Lwiki 22

1Búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pakɛ mɔ́ y'à bwəlse. 2Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé y'à n'ê pyà bə̀ gə́ la nɛ́ wɔ̀rhɔ́ bə mé zə Yezu bə gu, bə̀ bə̀ y'à n'ê dùr cɔ w lyì bí ywẽ. 3Shətana zɛ̃̀ e zù Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù wẽ́ ń yíl Zhidə Esəkarəyɔtɛ. 4N zɛ̃̀ n vò n nə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yìlì Yi jì y ni mú yó-cìnə́ bé, bə pyà ń gə́ mà n tó né n zə Yezu n pə bɛ. 5Bə̀ wun yə̀ nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə bwəl mo nyí bə̀ bə̀ má pɔ̃ sə̀byǐ. 6N shɛ̀nɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń pyà ń gə́ mà n tó né n zə Yezu n pə bə zə ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ yə̀l yé. 7Búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí dɛ̃ rɛ́ bə̀ n'ê gwi pyì-bwǎlsɛ Pakɛ y címsí jú yil mó gə́ yúwə́, 8Yezu zɛ̃̀ n twĩ̀ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á tɛnɛ Pakɛ y címsí kùjú w á cĩ́ nə́ba, nə́ b'ě jí." 9Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ zhəl nə́ tɛnɛ w nɛ́?" 10N wɔ̀ bɛ: "Á gə tú á n'á zwì cɔ w wa, á m'ǎ nə bal mə̀dù ń zhĩ nɛ̃̌ kɔ̀lɔ́. Kɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ ń la è wẽ́ zú mú, s'á tó mó á zù, 11á wɔ̀ kɛ̀lɛ́ y cə́bal mɔ́ nɛ: 'Nə́ yó-cə́bal mɔ́ wò bə̀ nə́ bwə̌rh mó bə̀ wɔ́ yẽ̀ jì y ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí la Pakɛ y címsí ní jú mú ŋwɛ́nɛ́?' 12S'á yẽ̌ bə̀ ń mà n byili ába dɛ̃̌-yó jì nánfwɛ̀lɛ̀. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á zhe rə̀ tum mú ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́. Wɔ́ gàà á m'ǎ tɛnɛ címsí kùjú w ní." 13Bə zhǐr bə vò bə nə kɔn gakó ǹdə Yezu gə́ byili bi ní, bə tɛnɛ címsí kùjú wə́. 14Kùjú w yi gə́ tú e yí, Yezu ǹdə́ ń tùntúmə́ bé zɛ̃̀ bə jě tɛ̃́ bə̀ n'ê jí. 15N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À só ǹdə́ à wu gakó sá jí Pakɛ y kɛ̀bɛ́ kùjú w ǹd'ába sá má zù à nɔ̀nɔ̀ wẽ́. 16À n'â wə̀l ába: à k'â t'â la w jú ǹd'ába kə́dò kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Pakɛ y kùr ré má yə̀ pamparɛ̃ɛ̃ Yi tənà y wa." 17N zɛ̃̀ n kwè kǎ-zɔ̌m ǹdə́ sɛ̃́ mə̀ wẽ́, n ce Yi nə̀báná, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Zwẽnə á nyɔ̀ á pə dwã nɛ. 18À n'â wə̀l ába: kɔn zhí èlǎsɛ̃́ à k'â t'â la sɛ̃́ cǒ byǎ nɛ̃̌ nyɔ́, kɔn mé yí Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jú." 19Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n kwè búrú, n ce Yi nə̀báná, n kə́ w dwã wa, n pə bɛ n wɔ̀: "Tɛ̀bɛ́ wɔ́ à yala nɛ́ à la pɔ á yilə. Wɛ̀rhɛ́na rə̀myɛ́ á m'á lyǐrh à yò." 20Bə̀ gə́ jú kùjú w bə zhɛ̀, n kwè sɛ̃́ kǎ-zɔ̌m dõ n pə bɛ, n wɔ̀: "Kǎ-zɔ̌m mɔ́ mɔ̀bɔ́ n'ê byili bə̀ Yi dɔbrɛ́ nándùl lé wɔ́ zhə̀nà. Wɔ́ à jal mɔ́ mə̀ la tɛ̃́ ló á yil mó dɛnnɛ rə̀ tó né rə zə dɔbrɛ́ rə̀myɛ́ ǹd'ába. 21"Sə nyǐnə, mɔ̀bɔ́ ń la ce bə zə nɛ mɔ́ tó ne ń nə́ ń jí kùjú w kɔ̀bɔ́. 22Numbyíní Byǐ la ǹdə Yi pùbùlə̀ né gə́ n'ê yǎl nɛ́, sə zwini má zə lò mó mɔ̀bɔ́ ń la mɔ myìnù n pə bə zə mɔ́!" 23Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh dwã bə̀ la nyǐ, wɔ́ mɔ̌ lò ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀myɛ́ wẽ́ ń la rə̀myɛ́ wɔ̀rhɔ́? 24Bə̀ y'à n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ dwã myɛ, bə̀ la mé lwar lò mɔ̌ ná-yil ń mà n yə̀ bə̀ yé né cə́bal. 25Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lũ w tənèsé pyǎ bɛ́ n'ê jí pyɛ̀lɛ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ mú yó, bə ce bə̀ n'ê byẽ̀ bè bə̀ lyì-twə̌rh. 26Sə ámyɛ̌ bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ èta yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń la á yé né yál, sə n yə̀ ǹdə á gakó nyɛ̃́ ta, n twĩ̀ n pə ába. 27Wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń jí mú ń wɔ́ náncɛ, ráá wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tɛnɛ ń pɛ mɔ́? Wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń jí mú ń wɔ́ náncɛ yá. E jà àmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tɛnɛ ń pɛ ta. 28"Á yàl nɛ́ ǹdə́ nɛ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ zɔ nɛ mɔ́ wẽ́. 29À n'â tɛnɛ tənà y à la ába cṹ, ǹdə à Da gə́ tɛnɛ y n cĩ́ àmyɛ́ yil né. 30Á m'ǎ jí, á nyɔ̀ à tənà y wẽ́, à gə́ la à pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jú mə̀gã̌ mɔ́. Á m'ǎ jòm pyɛ̀lɛ̀ də̀gwə́rh yó á bùr Esərayɛl kwálsɛ́ shí ǹdə́ sə̀lyè y bùrsì." 31Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Shəmɔ, Shəmɔ, cili: Shətana lwə̀l sɔ́má è la ába dṍ e nyǐ ǹd'á gə m'ǎ zhì á nà y yó. 32Sə à zɔ à Da cã̌ nɛ ǹ yilə, mùnì ǹ wu bə̀ká gə yé. Sə ǹ gə ká ǹ tú ǹ kwɛrhɛ ǹ yò ǹdə́ nɛ, sə́ zə ǹ da-byǎ bɛ́ wun ni." 33Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Cinu, bə̀ gə la mɔ́ byə̀nə́-jù w co myɛ, à má tó mó a zù. È gə wɔ́ cú ǹ la cú myɛ, à má tó mó a cì." 34Yezu wɔ mɔ̀: "Pyɛɛrɛ, à n'â wə̀l mó: zà cìcì cə́-bya m'à la mé kúrh ǹdə́ wɔ́ twər rə̀tɔ̀ ǹ wò bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." 35N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "À gə́ y'à twĩ̀ ába á yə̀ wɛ́rɛ́ ǹdə́ nə̀cìl ǹdə́ lɔ̀bɔ̀ zal mɔ́, kɔn y'à mwìrì ába?" Bə wɔ̀ bə̀ kaka y'à yə̀ bɛ̀ mwìrì yé. 36N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Èlǎsɛ̃́, lò ǹ zhe wɛ́rɛ́ ǹdə́ lɔ̀bɔ̀ ǹ la kǒ, sə́ kwè. Lò ǹ bə shù zhe, sə́ yè ǹ kàmə̀-zwǐ y ń mə́ yè shù. 37Bə̀ kɛ̃ yí zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə lyì-bəlwɛ̀lɛ́ ta.' À n'â wə̀l ába: zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ má pyìrh à yilə. Zhə̀nà, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ à yil mó wɛ̀rhɛ́ rə báásɛ." 38Ń kwã-lyì bí wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, nyǐ shìmì nə̀lyè." N wɔ̀: "Kɔn mǎ." 39Yezu shə́r n vò Olyivyəəré pyɔ̀ w yó ǹdə twéé twéé ta. Ń kwã-lyì bí tó mo. 40Ń gə́ yú gàà mɔ́, n wɔ̀ bɛ: "Lwə̌lnə Yi mùnì Shətana bə̀ká ŋwɛ̀nɛ́ e swèlè ába yé." 41N zɛ̃̀ n zhǐr n yẽ̌ be, n vò ǹdə bə̀ gə́ yá dul jɛ̃̀ nə́kulu o myɛrhɛ nɛ́. N jòm ń nə̀dwə́nə́ yó n lwə̀l Yi n wɔ̀: 42"À Da, kɔn gə wɔ́ ǹ bùlə̀, sə́ ce nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ vò kwã nɛ́, ò bə̀ká yí ni yé. Sə kɔn yə̀ ǹmyɛ́ pùbùlə̀, è bə̀ká yə̀ àmyɛ́ pùbùlə̀ yé." (( 43Rə̀myɛ́ yó né, màlɛ́ka shí dɛ̃̌ e lyí mu, e zə ń wu ni. 44Wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zə mɔ, n lwə̀l Yi dɛ̃́dɛ̃́ n súlí. Ń cícírhə́ né jǐrh ǹdə jal ta nə̀ n'ê dwi nə̀ twərh tɛ̃́.)) 45N zɛ̃̀ n shí Yi-co w jàà wa, n kə́ n bə̀ ń kwã-lyì bí sono, n pwírí bə̀ dɛ̌ ǹdə́ wu-zhìlù. 46N wɔ̀ bɛ: "Byè yil á dɛ̌? Zɛ̃̀nà dɛ̃̌ á lwə̀l Yi, mùnì Shətana bə̀ká ŋwɛ̀nɛ́ e swèlè ába yé." 47Lyì nánjə̀jóló já yí ǹdə́ Yezu yà ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà. Wɔ́ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù ń yíl Zhidə ń zə bɛ n bà. N zɛ̃̀ n yí Yezu nyí ni, ń la mɔ kwə̀ə̀lè. 48Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhidə, ǹ nə́ ǹ kwə̀ə̀lè Numbyíní Byǐ ǹ la bə́ myìnì mù?" 49Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ ǹdə́ Yezu mú gə́ nɔ kɔn dɛ̀bɛ́ lyì bí la wɔ̀rhɔ́ mɔ́, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Cinu, nə́ wɔ̌ nə́ zə nə́ shìmì ní nə́ m'é bú ǹdə́ bɛ?" 50Mə̀dù zɛ̃̀ n fwə̌rh ń shù n za Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y tùntùnnə̀ mə̀dù jə̀jĩ́ zhɛ̃̌ n pyir. 51Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yẽ̌nə èta, bə̀ kɔn mǎ." N zə ń jɛ̃̀ n dwə̀rh lò mó zhɛ̃̌ rɛ́ nɛ, rə wárh. 52Wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ bé yó-cìnə́ bé, ǹdə́ cɔ w náncɛsɛ́ gakó bə̀ y'à tú Yezu zal. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á zɔ shìmì ǹdə́ màngwə̌rh á m'á bàn nɛ̀ zal ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta? 53E jà dɛ̃ gakó, à y'à tó ába à ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, s'á yə̀ nɛ zal yé. Sə èlǎsɛ̃́, á yi yúwə́, mùnì cə-byín cə́bal mɔ́ ŋwɛ̀nɛ́ n twĩ̀ ń tum." 54Bə zə Yezu bə mé vò Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y sõ kɛ̀lɛ́ wa. Pyɛɛrɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ kwã nɛ́ kwã nɛ́ ń nə́ ń zhə̀lə̀. 55Bə̀ y'à jéé myǐn tɛ̃́ kɛ̀lɛ́ wa, bə̀ n'ê ywə̀lə̀. Pyɛɛrɛ yí n tó be ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń ywə̀l myǐn mú. 56Kɛ̃-byǐ èdù è n'ê twĩ̀ kɛ̀lɛ́ y wẽ́ nə mɔ ń jě myǐn mú yala nɛ, e zɛ̃̀ e nyǐ mu shɛ́shɛ́ n wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ Yezu mú kwã-lò." 57Pyɛɛrɛ mà nyə̀-pɔ̌, n wɔ̀: "À yə̀l ń pár yé." 58Kɔn yə̀ námpɔ́lɛ́, lò dõ nə mɔ, n wɔ̀: "Ǹmyɛ wɔ́ bal mɔ́ kwã-lyì bí mə̀dù." Pyɛɛrɛ wɔ̀: "À də̀ ń kwã-lò yé." 59Kɔn dɛnɛ námpɔ́lɛ́, lò dõ kə́ n wɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yà ń wɔ́ Yezu mú kwã-lò. Ń gaga mɔ́ wɔ́ Gəlile lò." 60Pyɛɛrɛ wɔ̀: "À yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń wɔ̀ mɔ́ kùr yé." Rə̀myɛ́ yó cìcì, cə́-bya kúrh ǹdə́ ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà. 61Cinu pyìrhí n nyǐ Pyɛɛrɛ shɛ́shɛ́. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu yà ń zɔ̀m ǹdə́ mɔ mɔ́: "Zà cìcì cə́-bya m'à la mé kúrh ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." 62N zɛ̃̀ n du pwẽ̀ nè ń nə́ ń kúrh wu-zhìlù cǐl. 63Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yìlì Yezu ni mú zɛ̃̀ bə̀ n'ê mà mɔ̀, bə̀ m'ê mɔ̀n mɔ̀. 64Bə zə kàmə̀-jɛ̃̀ bə pyi ń yé ne, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Lwar lò mɔ̌ ná-yil ń mà mɔ́." 65Bə tùrh mò ǹdə́ tùùrhì dwí dwã nánzhəzhɔ̌. 66Cɛ y gə́ lɔ́wá, náncɛsɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé jòm dwã yó, bə zɛ̃̀ bə ce bə zə Yezu bə mé bə̀ bə̀ dwã-gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w yé né, mùnì bə kə́ ń bùrsì. 67Bə wɔ̀ mɔ̀: "È gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó, sə́ wɔ̀ nə́ba." N wɔ̀ bɛ: "À gə wò ába bə̀ wɔ́ àmyɛ́ à wɔ́ Kristə mó myɛ, á t'á la nyí zõ yé. 68À gə bwə̀rh ába zɔ̀mɛ̀ myɛ, á t'á la nɛ lyár yé. 69Sə kɔn zhí èlǎsɛ̃́, Numbyíní Byǐ mà n jòm Yi jàn cə́bal mɔ́ jə̀jĩ́ ni." 70Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh mò bə̀ zhe: "Ǹ nə wɔ́ Yi Byǐ?" N wɔ̀ bɛ: "Ǹdə á gə́ zɔ̀m nɛ́, à wɔ́ Yi Byǐ." 71Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Nə́ k'é bə zhə̀n-cìnə́ tum zhe kə́dò yé. Nə́ cìcì nyɛ̀ɛ̀ ń nyì-zɔ̀mà nɛ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\