Lwiki 21

1Yezu kwẽ̌ ń yé dɛ̃̌, n nə nə̀cɛ̀nà bɛ́ bə̀ n'ê lwé bə̀ wársɛ́ Yi jì y pansɛ́ ló jàà y wa. 2N nə ejə̃̀-kɛ̃ mə̀dù ń yà ń wɔ́ zúzúnú cí, ńmyɛ ló wársɛ sə̀lyè né. 3Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ejə̃̀-kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ zúzúnú cí, sə ń ló du lyì bí gakó. 4Lyì bí dwã bɛ́ wɔ́ wársɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ bə sə̀ tum zhe mó bə̀ ló né, sə ńmyɛ̌ gə́ bə zhe mó, wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń yà ń zhe ń la mə n yìlì ń cìn mú gakó ń ló né." 5Lyì jàlà y'à n'ê zɔ̀m Yi jì y cɛ̀nɛ̀ rɛ́ yò, bə̀ zhe bə̀ bə̀ lù y ǹdə́ nə́kulə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn, bə̀ kwɛrhɛ y ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ lyì bí pɔ Yi ni mú. 6Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, tɛ̀bɛ́ á nə mɔ́ gakó má wǔr rə ló tɛ̃́. Nə́kulu òdù ga t'â la ò dõ yó mãɔ̃ yé." 7Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, dǒ rə̀myɛ́ má wɛ̀rhɛ́? Sə wɔ́ myɔrhɔ kɔ̌ ò má byili dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́?" 8N wɔ̀ bɛ: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á yẽ̌ bə jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. Lwarna bə̀ lyì nánzhəzhɔ̌ má bə̀ ǹdə́ àmyɛ́ yil lé, sə lò gakó mà n wɔ̀ bè wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó, bə̀ kɔn gakó zhɛ̀ rə zhɛ̀, s'á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á tó be yé. 9Á gə tú á nyɛ̌ bə̀ n'ê zɔ̀m búlə́ yò, bə̀ n'ê zɔ̀m bə̀ lyì bí bə shɛ̀ bə̀ yó-cìnə́ bé nyí ni zõ, s'á bə̀k'á dùr ywẽ yé, bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə rə̀myɛ́ jɛ̀rɛ̀ rə wɛ̀rhɛ́, sə è t'â la lũ zhɔ̌ yál gwẽ̌ yé. 10Cɛmɛ má zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; tənə̀rh má zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; 11cɛ y má zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́; nɔrh ǹdə́ címsi má yə̀ jààsɛ̀ nánzhəzhɔ̌ wẽ́; màmyaarhɛ ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê zɛ̃̀ wu ni má wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ yi wə. 12"Sə bə̀ má jɛ̀rɛ̀ bə zə ámyɛ̌, bə nwɛ̀nɛ̀ ába, bə zə ába bə vò dwã-gùúlí jìsí wə, bə kə́ á bùrsì, bə ce ába byə̀nə́-jù wə̀. Bə̀ má zə ába bə vò pyǎ ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ yó-cìnə́ sono àmyɛ́ yilə. 13Rə̀myɛ́ gakó má ce á yə̀ à zhə̀n-cínnə. 14"Á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á tɛ́rɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ á la zɔ̌m á m'á zwẽ á cìn mú á wẽ́ yé. 15Wɔ́ àmyɛ́ cìcì à má pə ába surhə á m'á zɔ̀m, á zwə̀ bé t'â la ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ zhì á yé né, bə mà nyə̀-pɔ̌ yé. 16Á dabá ǹd'á nábá ǹd'á da-byǎ bɛ́ ǹd'á dwí lyì bí ǹd'á dɔwabá cìcì bá myìnì ába bə pə bə za. Bə̀ má gu á jàlà. 17Lyì bí gakó má tə̀ àmyɛ́ yil bə jí zùùrì ǹd'ába, 18sə á ywésé èdù ga t'á la jó á yó w yé. 19Pyɛ́nɛ́na á cìn á zhì, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ má zwẽ ába." 20Yezu súlí n wɔ̀: "Á gə tú á nɔ shə̀dɛ́ɛ́sɛ sə̀ tú sə kə́kɛ́lɛ́ Zhərəzalɛm, s'á lwar bə̀ cɔ w cɔ̌ mɔ́ yú mə zhɛ̀. 21Rə̀myɛ́ yi ní, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ Zhide né sə bə dùr bə vò pyààrɛ́ wa. Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ cɔ w cìcì wẽ́, sə bə du bə dùr bə vò yé né. Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ gɔ nɛ́, sə bə̀ bə̀ká ké bə̀ cɔ w wẽ́ yé. 22Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ má yə̀ còrhò-tum pɔ dwã, mùnì tɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó gakó pyìrh. 23"Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, zwini bá zə kana byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe pǔrh ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ŋwɔ̀ byǎ mɔ́. Zúzúnú nánfɔ̀lɔ̀ má jòm cɔ w lyì bí yó, Yi lyim gə́ zɛ̃̀ ǹdə́ bɛ mɔ́ yilə. 24Bə̀ má zə búlə́ shù bə mé gu bə̀ jàlà, bə pwà bə̀ jàlà bə làà lũ w cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́, sə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá má jí pyɛ̀lɛ̀ Zhərəzalɛm yó, bə nɔ̀ w tɛ̃́ ǹdə́ bə̀ nə̀rh, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ má ká zhɛ̀." 25Yezu súlí n wɔ̀: "Màmyaarhɛ má du nə̀nyɔ́nɔ́ ǹdə́ cànà ǹdə́ cã̀mə́sɔ̌rh wa. Numbyínə́ bé wun bá zhizhiri cɛ yó, nə̀-fɔ̀lɔ̀ w má ce sɔ̀, o fùù o zɛ̃̀ lyì wun ni. 26Lyì bí kúr má cì kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn lũ w wẽ́ mó ywẽ dǔr yilə, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w mú bá zhízhǐ. 27Sə rə̀myɛ́ yó, bə̀ má nə Numbyíní Byǐ ń ŋwɛ́nɛ́ bə́bɔ̃ wẽ́ ń bàn ǹdə́ jàn ǹdə́ zùwə́ nánfɔ̀lɔ̀. 28Rə̀myɛ́ gakó gə tú rə̀ ju kùr rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́, s'á kwẽ̌, á zhẽ̌ á ywẽ́ dɛ̃̌, b'ǎ vwǎrh mɔ́ dɛ̃ rɛ́ bwəlse." 29Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Nyǐnə épyìlú w ǹdə́ cèmé né dwã bɛ́ gakó. 30Nə̀ gə tú nə̀ n'ê púr vɔr, á cìcì yě bə̀ shí rí bwəlse. 31Èta myɛ, á gə tú á nɔ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ nə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́, s'á lwar bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse. 32Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: zà zà lũ w lyì bí t'â la lyɔ̃ ǹdə́ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ gakó yə̀ wɛ̀rhɛ́ yé. 33Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y má lyɛ̃, sə àmyɛ́ zɔ̀mà nɛ́ t'â la lyɔ̃ gaga yé." 34Yezu súlí n wɔ̀: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á jí, á m'á jí kùjú á dwini á cìnə̀, á n'á nywɛ̀ sɛ̃́, á m'á wɛ̀rhɛ́ yààyàà yé. Kɔn súlí myɛ, s'á bə̀k'á yẽ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ̀ dé pyǎ yò zù ába yé, bə̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Numbyíní Byǐ ká n bàn mɔ́ bá jàr ába ǹdə bə̀ gə́ yá pã̀ cɔ̀bɔ́ bə mé zə gɔ vwǎm ta. 35Èta dono, dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ má jàr lũ w lyì bí gakó. 36Á bə̀k'á yẽ̌ jan jí ába yé, s'á lwə̀l Yi twéé twéé, mùnì ga á zə jàn á lú kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ yù w mú yé né, s'á ŋwɛ̀nɛ́ á zhì Numbyíní Byǐ yé né." 37Yezu yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ nə̀nyɔ́nɔ́ nɛ. Sə də̀dɛ̀nɛ́ yi gə yúwə́, ń ya n vò n mɛ̃ pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ yó n zɔ̃̀. 38Sə lyì bí gakó y'à n'ê dùlí bə̀ twí Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, bə̀ cili ń zɔ̀mà nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\