Lwiki 23

1Náncɛsɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé zɛ̃̀ bə zə Yezu bə vò Pyəlatɛ sono. 2Bə̀ gə́ yú gàà, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cĩ́ yò ń yó wə, bə̀ zhe: "Nə́ nɔ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cìrh nə́ dwí rí ń ce né, ń nə́ ń wə̀l bə̀, bə̀ bə̀ká pə myə̌l-kwǎndɛ́ Səzaarɛ nɛ yé. Ń nə́ ń byili myɛ bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó, e jà Kristə kùr wɔ́ pyɔ̌." 3Pyəlatɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ èta, ǹdə ǹ gə́ wò né." 4Pyəlatɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "À bə kaka nɛ rə̀ n'ê byili bə̀ bal mɔ́ dó yé." 5Bə gwẽ̌ súlí bə wɔ̀: "Ń còrhò mó ce nə́ dwí rí k'ê t'â la Səzaarɛ nyə́ né zõ yé. Ń ju kùr Gəlile nɛ, n tó Zhide cɛmɛ nɛ́ púlə́púlə́ wə, n mə n yí Zhərəzalɛm nyɔ̀nɔ̀." 6Pyəlatɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ Gəlile lò nà?" 7E jà pyɔ̌ Erɔɔdɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́ dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́. Pyəlatɛ gə́ tú n lwar bə̀ Yezu shí Erɔɔdɛ tənà y wa, n ce bə ká zə mɔ bə vò Erɔɔdɛ sono. 8Erɔɔdɛ yà ń jɛ̀rɛ̀ ń nyɛ̌ Yezu yò. Rə̀myɛ́ ce ń yà ń nə́ ń yǎl n nə mɔ. Sə ń gə́ nɔ mɔ n zhɛ̀, n wu zə nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń bùl bə̀ ń mà n wɛ̀rhɛ́ màmyɔ mùnì ga ńmyɛ yírhə́ na. 9N zɛ̃̀ n bwə̀rh bwə̀rh mò, sə Yezu yə̀ kaka lyár yé. 10Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé y'à zhǐ gàà, bə gwẽ̌ súlí bə̀ n'ê cĩ́ yò ń yó w ǹdə́ jàn. 11Erɔɔdɛ ǹdə́ ń shə̀dɛ́ɛ́sɛ fulsi mu, bə zɛ̃̀ bə kwè pyɔ̌ kàmə̀-zwǐ bə zù mù, bə mɔ̀n mɔ̀. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Erɔɔdɛ zɛ̃̀ n ce bə ká zə mɔ bə vò Pyəlatɛ sono. 12Rə̀myɛ́ yùwə̀, Erɔɔdɛ ǹdə́ Pyəlatɛ jǐrh dwã dɔwabá, e jà shãã ga zùùrì y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ cəcəl wə. 13Pyəlatɛ zɛ̃̀ n byẽ̀ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ cɔ w lyì bí ǹdə́ bə̀ yó-cìnə́ bé gakó dwã yó, 14n wɔ̀ bɛ: "Á zə bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ á b'à sono, á byili bə̀ ń nə́ ń cìrh cɔ w lyì bí ń la ce bə̀ k'ê t'â la pyɔ̌ mɔ́ nyə́ né zõ yé, sə à bwə̀rh mò á gakó yírh w èlǎsɛ̃́. À yə̀ kaka nɛ tɛ̀bɛ́ gakó á zhe bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wẽ́ rə̀ n'ê byili bə̀ ń dó yé. 15Erɔɔdɛ myɛ cìcì yə̀ ń dóó nɛ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n ká n ce n bə̀ nə́ sono. Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ kaka tɛ̀nɛ́ dɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wẽ́ rə̀ má ce bə gu mu yé. 16Rə̀myɛ́ yilə, à má ce bə mà mɔ̀, sá yẽ̌ mo n vò." (( 17E jà Pakɛ címsi gakó, Pyəlatɛ ya n vùr byə̀nə́-jì lò mə̀dù.)) 18Lyì bí gakó zɛ̃̀ bə bya bə wɔ̀: "Ce bə gu mu, sə́ vùr Barabaasɛ ń pə nə́ba!" 19Zɔ̀mà y'à zɛ̃̀ cɔ w wẽ́, Barabaasɛ mɔ́ zɛ̃̀ n gu lò. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil bə̀ y'à co mo byə̀nə́-jù wə̀. 20Pyəlatɛ gə́ yà ń nə́ ń yǎl n yẽ̌ Yezu ni mú ce, n kə́ n zɔ̀m ǹdə́ bɛ. 21Bə zɛ̃̀ bə kwɛrhɛ bə bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ bə wɔ̀: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó! Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" 22Pyəlatɛ zɛ̃̀ n kə́ n bwérhé n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n lwɛlɛ ń wɛ̀rhɛ́? Àmyɛ́ bə ń dóó nɛ ò má ce bə gu mu yé. Rə̀myɛ́ ce, à má ce bə mà mɔ̀, sá yẽ̌ mo n vò." 23Bə̀ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce sɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ n'ê yǎl bə̀ ń ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó. Bə̀ nyə́ né ŋwɛ̀nɛ́ Pyəlatɛ, 24n zɛ̃̀ n pə bə nyí bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə bə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 25N ce bə vùr Barabaasɛ, mɔ̀bɔ́ zɔ̀mà nɛ́ wɛ̀rhɛ́ cɔ w wẽ́ n zɛ̃̀ n gu lò mó mó, byə̀nə́-jì y wə, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ lyì bí lwə̀l. N zɛ̃̀ n pə bɛ sɔ́má bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ Yezu ǹdə bə̀myɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́. 26Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gə́ tú sə zə Yezu sə zhǐr sə̀ la ń gu mú jàà y wa, sə̀ jəl Shərɛnɛ lyì bal mə̀dù ń yíl Shəmɔ, ń yà ń shí gɔ. Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zə mɔ n zwẽ Yezu də̀-jɔrhɔ́ w n zhĩ n mə n pú ń kùrə̀. 27Cɔ w lyì bí nánjə̀jóló y'à tó mo bə̀ n'ê zhə̀lə̀. Kana jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́ bə̀ n'ê wɔ́wɛ́lɛ́, bə m'ê kúrh mo. 28Yezu zɛ̃̀ n pyìrhí n nyǐ bi, n wɔ̀: "Zhərəzalɛm lyì kana, bə̀k'á kúrh àmyɛ́ nɛ yé. Kúrhnə á cìcì ǹd'á byǎ bɛ́ nɛ. 29Nyǐnə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, bə̀ má wɔ̀: 'Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ kana byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ kə-ejur ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ byǎ lùl bə pú nyí bə̀ nə̀báná nɛ!' 30Sə rə̀myɛ́ yó, lyì bí má wɔ̀ pyààrɛ́ nɛ: 'Púrhnə á ló nə́ yó á pyi nə́ba tɛ̃́!' 31Sə bə̀ gə n'ê wɛ̀rhɛ́ də̀-lyɔ̀ èta, etər bə̀ má wɛ̀rhɛ́ də̀-kùlù myɛ̌ nɛ́?" 32Bə̀ y'à zɔ lyì-bəlwǎlsɛ sə̀lyè bə súlí Yezu ni bə̀ la vò e gu. 33Bə yí jàà èdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Yó-kóló jàà", bə pəpa Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó, bə zɛ̃̀ bə pəpa lyì-bəlwǎlsɛ́ də̀-jaárhɛ dwã yó, mə̀dù ń jə̀jĩ́ ni, mə̀dù ń jə̀gwã̀ nɛ̀. 34Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "À Da, pə bɛ sǔbri, bə̀ bə̀ yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ kùr yé." Bə zɛ̃̀ bə tə́ tántɛ́ɛ́ bə̀ mé tə̀ ń gàndɛ́. 35Lyì bí y'à zhǐ gàà bə̀ n'ê nyǐ. Bə̀ yó-cìnə́ bé myɛ y'à zhǐ gàà bə̀ n'ê fulsi mu bə̀ zhe: "Ń zwẽ lyì dwã. Ń gə wɔ́ Kristə, mɔ̀bɔ́ Yi cír mó, sə n zwẽ ń cìn èlǎsɛ̃́." 36Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ myɛ yí sə pɔ̃ sɛ̃́ kárɛ́, 37sə zɛ̃̀ sə̀ n'ê mɔ̀n mɔ̀ sə̀ zhe: "Ǹ gə wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌, sə́ zwẽ ǹ cìnə̀!" 38Bə̀ y'à kɛ̃ bwèlè yó bə̀: "Wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌", bə fwar bwèlè y də̀-jɔrhɔ́ w nɛ Yezu yə́-pɛ̀lɛ́ wa. 39Lyì-bəlwǎlsɛ́ bə̀ y'à súlí bə pəpa də̀-jaárhɛ́ dwã bɛ́ yó mó mə̀dù zɛ̃̀ ń nə́ ń tùrh Yezu ń zhe: "È də̀ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó nà? Zwẽ ǹ cìnə̀, sə́ zwẽ nə́myɛ!" 40Mə̀dù y zɛ̃̀ ń nə́ ń bwí ń dõ mó ń zhe: "Ǹ tá ǹ nyàm Yi? Ǹmyɛ nə́ ǹ tó ǹ nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́. 41È gə wɔ́ nə́myɛ̌, wɔ́ rə̀ yé. Kɔn mə̌ bə̀ nə́ zwẽ nə́ tumə né kwǎndɛ́, sə ńmyɛ̌ yə̀ lwɛlɛ də́-byǐ wɛ̀rhɛ́ yé." 42N zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yezu, ǹ gə ká ǹ tú ǹ la ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jú, sə́ lyǐrh à yò." 43Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: zà cìcì ǹ m'ǎ yə̀ nɛ́ ǹdə́ nɛ Arəzana wa." 44Yi rí gə́ tú rə yí yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə, nə̀nyɔ́nɔ́ w pwẽ̀ dé jé, cɛ y gakó jǐrh námbyṹ kɔn mé yí yi-kár nɛ. 45Gɔ̀nɔ̀ w ò y'à bɔ̀n Yi jì y dwã w mɔ́ kǎr ò cəcəl wə. 46Yezu bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "À Da, à n'â ce à ywə́lə́ y ǹ jɔ̃̀ wà." Ń gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, n já n cì. 47Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ gə́ nɔ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhé Yi ń zhe: "Bal mɔ̀bɔ́ yà ń wɔ́ wu-cángá cə́bal zhə̀nà!" 48Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zhǐ gàà bə̀ n'ê nyǐ mú, ká kwɛ̃̀ bə lwəl bə̀ ywẽ́ tɛ̃́ bə̀ la jè ǹdə́ wu-zhìlù. 49Sə lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à yě Yezu pár mɔ́, ǹdə́ kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó mo bə shí Gəlile mó y'à zhǐ kwã nɛ́, bə̀ n'ê nyǐ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 50Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhwifubá bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w wẽ́, ń yíl Zhozefu. Ń shí Zhwifubá cɔ òdù wẽ́, ò yíl Arəmatɛ. Ń yà ń wɔ́ wu-cángá cə́bal nántwə̌. Ń nə́ ń dɛ̃̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ twírí yə́. Ń yə̀ ń twə́r kɔn dɛ̀bɛ́ bùrsí gùlú w lyì bí kɔ́ Yezu yil mó wẽ́ ce yé. 52N zɛ̃̀ n vò Pyəlatɛ sono n lwə̀l mò sɔ́má, 53n swàr Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó, n zə gɔ̀nɔ̀ n pyípyílí mu, n kwè mò n vò n ce lú-bɔ̀l wà. Bə̀ kù lú-bɔ̀l mɔ́ mə̀myɛ́ pyɔ̀ wà. Bə̀ y'à gwẽ̌ yə̀ lò lò mə̀ wẽ́ ce yé. 54È y'à wɔ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ tɔnɔ mó yùwə̀, bə̀ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ y'à yú rə zhɛ̀. 55Kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó Yezu ni bə shí Gəlile mó zɛ̃̀ bə tó Zhozefu ni bə vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó, bə nyǐ bə̀ gə́ cĩ́ Yezu mə̀ wẽ́ né. 56Bə ká kwɛ̃̀ bə vò jè bə̀ la nǔrh ǹdə́ cə́mə́ bə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ tɔnɔ bə mé bə̀ ń yala nɛ́ kɔrhɔ yilə. Sə shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ gə́ tú rə yí, bə yẽ̌ bə̀ tumə dwí gakó ne, ǹdə Yi nyí rí gə́ n'ê byili ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\