Lwiki 17

1Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Lwarna bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê ce lò lwɛlɛ wẽ́ t'â la jó yé, sə zwini bá zə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó rə̀ dɛnnɛ ń cìrh ń dõ ń ce lwɛlɛ wẽ́. 2Bə̀ gə y'à lyẽ nə́kul-põ̀ nə́kulu nánfɔ̀lɔ̀ ń byã nɛ́ bə cìrh mò bə ji mwə̃́ w cɔ̃̀ ń gə cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí mú mə̀dù cìcì ń co lwɛlɛ wa. 3Dɛ̃̌na á cìnə̀! "Ǹ dõ gə gwar mɔ́, sə́ vò ń byili mu ń dóó wə́. Ń gə lwar bə̀ ń dówə́, sə́ pɔ̃ sǔbri. 4Ń gə gwar mɔ́ twər tàlpyɛ̀ dɛ̃ rə̀dù wẽ́, n jà ń ká ń nə́ ń twí ń lwə̀l mó sǔbri twər ré rə̀myɛ́ yó w ga, sə́ pɔ̃ sǔbri." 5Yezu tùntúmə́ bé zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, ce nə́ kwɛrhɛ nə́ zhí Yi ni nə́ súlí." 6N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á Yi-ni-zhú mú gə y'à yú ǹdə cǒ byǐ námpɔ́lɛ́ ta, á y'ǎ m'ǎ wɔ̀ cǒ w kɔ̀bɔ́ nɛ b'ò mǔr ò cìn o vò o zhele nə̀-fɔ̀lɔ̀ wẽ́, sə ò y'à má shɛ̀nɛ́ á nyí ni." 7Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Ámyɛ̌ mə̀dù gə zhe ǹ tùntùnnə̀ ń nə́ ń vwàlà, ráá ń nə́ ń kál ǹ vwàmá, ń gə shí gɔ ń nə́ ń yí, ǹ m'ǎ wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń bə̀ làlà n jòm tɛ̃́ n jí kùjú? 8Ǹ tá ǹ la mɔ wál èta yé. Ǹ m'ǎ wɔ̀ mɔ̀: 'Lyɛ̃ ń kwɛrhɛ ǹ cìn ń zù gàndɛ̀ dwã, ń tɛnɛ kùjú ń pɛ̃ a jí. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ǹmyɛ m'ǎ zɛ̃̀ ń jí.' 9Yó-cə́bal mɔ́ nə mà n zɛ̃̀ ń nə́ ń ce ń nə̀báná, ń gə́ zwẽ ń nyí ni mú yilə? Ń tá ń la ń nə̀bán co yé. 10Ámyɛ wɔ́ èta. Á gə wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ pɔ ába nyí bə̀ wɛ̀rhɛ́na mɔ́ á zhɛ̀, s'á wɔ̀: 'Nə́myɛ̌ wɔ́ tùntùnnə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí. Tum dí tɛ̀bɛ́ bə̀ pɔ nə́ba mɔ́, wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ twĩ̀.' " 11Yezu yà ń kwè sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è n'ê tó Samarɛ ǹdə́ Gəlile bwə̌l mó w mó ń mə́ ń la Zhərəzalɛm. 12N bə̀ ń nə́ ń zwì cə-byǐ èdù wẽ́. Nɔr cìnə́ zɛ̃̀ bə̀ la mɔ jəl, bə̀ y'à wɔ́ nunə shíyə́. Bə zhì kwã nɛ́, 13bə búbwéé bə byẽ̀ mò bə wɔ̀: "Yó-cə́bal Yezu, dǔr nə́ nɔ̀nɔ̀." 14Ń gə́ nɔ bɛ n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á byili á cìn Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé ne." Bə̀ gə́ tú bə zhǐr bə̀ la, bə yí sɔ́má yó, bə wárh. 15Mə̀dù y gə́ pwírí ń wárh, n ká n kwɛ̃̀ ń nə́ ń bya ń mə́ ń cèrhé Yi. 16N yí Yezu sono, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó Yezu yé né, n zə ń yé n pú tɛ̃́ n ce ń nə̀báná. E jà bal mɔ́ ńmyɛ̌ yà ń wɔ́ Samarɛ lyì bal. 17Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "È də̀ shí y gakó bə̀ wárh nà? Byɛ̀bɛ́ nə̀bɔ́ y nə ŋwɛ́nɛ́ yẽ̀? 18E zɛ̃̀ wɔ́ zhə-bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ dúdú ń kwɛ̃̀ n bə̀ ń la Yi nə̀bán co?" 19N zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Zɛ̃̀ ń vò. Ǹ gə́ zhí ni mú ce ǹ nɔ ǹ cìnə̀." 20Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh Yezu bə̀ wɔ́ dǒ yi ní Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ má bà? N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má bànà sə lyì yírhə́ nə rɛ yé. 21Bə̀ t'â la wál gaga bə̀ nyǐnə Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ ráá jàà dõ w yé. Lwarna bə̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́." 22N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Dwã ŋwɛ́nɛ́ nə̀ bànà, á m'ǎ n'á yǎl á nə Numbyíní Byǐ twírí y dɛ̃ rə̀dù cìcì, sə á t'á la rɛ nɔ yé. 23Lyì jàlà má wɔ̀ ába bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, jàlà wɔ̀ bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ jàà dõ wə, s'á bə̀k'á dùr á vò yé. 24Lwarna bə̀ Numbyíní Byǐ twírí y má yə̀ ǹdə dwà gə́ yá lyə́lyɔ̌ e yə̌r cə-yala gakó né. 25Sə nyɔ́ɔ́ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ ń jɛ̀rɛ̀ n nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí zhɛ̃̀ mɔ̀. 26"Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ yàl nɛ́ Nəwee yi ní mú, wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì rə̀ má yə̀ nɛ́ Numbyíní Byǐ twírí y myɛ yi ní. 27Nəwee yi ní, lyì bí y'à n'ê jí, bə̀ n'ê nywɛ̀, bala y'à n'ê jí kana, kana y'à n'ê jí byə́nə́, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Nəwee zù bǔ-bwəl lé wə, dwà y nánfwɛ̀lɛ̀ y zɛ̃̀ e nyɔ̀, e gu lyì bí gakó mó. 28"Kɔn má yə̀ ǹdə Lɔtɛ myɛ yi ní ta. Lyì bí y'à n'ê jí, bə̀ n'ê nywɛ̀, bə̀ n'ê yè wẽ̀, bə̀ n'ê dɔr wẽ̀, bə̀ n'ê vwàlà, bə̀ n'ê lwì kǎlsɛ. 29Sə Lɔtɛ gə́ shə́r Sɔdɔm nɛ́ yùwə̀, Yi ce myǐn nyɔ̀ cɔ w yó ǹdə dwà ta, mə gu lyì bí gakó. 30Sə dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Numbyíní Byǐ mà n ká n bə̀ mɔ́ myɛ bá yə̀ èta. 31"Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀, lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ lyarh wa, ǹ wẽ̀ j'à ŋwɛ́nɛ́ jù wə̀, sə ǹ bə̀ká pyà tɛ̃́ só ń pwà rɛ̀ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ gɔ nɛ́ ǹ kɛ́lɛ́ wa, sə ǹmyɛ bə̀ká pyà jè zhəl yé. 32Lyǐrhnə kɔn gə́ tó né Lɔtɛ kɛ̃ mɔ́ yilə. 33Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ pyà ǹ myə̌l lé shilu, rə̀ má jər, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé jər, ǹ m'ǎ ká nə rɛ." 34Yezu kə́ n súlí n wɔ̀: "À n'â wə̀l ába: dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ cəcɛ̃ yá, lyì bə̀lyè gə tó dwã bə̀ pyě pyònò òdù wẽ́, bə̀ má zə mə̀dù y bə yẽ̌ ń dõ mó ne. 35Kana bə̀lyè gə tó dwã bə̀ n'ê nɔ̀m mún, bə̀ má zə mə̀dù y bə yẽ̌ ń dõ mó ne. (( 36Bala bə̀lyè gə tó dwã bə̀ n'ê twĩ̀ kɛ́lɛ́ èdù wẽ́, bə̀ má zə mə̀dù y bə yẽ̌ ń dõ mó ne.))" 37Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Cinu, yẽ̀ rə̀myɛ́ mɔ́ la nɛ́ wɔ̀rhɔ́?" N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Kɔn gə cù rə̀ pyě mə̀gã̌, wɔ́ gàà myɛ zúmə́ né n'ê zhə̀l nə̀ nɛ dwã nɛ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\