Lwiki 24

1Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ jə̀máásɛ́ yùwə̀, kana bɛ́ pyẽ̀ pyẽ̀ bə zɛ̃̀ bə zə nǔsí sə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ y bə̀ y'à tɛnɛ mɔ́, bə mé vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó. 2Bə yí bə pwírí nə́kulu w ò y'à pyi lú-bɔ̀l mɔ́ nyí ni mú byíbyílí ò pyě sarh nɛ. 3Bə zù mə̀ wẽ́ bə pwírí Cinu Yezu tɛ̀nɛ́ yé. 4Bə̀ wun zɛ̃̀, bə̀ gə́ y'à yə̀l bə̀ gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́ mɔ́ yilə. Rə̀myɛ́ yó, bala bə̀lyè lyí bi bə̀ y'à zù kàmə̀-zǔrh sə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́. 5Ywẽ zə bɛ, bə zə bə̀ yə́rh bə pú tɛ̃́. Bala bɛ́ wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á pyà mɔ̀bɔ́ ń yírhə́ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́ cùùrì wẽ́? 6Ń tɛ̀nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ yé. Ń bwìrhì. Lyǐrhnə kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń byili ába ǹdə́ ń yà ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ Gəlile né mó. 7Ń byili bə̀ nyɔ́ɔ́ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bə̀ zə Numbyíní Byǐ bə pə lwɛlɛ cìnə́ ne, bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó n cì, n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 8Kana bɛ́ lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ Yezu yà ń byili bi mú, 9bə zhǐr lú-bɔ̀l mɔ́ yó, bə vò bə cĩ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ mɔ́ gakó ń tùntúmə́ bé shí ǹdə́ mə̀dù y ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ nɛ. 10Kana bɛ́ bə̀myɛ́ y'à wɔ́ Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ ǹdə́ Zhannɛ ǹdə́ Zhakɛ ná Marɛ. Bə̀ dwã kana bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ mɔ́ myɛ cĩ́ yò w òmyɛ́ cìcì Yezu tùntúmə́ bé ne. 11Tùntúmə́ bé y'à n'ê cili bə̀ zɔ̀mà nɛ́ ǹdə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə kùr zhe ta. Bə̀ yə̀ nə zwẽ yé. 12Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n dùr n vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó. Ń gə́ yú n gwɛ̃ mə̀ wẽ́, n pwírí kàmə̀-jɛ̀sɛ́ dúdú sə̀ pyě né. Kɔn jàr mɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́, n ká n kwɛ̃̀ n vò jè. 13Rə̀myɛ́ yù w cìcì, Yezu kwã-lyì bí bə̀lyè y'à la cɔ òdù ò yíl Eməyuusi. Òmyɛ́ ǹdə́ Zhərəzalɛm wɔ́ coló shí ǹdə́ òdù. 14Bə̀ y'à n'ê zɔ̀m kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ yò ǹdə́ dwã. 15Bə̀ gə́ y'à n'ê zɔ̀m bə̀ m'ê mà nyə̀-pàárɛ́ ǹdə́ dwã, rə̀myɛ́ yó, Yezu cìcì yú bə̀ nyí ni n tó be ń nə́ ń zhə̀lə̀. 16Bə nə mɔ, sə bə̀ surhə né y'à pyi. Bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə lwar ń pár yé. 17N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n nyə̀-pǎr á n'á zhə̀l á m'á mà ǹdə́ dwã?" Bə swə́rh bə zhì bə̀ yə́rh pɔn kókó. 18Mə̀dù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kəlɛyɔpaasɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ́ dúdú ǹ ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́, ǹ yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ wẽ́?" 19N bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n yò?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu mú yò wə́. Ń tumə né ǹdə́ ń zɔ̀mà nɛ́ y'à n'ê byili Yi yé né ǹdə́ lyì bí gakó yé né, bə̀ ń wɔ́ Yi nyì-zwennə mɔ̀bɔ́ ń zhe jàn. 20Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ cɔ w yé né cìnə́ bé zɔ mɔ, bə pə bə kə́ ń bùrsì bə̀ ń mə̌ ǹdə́ cu, bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó n cì. 21E jà nə́myɛ̌ y'ǎ n'é bùl bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń la Esərayɛl lyì bí zõ bə̀ zúzúnú w wẽ́. Sə rə̀myɛ́ gakó wẽ́, zà wɔ́ dwã nə̀tɔ̀ yò w òmyɛ́ gə́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 22Zhə̀nà, kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba mɔ́ jàlà ce nə́ wun zɛ̃̀. Bə̀ y'à dùlí nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã bə vò lú-bɔ̀l mɔ́ yó, 23sə bə̀ pwírí ń tɛ̀nɛ́ yé. Bə ká bà, bə byili nə́ba bə̀ màlɛ́kabá lyí bi, bə wɔ̀ bə̀ ń bwìrhì. 24Nə́ lyì jàlà zhǐr bə vò bɔ̀l mɔ́ yó, bə pwírí kɔn gakó wɔ́ ǹdə kana bɛ́ gə́ byili ní, sə bə̀ yə̀ Yezu cìcì nɛ yé." 25Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə surhə zhe cìnə́! Á pyɛn ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé byili mú zõ. 26Á yə̀l bə̀ kɔn y'à mə̌ bə̀ Kristə mó nwɛ̀nɛ̀ n cì, n zɛ̃̀ n zù ń zùwə́ y wẽ́?" 27N zɛ̃̀ n byili bi kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ y'à kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ ń yil mó. N ji kùr ǹdə́ Muyiisi sábá nɛ́, e mé vò Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ gakó. 28Bə̀ gə́ tú bə bwəlse cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ y'à la mɔ́, Yezu zɛ̃̀ n wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń nə́ ń yǎl n lyɛ̃ n vò yé né ta. 29Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cə̀r mò bə̀ zhe: "Zhǐ ń mɛ̃ nə́ sono. Yi rí zùwə̀, cɛ y n'ê yìì." N zɛ̃̀ n shɛ̀nɛ́ n mɛ̃ bə̀ sono. 30Bə̀ gə́ tú bə̀ la kùjú jú yi ní, n kwè búrú n ce Yi nə̀báná, n kə́ w dwã w n pə bɛ. 31Rə̀myɛ́ yó, bə̀ yírhə́ né zɛ̃̀ nə púr, bə̀ la ń pár lwar. N zɛ̃̀ n jé bə̀ yé né. 32Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Ń gə́ yà ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ nə́ba sɔ́má y yó yi ní, ń mə́ ń byili nə́ba Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ kùrə̀, kɔn y'à wɔ́ ǹdə wɔ́ myǐn mə̀ n'ê jí nə́ wun ní wẽ́ ta?" 33Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, bə zɛ̃̀ bə ká vò Zhərəzalɛm, bə yí bə nə Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ mə̀dù y ǹdə́ bə̀ tó-dwã bɛ́, bə̀ jě dwã yó. 34Yezu kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə wɔ̀ bɛ: "Cinu bwìrhì zhə̀n ga. Ń byili ń cìn Shəmɔ myɛ nɛ." 35Bə̀myɛ zɛ̃̀ bə byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à wɛ̀rhɛ́ sɔ́má y yó mó Yezu kwã-lyì bí ni, ǹdə́ bə̀ gə́ tó né bə lwar ń pár búrú w kɔ́ mɔ́ yi ní mú. 36Yezu cìcì bə̀ n zhì bə̀ cəcəl wə ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ n'ê zɔ̀mà, n wɔ̀ bɛ: "Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹd'ába." 37Bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ ywə́lə́ bə̀ nɔwa. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be dɛ̃́dɛ̃́. 38N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á ce tə́tɔ̀ná á m'á kəkə èta? 39Wɔ́ àmyɛ́ cìcì. Nyǐnə à jɛ̀sɛ́ ǹdə́ à nèsé. Tə́tɛ́mɛ́na nɛ á nyì. Ywə́lə́ bə nàmá ǹdə́ kúr zhe ǹdə àmyɛ́ ta yé." 40Ń gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ yó, n byili bi ń jɛ̀sɛ́ ǹdə́ ń nèsé. 41Bə̀ wun yə̀ nyɛ̀n. Sə è gə́ y'à wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, bə̀ y'à t'â zwẽ nyí yé. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Kùjú ŋwɛ́nɛ́ á sõ nyə̀má?" 42Bə zə émwǎ kùkùl rə̀ wòwə̀, bə bé pɔ̃. 43N zwẽ n dɔ̃̀ bə̀ yírh wə. 44N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ à y'à byili ába ǹdə́ à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába: tɛ̀bɛ́ gakó bə̀ kɛ̃ àmyɛ́ shò-kwã nɛ́ Muyiisi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé ǹdə́ Nwíísí sábá nɛ́ wẽ́ mó, nyɔ́ɔ́ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ rə̀myɛ́ gakó pyǐrh." 45N pul bə̀ surhə mùnì ga bə lwar Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ kùrə̀. 46N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ y'à kɛ̃ bə̀ Kristə mó mà n nwɛ̀nɛ̀ n cì, n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, 47bə̀ bə̀ má bwə̀l bə byili nunə dwí gakó ne bə pyìrhí bə̀ wun, mùnì bə nə bə̀ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri ńmyɛ̌ yil yilə, sə bə̀ má ji kùr Zhərəzalɛm nɛ́. 48Á wɔ́ rə̀myɛ́ gakó zhə̀n-cínnə, 49sə à má twĩ̀ tɛ̀bɛ́ à Da bwəl rə̀ nyí mú rə bà. Mɛ̃na cɔ w wa, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ jàn bá shí dɛ̃̌ Yi sõ, rə só á yó mó." 50Yezu zə ń tùntúmə́ bé n vò Betəni səta, n zhẽ̌ ń jɛ̀rh dɛ̃̌ n cĩ́ bwəl bə̀ yó. 51Ń gə́ tú ń nə́ ń cĩ́ bwəl bə̀ yó yi ní, Yi kwè mò bə̀ cəcəl wə, n vò Arəzana wa. 52Bə wùlì ń yé né bə cèrhé mo, bə zɛ̃̀ bə ká kwɛ̃̀ bə vò Zhərəzalɛm ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀. 53Bə̀ y'à n'ê zhə̀l Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa twéé gakó, bə̀ n'ê cèrhé Yi ǹdə́ nə̀bán-co.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\