Lwiki 16

1Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá dõ n pə ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Nə̀cɛ̀m-bal mə̀dù ń yà ń kwè lò mə̀dù n cĩ́ ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ nyí ni ń nə́ ń yìlì. Lyì zɛ̃̀ bə bé byili mu bə̀ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yìlì ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ nɛ mɔ́ nə́ ń ywàl lɛ̀. 2N zɛ̃̀ n byẽ̀ mò n wɔ̀ mɔ̀: 'Etər ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ nɛ́? À nyɛ̀ɛ̀ bə̀ ǹ nə́ ǹ ywàl à jɛ̃̀-kɔn dɛ́. Byili ni kɔn gakó gə́ tó né, bə̀ kɔn zhí zà, ǹ kə́ ǹ tá ǹ la à jɛ̃̀-kɔn dɛ́ nɛ yìlù yé.' 3"Jɛ̃̀-kɔn dɛ́ yìlnə̀ mó zɛ̃̀ n wɔ̀ ń wẽ́: 'À yó-cə́bal mɔ́ nə́ ń vùr nè ń tum dí wə, e j'à bə jàn zhe à la vwál yé, e jà lwə̀lə́ y myɛ cìzhìl zhe ne. Wɔ́ etər à má wɛ̀rhɛ́ nɛ́ èlǎsɛ̃́? 4À yě à gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́, mùnì ń gə vùr nè tum dí wə, sá nə lyì bə zwẽ ne bə̀ sõ.' 5"N zɛ̃̀ n byẽ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe ń yó-cə́bal mɔ́ jimə né mó mə̀dù mə̀dù, n bwə̀rh nã́yə́ə́ mó n wɔ̀: 'Bə̀kɔ́n ǹ mə̌ sə́ càrh à yó-cə́bal mɔ́ nɛ?' 6Mɔ̀bɔ́ ń zhe jim dí mú zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Nwə̃̌ nə̀bwánsɛ zɔ̌m.' Nə̀cɛ̀ndɛ́ yìlnə̀ mó zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Zwẽ ǹ sɛ́bɛ́ rɛ́ ń jòm tɛ̃́ ń kɛ̃ làlà bə̀ wɔ́ nə̀bwánsɛ shí-ènu jim ǹ zhe.' 7"N bwə̀rh ń dõ mó n wɔ̀: 'Bə̀kɔ́n ǹmyɛ mə̌ sə́ càrh à yó-cə́bal mɔ́ nɛ?' N wɔ̀ mɔ̀: 'Jíjí ywə́ə́le zɔ̌m.' Jɛ̃̀-kɔn dɛ́ yìlnə̀ mó zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Zwẽ ǹ sɛ́bɛ́ rɛ́ ń kɛ̃ bə̀ wɔ́ ywə́ə́le shə́-lyɛlɛ jim ǹ zhe.' 8"Yó-cə́bal mɔ́ cèrhé nə̀cɛ̀ndɛ́ yìlnə̀ mó ǹdə́ ń yǔyǔ mú ga, surhə né nyɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yilə. Nyǐnə lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí zhe surhə ǹdə́ dwã du byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ pwẽ̀ dé lyì bí mɔ́." 9Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: lũ w kɔ̀bɔ́ sə̀byǐ mú n'ê dwĩ̀ lò. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, zəna mɔ á pyà yò-ècɔ̀nɔ̀ ǹdə́ lyì bí, mùnì ga mə̀ gə tú mə̀ mwìrì ába yi ní, sə Yi zwẽ ába nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ jàà wà. 10Lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ zhə̀n-cí kɔn námpɔ́lɛ́ yilə, rə̀-ná-cí mà n yə̀ zhə̀n-cí kɔn nánfɔ̀lɔ̀ myɛ yilə, sə lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ zhə̀n-cí kɔn námpɔ́lɛ́ yilə, ń tá ń la zhə̀n-cí yál kɔ̀n nánfɔ̀lɔ̀ myɛ yil yé. 11Ámyɛ̌ gə yə̀ zhə̀n-cìnə́ yàl ǹdə́ lũ w kɔ̀bɔ́ sə̀byǐ mú, wɔ́ mɔ̌ ń mà n pə ába nə̀cɛ̀ndɛ́ zhə̀n zhə̀n ga mɔ́? 12Á gə yə̀ zhə̀n-cìnə́ yàl ǹdə́ á dõ kɔna, mɔ̌ ń mà n pə ába tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ á cìcì nyǎn dɛ́ mɔ́? 13"Tùntùnnə̀ mə̀dù wàr ǹ m'ǎ tó yó-cìnə́ bə̀lyè pùbùlə̀ nè yé. Ǹ m'ǎ súl mə̀dù yə́, ń swéné ń dõ mó, ráá ǹ m'ǎ jòm ǹdə́ mə̀dù yə́, ń fulsi ń dõ mó. Á wàr á m'ǎ n'á tó Yi ni, á j'ǎ n'á tó sə̀byǎ myɛ nɛ yé." 14Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à n'ê cili Yezu zɔ̀mà nɛ́, sə bə̀ gə́ y'à só wársɛ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, bə̀ y'à n'ê mɔ̀n mɔ̀. 15Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə bə̀ cìn bə̀ yàl wu-cángá cìnə́ numbyínsi yírhə́ wə. E jà Yi yě á wun ní, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ kɔ̀-twə̌ numbyínsi yírhə́ wə, rə̀ wɔ́ kɔ̀-bəyɔ̀lɔ̀ Yi yírh wə." 16Yezu súlí n wɔ̀: "Muyiisi nyə́ né ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé yàl nɛ́, kɔn mé yí Zhã-Bətiisi. Sə kɔn gə́ ju kùr rə̀myɛ́ yi ní ga, bə̀ n'ê bwə̀l Yi tənà y yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, sə lò gakó nə́ ń pyà n zù è wẽ́ ǹdə́ jàn. 17"Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ lyɔ̃ wɔ́ nàná du Yi nyə́ né pwèrhè myɛ cìcì tɛ̃́ tu." 18Yezu súlí n wɔ̀: "Bal mɔ̀bɔ́ ǹ zhɔ̃̀ ǹ kɛ̃ ń vùr mò ń zɛ̃̀ ń jí kɛ̃ dõ, wɔ́ fwə̌l ǹ nə́ ǹ fwə̀lə́, sə bal mɔ̀bɔ́ ǹ jú kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń byal zhɔ̃̀wà, ǹmyɛ nə́ ǹ fwə̀lə́." 19Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Nə̀cɛ̀m-bal mə̀dù ń yà ń ŋwɛ́nɛ́, ń nə́ ń zwì gàndɛ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ càn, rə̀ ye y j'à cɛ̀, ń nə́ ń jí kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ nyɛ̀ twéé gakó. 20Sə nə̀mɔ̀ mə̀dù myɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Lazaarɛ, ń yala nɛ́ gakó y'à wɔ́ nɔr dúdú, ń yà ń nə́ ń twí ń jòm nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ bwə̀rə̀ y nyí ni. 21Ń yà ń nə́ ń yǎl kùjú w yəywaalɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à n'ê lwé tɛ̃́ nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ kùr w mó myɛ cìcì n jí, e jà kǔlsi myɛ y'à n'ê jə̀l ń nɔɔrɛ́. 22"Sə nə̀mɔ̀ mɔ́ gə́ tú n cì, màlɛ́kabá kwè mò bə vò bə cĩ́ Abəraham yala nɛ Arəzana wa. Nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ myɛ bə̀ n cì. Bə ce mo, 23sə ńmyɛ̌ zhə̀l nɔ̀nɔ̀ jàà wà. N zɛ̃̀ n zhì gàà mɔ́ n kwẽ̌ ń la nyǔ, n pwírí Abəraham ń ŋwɛ́nɛ́ pyépyé. Lazaarɛ zhǐ ń yala nɛ. 24N zɛ̃̀ n búbwéé n wɔ̀: 'À da Abəraham, dǔr à nɔ̀nɔ̀, sə́ twĩ̀ Lazaarɛ n mɔ́rh ń jə̀fɔ́lɛ́ nɛ̃̌ wa, n bə̀ n twərh à mə̀jòlò w yó o zhìlì. Nyǐ myǐn mú zù nì dɛ̃́dɛ̃́.' 25"Abəraham zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À byǐ, lyǐrh bə̀ ǹ jú nyɛ̀n ǹdə́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó, sə Lazaarɛ jú zúzúnú. Sə èlǎsɛ̃́, wɔ́ ńmyɛ̌ wu ni Yi n'ê swẽ́, sə ǹmyɛ́ zhe nɔ̀nɔ̀. 26Kɔn súlí myɛ, gɔ́rɔ́ nánlyilyìmú ŋwɛ́nɛ́ nə́myɛ̌ ǹd'ámyɛ̌ cəcəl wə. Rə̀myɛ́ ce lò wàr ń zhì nyə̀má ń twí á sõ yé, lò kə́ ń wàr ń zhì á sõ ń twí nyə̀má yé.' 27"Nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀: 'À da, è gə wɔ́ èta, à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ twĩ̌ Lazaarɛ n vò cɛ yó à da sõ kɛ̀lɛ́ wa; 28nyǐ à zhe da-byǎ bə̀nu, n byili bi, mùnì ga bə̀myɛ bə̀ká bə̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ yé.' 29"Abəraham zɛ̃̀ n wɔ̀: 'Muyiisi ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ. Bə̀ gə n'ê yǎl, sə bə cili bə̀myɛ́ zɔ̀mà nɛ́.' 30"Nə̀cɛ̀m-bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀: 'È də̀ èta yé à da Abəraham. Lò gə shí cùùrì wẽ́ n zhə̀l bə̀ sõ, fòró bə zwẽ nyí bə pyìrhí bə̀ wun ní.' 31"Abəraham zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Bə̀ gə yə̀ Muyiisi ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé zɔ̀mà nɛ́ zwẽ, bá lò gə shí cùùrì wẽ́ ń zhə̀l bə̀ sõ myɛ, bə̀ t'â la ń zɔ̀mà nɛ́ zõ yé.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\