, n bə̀ n bwəlse jè səta, n nyɛ̀ɛ̀ wẽ̀ cəl rə̀ n'ê dwí bə̀ sõ kɛ̀lɛ́ wa, lyì n'ê sɛ. 26N zɛ̃̀ n nə kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù, n byẽ̀ mò n bwə̀rh bə̀ wɔ́ bə̀kɔ́n wẽ̀ rə̀ n'ê dwí kɛ̀lɛ́ wa? 27Kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mó zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Ǹ nyɛ̃́ mɔ́ ń ká n bà. Ǹ da zɛ̃̀ n ce nə́ zə nə̀-cɛl lɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ nù mú nə́ gu, ń gə́ ká n nə ń byǐ mú ǹdə́ bəsàzùlí mú yilə.' 28"N zɛ̃̀ n kwè lyim, n wɔ̀ bə̀ ń tá ń la kɛ̀lɛ́ w zú yé. Ń da zɛ̃̀ n du ń nə́ ń lwə̀l mò bə̀ ń zwí kɛ̀lɛ́ wa. 29N zɛ̃̀ n wɔ̀: 'Àmyɛ́ j'â ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́, à n'â twĩ̀ à pɛ mɔ́. À gwẽ̌ yə̀ ǹ nyí ni cẽ yé. Ń jà ǹ gwẽ̌ yə̀ nɛ̀ bwɛ̀nɛ́ myɛ cìcì pɛ, a má wɛ̀rhɛ́ címsi ǹdə́ à dɔwabá yé. 30Wɔ́ ǹ byǐ mú mɔ̀bɔ́ ń zwẽ ǹ jɛ̃̀-kɔn dɛ́ n vò n ywàl ǹdə́ kə-nə̀fwə̀ə́le mó yil, ǹ ce bə zə nə̀-cɛl lɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ nù mú bə gu?' 31"Da mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À byǐ, ǹmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ twéé twéé. À kɔn dɛ́ gakó wɔ́ ǹmyɛ́ nyǎn. 32Sə kɔn mə̌ bə̀ nə́ wɛ̀rhɛ́ wu-nyɔ̃̀, bə̀ ǹ nyɛ̃́ mɔ́ yà ń cùwə̀, sə ń ká n bwìrhì; ń yà ń jé, sə nə́ k'á nə mɔ.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\