Lwiki 20

1Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni, ń mə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ náncɛsɛ́ zɛ̃̀ bə bə̀ ń sono, bə wɔ̀ mɔ̀: 2"Byili nə́ba ǹ gə́ nɔ sɔ́má mə̀gã̌ ǹ mə́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́. Mɔ̌ lò ń pɔ mɔ́ sɔ́má y èmyɛ́?" 3N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ la ába kɔn rə̀dù bwə̌rh. 4Nɛ̃̌-shɔ mɔ́ Zhã yà ń nə́ ń pɛ mɔ́, wɔ́ Yi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ́, ráá numbyínsi sõ?" 5Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Nə́ gə wò bə̀ wɔ́ Yi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ́, ń mà n bwə̀rh nə́ba bə̀ wɔ́ byè yil nə́ yə̀ ń zɔ̀mà nɛ́ zwẽ? 6Nə́ gə k'é wò bə̀ wɔ́ numbyínsi sono ń nɔ sɔ́má nɛ́, lyì bí gakó má zə nə́kuuli bə dul nə́ba bə gu, bə̀ bə̀ gakó yě bə̀ ń yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə." 7Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Nə́ yə̀l ń gə́ nɔ sɔ́má mə̀gã̌ yé." 8Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ t'â la ába à gə́ nɔ sɔ́má y mə̀gã̌ à m'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ byilu yé." 9Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə lyì bí ni n wɔ̀: "Bal mə̀dù ń yà ń zhele cèmé nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə nə̀ byǎ bɛ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ ń cɛ wa, n zɛ̃̀ n kwè lyì n cĩ́ nə̀ nyí ni bə̀ n'ê nyǐ nə̀ yò, n zhǐr n vò jàà kɛ̀bɛ́ è nyɛ, n jòm gàà n dɛnɛ dɛ̃́dɛ̃́. 10"Cèmé né byǎ bɛ́ gə́ tú bə byì yi ní, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù bə̀ ń zhəl byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó sõ, n zwẽ ń cəl lé n bə̀ n pɔ̃, sə bə̀ zɔ mɔ bə mà, bə ká càrh mɔ̀ nánfò. 11N zɛ̃̀ n kə́ n twĩ̀ ń tùntùnnə̀ dõ bə̀ sõ. Bə mà mɔ̀, bə tùrh mò, bə càrh ńmyɛ nánfò. 12N kə́ n twĩ̀ ń dõ bə̀ sõ kə́dò, sə bə̀ cɛ̀mɛ̀ ńmyɛ, bə jì mù bə ce pwẽ̀ nè. 13"Cɛ y cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n bwə̀rh ń cìn n wɔ̀: 'Byè à má wɛ̀rhɛ́ èlǎsɛ̃́? À má twĩ̀ à byì-sónó w bə̀ sõ. Dɛ̀ga bə̀ má nyɛ̀ ńmyɛ̌.' 14"Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó gə́ nɔ mɔ ń bànà, bə wɔ̀ dwã nɛ: 'Nyǐnə mɔ̀bɔ́ ń la bə̀ n cìní ń da jɛ̃̀-kɔn dɛ́ mɔ́. Bànà nə́ gu mu, sə nə́ cìní ri.' 15Bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə du bɔ́ɔ́ w wa, bə gu." Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n bwə̀rh lyì bí n wɔ̀: "Wɔ́ etər cɛ y cə́bal mɔ́ mà n wɛ̀rhɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ ń cèmé né yò w mó né? 16Ń mà n vò n gu bi, n zɛ̃̀ n cĩ́ lyì dwã ń cɛ y nyí ni." Lyì bí byɛ̀bɛ́ Yezu yà ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Kɔn wàr yé." 17N kwẽ̌ n nyǐ bi n wɔ̀: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Wɔ́ nə́kulu w kɔ̀bɔ́ jì-lùrnə̀ bé y'à vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́, ò jǐrh jì y jàn nə́kulu wə́.' Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ kùr wɔ́ byè? 18Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń tu nə́kulu w òmyɛ́ yó, ń mà n cɛ̀mɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə lò mɔ̀bɔ́ nə́kulu w òmyɛ́ tu ń yó, ò má bɔbwɛlɛ mɔ n jǐrh ǹdə shó ta." 19Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé lwar bə̀ wɔ́ bə̀myɛ́ yil Yezu ju səswalá y èmyɛ́. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né sə bə zə mɔ, sə lyì bí ywẽ y'à zhe be. 20Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê yìlì mù, bə twĩ̀ lyì ń sõ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ wɔ́ wu-cángá cìnə́ ta, bə̀ la zhẽ̀ mò ǹdə́ zɔ̀mà, mùnì bə ŋwɛ̀nɛ́ bə tó gàà bə zə mɔ bə pə cɔ w yó-cə́bal mɔ́ nɛ, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń zhe ŋwɔ̀nɔ́. 21Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh Yezu bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, nə́ yě bə̀ ǹ còrhò mó wɔ́ cángá, ǹ tá ǹ cír lò ǹdə numbyínə́ bé ta yé, ǹ nə́ ǹ cèrhè Yi sɔ́má y zhə̀n zhə̀nà. 22Sɔ́má ŋwɛ́nɛ́ bə̀ nə́ pə myə̌l-kwǎndɛ́ Səzaarɛ nɛ, ráá sɔ́má tɛ̀nɛ́?" 23Sə Yezu lwar bə̀ wɔ́ zhẽ́ bə̀ n'ê yǎl bə̀ zhẽ̀ mò, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 24"Zəna wár-kùlì èdù á bə̀ a nyìwé. Èsə̃̌yùlú w ǹdə́ yil lé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è yó mó wɔ́ mɔ̌ nyǎn?" Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Səzaarɛ nyǎn." 25N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "È gə́ wɔ́ èta, s'á pə Səzaarɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ ń nyǎn dɛ́ mɔ́, s'á pə Yi myɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀ nyǎn dɛ́ mɔ́." 26Bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə zə mɔ ń zɔ̀mà nɛ́ wẽ́ lyì bí yé né yé, bə̀ ń lyə́lyɛ́ɛ́rɛ́ jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Bə̀ k'ê yə̀ kɔn dõ zɔ̀m yé. 27Lyì jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Sadəsənyɛbá, bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ cùùrì má bwìrhì yé. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ jàlà zɛ̃̀ bə tú Yezu sõ, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 28"Yó-cə́bal, nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, Muyiisi pɔ nə́ba nyí n wɔ̀: 'Lò gə jú kɛ̃ n zɛ̃̀ n cì n yẽ̌ ń kɛ̃ mɔ́ nɛ, ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ, sə ń nyɛ̃́ jí ń kɛ̃ mɔ́, n zə mɔ n lù bə̀sɔ́ná mɔ̀bɔ́ ń cu mú yilə.' 29"E jà byǎ bwàlpyɛ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ da nɛ. Bə̀ náncɛ y jí kɛ̃, n cì n yẽ̌ kɛ̃ mɔ́ nɛ ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. 30Mɔ̀bɔ́ ń pú mu mú zɛ̃̀ n jí kɛ̃ mɔ́, ńmyɛ cì n yẽ̌ mo. 31Mɔ̀bɔ́ ń kə́ n pú mú myɛ jí kɛ̃ mɔ́. Èta èta, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga jú kɛ̃ mɔ́, bə cì bə yẽ̌ mo. Mə̀dù ga yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ yé. 32Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɛ̃ mɔ́ myɛ zɛ̃̀ n cì. 33Sə cùùrí nə gə tú è bwìrhì, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga já jí kɛ̃ mɔ́, wɔ́ mɔ̌ ń mà n cìní mu?" 34Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bala ǹdə́ kana n'ê jí dwã lũ w kɔ̀bɔ́ wa, 35sə lyì bí byɛ̀bɛ́ Yi la ce bə bwìrhì bə nə lũ w kɔ̀bɔ́ ò bàn mɔ́ k'ê t'â la dwã jú yé. 36Bə̀ gə́ bwìrhì mú ce, bə̀ má yə̀ ǹdə màlɛ́kabá ta, bə yə̀ Yi byǎ. Bə̀ k'ê wàr bə̀ la cú yé. 37"È gə wɔ́ cùùrì bùrhù yò w shò-kwã nɛ́ mɔ́, wɔ́ Muyiisi cìcì ń byili rə̀myɛ́ pamparɛ̃ɛ̃ ń sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, bə̀ ń gə́ zɔ̀m sɔ̀lɔ̀ w myǐn mú y'à zhe ò wẽ́ mó zɔ̀mà yi ní, ń byẽ̀ Cinu bə̀ 'Abəraham Yi, ǹdə́ Yəzakɛ Yi, ǹdə́ Zhakɔɔbɛ Yi.' " 38Yezu súlí n wɔ̀: "Yi wɔ́ lyì-nyìrh Yi, rə̀ də̀ lyì-cùùrì Yi yé, bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ Yi lyì mú wɔ́ lyì-nyìrh rə̀ yé né." 39Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, ǹ zɔ̀m cɛ̀nɛ̀." 40Ń gə́ zɔ̀m èta mɔ́ ce bə̀ k'ê kwàl sə bə bwə̀rh mò kɔn dõ yé. 41Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Etər bə̀ tó né bə̀ n'ê wə̀l bə̀ Kristə mó wɔ́ Dəvyidi byǐ? 42Dəvyidi cìcì zɔ̀m Nwíísí sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ n wɔ̀: 'Cinu Yi wò à Cinu ni: bə̌ jòm à jə̀jĩ́ ni, 43kɔn mé yí a ce ǹ nɔ̀ ǹ zwə̀ bé ǹ nə̀rh kùr wə̀.' 44Etər Kristə mó mà n zɛ̃̀ n tó né ń yə̀ Dəvyidi byǐ, Dəvyidi cìcì jà n byẽ̀ mò bə̀ Cinu?" 45Lyì bí gakó y'à n'ê cili Yezu zɔ̀mà nɛ́. Ń zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: 46"Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə Muyiisi nyə́ né byilnə bé ta yé. Bə̀ só kàmə̀-zù-èdwààlɛ̀ zú bə mé jíl. Bə̀ só sə lyì bí ce be náàcɛ̀nɛ́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wa. Bə̀ gə yú dwã-gùlú jìsí wẽ́, bə̀ só sə bə jòm yé né. Bə̀ gə yú címsi kùjú jàà wà, bə̀ só sə bə jòm lyì-fwààlɛ́ jààsɛ́ wa. 47Bə̀ n'ê kɔkɔlɛ ejə̀nə̀ jɛ̃̀-kɔn gakó bə̀ yẽ̌ be. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi-cər nándə̀dwààlɛ̀ mùnì ga lyì bí nyǐ bi ǹdə lyì-twə̌rh ta. Bə̀ má nə còrhò-tum nánfɔ̀lɔ̀ du lyì bí dwã bɛ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\