Lwiki 4

1Yezu zɛ̃̀ n zhǐr Zhɔrdɛ̃ bwǐ y yó ń ká ń bànà. Ń sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. Eshirhə y zə mɔ e vò gɔ-elũ èpòlò w wə. 2Shətana swèlè mò gàà dwã shə́-èna. Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, ń yə̀ kaka jí yé. Sə nə̀ gə́ lyɛ̃ kwã nɛ́, nɔrh zɔ mɔ. 3Shətana y zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə wɔ́ Yi Byǐ, sə́ pə nyí nə́kulu w kɔ̀bɔ́ nɛ o jǐrh búrú." 4Yezu wɔ̀ yà: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'È də̀ búrú dúdú ò wɔ̌ ò bá ce numbyíní zə myə̌l yé.' " 5Shətana y zɛ̃̀ e zə mɔ e vò e jì pyɔ̀ kɔ̀bɔ́ ò nyɛ̌ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yó, e byili mu lũ w tənèsé púlə́púlə́ twər rə̀dù sá, 6e zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: "À má pɔ̃́ tənèsé shɛ̀bɛ́ ǹdə́ sə̀ nə̀cɛ̀ndɛ́ gakó ń cìní, bə̀ wɔ́ àmyɛ́ nɛ bə̀ pɔ rɛ, àmyɛ zɛ̃̀ à n'â pɛ mɔ̀bɔ́ à n'â yǎl mɔ́ nɛ. 7Ǹ gə wùlì à yé né, à má pɔ̃́ rə̀ gakó." 8Yezu wɔ̀ yà: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Wɔ́ Cinu ǹ Yi yé né ǹ mə̌ sə́ wùlì ní, ń cèrhé ń dúdú sá.' " 9Shətana y ké zə mɔ e zhǐr e vò Zhərəzalɛm, e ce n zhì Yi jì y yə́-pɛ̀lɛ́ wa, e zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə wɔ́ Yi Byǐ, sə́ zhì gàà ń zɛ̃̀ ń fwɛ̃́ tɛ̃́, 10bə̀ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Yi má pə nyí rə̀ màlɛ́kabá nɛ bə nyǐ ǹ yò. 11Bə̀ má kwɛ̃́ mɔ́ ǹdə́ bə̀ jɛ̀rh, mùnì ǹ nà bə̀ká mà nə́kulu ni yé.' " 12Yezu wɔ̀ yà: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Bə̀ká zhẽ̀ Cinu ǹ Yi yé.' " 13Shətana y gə́ tú e bɛ̃ bɛ̃ mɔ ǹdə́ sòlò dwí gakó e ga, e zhǐr e yẽ̌ mo è m'ê dɛ̃̀ dɛ̃ dõ. 14Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ká n bə̀ Gəlile tənà y wa. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn dɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ. Ń yil du tənà y èmyɛ́ púlə́púlə́ wə. 15Ń yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́, sə lyì bí gakó y'à n'ê cèrhé mo. 16Dɛ̃ rə̀dù, n zɛ̃̀ n vò Nazarɛtɛ, bə̀ gə́ kɔ̀n mɔ̀ mə̀gã̌. Shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ gə́ yúwə́, n zɛ̃̀ n vò dwã-gùlú jì y wə, ǹdə ń gə́ yà ń myɛ̀rhɛ̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ nɛ́ twéé twéé mó, n zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ ń la Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ kàrmɔ̀. 17Bə kwè Yi nyì-zwennə Ezəyi sɛ́bɛ́ rɛ́ bə pɔ̃. Ń gə́ púr sɛ́bɛ́ rɛ́, n tu jàà èdù yó bə̀ kɛ̃ bə wɔ̀: 18"Cinu Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ. Ń cír ne, n pɛ̃ ŋwɔ̀nɔ́ b'à bwə̌l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili nə̀mwà nɛ̀. Ń twĩ̀ nì b'à bwə̌l a byili lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w mú ni bə̀ bə̀ má vùr bè, sá byili lyìlyə̌r ne bə̀ bə̀ yírhə́ né má púr, sá ce byɛ̀bɛ́ lyì bí n'ê nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ nə cìn-cìnú, 19sá bwə̀l myɛ bə̀ byin dí tɛ̀bɛ́ Cinu la lyì nɔ̀nɔ̀ dǔr mó bwəlse." 20N ká n pyípyílí sɛ́bɛ́ rɛ́, n pə dwã-gùlú jì y tùntùnnə̀ mó ne, n zɛ̃̀ n ká n jòm tɛ̃́. Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ dwã-gùlú jì y wẽ́ mó y'à n'ê nyǐ mu shɛ́shɛ́. 21N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ á cili èlǎsɛ̃́ mɔ́ pyìrh zà." 22Bə̀ gakó y'à n'ê cèrhé mo. Sə ń zɔ̀mà nɛ́ gə́ y'à wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ zɔ̀mà mɔ́ ce, nə̀ y'à n'ê jàr bɛ̀. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "È də̀ Zhozefu byǐ mú ǹdə́ mɔ̀bɔ́ nà?" 23N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À yě b'ǎ m'ǎ ji səswalá y kɛ̀bɛ́ á pɛ̃ á wɔ̀: 'Nə̀bwànà shilnə, shili ǹ cìnə̀.' Sə á m'ǎ wɔ̀ nɛ̀ myɛ: 'Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́ Kapɛrnaɔm nɛ́ mɔ́, zɛ̃̀ ń wɛ̀rhɛ́ rɛ ǹ da-dǒ w nyɔ̀nɔ̀.' " 24N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ n súlí: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ t'â zwẽ Yi nyì-zwennə ń da-dǒ w cɛ̀nɛ̀ yé. 25A zɛ̃̀ à k'â n'â wə̀l ába: Yi nyì-zwennə Elyi yi ní, dwà y gə́ wɛ̀rhɛ́ byinə nə̀tɔ̀ ǹdə́ fwã́ ǹdə́ è yə̀ nywɛ̀ mɔ́, ejə̀nə̀ y'à já Esərayɛl nɛ́. 26Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Yi yə̀ Elyi twĩ̀ bə̀myɛ́ mə̀dù ga sõ yé. Wɔ́ ejə̃̀-kɛ̃ mə̀dù ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ Sarɛpata nɛ́ Sədɔ̃ tənà y wa, wɔ́ ńmyɛ̌ sõ rə̀ twĩ̀ mù ní. 27Yi nyì-zwennə Elize yi ní myɛ, nɔr cìnə́ y'à já Esərayɛl nɛ́. E jà mə̀dù ga yə̀ wárh yé. Wɔ́ Siri lyì bal Naama dúdú ń wárh." 28Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ dwã-gùlú jì y wẽ́ mó gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀, 29bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə mé shə́r cɔ w wa, bə yí pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ bə̀ y'à lù bə̀ cɔ w ò yó mó yə́-kwal lɛ́ yó. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə cìrh mò bə ji pyɔ̀ w gɔ́rɔ́ w wa, 30sə ń tó bə̀ cəcəl wə, n lyɛ̃ ń la. 31Yezu zɛ̃̀ n zhǐr Nazarɛtɛ nɛ n vò cɔ òdù ò yíl Kapɛrnaɔm. Òmyɛ ŋwɛ́nɛ́ Gəlile tənà y wa. Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ gə́ yúwə́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. 32Ń gə́ yà ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ ń sə̀pwà ŋwɔ̀nɔ́ mɔ́ ce, ń kàrmɔ́ y'à jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 33Sə bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ dwã-gùlú jì y wə, nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe mo. N zɛ̃̀ ń nə́ ń bya ń zhe: 34"Èê, bə̀kɔ́n ǹ tú pyǎ nə́ sõ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu? E zɛ̃̀ wɔ́ nə́ yò zhìlù yil ǹ túwə́? À yě ǹ gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə: Yi lò ǹdə́ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ twĩ̀ mú ń bà." 35Yezu zɛ̃̀ n bú nə̀cílí y n wɔ̀: "Gu ǹ nyí, sə́ du bal mɔ́ wẽ́." E zɛ̃̀ e ji bal mɔ́ tɛ̃́ lyì bí yé né, e du ń wẽ́. È yə̀ mɔ lwɛlɛ wɛ̀rhɛ́ yé. 36Lyì bí gakó wun zɛ̃̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh dwã bə̀ zhe: "Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ èta mɔ́ kùr wɔ́ byè? Ń wɔ̌ ń nə́ ń pɛ nyí nə̀cílsi námməlwǎlsɛ nɛ ǹdə́ jàn, sə shɛ̀nɛ́ sə du lyì bí wẽ́." 37Rə̀myɛ́ yó, Yezu yil lé du tənà y èmyɛ́ gakó wẽ́. 38Yezu zɛ̃̀ n shə́r dwã-gùlú jì y wẽ́, n vò Shəmɔ sõ kɛ̀lɛ́ wa, sə Shəmɔ cə̃́-kɛ̃ mɔ́ yala y'à shɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́. Kɛ̀lɛ́ y lyì bí zɛ̃̀ bə lwə̀l Yezu ni bə̀ ń dǔr ń nɔ̀nɔ̀. 39N zɛ̃̀ n lwəl ń yó, n bú yə-byìrhə̀ né, nə shə́r kɛ̃ mɔ́ yala nɛ́ wẽ́. N já n zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛnɛ bɛ. 40Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ tú e yí, lyì nánzhəzhɔ̌ zə nə̀bwànà dwí gakó bə mé bə̀ Yezu sõ. N zɛ̃̀ n cĩ́ ń jɛ̃̀ bə̀myɛ́ mə̀dù mə̀dù gakó yó, n wárh bɛ. 41Nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à n'ê shə́r lyì nánzhəzhɔ̌ wẽ́, sə̀ n'ê bya sə̀ zhe: "Ǹmyɛ́ wɔ́ Yi Byǐ." Sə sə̀ gə́ y'à yě bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó ce, ń yà ń nə́ ń ji si búlə́, ń bə shɛ̀ bə̀ sə̀ zɔ̌m yé. 42Cɛ y gə́ tú e lá, Yezu du cɔ w wa, n vò èpòlò wə̀, lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌. Lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà mɔ̀. Bə̀ gə́ tú bə nə mɔ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê yǎl bə cə̀r mò bə̀ ń bə̀ká n zhǐr n yẽ̌ be yé. 43N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ ǹdə́ nɛ b'à bwə̌l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili cɛmɛ nɛ́ dwã bɛ́ lyì bí myɛ nɛ, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi twĩ̀ nì." 44N zɛ̃̀ ń nə́ ń bwə̀l lè Zhide tənà y dwã-gùúlí jìsí wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\