Lwiki 3

1Pyɔ̌ Təbɛɛrɛ Səzaarɛ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ byinə shí ǹdə́ nə̀nu yó, ǹdə́ wɔ́ Pɔ̃s-Pyəlatɛ ń yà ń cǐ Zhide tənà yá, ǹdə́ Erɔɔdɛ myɛ wɔ́ Gəlile tənà y pyɔ̌, ǹdə́ ń zhə̀m-bal Shilipu wɔ́ Yiture ǹdə́ Tərəkoniti pyɔ̌, ǹdə́ Ləzanyaasɛ wɔ́ Abəlɛnɛ tənà y pyɔ̌, 2ǹdə́ Annɛ ǹdə́ Kəyifu wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛrh. Rə̀myɛ́ yó, Yi byili rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Zakarɛ byǐ Zhã nɛ gɔ-elũ èpòlò w wə. 3N zɛ̃̀ n tó jààsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y yala nɛ mɔ́ wẽ́, ń nə́ ń bwə̀l ń byili lyì bí ni bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun, bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ, mùnì ga Yi pə bɛ bə̀ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri. 4Bə̀ y'à kɛ̃ ń yò Yi nyì-zwennə Ezəyi sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, bə wɔ̀: "Cəl n'ê bwə̀l gɔ-elũ èpòlò wə̀, rə̀ zhe: 'Kwɛrhɛna Cinu sɔ́má yá, s'á wɛ̀rhɛ́ sə-byǐsí sə yə̀ cángá á pɔ̃. 5Bə̀ má shĩ gwáárɛ́ gakó; bə̀ má só pyààrɛ́ ǹdə́ pyǎlsɛ́ gakó tɛ̃́; bə̀ má zwə́r sɔ́m-bəjə́ə́lé gakó rə jǐrh cángá; bə̀ má kwɛrhɛ sɔ́msɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ bə càn mɔ́; 6sə lyì bí gakó bá nə Yi vwǎrh mɔ́ ǹdə́ bə̀ yírhə́.' " 7Lyì-zhǎ bɛ́ y'à n'ê zhə̀l Zhã sono, mùnì n pə bɛ nɛ̃̌-shɔ, sə ń yà ń nə́ ń wə̀l bè: "Kùrh dwí, mɔ̌ lò ń byili ába bə̀ dǔrnə á lú Yi lyim dí rə̀ bàn mɔ́ yé né? 8Wɛ̀rhɛ́na kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má byili b'ǎ pyìrhí á wun, s'á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á bùl á wẽ́ bə̀, Abəraham gə́ wɔ́ ámyɛ̌ nàmbal mɔ́ dúdú yú yé. À n'â wə̀l ába: Yi wɔ̌ rə̀ bá ce nə́kuulí tɛ̀bɛ́ jǐrh Abəraham byǎ. 9Nyǐnə, dòló pyě cèmé né kùr wə̀. Kɔ̀bɔ́ gakó ò t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn, bə̀ má kà w bə ji myǐn." 10Lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè nə́myɛ̌ nə mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́?" 11N wɔ̀ bɛ: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe kàmə̀-zǔrh sə̀lyè, sə́ pə èdù lò mɔ̀bɔ́ ń bə zhe ne. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe kùjú, sə ǹmyɛ́ tə̀ ń pə lò mɔ̀bɔ́ ń bə zhe ne." 12Myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə jàlà myɛ y'à tú mùnì Zhã pə bɛ nɛ̃̌-shɔ. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, byè nə́myɛ̌ mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́?" 13N wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á zwẽ lò wársɛ kɔn lyɛ̃ bə̀ gə́ pɔ ába nyí ní mú yé." 14Shə̀dɛ́ɛ́sɛ myɛ bwə̀rh mò sə wɔ̀: "Sə nə́myɛ̌, byè nə́ mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́?" N wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á ce ywẽ lyì bí kùr w á m'á zwẽ bə̀ wársɛ́ yé. Á bə̀k'á cĩ́ yò kɔ̀bɔ́ ò də̀ zhə̀n lò yó w yé. Cenə á wun yə̀ nyɛ̀n ǹdə́ dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê kwɛ̃̌ ába mɔ́." 15Sə lyì bí y'à n'ê dɛ̃̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la wɔ̀rhɔ́ ǹdə́ bə̀ wun gakó. Rə̀myɛ́ ce, lò gakó yà ń nə́ ń bwə̀rh ń cìn ń wẽ́ ń zhe ǹdə́ è gə də̀ Zhã ń wɔ́ Kristə mó? 16Zhã zɛ̃̀ n wɔ̀ bə̀ gakó ne: "Àmyɛ́ n'â zə nɛ̃̌ à pɛ ába nɛ̃̌-shɔ, sə lò mə̀dù bànà, ńmyɛ̌ jàn dɛ́ du àmyɛ́. À yə̀ yírh swí sá lwə̌r ń nə̀cìlə̀ né nyínsí myɛ cìcì yé. Ńmyɛ̌ mà n zə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ myǐn n pə ába nɛ̃̌-shɔ. 17Ń zhe zwã̌ ń jɔ̃̀ wà, ń la n mə n cèlè jíjí rí, n pɔr rə̀ byǎ bɛ́ ǹdə́ rə̀ púúlí dwã wa, n ce jíjí byǎ bɛ́ ń bɔ̀bwã̀ y wa, n zɛ̃̀ n ló púúlí myǐn mɔ̀bɔ́ mə̀ t'â la cú gaga wa." 18Zhã yà ń nə́ ń cící lyì bí ǹdə́ zɔ̀mà dwã nánzhəzhɔ̌; sə ń yà ń nə́ ń tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ń byili bi. 19Ń yà ń nə́ ń bwí Erɔɔdɛ ń gə́ zwẽ ń da-byǐ mú kɛ̃ mɔ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ Erɔjaadɛ n jí mú, ǹdə́ ń bə̀cà tumə né dwã bɛ́ nyɛ̀bɛ́ gakó ń yà ń nə́ ń twĩ̀ mú yilə. 20Erɔɔdɛ zɛ̃̀ n kə́ n twĩ̀ bə̀cà tum dõ n súlí: n ce bə zə Zhã bə ce byə̀nə́-jù wə̀. 21Lyì bí gakó gə́ zwẽ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ bə zhɛ̀, Yezu myɛ zɛ̃̀ n zwẽ. Ń gə́ zwẽ mo n zhɛ̀, n zɛ̃̀ ń nə́ ń ce Yi. Ń gə́ tú ń nə́ ń ce Yi yi ní, dɛ̃̌ yi rí pul. 22Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ shí dɛ̃̌ ǹdə épwèné ta, e só ń yó wə. Bə zɛ̃̀ bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ shí dɛ̃̌ rə wɔ̀: "Ǹ wɔ́ à ywə́lə́ byǐ. À só mó dɛ̃́dɛ̃́." 23Yezu gə́ tú n ji ń tum dí kùr mó, ǹdə́ ń yú byinə shə́-ètɔ̀, sə lyì bí y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ Elyi byǐ Zhozefu ń lùl mò. 24Nyǐnə kɔn gə́ ju kùr né ǹdə́ Adəma kɔn mé yí Zhozefu: Wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ Adəma, Adəma zɛ̃̀ n lù Sɛtɛ, Sɛtɛ zɛ̃̀ n lù Enɔɔsɛ, Enɔɔsɛ zɛ̃̀ n lù Kayənan, Kayənan zɛ̃̀ n lù Maləlyɛɛlɛ, Maləlyɛɛlɛ zɛ̃̀ n lù Yarɛtɛ, Yarɛtɛ zɛ̃̀ n lù Enɔkɛ, Enɔkɛ zɛ̃̀ n lù Matəsala, Matəsala zɛ̃̀ n lù Lamɛkɛ, Lamɛkɛ zɛ̃̀ n lù Nəwee, Nəwee zɛ̃̀ n lù Sɛm, Sɛm zɛ̃̀ n lù Arəfasaadɛ, Arəfasaadɛ zɛ̃̀ n lù Kayənam, Kayənam zɛ̃̀ n lù Sala, Sala zɛ̃̀ n lù Ebɛɛrɛ, Ebɛɛrɛ zɛ̃̀ n lù Falɛkɛ, Falɛkɛ zɛ̃̀ n lù Aragawɔ, Aragawɔ zɛ̃̀ n lù Shəruki, Shəruki zɛ̃̀ n lù Nakɔɔrɛ, Nakɔɔrɛ zɛ̃̀ n lù Tara, Tara zɛ̃̀ n lù Abəraham, Abəraham zɛ̃̀ n lù Yəzakɛ, Yəzakɛ zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ, Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Zhudə, Zhudə zɛ̃̀ n lù Farɛɛsɛ, Farɛɛsɛ zɛ̃̀ n lù Esərɔm, Esərɔm zɛ̃̀ n lù Arəni, Arəni zɛ̃̀ n lù Adəmyinni, Adəmyinni zɛ̃̀ n lù Amyənadaabɛ, Amyənadaabɛ zɛ̃̀ n lù Naasɔ̃, Naasɔ̃ zɛ̃̀ n lù Sala, Sala zɛ̃̀ n lù Booze, Booze zɛ̃̀ n lù Zɔbɛɛdɛ, Zɔbɛɛdɛ zɛ̃̀ n lù Zhese, Zhese zɛ̃̀ n lù Dəvyidi, Dəvyidi zɛ̃̀ n lù Natannɛ, Natannɛ zɛ̃̀ n lù Matata, Matata zɛ̃̀ n lù Mɛnna, Mɛnna zɛ̃̀ n lù Mələya, Mələya zɛ̃̀ n lù Elyəcim, Elyəcim zɛ̃̀ n lù Yɔnam, Yɔnam zɛ̃̀ n lù Zhozefu, Zhozefu zɛ̃̀ n lù Zhudə, Zhudə zɛ̃̀ n lù Shəmənyɔ̃, Shəmənyɔ̃ zɛ̃̀ n lù Levyi, Levyi zɛ̃̀ n lù Mataatɛ, Mataatɛ zɛ̃̀ n lù Yorim, Yorim zɛ̃̀ n lù Elyɛzɛɛrɛ. Elyɛzɛɛrɛ zɛ̃̀ n lù Zhozwe, Zhozwe zɛ̃̀ n lù Eɛrɛ, Eɛrɛ zɛ̃̀ n lù Eləmadam, Eləmadam zɛ̃̀ n lù Kɔsam, Kɔsam zɛ̃̀ n lù Aji, Aji zɛ̃̀ n lù Mələci, Maləci zɛ̃̀ n lù Neri, Neri zɛ̃̀ n lù Salacəə, Salacəə zɛ̃̀ n lù Zorobəbyəə, Zorobəbyəə zɛ̃̀ n lù Arəsa, Arəsa zɛ̃̀ n lù Ywanam, Ywanam zɛ̃̀ n lù Yɔda, Yɔda zɛ̃̀ n lù Zhozɛkɛ, Zhozɛkɛ zɛ̃̀ n lù Səməyinni, Səməyinni zɛ̃̀ n lù Matacaasɛ, Matacaasɛ zɛ̃̀ n lù Maatɛ, Maatɛ zɛ̃̀ n lù Nəgəyi, Nəgəyi zɛ̃̀ n lù Esəlyi, Esəlyi zɛ̃̀ n lù Nəyum, Nəyum zɛ̃̀ n lù Amɔɔsɛ, Amɔɔsɛ zɛ̃̀ n lù Matacaasɛ, Matacaasɛ zɛ̃̀ n lù Zhozefu, Zhozefu zɛ̃̀ n lù Yənəyi, Yənəyi zɛ̃̀ n lù Mələci, Mələci zɛ̃̀ n lù Levyi, Levyi zɛ̃̀ n lù Mataatɛ, Mataatɛ zɛ̃̀ n lù Elyi, Elyi zɛ̃̀ n lù Zhozefu, mɔ̀bɔ́ lyì bí y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń lùl Yezu mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\