Lwiki 19

1Yezu yà ń tó Zheriko ń nə́ ń lyɛ̃. 2Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ cɔ w wa, ń yil Zəshe, ń yà ń wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé yó-cə́bal, n jà ń yà ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal. 3N zɛ̃̀ ń nə́ ń pyà ń gə́ mà n tó né n nə Yezu, n lwar ń párá. Sə ń gə́ ń yà ń nyɛ̌ nánkùkùlí, lyì bí myɛ j'à y'à já mɔ́ ce, ń yà ń wàr ń la mɔ nɔ yé. 4N zɛ̃̀ n dùr n tó yé n vò n jì cǒ òdù yó, Yezu gə́ la mə̀gã̌ tó n lyɛ̃ mɔ́, mùnì ga n ŋwɛ̀nɛ́ n nə mɔ. 5Yezu gə́ tú n yí gàà, n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌ cǒ w yó, n wɔ̀ Zəshe ne: "Ce jàn nɛ́ ń só tɛ̃́ làlà, bə̀ zà wɔ́ ǹmyɛ́ sõ kɛ̀lɛ́ w à la nɛ́ zul." 6Zəshe só tɛ̃́ ǹdə́ yə̀wǎl, n dùr n vò n zwẽ mo ń sõ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 7Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nɔ mɔ ń zhə̀l Zəshe sõ mó zɛ̃̀ bə̀ n'ê ŋwúŋwùní bə̀ zhe: "Ń zhə̀l n zul lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń zwẽ Yi nyə́ né sõ kɛ̀lɛ́ wa." 8Zəshe zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌, n wɔ̀ Cinu ni: "Yó-cə́bal, nyǐ à má bɔ̀n à kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à zhe mó kə̀kàlà a pə nə̀mwà nɛ̀. Sə à gə myìnì lò a zwẽ ń wársɛ, à má ká càrh mɔ̀ sɛ̀ twər rə̀na." 9Yezu zɛ̃̀ n zɔ̀m ń yò n wɔ̀: "Kɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ lyì bí nɔ Yi vwǎrh mɔ́ zà, bə̀ mɔ̀bɔ́ myɛ wɔ́ Abəraham byǐ. 10Numbyíní Byǐ tú byɛ̀bɛ́ bə̀ jé mó pyǎ sə n zwẽ bɛ." 11Lyì bí y'à n'ê cili Yezu zɔ̀mà nɛ́. Sə ń gə́ tú n bwəlse Zhərəzalɛm n zhɛ̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bùl bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ má bə̀ èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́. Rə̀myɛ́ ce, n zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: 12"Bal mə̀dù ń dwí rí y'à wɔ́ pyə̀-dwí, n zɛ̃̀ ń la cɔ kɔ̀bɔ́ ò nyɛ, mùnì ga bə pɔ̃ pyɛ̀lɛ̀ gàà sə n ká n kwɛ̃̀ n bə̀ jè. 13Ń gə́ tú ń la shə́r yó, n byẽ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ shíyə́, n pə dwã zɔ̌m tum wársɛ lò gakó ne, n wɔ̀ bɛ: 'Zwẽnə á m'á dɔ̌l, á m'á dɛ̃̀ à kwã̀ɔ̃̀ mɔ́.' 14"Sə ń cɔ w cìcì lyì bí y'à bə mə só yé. Bə zɛ̃̀ bə twĩ̀ lyì cɔ w kɔ̀bɔ́ ń la mɔ́ wa, bə̀ bə̀ zhəl bə wɔ̀ cɔ w lyì bí ni, bə̀ bə̀myɛ́ t'â yǎl bə̀ ń yál bə̀ pyɔ̌ yé. 15"Sə ń gə́ yú cɔ w wẽ́, bə pɔ̃ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bə zhɛ̀, n zɛ̃̀ n ká n kwɛ̃̀ n bə̀ jè. N zɛ̃̀ n ce bə byẽ̀ kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé byɛ̀bɛ́ ń yà ń pɔ bɛ wársɛ́ mɔ́, mùnì n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ dɔ̌l bə nə ǹdə́ sɛ mɔ́. 16"Ń tùntùnnə̀ mó mɔ̀bɔ́ ń tó yé n yí mú wɔ̀ mɔ̀: 'À yó-cə́bal, à zə wársɛ́ shɛ̀bɛ́ ǹ yà ǹ pɔ nɛ mɔ́, a nə wársɛ dwã sə̀ du si twər shíyə́.' 17Pyɔ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Ǹ wɔ́ tùntùnnə̀ nántwə̌, bə̀ ǹ yàl wu-põ̀ cə́bal kɔn námpɔ́lɛ́ yilə. À má pɔ̃́ cɛmɛ shí ń cìní.' 18"Ń kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ bə̀lyè nyǎn mɔ́ bə̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À yó-cə́bal, à zə wársɛ́ shɛ̀bɛ́ ǹ yà ǹ pɔ nɛ mɔ́, a nə wársɛ dwã sə̀ du si twər rə̀nu.' 19Pyɔ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'À má pə cɛmɛ nə̀nu ǹmyɛ nɛ ń cìní.' 20"Mɔ̀bɔ́ ń tà-kwã n yí mú wɔ̀: 'À yó-cə́bal, nyǐ wársɛ́ ǹ yà ǹ pɔ nɛ mɔ́. À y'à co se kàmə̀-jɛ̃̀ wà, a lyẽ a cĩ́ dɛ̃̌. 21Ǹ gə́ zum dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, ywẽ zɔ nɛ, b'à yě bə̀ ǹ ya ń kwè kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yə̀ cĩ́, ń jə̀r ǹ gə́ yə̀ má dwì.' 22"Pyɔ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: 'Ǹ də̀ tùntùnnə̀ nántwə̌ yé. Wɔ́ ǹ cìcì nyì-zɔ̀mà nɛ́ à la má kə́ ǹ bùrsí. Ǹ yě b'à zum dɛ̃́dɛ̃́, à yá kwè kɔn dɛ̀bɛ́ à yə̀ cĩ́, a jə̀r à gə́ yə̀ má dwì. 23È nə wɔ́ byè yilə, ǹ yə̀ à wársɛ́ pɛ bə cĩ́ sə̀ gə́ má pù mə̀gã̌? Èta, à y'à má ká kwɛ̃̀ a bá zwẽ se ǹdə́ sə̀ twírí yə́.' 24N zɛ̃̀ n wɔ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ nɛ: 'Zwẽnə wársɛ́ námpɔ́lɛ́ y à y'à pɔ mɔ mɔ́ cìcì á pə mɔ̀bɔ́ ń zhe dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ nɛ.' 25"Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: 'Yó-cə́bal, sə ń gə́ yà ń jɛ̀rɛ̀ ń zhe shí mú.' 26"Yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 'À n'â wə̀l ába: mɔ̀bɔ́ ǹ zhe, bə̀ yá pɔ̃́ ń mə́ súlí; sə mɔ̀bɔ́ ǹ bə zhe, bə̀ má zwẽ tɛ̀bɛ́ námpɔ́lɛ́ y ǹ zhe mó myɛ cìcì.' 27N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: 'Zana byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à t'â yǎl b'à yál bə̀ pyɔ̌ mɔ́, á b'ǎ gu à yírh wə.' " 28Yezu gə́ byili rə̀myɛ́ n zhɛ̀, n zhǐr n tó bə̀ yé bə̀ m'ê la Zhərəzalɛm. 29N bə̀ n bwəlse Bɛtəfazhɛ ǹdə́ Betəni. Cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ səta. N zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kwã-lyì bí bə̀lyè, n wɔ̀ bɛ: 30"Zhəlnə cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ á yé né mó wə. Á gə tú á n'á zwì ò wẽ́, á m'ǎ nə bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ è lyẽ tɛ̃́, lò gwẽ̌ yə̀ kùr è yó cĩ́ gaga yé. Lwə̌rnə y á m'á bà. 31Lò gə bwə̀rh ába bə̀ wɔ́ byè yil á n'á lwə̌r yə, s'á wɔ̀: 'Cinu zhe è tum.' " 32Bə zhǐr bə vò bə yí bə nə kɔn gakó ǹdə ń gə́ byili bi ní. 33Bə̀ gə́ y'à n'ê lwə̌r bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ y yi ní, è cìnə́ bwə̀rh bè bə wɔ̀: "Byè yil á n'á lwə̌r bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ yá?" 34Bə wɔ̀: "Cinu zhe è tum." 35Bə lwə̌r yə, bə zə y bə mé bə̀ Yezu sono, bə lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ è yó, bə zɛ̃̀ bə ce n jòm. 36N zhǐr ń la ǹdə́ lyì bí n'ê lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ tɛ̃́ sɔ́má y yó. 37Ń gə́ tú ń nə́ ń swé Olyivyəəré pyɔ̀ w n bə̀ ń nə́ ń bwəlse Zhərəzalɛm, ń kwã-lyì bí nánjə̀jóló w gakó já zɛ̃̀ bə̀ n'ê fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀, bə̀ n'ê kǎrh bə̀ m'ê cèrhé Yi màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à nɔ mɔ́ yilə. 38Bə̀ y'à n'ê wə̀lə̀: "Cinu mà n cĩ́ bwəl pyɔ̌ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó! Sə yə̀-zùlə́ yə̀ Arəzana wa! Sə Yi nə còrhó dɛ̃̌ Arəzana wa!" 39Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ mó wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, bú ǹ kwã-lyì bí bə yẽ̌ bə̀ sɔ̀ɔ̀rɛ́ nɛ." 40N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À n'â wə̀l ába: bə̀ gə yẽ̌ bə̀ sɔ̀ɔ̀rɛ́ nɛ, wɔ́ nə́kulə né nə̀ má bya." 41Yezu gə́ tú n bwəlse Zhərəzalɛm, n nə cɔ w kǎlsɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń kúrh ò lyì bí ni ń zhe: 42"Á yə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má pə ába yə̀-zùlə́ mó lwar zà yé, á j'ǎ k'á wàr á la rɛ lwar èlǎsɛ̃́ yé. 43Nyǐnə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, á zwə̀ bé má kə́kɛ́lɛ́ á cɔ w púlə́púlə́, bə pyi á nyí ni. 44Bə̀ má wǔr á jìsí gakó, bə pyárh ába bə gu. Bə̀ t'â la jì èdù ga nɛ yõ̌ e zhì dɛ̃̌ yé, b'ǎ yə̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi tú rə gwɛ̃ ába mɔ́ lwar yé." 45Yezu zɛ̃̀ n zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n ji kùr ń nə́ ń jì lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè wẽ̀ dé mó gakó n ce pwẽ̀ nè, n wɔ̀ bɛ: 46"Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'À jì y bá yə̀ Yi-co jì.' " N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ zɛ̃̀ á zə èmyɛ́ mɔ́ e jǐrh ŋwɔ̀là jàà." 47Ń yà ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ twéé gakó, sə vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ cɔ w yó-cìnə́ bé y'à n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né bə gu mu. 48Sə bə̀ y'à yə̀l bə̀ gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́ bə zə mɔ yé, bə̀ cɔ w lyì bí gakó y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ náàcɛ̀nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\