Lwiki 18

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ju səswalá kɛ̀bɛ́ n pə ń kwã-lyì bí ni n mə n byili bi bə̀ bə̀ mə̌ sə bə ce Yi twéé twéé, bə̀ wun bə̀ká gə yé. Ń wòwə̀: 2"Bùr-kárna mə̀dù ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ cɔ òdù wẽ́, ń yà ń tá ń dùr Yi, e jà ń twə́r ré myɛ tɛ̀nɛ́ ǹdə́ lò lò yé. 3Ejə̃̀-kɛ̃ mə̀dù myɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ cɔ w òmyɛ́ wẽ́, ń yà ń nə́ ń twí bùr-kárna mɔ́ sõ ń nə́ ń wə̀l mò: 'Àmyɛ́ ǹdə́ à dõ zhe zɔ̀mɛ̀ ǹdə́ dwã, sə à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ bǔr nə́ bùrsí cɛ̀nɛ̀, ń pɛ̃ bwìrì.' 4"Sə bùr-kárna mɔ́ yà ń tá ń cili ń sõ kɔn dɛnɛ. Dɛ̃ rə̀dù, n zɛ̃̀ n bù ń wẽ́ n wɔ̀: 'Ǹdə́ à t'â dùr Yi, à twə́r ré myɛ tɛ̀nɛ́ ǹdə́ lò ga, 5à má bùr ejə̃̀-kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bùrsí a pɔ̃ ń bwìrì yə́. È gə də̀ rə̀myɛ́, ń mà ń nə́ ń twí ń lyɛ̀ɛ̀ nɛ̀.' " 6Cinu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Á nyɛ̀ɛ̀ bùr-kárna námməlwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ gə́ zɔ̀m nɛ́? 7Yi zɛ̃̀ rə̀ gə n'ê dɛnɛ myɛ̌, rə̀ t'â la rə̀ lyì bí bə̀ n'ê byẽ̀ dè cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga mɔ́ sõ cilu, rə sɛ̃ bɛ? 8À n'â wə̀l ába: rə̀ má sɛ̃ bɛ làlà. Sə Numbyíní Byǐ gə ká ń túwə́, ń mà n nə lyì cɛ yó bə̀ gwẽ̌ zhí mu?" 9Yezu kə́ n ji səswalá n pə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê kwè bə̀ cìn ǹdə wu-cángá cìnə́ ta Yi yé né, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê fulsi bə̀ dwã bɛ́ mɔ́ nɛ, n wɔ̀: 10"Lyì bə̀lyè bə̀ y'à zɛ̃̀ bə vò Yi jù w bə̀ la Yi co. Mə̀dù y yà ń wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃, mə̀dù y wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ zwennə. 11Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ yà ń zhǐ dɛ̃̌ ń nə́ ń ce Yi ń wẽ́, ń zhe: 'Yi, à n'â ce ǹ nə̀báná, à gə́ də̀ ŋwɔ̀l-bal, à də̀ lyì-bəlwɛ̀lɛ́, à də̀ nə̀fòló ǹdə lyì bí dwã bɛ́ ta, e j'à də̀ ǹdə myə̌l-kwǎndɛ zwennə mó mɔ̀bɔ́ ta mɔ́ yilə. 12À n'â lyẽ à nyí twər rə̀lyè dwã nyàlpyɛ̀ nyàlpyɛ̀ gakó. À n'â vùr kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â nɛ mɔ́, rə̀dù shí gakó yó wə, à pɛ mɔ́.' 13"È gə wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə mó yilə, ńmyɛ̌ yà ń zhǐ kwã nɛ́ n lwəl ń yó tɛ̃́, ń nə́ ń twi tɔ̀mɔ̀, ń zhe: 'Yi, dǔr à nɔ̀nɔ̀, b'à wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cə́bal.' " 14Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "À n'â wə̀l ába: myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə mó myɛ̌ nɔ sǔbri n ká n vò jè, sə Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ yə̀ sǔbri nɛ yé. Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌, bə̀ má lwəl mó tɛ̃́, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ lwəl ǹ cìn tɛ̃́, bə̀ má zhẽ̌ mó dɛ̃̌." 15Lyì y'à n'ê zə byì-shɛ̌msɛ myɛ bə̀ twí Yezu sono mùnì ga n dwə̀rh bè. Ń kwã-lyì bí gə́ nɔ bɛ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji bi búlə́, 16sə Yezu ce bə zə bə̀sɔ́ná bɛ́ bə bə̀ ń yé né, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Yẽ̌nə bə̀sɔ́ná bɛ́ nɛ bə bə̀ à sono, s'á bə̀k'á cə̀r bè yé, bə̀ Yi tənà y wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɛ̌ ǹdə bə̀myɛ́ ta mɔ́ nyǎ. 17Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə yə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò shɛ̀nɛ́ ǹdə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ ta, ǹ tá ǹ la rə̀ tənà y wẽ́ zú gaga yé." 18Lyì-fɔ̀lɔ̀ òdù tú Yezu sono o bwə̀rh mò o wɔ̀: "Yó-cə́bal nántwə̌, bə̀kɔ́n à mǎ sá wɛ̀rhɛ́, mùnì a nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌?" 19Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Byè yil ǹ nə́ ǹ byẽ̀ nè bə̀ lyì-twə̌? Lò tɛ̀nɛ́ ń wɔ́ lyì-twə̌ ǹdə́ è gə də̀ Yi dúdú yé. 20Ǹ yě nyə́ né gə́ n'ê byili ní. Nə̀ n'ê byili èta: 'Bə̀ká fwə̌l yé; bə̀ká gu lò yé; bə̀ká ŋwɔ̀ yé; bə̀ká gõ̀ kɔma ń ce ǹ dõ nyí ni bùrsì jàà w yé; nyám ǹ da ǹdə́ ǹ ná.' " 21Bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "À zwẽ nyə́ né nə̀myɛ́ gakó à bə̀swɛ́nɛ́ ga kɔn mé yí zà." 22Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Kɔn rə̀dù rə̀ dàl ǹ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́. Zhəl ń kwè kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ zhe mó ń yè, ń zə rə̀ wársɛ́ ń mə tə̀ nə̀mwà, sə́ ká kwɛ̃̀ ń bə̀ ń tó ne, sə́ yẽ̌ bə̀ ǹ m'ǎ nə nə̀cɛ̀ndɛ̀ dɛ̃̌ Arəzana wa." 23Bal mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, ń wu zhìlì dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ ń yà ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal nánfɔ̀lɔ̀. 24Yezu gə́ pwírí bal mɔ́ wu zhìlì èta, n wɔ̀: "Nə̀cɛ̀nà bɛ́ Yi tənà y wẽ́ zú má yə̀ zwini tã̀! 25Yómó gə la gã̀-məshǐm bɔ̀l w tó o lyɛ̃ k'â wɔ́ nàná du nə̀cɛ̀m-bal gə la Yi tənà y wẽ́ zú." 26Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə wɔ̀: "Wɔ́ mɔ̌ lò ń nə wɔ̌ ń mà n nə ń cìn vwǎrh?" 27Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ du numbyíní jàn, rə̀ bə Yi jàn du yé." 28Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ nə́myɛ̌, nə́ yẽ̌ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ y'ǎ zhe mó ne, nə́ tó mó." 29Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ yẽ̌ ǹ kɛ̀lɛ́ ǹdə́ ǹ kɛ̃ ǹdə́ ǹ da-byǎ ǹdə́ ǹ da ǹdə́ ǹ ná ǹdə́ ǹ bə̀sɔ́ná nɛ, Yi tənà y yilə, 30ǹ m'ǎ k'á nə rə̀myɛ́ gakó twər nánzhəzhɔ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́, sə ǹ m'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ ò bàn mɔ́ wa." 31Yezu zə ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y n vò kwã nɛ́, n wɔ̀ bɛ: "Nyǐnə nə́ la Zhərəzalɛm, sə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi nyì-zwennə bé y'à kɛ̃ bə byili Numbyíní Byǐ yil mó má pyìrh. 32Bə̀ byili bə̀ bə̀ má zə mɔ bə pə byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ne, bə fulsi mu, bə tùrh mò, bə pùrh tə̀tàr ń yó, 33bə zə dànə̀shàárɛ bə mà mɔ̀, bə gu mu, sə ń mà n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 34Sə ń kwã-lyì bí yə̀ rə̀ kùr lwar námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé, bə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ y'à nyɛ̌ ǹdə səswalá ta bə̀ yilə. Bə̀ y'à yə̀l rə̀ kùr yé. 35Yezu yà ń kwè sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è la Zheriko mó. E jà lyìlyǒ òdù y'à jě tɛ̃́ sɔ́má y vɔ̃̀ nɛ̀ cɔ w kùr nyí ni ò n'ô lwə̀lə̀. 36O nyɛ̀ɛ̀ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à tó Yezu ni mú dweme ré, o zɛ̃̀ o bwə̀rh bə̀ wɔ́ bə̀kɔ́n dweme rə̀ n'ê dom èta mɔ́? 37Lyì bí zɛ̃̀ bə wɔ̀ bə̀ wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu ń nə́ ń lyɛ̃. 38Lyìlyǒ w zɛ̃̀ o búbwéé o wɔ̀: "Dəvyidi Byǐ Yezu, dǔr à nɔ̀nɔ̀." 39Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Yezu yé né mó zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji lyìlyǒ w búlə́ b'ò yẽ̌ ò sɔ̀ w nɛ. O zɛ̃̀ o kwɛrhɛ o búbwéé dwini shãã ga o wɔ̀: "Dəvyidi Byǐ, dǔr à nɔ̀nɔ̀." 40Yezu swə́rh n zhì, n zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ zə w bə bà. Ò gə́ bwəlse, n zɛ̃̀ n bwə̀rh w n wɔ̀: 41"Bə̀kɔ́n ǹ nə́ ǹ yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ ǹ yilə?" Lyìlyǒ w wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ púr à yírhə́ né." 42Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Púr ǹ yírhə́ né ń nyǐ. Ǹ gə́ zhí ni mú ce ǹ nɔ ǹ cìnə̀." 43Ò yírhə́ né já púr, o zɛ̃̀ o tó Yezu kùr ò m'ô cèrhé Yi. Lyì bí gakó gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə̀myɛ zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\