Lwiki 2

1Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, pyɔ̌ Səzaarɛ Ogusti pɔ nyí bə̀ bə̀ gál lũ lyì bí púlə́púlə́. 2Gál mɔ́ mə̀myɛ́ mə̀ yàl gál nã́yéé mó. Mə̀ gàl ǹdə́ Kwirinyuusi yà ń wɔ́ Siri tənà y yó-cə́bal. 3Lyì bí gakó y'à zhə̀l gál mɔ́, lò gakó ń da-dǒ wə. 4Zhozefu yà ń wɔ́ pyɔ̌ Dəvyidi kwálá y lò. Rə̀myɛ́ ce n zɛ̃̀ n zhǐr Nazarɛtɛ nɛ, Gəlile tənà y wa, n vò Zhide tənà y wa, Dəvyidi da-dǒ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Bɛtələyɛm mɔ́ wa, 5mùnì bə kɛ̃ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̃ Marɛ. Marɛ jà ń yà ń zhe pǔ. 6Bə̀ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà yi ní, Marɛ lul dɛ̃ rɛ́ tú e yí. 7N lù bal-byǐ. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń yàl ń byǐ nã́yə́ə́ mó. Sə bə̀ yə̀ jàà nɛ zhələ bé jì y wẽ́ yé. Rə̀myɛ́ yilə, n pyípyílí mu ǹdə́ kàmə̀-jɛ̀rh, n cĩ́ mu vwàmá kùlkṍ wə. 8Vwã̌-ènɔ̀nà y'à n'ê zwɛ̃̀ gàà, gɔ w wa, bə̀ m'ê yìlì bə̀ pyììsì. 9Cinu màlɛ́ka èdù lyí bi. Cinu zùwə́ y pwẽ̀ dé yə̌r rə kə́kɛ́lɛ́ bɛ. Ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə bɛ. 10Màlɛ́ka y zɛ̃̀ e wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á dùr ywẽ yé. Nyǐ à zhe yò-ècɔ̀nɔ̀ à la ába byilu. Ò má yə̀ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ dwí rí púlə́púlə́ yilə. 11Bə̀ lùl mɔ̀bɔ́ ń la ába zõ mó zà Dəvyidi da-dǒ wə. Ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó, Cinu mú mɔ̀bɔ́ Yi y'à bwəl nyí bə̀ rə̀ má twĩ̀ n bə̀ mɔ́. 12Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má ce á lwar ń párá: á m'ǎ nə byì-shɛ̀mɛ́ bə̀ pyípyílí ǹdə́ kàmə̀-jɛ̀rh, è pyě vwàmá kùlkṍ wə." 13Rə̀myɛ́ yó, Arəzana màlɛ́kabá nánzhəzhɔ̌ tú bə súlí màlɛ́ka y nɛ, bə̀ n'ê cèrhé Yi bə̀ zhe: 14"Yi nə còrhó dɛ̃̌ Arəzana wa, sə yə̀-zùlə́ jòm cɛ yó ǹdə́ numbyínə́ bé rə̀ só mó!" 15Màlɛ́kabá gə́ kwɛ̃̀ bə vò dɛ̃̌, vwã̌-ènɔ̀nà bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l dwã nɛ: "Bànà nə́ lyɛ̃ nə́ yí Bɛtələyɛm, nə́ nə yò w ò wɛ̀rhɛ́, Cinu cĩ́ nə́ba ò nyí mú." 16Bə zhǐr bə vò làlà, bə yí bə nə Marɛ ǹdə́ Zhozefu ǹdə́ byì-shɛ̀mɛ́ y è pyě vwàmá kùlkṍ w wə. 17Bə̀ gə́ nɔ byì-shɛ̀mɛ́ yá, bə zɛ̃̀ bə cĩ́ kɔn dɛ̀bɛ́ màlɛ́ka y y'à byili bi bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ námpɔ́lɛ́ y èmyɛ́ yil mó. 18Vwã̌-ènɔ̀nà bɛ́ zɔ̀mà nɛ́ jàr byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cili mú gakó, 19sə Marɛ yà ń nə́ ń cĩ́ ywẽ̀ nə̀myɛ́ gakó ń wẽ́, ń nə́ ń tɛ́rɛ́ nɛ. 20Vwã̌-ènɔ̀nà bɛ́ ká kwɛ̃̀, bə̀ n'ê shènè Yi, bə̀ m'ê cèrhé re, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zhã̌ nyɛ̀ɛ̀, bə̀ yírhə́ já nə mɔ́ yilə. Kɔn gakó yàl ǹdə màlɛ́ka y gə́ y'à byili bi ní. 21Dwã nyàlpyɛ̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y lul lé kwã nɛ́, dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mə̌ dwã sə bə gõ̀ y mó gə́ tú e yí, bə co è yil bə̀ Yezu, yil lé tɛ̀bɛ́ màlɛ́ka y y'à byili ǹdə́ ń ná yà ń gwẽ̌ bə ń pǔ zhe mó. 22Kɛ̃ lul jìmdí vǔr dɛ̃ rɛ́ gə́ tú e yí, Zhozefu ǹdə́ Marɛ wɛ̀rhɛ́ ǹdə Muyiisi gə́ yà ń pɔ nyí ní: bə̀ zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y bə mé vò Zhərəzalɛm, bə pə Cinu ni, 23ǹdə Cinu nyí rí sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ byili ní. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Kɛ̃ gə lùl ń byì-yə́ə́, è gə wɔ́ bal, wɔ́ Cinu ń cǐ yə." 24Bə pə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Cinu nyí rí sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ vwĩ̀ rí zwə́l yil mó myɛ: "Épwə̌nse sə̀lyè, ráá épò-bwǎlsɛ sə̀lyè." 25Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́, ń yíl Shəmənyɔ̃. Bal mɔ́ ńmyɛ̌ yà ń wɔ́ wu-cángá cə́bal, ń yà ń nə́ ń cèrhé Yi. Ń yà ń nə́ ń dɛ̃̀ mɔ̀bɔ́ ń mà n zwẽ Esərayɛl lyì bí. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ. 26È y'à byili mu bə̀ ń mà n nə Kristə mó, mɔ̀bɔ́ Cinu la tũ̌ mú, éfòró n zɛ̃̀ n cì. 27E ce n vò Yi jù wə̀. Yezu da ǹdə́ ń ná gə́ zə mɔ bə mé bə̀ Yi jù w bə̀ la wɔ̀rhɔ́ ǹdə nyí rí gə́ y'à n'ê byili ní, 28Shəmənyɔ̃ cèlè ń jɛ̀rh n zwẽ mo, n zɛ̃̀ ń nə́ ń ce Yi nə̀bán ń zhe: 29"Cinu, èlǎsɛ̃́, ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Yẽ̌ ǹ tùntùnnə̀ mó ne n vò ǹdə́ yə̀-zùlə́, 30b'à yírhə́ nɔ mɔ̀bɔ́ ǹ twĩ̀ nə́ zõ yil mó. 31Ǹ twĩ̀ mù lyì bí gakó yírhə́ nə mɔ. 32Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ pwẽ̀ dé rə̀ má ce lũ lyì dwí gakó lwar ǹ párá, e jà ń mà n ce ǹ dwí Esərayɛl lyì bí nə còrhó." 33Kɔn dɛ̀bɛ́ Shəmənyɔ̃ yà ń nə́ ń zɔ̀m bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y yil mó y'à jàr è da ǹdə́ è ná. 34Shəmənyɔ̃ lwə̀l Yi bwəl bə̀ yó, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Marɛ nɛ: "Yi twĩ̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ Esərayɛl lyì nánzhəzhɔ̌ yò zhìlù, ǹdə́ bə̀ nánzhəzhɔ̌ yò kɔrhɔ yilə. Ń mà n byili Yi pùbùlə̀, sə lyì bí má mà nyə̀-pɔ̌. 35Ń mà n byili lyì nánzhəzhɔ̌ wun bùlə̀. Sə ǹmyɛ́ cìcì mú, kɔn má yì mú ǹdə wɔ́ shǐ bə̀ mé zò mó ta." 36Kɛ̃ mə̀dù myɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Annɛ, ń yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə. Ń da mɔ́ yà ń wɔ́ Asɛɛrɛ kwálá lò, ń yíl Fanəwəə. Annɛ yà ń cɛ dɛ̃́dɛ̃́. Ń yà ń wɛ̀rhɛ́ byinə nyàlpyɛ̀ ǹdə́ ń byal mɔ́. 37Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń byal mɔ́ cì n yẽ̌ mo, sə ń kə́ ń yə̀ byal dõ jí yé. Ń yà ń yú byinə shə́-lyɛlɛ ǹdə́ nə̀na. Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ Yi jù w twéé gakó, ń nə́ ń lyẽ ń nyí, ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ Yi-co, ń mə́ ń cèrhé Yi cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga. 38Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, ńmyɛ bə̀ n zù bə̀ yó, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhé Yi, ń mə́ ń zɔ̀m bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y zɔ̀mà ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê dɛ̃̀ Zhərəzalɛm cìn nɛrɛ́ y dɛ̃ rɛ́ mɔ́. 39Zhozefu ǹdə́ Marɛ gə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə Cinu nyí rí gə́ n'ê byili ní bə zhɛ̀, bə ká zə Yezu bə kwɛ̃̀ bə vò bə̀ da-dǒ Nazarɛtɛ, Gəlile tənà y wa. 40Bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y y'à n'ê byìlə̀. È jàn dɛ́ ǹdə́ è surhə né ga y'à n'ê súlí, sə Yi y'à só yə. 41Byin byin gakó Pakɛ y címsí gə yúwə́, Yezu da ǹdə́ ń ná y'à n'ê zhə̀l bə̀ jí si Zhərəzalɛm nɛ́. 42Yezu gə́ tú n yí byinə shí ǹdə́ nə̀lyè, bə̀ zə mɔ bə vò Zhərəzalɛm ǹdə bə̀myɛ́ gə́ n'ê zhə̀l byin byin gakó ta. 43Címsí gə́ tú sə zhɛ̀, bə ká kwɛ̃̀ bə̀ la jè, sə Yezu yà ń mɛ̃ Zhərəzalɛm nɛ́. Zhozefu ǹdə́ Marɛ j'à yə̀ lwar yé. 44Bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó bə shí Zhərəzalɛm mɔ́ wẽ́. Sə bə̀ zhə̀l dɛ̃ námpúm, bə zɛ̃̀ bə ji kùr bə̀ n'ê pyà mɔ̀ bə̀ dwí lyì bí ǹdə́ bə̀ dɔwabá wẽ́, 45sə bə̀ yə̀ mɔ nɛ yé. Bə zɛ̃̀ bə ká n'ê pyà mɔ̀ bə mé la Zhərəzalɛm. 46Bə̀ dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, bə vò bə nə mɔ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, ń jě tɛ̃́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé cəcəl wə, ń nə́ ń cili bə̀ zɔ̀mà nɛ́, n jà ń nə́ ń bwə̀rh bè zɔ̀mà. 47Sə surhə né nyɛ̀bɛ́ ń yà ń mə́ ń lyár bɛ mɔ́ y'à n'ê jàr byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ gakó. 48Ń da ǹdə́ ń ná gə́ tú bə nə mɔ, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Ń ná zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "À byǐ, byè yil ǹ wɛ̀rhɛ́ nə́ba èta mɔ́? Nyǐ, àmyɛ́ ǹdə́ ǹ da wun zhìlì nə́ m'é pyà mɔ́." 49Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á y'ǎ n'á pyà nɛ̀? Á yə̀l bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nɛ b'à cili à Da tumə né sõ nà?" 50Sə bə̀ yə̀ ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ kùr nyɛ̀ɛ̀ yé. 51N zɛ̃̀ n ká n tó be n vò Nazarɛtɛ. Ń yà ń nə́ ń zwẽ bə̀ nyí ni, sə ń ná yà ń nə́ ń cĩ́ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ gakó ń wẽ́. 52Sə Yezu yà ń nə́ ń byìlə̀. Ń lárma mɔ́ ǹdə́ ń tùm-ècɛ̀nà ga yà n'ê súlí Yi ǹdə́ numbyínsí yírhə́ wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\